ISSN: 0377-9777 / e-ISSN: 1308-2523
Main Page Contact Turkish
 
A Global Threat: Acinetobacter baumannii Infections, Current Condition in Antimicrobial Resistance and Alternative Treatment Approaches [Turk Hij Den Biyol Derg]
Turk Hij Den Biyol Derg. Ahead of Print: THDBD-04764 | DOI: 10.5505/TurkHijyen.2019.04764  

A Global Threat: Acinetobacter baumannii Infections, Current Condition in Antimicrobial Resistance and Alternative Treatment Approaches

AYBALA TEMEL1, BAYRI Eraç2
1Izmir Katip Celebi University, Faculty of Pharmacy, Department of Pharmaceutical Microbiology, Izmir, Turkey.
2Ege University, Faculty of Pharmacy, Department of Pharmaceutical Microbiology, Izmir, Turkey.

Acinetobacter baumannii is an important nosocomial pathogens that cause serious infections such as ventilator-associated pneumonia, catheter-related bacteriemia, urinary tract infections, soft tissue infections, septicemia and meningitis. Various virulence factors such as polysaccharide capsule, fimbria, lipid A and lipopolysaccharide structure, siderophore, secretion systems, biofilm formation and antibiotic resistance genes contribute to the pathogenesis of the bacteria. Carbapenems, aminoglycosides, sulbactam, colistin and tigecycline are frequently used antimicrobial agents in Acinetobacter infections. Resistance to carbapenems is usually seen as multidrug resistance (MDR). As reported from various centers, the development of resistance to tigecycline and colistin, used in the treatment of MDR isolates, makes treatment of A.baumannii infections more difficult. In 2018, the World Health Organization published ‘global priority list of antibiotic-resistant bacteria requiring new antibiotic discovery’ and A.baumannii has been at the top of this list. The alarming dimension of the antimicrobial resistance in A.baumannii was clearly demonstrated by this report. Understanding of the virulence and resistance mechanisms of the bacterium is essential for effective treatment and.fighting antibiotic resistance. In combating MDR bacteria that have become a global health problem, such as A. baumannii, infection control preventions, rational antibiotic use and anti-virulence strategies need to be used in a holistic approach. The studies carried on alternative therapies, such as combined antibiotic use, efflux pump inhibitors, anti-biofilm agents and phage therapy are of great importance. In this review; the current knowledge about the factors involved in pathogenesis of A.baumannii, its epidemiological characteristics, antibiotic resistance mechanisms and alternative treatment approaches for combating had been evaluated.

Keywords: Acinetobacter baumannii, antibiotic resistance, virulence factors


Küresel Bir Tehdit: Acinetobacter baumannii, Antimikrobiyal Dirençte Güncel Durum ve Alternatif Tedavi Yaklaşımları

AYBALA TEMEL1, BAYRI Eraç2
1İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye
2Ege Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye

Acinetobacter baumannii ventilatör ilişkili pnömoni ve kateter ilişkili bakteriyemi başta olmak üzere, idrar yolu enfeksiyonları, yumuşak doku enfeksiyonları, septisemi, menenjit gibi ciddi enfeksiyonlara neden olan önemli nozokomiyal patojenlerden birisidir. Polisakkarit kapsül, fimbria, Lipit A ve lipopolisakkarit yapı gibi çeşitli virülans faktörlerinin yanı sıra siderofor, sekresyon sistemleri, biyofilm oluşturma özelliği ve antibiyotik direnç genleri bakterinin patogenezine katkı sağlamaktadır. Karbapenemler, aminoglikozitler, sulbaktam, kolistin ve tigesiklin ciddi klinik tablolara neden olan Acinetobacter enfeksiyonlarının tedavisinde sıklıkla kullanılan antimikrobiyal ajanlardır. Karbapenemlere direnç, genellikle çoklu ilaç direnci (ÇİD) ile birlikte görülmektedir. Dirençli izolatların tedavisinde kullanılan tigesiklin ve kolistine dahi çeşitli merkezlerde artan direnç oranları rapor edilmekte, bu durum A.baumannii enfeksiyonlarının tedavisini ve eradikasyonunu oldukça zorlaştırmaktadır. A.baumannii’de antimikrobiyal direnç durumunun ulaştığı endişe verici boyut, 2018 yılında Dünya Sağlık Örgütü tarafından yayınlanan ‘yeni antibiyotik keşfi gerektiren dirençli bakteriler’ listesinin ilk sırasında bu bakteri türünün yer almasıyla açıkça ortaya konmuştur. Antimikrobiyal dirençle mücadele ve etkin tedavi açısından bakterinin virülans faktörlerinin ve direnç mekanizmalarının daha iyi anlaşılması oldukça önemlidir. Çoklu ilaç dirençli bakterilerle mücadele global bir sağlık problemi haline gelmiş olup, A.baumannii’nin de içinde bulunduğu bu tür dirençli mikroorganizmalar ile mücadelede; enfeksiyon kontrol önlemleri, akılcı antibiyotik kullanımı ve antivirülans stratejilerin bütüncül bir yaklaşımla bir arada kullanılması gerekmektedir. Bu bağlamda, kombine antibiyotik kullanımı, efluks pompa inhibitörleri, anti-biyofilm ajanların kullanımı ve faj terapisi gibi alternatif tedavi potansiyeli olduğu düşünülen alanlarda yürütülen araştırmalar büyük önem taşımaktadır. Bu derlemede; A.baumannii’nin patogenezinde rol oynayan faktörler, epidemiyolojik özellikleri, antibiyotik direnç mekanizmaları hakkında güncel bilgilere yer verilmiş ve bu patojenle mücadelede öne çıkan alternatif tedavi yaklaşımları incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Acinetobacter baumannii, antibiyotik direnci, virülans faktörleri
Corresponding Author: BAYRI Eraç, Türkiye


TOOLS
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google ScholarThe Turkish Bulletin of Hygiene and Experimental Biology (Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi) is double blind peer review, indipendent, international, Turkish and English-language, online and open-access, designed for scientists.


This is an open access journal which means that all content is freely available without charge to the user or his/her institution. Users are allowed to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of the articles in this journal without asking prior permission from the publisher or the author. This is in accordance with the BOAI[1] definition of open access.

 

The Turkish Bulletin of Hygiene and Experimental Biology (Turk Hij Den Biyol Derg) is taken part in DOAJ (Directory of Open Access Journals), Index Copernicus, Research Gate, CAS (Chemical Abstracts Service), Google Scholar, Google, Open J-Gate, Genamics JournalSeek, Academic Journals Database, Scirus Scientific Database, EBSCOhost Electronic Journals Service (EJS), Medoanet, SCOPUS, Türkiye Atıf Dizini, Türk - Medline and TUBITAK - ULAKBIM Türk Tip Dizini.


 
LookUs & OnlineMakale