ISSN: 0377-9777 / e-ISSN: 1308-2523
Main Page Contact Turkish
 
The effect of biosynthetic silver nanoparticles against intestinal toxicity caused by Lipopolysaccharide (LPS) [Turk Hij Den Biyol Derg]
Turk Hij Den Biyol Derg. Ahead of Print: THDBD-52386

The effect of biosynthetic silver nanoparticles against intestinal toxicity caused by Lipopolysaccharide (LPS)

FATMA OZTÜRK KÜP1, BURÇİN KOÇAK2, ALİ TUĞRUL AKİN1, İSRAFİL DOĞANYİĞİT2, ASLI OKAN3, EMIN KAYMAK3, ZÜLEYHA DOĞANYİĞİT3
1Erciyes University, Faculty of Science, Department of Biology, Kayseri, Turkey
2Erciyes University, Institute of Science and Technology, Kayseri, Turkey
3Yozgat Bozok University, Faculty of Medicine, Department of Histology and Embryology, Yozgat, Turkey

INTRODUCTION: Nanoparticles have been used in many fields including biotechnology, pharmacology, medicine, sensors, informatics and communications, electronics, defense, textile, machinery and construction industries due to their superior physical properties. Biological synthesis methods have been widely used in recent years due to their environmentally friendly properties for pharmaceutical and other biomedical applications since toxic chemicals are not used. Studies on the biological synthesis of microorganisms and plant extracts and nanoparticles have increased rapidly today. Plant origin polyphenolic compounds have been used extensively in recent studies. In our study, we aimed to investigate the effect of biosynthetic silver nanoparticles prepared with grape seed extract on intestinal damage and apoptosis caused by LPS.
METHODS: In the study, 80 rats of Wistar albino were male rats; control group, LPS group, grape seed extract group, silver nanoparticle (AgNP) group, Ag ion group and LPS + Ag ion group, LPS + AgNP group, LPS + grape seed extract groups were randomly divided into eight groups. Apoptotic cell counts were evaluated by histopathological evaluation and TUNEL method in intestinal tissues from animals.
RESULTS: As a result of the study, it has been observed that LPS application causes lumen pouring in necrotic villi in the intestines, degenerative changes and bleeding in villi, and these changes are alleviated with the application of Ag ion, grape seed extract and AgNPs together with LPS. In addition, LPS significantly increased the number of apoptotic cells compared to other groups, and the application of Ag ions, grape seed extract and AgNPs together with LPS showed a statistically positive effect.
DISCUSSION AND CONCLUSION: As a result, we can say that biosynthetic AgNPs have the potential to reduce the toxicity caused by LPS. This study will shed light on future studies.


Keywords: LPS, biosynthetic silver nanoparticle, grape seed extract, intestinal, TUNEL


Lipopolisakkarit (LPS)’in neden olduğu bağırsak toksisitesine karşı biyosentetik gümüş nanopartiküllerin etkisi

FATMA OZTÜRK KÜP1, BURÇİN KOÇAK2, ALİ TUĞRUL AKİN1, İSRAFİL DOĞANYİĞİT2, ASLI OKAN3, EMIN KAYMAK3, ZÜLEYHA DOĞANYİĞİT3
1Erciyes Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Kayseri, Türkiye
2Erciyes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kayseri, Türkiye
3Yozgat Bozok Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Histoloji-Embriyoloji Anabilim Dalı, Yozgat, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Nanopartiküller, sahip oldukları üstün fiziksel özellikleri nedeniyle biyoteknoloji, farmakoloji, tıp, sensörler, bilişim ve iletişim, elektronik, savunma, tekstil, makine ve inşaat sanayileri de dahil olmak üzere bir çok alanlarda kullanılmaya başlanmıştır. Biyolojik sentez yöntemleri toksik kimyasallar kullanılmadığından dolayı farmasötik ve diğer biyomedikal uygulamalar için çevre dostu özellikleri nedeniyle son yıllarda yaygın olarak kullanılmaktadır. Mikroorganizmalar ve bitki ekstraktları ile nanopartiküllerin biyolojik sentezi ile ilgili çalışmalar günümüzde hızla artmıştır. Bitki orjinli polifenolik bileşikler son zamanlarda çalışmalarda yoğun bir şekilde kullanılmaktadır. Biz de çalışmamızda LPS ile oluşturulan bağırsak hasarı ve apoptozis üzerine üzüm çekirdeği ekstresi ile hazırlanan biyosentetik gümüş nanopartiküllerin etkisini araştırmayı amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışma da 80 adet Wistar albino türü yetiştin erkek sıçanlar; kontrol grubu, LPS uygulama grubu, üzüm çekirdeği ekstresi grubu, gümüş nanopartikül (AgNP) grubu, Ag iyonu grubu ve LPS+ Ag iyonu grubu, LPS+ AgNP grubu, LPS+ üzüm çekirdeği özütü grupları olmak üzere rastgele sekiz eşit gruba ayrıldı. Hayvanlardan alınan bağırsak dokularında histopatolojik değerlendirme ve TUNEL yöntemi ile apoptotik hücre sayıları değerlendirildi.
BULGULAR: Çalışmanın sonucunda LPS uygulamasının bağırsaklarda nekrotik villüslarda lümene dökülme, villuslarda dejeneratif değişiklikler ve kanamaya neden olduğu, Ag iyonu, üzüm çekirdeği özütü ve AgNP’lerin LPS ile birlikte uygulanması ile bu değişikliklerin hafiflediği görülmüştür. Ayrıca LPS apoptotik hücre sayısını da diğer gruplara göre anlamlı derecede artırmış ve Ag iyonu, üzüm çekirdeği ekstresi ve AgNP’lerin LPS ile birlikte uygulanması ise apoptotik hücre sayısı üzerine istatistiksel olarak olumlu etki göstermiştir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Sonuç olarak biyosentetik AgNP’lerin LPS’nin neden olduğu toksisiteyi azaltacak potansiyele sahip olduğunu söyleyebiliriz. Bu çalışma bundan sonraki çalışmalara ışık tutacak niteliktedir.

Anahtar Kelimeler: LPS, Biyosentetik gümüş nanopartikül, Üzüm çekirdeği ekstresi, Bağırsak, TUNEL
Corresponding Author: ZÜLEYHA DOĞANYİĞİT, Türkiye


TOOLS
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google ScholarThe Turkish Bulletin of Hygiene and Experimental Biology (Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi) is double blind peer review, indipendent, international, Turkish and English-language, online and open-access, designed for scientists.


This is an open access journal which means that all content is freely available without charge to the user or his/her institution. Users are allowed to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of the articles in this journal without asking prior permission from the publisher or the author. This is in accordance with the BOAI[1] definition of open access.

 

The Turkish Bulletin of Hygiene and Experimental Biology (Turk Hij Den Biyol Derg) is taken part in DOAJ (Directory of Open Access Journals), Index Copernicus, Research Gate, CAS (Chemical Abstracts Service), Google Scholar, Google, Open J-Gate, Genamics JournalSeek, Academic Journals Database, Scirus Scientific Database, EBSCOhost Electronic Journals Service (EJS), Medoanet, SCOPUS, Türkiye Atıf Dizini, Türk - Medline and TUBITAK - ULAKBIM Türk Tip Dizini.


 
LookUs & OnlineMakale