ISSN: 0377-9777 / e-ISSN: 1308-2523
Main Page Contact Turkish
 
Investigation of Trematode Larval Stages in Molluscs Collected From Surrounding the River in Sivas [Turk Hij Den Biyol Derg]
Turk Hij Den Biyol Derg. Ahead of Print: THDBD-69346

Investigation of Trematode Larval Stages in Molluscs Collected From Surrounding the River in Sivas

Fatih Akyıldız1, Serpil Değerli2
1Cumhuriyet University Institute Of Health Sciences
2Cumhuriyet University Department Of Parasitology

INTRODUCTION: Trematodes are a class of flatworms with parasites that are important for both human and animal health. When the studies on trematodes in our country are examined, it is seen that there are very few studies on the molluscs wich intermediate host of trematodes and larval shapes. In our study, it was aimed to determine the types of gastropod samples collected from the stream where the molluscs of medical importance can be found, and to investigate the trematode larval shapes located in these species and to determine the risk level of the region.
METHODS: The study was carried out between April and June 2019, approximately 5 km north of Sivas province, around a river which is fed with natural spring waters and whose depth is measured as maximum 50 cm, with abundant trees, rich in vegetation. Mollusca samples were collected twice a week by visiting the study area. Collected samples were taken into bottles with clean water and brought to laboratory and examined under microscope and keys were used to identify mollusca species. Species were determined by considering the crust structure and anatomical features. Then, the molluscs were crushed and the examination of the larval stages inside them was performed under a light microscope. Mineral analysis of the river was analyzed by considering the basic needs of molluscs in Advanced Technology Research and Application Center.
RESULTS: In the study, three different snail species, 165 Lymnaea truncatula, 1650 Planorbis intermixtus and 657 Oxyloma elegans, were detected. Among the dissected species, larval trematodes were found in 16 (10%) of 165 Lymnaea truncatula and 332 (20%) of 1650 Planorbis intermixtus. It was determined in the water analysis that the amount of dissolved oxygen and calcium amount were above the standards.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Freshwater snails, as the intermediate hosts of trematodes, can cause health hazards in animals and humans. Determining the prevalence of these snails is important for determining the risk map of trematode diseases of our geography. It has been concluded that determining the species and investigating the prevalence of these molluscs is important for determining the risk map of trematode diseases.

Keywords: Lymnaea, Medical malacology, Oxyloma, Planorbis, Trematoda


Sivas’ta Akarsu Çevresinden Toplanan Yumuşakçalarda Trematod Larval Dönemlerinin Araştırılması

Fatih Akyıldız1, Serpil Değerli2
1Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimler Enstitüsü
2Cumhuriyet Üniversitesi Parazitoloji Anabilim Dalı

GİRİŞ ve AMAÇ: Trematodlar, hem insan hem de hayvan sağlığı için önemli olan parazitlerin yassı solucanlar sınıfındadır. Ülkemizdeki trematodlar üzerine yapılan çalışmalar incelendiğinde, trematodların larva şekillerine ev sahipliği yapan yumuşakçalar üzerinde çok az çalışma olduğu görülmektedir. Çalışmamızda, tıbbi öneme sahip yumuşakçaların bulunabileceği akarsu etrafından toplanan yumuşakçaların tür ayrımının yapılması, bu türlerde yerleşim gösteren trematod larval şekillerinin araştırılması amaçlanmış ve bölgenin risk düzeyinin ortaya konması hedeflenmiştir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışma, Nisan ve Haziran 2019 tarihleri arasında Sivas ilinin yaklaşık 5 km kuzeyinde, doğal kaynak sularıyla beslenen ve derinliği maksimum 50 cm olarak ölçülen, bitki örtüsü bakımından zengin, bol ağaçlı bir akarsu etrafında gerçekleştirilmiştir. Yumuşakça örnekleri çalışma alanını haftada iki kez gidilmek sureti ile toplanmıştır. Toplanan örnekler temiz suyla şişelere alınarak laboratuvara getirilmiş ve mikroskop altında incelenmiştir. Yumuşakça türlerini tanımlamak için tür teşhis anahtarlar kullanılmıştır. Türler kabuk yapısı ve anatomik özellikleri dikkate alınarak belirlenmiştir. Yumuşakçalar dissekke edilerek içlerindeki larva aşamalarının incelenmesi ışık mikroskobu altında yapılmıştır. Nehrin mineral analizi, İleri Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi'nde yumuşakçaların temel ihtiyaçları dikkate alınarak analiz edilmiştir.
BULGULAR: Çalışmada, 165 Lymnaea truncatula, 1650 Planorbis intermixtus ve 657 Oxyloma elegans olmak üzere üç farklı salyangoz türü saptandı. Disekte edilen türler içerisinde, 165 Lymnaea truncatula’nın 16 (%10)’sında, 1650 Planorbis intermixtus’nın 332 (%20)’sinde larval trematodlar bulundu. Akarsuyun analizinde çözünmüş oksijen miktarının DS֒nün saptadığı verilerden yüksek olduğu ve kalsiyum miktarının Avrupa birliği standartlarının üzerinde olduğu saptanmıştır.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Trematodların ara konakları olan tatlı su salyangozları, hayvanlarda ve insanlarda sağlık tehlikelerine neden olabilir. Bu salyangozların prevalansının belirlenmesi, yaşadığımız coğrafyanın trematod hastalıklarının risk haritasını belirlemek açısından önemlidir. Sonuç olarak yumuşakçaların tür tayininin yapılması, yaygınlığının araştırılmasının, ülkemizdeki trematod hastalıklarının risk haritasının belirlenmesi açısından önemli olduğu kanısına varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Lymnaea, Oxyloma, Planorbis, Tıbbi malakoloji, Trematoda
Corresponding Author: Fatih Akyıldız, Türkiye


TOOLS
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google ScholarThe Turkish Bulletin of Hygiene and Experimental Biology (Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi) is double blind peer review, indipendent, international, Turkish and English-language, online and open-access, designed for scientists.


This is an open access journal which means that all content is freely available without charge to the user or his/her institution. Users are allowed to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of the articles in this journal without asking prior permission from the publisher or the author. This is in accordance with the BOAI[1] definition of open access.

 

The Turkish Bulletin of Hygiene and Experimental Biology (Turk Hij Den Biyol Derg) is taken part in DOAJ (Directory of Open Access Journals), Index Copernicus, Research Gate, CAS (Chemical Abstracts Service), Google Scholar, Google, Open J-Gate, Genamics JournalSeek, Academic Journals Database, Scirus Scientific Database, EBSCOhost Electronic Journals Service (EJS), Medoanet, SCOPUS, Türkiye Atıf Dizini, Türk - Medline and TUBITAK - ULAKBIM Türk Tip Dizini.


 
LookUs & OnlineMakale