ISSN: 0377-9777 / e-ISSN: 1308-2523
Ana Sayfa İletişim English
 
Turk Hij Den Biyol Derg: ()
Yayına Kabul Edilen Yazılar
<< Geri
1.
İdrar Örneklerinden MALDI-TOF MS Sistemi İle Direkt Bakteri Tanımlanması
Definition Of Direct Bacteria By MALDI-TOF MS System From Urinary Examples
Ayşe Nuriye Varışlı, Gülşen Çetin Hazırolan, Altan Aksoy, Neriman Aksu Koca
doi: 10.5505/TurkHijyen.2018.87598  

2.
Farklı klinik örneklerden izole edilen çoğul dirençli Acinetobacter baumannii izolatlarında tigesiklin, kolistin direncinin disk difüzyon, E-test ve otomatize sistem yöntemleri ile karşılaştırılması
Comparison of disc diffusion, E-test and automated system methods for the determination of resistance to tigecyclin and colistin by multiple resistant Acinetobacter baumannii isolates which isolated from different samples
Nuriye İsmihan Ece Paköz, Esra Kaya, Zarife Orhan, Arzu Kayış, Murat Aral
doi: 10.5505/TurkHijyen.2018.13334  

3.
Türkiye’de Ulusal Antimikrobiyal Direnç Surveyans Sistemi İlk Dış Kalite Güvencesi Laboratuvar Yeterlilik Değerlendirmesi
The First External Quality Assurance Laboratory Proficiency Assesment Study of National Antimicrobial Resistance Surveillance System in Turkey
Nilay Çöplü, Zeynep Gülay, Fehminaz Temel, Hüsniye Şimşek, Neşe Göl, Dilber Aktaş, Gülçin Bayramoğlu, Cüneyt Özakın, Mete Eyigör, Duygu Perçin, Kezban Gürdoğan, Murad Bayram
doi: 10.5505/TurkHijyen.2018.10437  

4.
Spotchem EZ SP-4430 Kuru Kimya Cihazında Çalışılan Bazı Biyokimya Testlerinin Verifikasyonu
Verification Of Some Biochemistry Tests That To Be Analyzed In Spotchem EZ SP-4430 Dry Chemistry System
Yakup Dülgeroğlu
doi: 10.5505/TurkHijyen.2018.49344  

5.
Adana ilindeki bazı çiftçilerin genetiği değiştirilmiş tohumlar hakkındaki bilgi düzeyleri ve tutumları
The level of knowledge and attitudes of some farmers in Adana province about genetically modified seeds
Özcan Aygün
doi: 10.5505/TurkHijyen.2018.02223   (1 kere görüntülendi)

6.
Nedene yönelik çözümlerle artan aşılanma oranları: ikinci basamak hastane örneği
Increased rates of vaccination among healthcare workers through cause-directed solutions: a state hospital example
Zehra Karacaer, Husrev Diktas
doi: 10.5505/TurkHijyen.2018.91887  

7.
Adıyaman ili Kâhta ilçesinde bir öğrenci yurdunda görülen gıda kaynaklı salgın, Şubat 2015
A foodborne outbreak in a dormitory in Kahta District in Adiyaman Province, February 2015
Zeynep Güneş Çelebi, Demet Börekçi, Figen Sezen, Fehminaz Temel, Mustafa Dost
doi: 10.5505/TurkHijyen.2018.75547  

8.
Yara Kültürlerinden İzole Edilen Mikroorganizmalar Ve Antibiyotik Dirençleri 2010-2015
Microorganisms and Antibiotic Resistances Isolated from Wound Cultures 2010-2015
Nezire Mine Turhanoğlu, Esra Koyuncu, Fulya Bayındır Bilman
doi: 10.5505/TurkHijyen.2018.56338   (2 kere görüntülendi)

9.
Kuaför Salonlarındaki Kimyasallara Mesleki Maruziyet ve Sağlık Riski
Occupational Exposure to the Chemicals in Hairdressing Salons and Health Risk
Ayça Aktaş Şüküroğlu, Sema Burgaz
doi: 10.5505/TurkHijyen.2018.36539  

10.
Kardiyovasküler hastalıklarda barsak mikrobiyotasının rolü
The role of gut microbiota in cardiovascular diseases
Zinnet Şevval Aksoyalp, Cahit Nacitarhan
doi: 10.5505/TurkHijyen.2018.32068  

ARAŞTIRMA
11.
Bayburt il merkezinde Shigella sonnei gastroenterit salgını, Ekim 2014
A Shigella sonnei gastroenteritis outbreak in Bayburt Province, Turkey, October 2014
Burcu Özüdoğru, Yavuz Kazık, Mecit Kızılaslan, Fehminaz Temel
doi: 10.5505/TurkHijyen.2018.37084  

12.
Tip 2 Diyabet hastalığı ve bozulmuş glikoz toleransı olan kadınlarda asemptomatik bakteriüri ve üriner sistem enfeksiyonları
Asymptomatic bacteriuria, urinary tract infection and risk factors in women with type 2 diabetes mellitus and impaired glucose tolerance
Özlem Genç, Evrim Aksu, Türkan Paşalı Kilit, Fatma Emel Koçak, Yasemin Korkut, Kevser Onbaşı
doi: 10.5505/TurkHijyen.2018.59013  

13.
“Genital Mikoplazma” Sıklığının Multipleks Gerçek Zamanlı Polimeraz Zincir Reaksiyonu ile Saptanması: Klinikte önemli olabilir mi?
Detection of "Genital Mycoplasma" Incidence by Multiplex Real-Time Polymerase Chain Reaction: Could it be clinically important?
Cemile Sönmez
doi: 10.5505/TurkHijyen.2018.79926  

14.
Bruselloz ve atipik pnömoni şüpheli hastalarda Coxiella burnetii antikor varlığının ELISA ve IFA yöntemleri ile araştırılması
Detection of Coxiella burnetii antibodies in patients with suspicion of brucellosis and atypical pneumonia by ELISA and IFA methods
Alev Çetin Duran, Cem Ergon
doi: 10.5505/TurkHijyen.2018.23255  

15.
Hastanede yatan hastaların klinik örneklerinden izole edilen enterokok suşlarının antibiyotik duyarlılıklarının değerlendirilmesi
Evaluation of antibiotic susceptibilities of enterococcus strains isolated from clinical samples of hospitalized patients
İlker Ödemiş, Şükran Köse, Gürsel Ersan, Didem Çelik, İlkay Akbulut
doi: 10.5505/TurkHijyen.2018.70456  

16.
Üçüncü basamak bir hastanede tespit edilen cerrahi alan enfeksiyonlarının değerlendirilmesi.
Evaluation of surgical site infections detected in a tertiary care hospital.
Halide Aslaner, Esragül Akıncı, Ayşe But, Dilek Kanyılmaz, Aliye Baştuğ, Adalet Aypak, Meltem Arzu Yetkin, Pınar Öngürü, Hürrem Bodur
doi: 10.5505/TurkHijyen.2018.77150  

17.
Aksaray, Nevşehir, Niğde İllerindeki İlçe Okullarında Stafilokokal Enterotoksin ve Bacillus cereus İlişkili Gıda Kaynaklı Salgın, 2015
Food-borne Outbreak Associated with Staphylococcal Enterotoxin and Bacillus cereus In Districts Schools—Aksaray, Nevsehir, Nigde Provinces, 2015
Fatma Özarslan, Pınar Duman, Serap Çetin Çoban, Gülşen Barlas, Fehminaz Temel
doi: 10.5505/TurkHijyen.2018.89847  

18.
Bir hastane yemekhanesinde yaşanan gıda zehirlenmesinin incelenmesi
Investigation of food poisoning in a hospital cafeteria
Özlem Terzi, Şule Özdemir, Mustafa Yasin Selçuk
doi: 10.5505/TurkHijyen.2018.60783  

19.
2-Pirazolin Yapısındaki Yeni Bir Bileşiğin Sentezi, Moleküler Modellemesi ve Monoaminoksidaz İnhibitörü Etkisinin Araştırılması
Investigation of Synthesis, Molecular Modeling and Monoaminoxidase Inhibitor Activity of a New 2-Pyrazoline Compound
Begüm Evranos Aksöz, Gülberk Uçar, Kemal Yelekçi
doi: 10.5505/TurkHijyen.2018.59219  

20.
Endüstriyel enzimler üreten Bacillus izolatlarının morfolojik, biyokimyasal ve moleküler yöntemlerle karakterizasyonu
Morphological, biochemical and molecular characterization of Bacillus isolates as a producer of industrial enzymes
Yonca Yüzügüllü Karakuş, Arzu Sertel, Yonca Duman, Fikriye Polat
doi: 10.5505/TurkHijyen.2018.87004  

21.
Ordu İli İlköğretim Okulu Öğrencilerinde baş biti Pediculus humanus capitis Yaygınlığının Belirlenmesi
The Prevalence of Pediculus humanus capitis among Primary School Pupils in Ordu Province
Ülkü Karaman, Özgür Enginyurt, Ömer Karaman, Cemil Çolak, Gamze Kaçmaz
doi: 10.5505/TurkHijyen.2018.72324  

22.
Moleküler mikrobiyoloji laboratuvarında ortam kontrolü nasıl yapılır?
How to control of the workspace environment in the molecular microbiology laboratory?
Dilek Güldemir
doi: 10.5505/TurkHijyen.2018.83713  

23.
TS EN ISO/IEC 17025 standart kapsamında akredite olan su laboratuvarlarında müşteri memnuniyetinin değerlendirilmesi
Evaluation of customer satisfaction in water laboratories which are accredited within the scope of TS EN ISO/IEC 17025 standard
Pınar Kaynar, Mukaddes Şenses, Sibel Karaca, Yıldırım Cesaretli
doi: 10.5505/TurkHijyen.2018.74508  

24.
Kolşisin’in MCF-7 İnsan Meme Adenokarsinoma Hücrelerinde Hücre Döngüsü Tutulumu ve MMP-2 mRNA Ekpresyonu Üzerine Etkileri
Effects of Colchicine on Cell Cycle Arrest and MMP-2 mRNA Expression in MCF 7 Breast Adenocarcinoma Cells
Filiz Bakar Ateş, Nuri Özmen, Ecem Kaya Sezginer, Emin Emre Kurt
doi: 10.5505/TurkHijyen.2018.22755  

OLGU SUNUMU
25.
Psychoda Albipennis’e Bağlı Tekrarlayan Üriner Myiasis
Recurrent Urinary Myiasis Caused By Psychoda Albipennis
Çiğdem Torun Edis, Özlem Erol, Aycan Gazyağcı, Mehmet Kavak
doi: 10.5505/TurkHijyen.2018.59455  

DERLEME
26.
Özel saklama koşulu gerektiren veya soğuk zincire tabi ilaçlar ve uygulamalar açısından değerlendirmeler
Drugs subject to special storage conditions or cold chain and evaluation in terms of applications
Berrin Küçüktürkmen, Asuman Bozkır
doi: 10.5505/TurkHijyen.2018.67674  

27.
Polimerik Veziküller ve Biyolojik Uygulamaları
Polymeric Vesicles and Biological Applications
Umut Can Öz, Asuman Bozkır
doi: 10.5505/TurkHijyen.2018.87369  

28.
Probiyotiklerin Tümör Baskılayıcı Etkileri
Tumor Suppressor Effects of Probiotics
Münevver Kahraman, Aynur Gül Karahan
doi: 10.5505/TurkHijyen.2018.15428  

29.
Viral Enfeksiyonlarda Otofaji
Autophagy in Viral Infections
Onur Ülgenalp, B. Taylan Koç, Tuba Çiğdem OğuzoğluTürk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi (Turkish Bulletin of Hygiene and Experimental Biology) bağımsız, uluslararası, Türkçe ve İngilizce dilinde, hakemler tarafından gözden geçirilen, online yayınlanan ve serbest erişimli bir dergidir.


Dergimiz; bireysel kullanıcıların ve kurumların ücretsiz kullanımını mümkün kılan açık erişimli bir dergidir. Kullanıcıların makalelerin tam metinlerine, yayıncı veya yazardan izin almadan erişim sağlayarak, okuma amaçlı yükleme yapma, kopyalama, dağıtma, çıktı alma, arama yapma işlemlerini gerçekleştirmelerine olanak verir. Bu sistem açık erişimli BOAI[1] tanımlaması ile uyumludur.

 

Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi (Turk Hij Den Biyol Derg); CAB Abstracts (Abstracts on Hygiene and Communicable Diseases, Diagnosis of Human Diseases, Tropical Diseases Bulletin, Global Health, AgBiotech, Veterinary Abstracts, Food Contamination, Residues and Toxicology, Human Toxicology and Poisoning), DOAJ (Directory of Open Access Journals), Index Copernicus, CAS (Chemical Abstracts Service), Google Scholar, Google, Open J-Gate, Ulrichsweb and Serials Solutions, NewJour, Genamics JournalSeek, Academic Journals Database, Scirus Scientific Database, Ovid Link Solver, BASE (Bielefeld Academic Search Engine), EBSCOhost Electronic Journals Service (EJS), Libsearch, Medoanet, SCOPUS, Türkiye Atıf Dizini, Türk-Medline ve TUBITAK-ULAKBIM Türk Tip Dizini'nde dizinlenmektedir.

 
LookUs & OnlineMakale