ISSN: 0377-9777 / e-ISSN: 1308-2523
Main Page Contact Turkish
 
Turk Hij Den Biyol Derg: 56 (1)
Volume: 56  Issue: 1 - 1999
Hide Abstracts | << Back
FULL JOURNAL
1.Full printed journal

Pages 0 - 54
Abstract | Full Text PDF

RESEARCH ARTICLE
2.
POZiTiF KAN KÜLTÜRLERiNiN DEGERLENDiRiLMESi VE KLiNiK ÖNEMi
Semra Tunçbilek, Nurcan Baykam, Nilüfer Eren, Süheyla Öztürk
Pages 1 - 4
Abstract | Full Text PDF

3.
KRONİK AKTiF HEPATİT B VİRÜS iNFEKSiYONLU OLGULARDA ALFA iNTERFERON TEDAVİSİNiN İZLENMESiNDE SERUMDA HEPATiT B ViRÜS DNA ÖLÇÜMLERiNiN DEGERi
Can Murat Beker, Ufuk Dizer, Levent Hayat, Ali İnal, Mesut Ortatatlı, Volkan Özgüven
Pages 5 - 11
Abstract | Full Text PDF

4.
GÖLBAŞI'NDA GIDA SEKTÖRÜNDE ÇALIŞANLARIN PERiYODiK ESNAF MUAYENELERiNiN VE BURUN-BOĞAZ TAŞIYICILlKLARININ DEĞERLENDiRiLMESi
Seçil Özkan, Sefer Aycan, Nedim Sultan, Işıl Maral
Pages 13 - 17
Abstract | Full Text PDF

5.
MALİGNİTELİ OLGULARDAN İZOLE EDİLEN PSEUDOMONAS AERUGINOSA SUŞLARININ TİPLENDiRiLMESi
Ahmet Turan Soy, Orhan Cem Aktepe, Hülya Altınyollar, Nilay Çöplü, Engin Güvener
Pages 19 - 26
Abstract | Full Text PDF

6.THE EFFECTS OF INCREASING DOSES OF OXYTETRACYCLlNE ON VARIOUS PARAMETERS OF IMMUNE RESPONSE iN RABBITS
İsmail Kutlu, Hidayet Yavuz
Pages 27 - 33
Bu çalışmada, veteriner hekimlikte hayvanların enfeksiyon etkenlerinden korunma ve sagıtmının yanında antistres amaçlarla çok geniş bir kullanım alanı bulan tetrasiklin grubundan oksitetrasiklinin tavşanların humoral ve hücresel immun cevap üzerine olan etkileri araştırıldı.
Hümoral immun cevabın belirlenmesınde birincil ve ikincıl antikor titrelerı, hücresel imrnun cevabın belirlenmesinde ise gecikmiş tip aşırı duyarlılık tepkimeleri kriter olarak alındı.
Çalışmada elde edilen verilere göre, humoral immun cevapta oksıtetrasiklinin artan dozuna bağlı olarak birincil ve ikincil immun cevapta baskılanma tesbit edildi. Hücresel imınun cevapta ıse oksitetrasiklinin artan dozuna bağlı olarak gruplar arası aşırı duyarlılık tepkimeleri karşılaştırıldığında bu baskılanma oranları: 10 mg/kg dozda oksitetrasiklin verilen grupta % 38, 20 mg/kg dozda oksitetrasiklin verilen grupta % 47, 100 mg/kg verilen grupta ise %63 olarak elde edildi.
In this study, effects of oxytetracycline which is used very commonly in the aim of antistress, prevention and treatment from infection effect of animals in veterinary medicine, on humoral and cellular immune response of rabbits have been invastigated.
Primary and secondary antibody titer in determination ol humoral immune respense, and delayed hypersensitivity reaction were taken as criteria in determination of cellular immune respense. According to the findings obtained in this study, decrease in primary and secondary immune response based on the increasing doses of oxytetracycline
was determined in humoral immune respense.
When delayed hypersensitivity reactions groups, were compared there decreasing reactions were revealed as 38 % in the group which was given by 10 mg/kg dose oxytetracycline, as 47 % by 20 mg/kg dose, as 63 % by 100 mg/kg dose.

7.Mumps Prevalance And The Factors Which Affected In 12•59 Months Children In Ankara Batikent Health Center #1 Region
Rüştü Cenap Yıldırım, Sefer Aycan
Pages 35 - 41
Bu çalışmada, 12-59 aylık çocuklarda serolojik olarak kabakulak prevalansını saptamak ve bunu etkileyen değişkenleri tespit etmek amaçlanmıştır. Araştırma, Batıkent 1 No'lu Sağlık Ocağı Bölgesi'nde gerçekleştirilmiştir.
Sağlık Ocağına kayıtlı 1304 çocuktan tabakalı rastgele örneklem yöntemine göre seçilen 261 çocuk incelenmiştir. Çocukların %24.9'unda serolojik olarak kabakulak antikor durumu, kabakulak infeksiyonu geçirilmesine bağlı olarak pozitif bulunmuştur. infeksiyon geçiren çocukların %78.5'inde infeksiyonu asemptomatik veya nonspesifik belirtiler göstererek geçirmiş ve % 12.3'ü tipik kabakulak klinik belirtileri göstermiştir. Kabakulak infeksiyonu geçiren çocukların %21.0' i erkek iken %29.3'ü kızdır. 12-23 aylık çocukların %9.4'ü kabakulak inteksiyonu geçirirken, bu oran 48-59 aylık çocuklarda %37.3 dür.
Bu bulgulara göre Türkiye genelinde kabakulak hastalığının bildirimi zorunlu hastalıklar listesine alınması, ülke genelinde infeksiyonun epidemiyolojisine dönük verilerin daha sağlıklı toplanmasına ve kontrol ile ilgili çalışmalara uzun vadede ışık tutacağı düşünülmüştür.
The main purpose of this study is to determine the mumps seroprevalance in children between t2-59 months of age and the factors which affects this in Batıkent Health Center # 1 area.
The study was carried out on 26 t children who were registered out of 1304 children in this health center. In 24.9% of the children the mumps antibody were positive by active infection. Of these 78.5% had the infection asymptomatic or with nonspecific signs, and only 12.3% of them had typical mumps symptoms. The 21.0% of the male children and 29.3% of the female children had mumps infection. The risk of mumps infection is increased with age. In the age of between 12-23 months the percentage is 9.4% but in the age of between 48-59 month the percentage is 37.3%.
In the presence of such proofs; the mumps cases has to be reported in the notifiable diseases list and we think that this will enlight the epidemiological statistics works and upgrade the epidemiological research area in the future.

REVIEW
8.Measles Vaccination Programs In The World And In Turkey
Seçil Özkan, Sefer Aycan
Pages 43 - 49
Abstract | Full Text PDF


The Turkish Bulletin of Hygiene and Experimental Biology (Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi) is an indipendent, international, Turkish and English-language, peer-reviewed journal, online and open-access, designed for scientists.


This is an open access journal which means that all content is freely available without charge to the user or his/her institution. Users are allowed to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of the articles in this journal without asking prior permission from the publisher or the author. This is in accordance with the BOAI[1] definition of open access.

 

The Turkish Bulletin of Hygiene and Experimental Biology (Turk Hij Den Biyol Derg) is indexed in CAB Abstracts (Abstracts on Hygiene and Communicable Diseases, Diagnosis of Human Diseases, Tropical Diseases Bulletin, Global Health, AgBiotech, Veterinary Abstracts, Food Contamination, Residues and Toxicology, Human Toxicology and Poisoning), DOAJ (Directory of Open Access Journals), Index Copernicus, CAS (Chemical Abstracts Service), Google Scholar, Google, Open J-Gate, Ulrichsweb and Serials Solutions, NewJour, Genamics JournalSeek, Academic Journals Database, Scirus Scientific Database, Ovid Link Solver, BASE (Bielefeld Academic Search Engine), EBSCOhost Electronic Journals Service (EJS), Libsearch, Medoanet, SCOPUS, Türkiye Atıf Dizini, Türk-Medline, and TUBITAK-ULAKBIM Türk Tip Dizini.

 
LookUs & OnlineMakale