ISSN: 0377-9777 / e-ISSN: 1308-2523
Main Page Contact Turkish
 
Investigation of the hair and urine samples’ utility for screening lead poisoning [Turk Hij Den Biyol Derg]
Turk Hij Den Biyol Derg. 2016; 73(4): 303-310 | DOI: 10.5505/TurkHijyen.2016.88896  

Investigation of the hair and urine samples’ utility for screening lead poisoning

Ceylan Bal1, Murat Büyükşekerci2, Müjgan Ercan3, Oya Torun Güngör4, Engin Tutkun5, Fatma Meriç Yılmaz1
1Department of Biochemistry, Yıldırım Beyazıt University, Ankara
2Department of Pharmacology, Ankara Occupational Disease Hospital, Ankara
3Department of Biochemistry, Aydın Public Health Laboratory, Ankara
4Department of Biochemistry, Ümraniye Educational and Research Hospital, Ankara
5Department of Toxicology, Ankara Occupational Disease Hospital, Ankara

INTRODUCTION: The aim of this study is to compare whole blood, 24 hour urine and hair lead levels which were measured concurrently and to evaluate the utility of hair and 24h urine samples for screening of lead exposure.
METHODS: 436 workers who refered to Ankara Occupational Disease Hospital between 2010 and 2014 for periodic examination were evaluated. People whom whole blood, 24 hour urine and hair lead levels were measured concurrently were included in this study. People were evaluated according to two different whole blood exposure levels (10 μg/dL and 30 μg/dL).
RESULTS: Groups’ who were classified according to whole blood exposure levels 24h urine and hair lead levels were significantly different from each other (p<0,001). Whole blood lead levels correlated positively with 24h urine lead levels and hair lead levels (r=0,552; p<0,001, r=0,566; p<0,001, respectively). For whole blood lead limit value 10 μg/dL, hair samples showed 95% sensivity, 64% specifity, 16% false-positiveness and 13% false-negativeness, 24h urine samples showed 53% sensivity, 100% specifity, 0% false-positiveness and 49% false-negativeness. For whole blood lead limit value 30 μg/dL, hair samples had 100% sensivity, 36% specifity, 58% false-positiveness and 0% false-negativeness, 24h urine samples had 86% sensivity 89% specifity, 22% false-positiveness and 7% false-negativeness.
Conclusion: Altough hair is a suitable sample for determining high and low level of lead exposure, 24h urine is suitable for screening high level exposure. When evaluating different levels of exposure with two samples, false- negativeness must be considered.

DISCUSSION AND CONCLUSION: Altough hair is a suitable sample for determining high and low level of lead exposure, 24h urine is suitable for screening high level exposure. When evaluating different levels of exposure with two samples, false- negativeness must be considered.

Keywords: Lead, screening, whole blood, urine, hair.


Kurşun maruziyetinin taranmasında saç ve idrar numunelerinin kullanılabilirliğinin araştırılması

Ceylan Bal1, Murat Büyükşekerci2, Müjgan Ercan3, Oya Torun Güngör4, Engin Tutkun5, Fatma Meriç Yılmaz1
1Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Biyokimya Ana Bilim Dalı, Ankara
2Ankara Meslek Hastalıkları Hastanesi, Farmakoloji Bölümü, Ankara
3Aydın Halk Sağlığı Laboratuvarı, Biyokimya Bölümü, Ankara
4Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Biyokimya Bölümü, İstanbul
5Ankara Meslek Hastalıkları Hastanesi, Toksikoloji Bölümü, Ankara

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmanın amacı eş zamanlı olarak bakılan tam kan, 24 saatlik idrar ve saç kurşun düzeylerinin birbiri ile karşılaştırılması, kurşun maruziyetinin taranmasında saç ve idrar numunelerinin kullanılabilirliğinin araştırılmasıdır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Ankara Meslek Hastalıkları Hastanesi’ne 2010-2014 yılları arasında periyodik muayene amaçlı başvuran 436 işçiye ait veri değerlendirildi. Tam kan, 24 saatlik idrar ve saç kurşun düzeyleri eş zamanlı olarak bakılmış kişiler çalışmaya dahil edildi. Kişiler iki farklı tam kan maruziyet sınırına (10 μg/dL ve 30 μg/dL) göre değerlendirildi.
BULGULAR: Tam kan maruziyet sınırlarına göre sınıflandırılan grupların 24 saatlik idrar ve saç kurşun düzeyi birbirinden farklı ve istatistiksel olarak anlamlı idi (p<0,001). Tam kan kurşun düzeyi 24 saatlik idrar kurşun düzeyi ile ve saç kurşun düzeyi ile pozitif bir korelasyon gösteriyordu (sırasıyla; r=0,552; p<0,001, r=0,566; p<0,001). 10 μg/dL sınır değerine göre saç %95 sensivite, %64 spesifite, %16 yalancı pozitiflik, %13 yalancı negatiflik gösterirken, 24 saatlik idrar örnekleri %53 sensivite, %100 spesifite, %0 yalancı pozitiflik ve %49 yalancı negatiflik gösteriyordu. 30 μg/dL sınır değerine göre saç %100 sensiviteye, %36 spesifite, %58 yalancı pozitiflik, %0 yalancı negatifliğe sahipken, 24 saatlik idrar numunesi %86 sensivite, %89 spesifite, % 22 yalancı pozitiflik ve %7 yalancı negatifliğe sahipti.
Sonuç: Saç yüksek ve düşük düzey kurşun maruziyetini belirlemede uygun bir numune olmasına rağmen, 24 saatlik idrar yüksek düzey maruziyetleri belirlemede iyi bir numunedir. Bu iki numune ile farklı maruziyet seviyeleri araştırılırken yanlış negatiflik açısından dikkatli olunmalıdır.

TARTIŞMA ve SONUÇ: Saç yüksek ve düşük düzey kurşun maruziyetini belirlemede uygun bir numune olmasına rağmen, 24 saatlik idrar yüksek düzey maruziyetleri belirlemede iyi bir numunedir. Bu iki numune ile farklı maruziyet seviyeleri araştırılırken yanlış negatiflik açısından dikkatli olunmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Kurşun, tarama, tam kan, idrar, saç.


Ceylan Bal, Murat Büyükşekerci, Müjgan Ercan, Oya Torun Güngör, Engin Tutkun, Fatma Meriç Yılmaz. Investigation of the hair and urine samples’ utility for screening lead poisoning. Turk Hij Den Biyol Derg. 2016; 73(4): 303-310

Corresponding Author: Ceylan Bal, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (74 accesses)
 (3378 downloaded)The Turkish Bulletin of Hygiene and Experimental Biology (Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi) is double blind peer review, indipendent, international, Turkish and English-language, online and open-access, designed for scientists.


This is an open access journal which means that all content is freely available without charge to the user or his/her institution. Users are allowed to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of the articles in this journal without asking prior permission from the publisher or the author. This is in accordance with the BOAI[1] definition of open access.

 

The Turkish Bulletin of Hygiene and Experimental Biology (Turk Hij Den Biyol Derg) is taken part in DOAJ (Directory of Open Access Journals), Index Copernicus, Research Gate, CAS (Chemical Abstracts Service), Google Scholar, Google, Open J-Gate, Genamics JournalSeek, Academic Journals Database, Scirus Scientific Database, EBSCOhost Electronic Journals Service (EJS), Medoanet, SCOPUS, Türkiye Atıf Dizini, Türk - Medline and TUBITAK - ULAKBIM Türk Tip Dizini.


 
LookUs & OnlineMakale