ISSN: 0377-9777 / e-ISSN: 1308-2523
Ana Sayfa İletişim English
 
Turk Hij Den Biyol Derg: ()
Yayına Kabul Edilen Yazılar
<< Geri
1.
İçme-Kullanma Sularında Rotavirüs Varlığının EPA 1615 Yöntemi İle Tespitinin Uygulanabilirliği
Applicability of Rotavirus Existence in Drinking Water Samples with EPA 1615 Method
Özgül Semizoğlu, Zehra İrem Eris, Fatma Karadeniz Dursun, Sule Senses Ergul, Edibe Nurzen Namlı Bozkurt
Sayfa 0

2.
İmmün sistemi baskılanmış hastada Listeria monocytogenes’e baglı septisemi ve menenjitin tedavisnde seftriaksondan ampisilin'e erken geçiş
Early switch therapy from ceftriaxone to ampisilin in an immunosuppressed patient with Listeria monocytogenes septicemia and meningitis
Gülşen Hazırolan, Gulcin Dizman
Sayfa 0

3.
Ulusal Halk Sağlığı Kongresi Kitaplarında Yer Alan Hepatit A ile İlgili Çalışmalara Ait Bildirilerin Değerlendirilmesi
Evaluation of Hepatitis A Reports that Presented at National Public Health Congresses
Mehmet Uyar, Mehtap Yücel, Elif Nur Yıldırım Öztürk
Sayfa 0

4.
Cinnamomum cassia metanolik ekstraktı ilave edilen diş macunlarının anti-Staphylococcus aureus etkinliklerinin in vitro incelenmesi
In vitro investigation of anti-Staphylococcus aureus activities of toothpastes added to cinnamomum cassia methanolic extract
Gülşah Tollu, Elif Ayşe Erdoğan Eliuz
Sayfa 0

5.
Covid-19 Pandemisinde Filyasyon ve Temaslı Yönetimi
Contact Tracing Management of The Covid-19 Pandemic
Asiye Çiğdem Şimşek, Ates Kara, Fatma Nur Baran Aksakal, Mehmet Gulum, Bahattin İlter, Levent Ender, Yunus Emre Bulut, Hasan Gül, Hasan Irmak, Kerime Altunay, Deniz Çakmak, Ercüment Tosun, Enver Cihangir Gülegen, Muhittin Demirkasımoğlu
Sayfalar 0 - 1

6.
Kan kültürlerinden izole edilen Candida izolatlarının antifungal duyarlılıklarının sensititre yeastone mikrodilüsyon yöntemiyle araştırılması
An investigation of antifungal susceptibilities of the candida species isolates from blood cultures using the sensititre yeastone microdilution method
Figen Orhan, Raif Karaaslan, Esin Aktaş, Figen Orhan
Sayfalar 1 - 2

7.
Üriner kateter ilişkili üriner sistem enfeksiyonlarında ölüm ile ilişkili faktörlerin incelenmesi
Investigation of death related factors in urinary catheter-associated urinary tract infections
Can Hüseyin Hekimoğlu, Selda Sahan
Sayfalar 11 - 12

8.
COVID-19 Pandemisinin Epidemiyolojik ve Klinik Yönleri ve Tedavide Dünyanın Ortak Deneyimleri: Türkiye Deneyimi
Epidemiological and Clinical Aspects of the COVID-19 Pandemic and World Common Experiences in Treatment: Turkey Experience
Hasan Karageçili, Zuhal Yıldırım
Sayfalar 19 - 20

9.
Su deyimleri için bir içerik analizi: Dildeki su yansımaları
A content analysis for water idioms: Water reflections in the language
Cihad Dündar
Sayfa 0

10.
İçme Kullanma Suyu Kalitesinin Çevre Sağlığı Açısından Değerlendirilmesi: Siverek (Şanlıurfa) Örneği
An evaluation of drinking-usage water quality in terms of environmental health: A case study of Siverek (Şanliurfa), Turkey.
İbrahim Bayhan, Mehmet Irfan Yesilnacar, Ayşegül Demir Yetiş, Engin Tutkun
Sayfa 0

11.
Ambalajlanmış içmesuyunda LC-MSMS yöntemiyle akrilamid tayini
Analysis of acrylamide in packaged drinking water by LC-MSMS
Soner Akgün
Sayfa 0

12.
2009-2018 Yılları Arası On Yıllık Süreç İçinde Dünya Çapında Meydana Gelmiş Kolera Salgınlarının Değerlendirilmesi
Assessment of Worldwide Cholera Outbreaks within the Ten-Year Period between 2009-2018
Mehmet Uyar, Elif Nur Yıldırım Öztürk, Tahir Kemal Şahin
Sayfa 0

13.
su yükü, sığınmacılar ve güvenlik
burden of water, refugees and security
Özlem Aksoy, cahit armağan dilek, Başak Taşeli
Sayfa 0

14.
Su laboratuvarlarının ts en ıso/ıec 17025 standart revizyonu ile değişimleri
Changes of water laboratories with ts en iso/iec 17025 standard revision
Pınar Kaynar
Sayfa 0

15.
Çorum ilinde adolesanların günlük içme suyu tüketimi ve bazı beslenme alışkanlıklarıyla ilişkisi
Daily drinking water intake and some dietary behaviors of adolescents in Corum city
GÜLAY YILMAZEL, Serpil Bozdoğan
Sayfa 0

16.
Suda Boğulmaya Bağlı Ölümler: Retrospektif Otopsi Çalışması
Deaths Due to Drowning: Retrospective Autopsy Study
Nazim Ercument Beyhun, Huseyin Cetin Ketencı, Medine Gözde Üstündağ, Cansu Agrali Gundogmus, Murat Topbaş, Halil Boz
Sayfa 0

17.
Deprem Sonrası Toplanma Alanlarına İçilebilir Su Dağııtım Problemi
Drinking Water Distribution Problem for Assembly Areas Post-Earthquake
ASLIHAN YILDIZ, Ertugrul AYYILDIZ, COSKUN OZKAN, Alev Taşkın Gümüş
Sayfa 0

18.
Su Okuryazarlığının Geliştirilmesinde Bir Kaynak Olarak ProjectWET Etkinliklerinin Değerlendirilmesi
Evaluation of ProjectWET Activities as a Resource in Improving Water Literacy
Nazihan Ursavaş
Sayfa 0

19.
Marmara Bölgesi’ndeki Balıkçıların Genel Sağlık Durumlarının Değerlendirilmesi
Evaluation of the General Health Status of Fishermen in Marmara Region
Yusuf Demirtaş, Büşra Parlak Somuncu, Murat Topbaş
Sayfa 0

20.
Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi 1. Ve 6. Sınıf Öğrencilerinin Su Kullanımı Tutum ve Davranışlarının Değerlendirilmesi
Evaluation of Water Usage Attitudes and Behaviors of the 1st and 6th grade students of Gaziantep University Faculty of Medicine
Neriman Aydın, Can Demirel, ERKAN BÜLBÜL
Sayfa 0

21.
Bir Evsel Atıksu Arıtma Tesisinde İşletme Maliyetlerinin İncelenmesi
Investigation of Operating Costs at an Urban Wastewater Treatment Plant
Sureyya Altin, Ahmet Altın, Sevcan Doğru
Sayfa 0

22.
Bir üniversitesinin bazı fakültelerinde okuyan öğrencilerin su tüketimi konusundaki bilgi, tutum ve davranışları
Knowledge, attitude and behaviors of students about water consumption in some faculties of the university
Derya Çamur, Fatma Sena Konyalıoğlu, Gamze Ketrez, İbrahim Sefa Güneş, Metin Hasde
Sayfa 0

23.
Bir üniversite hastanesinde çalışan idari personelin ambalajlı su kullanımı hakkında bilgi, tutum ve davranışları
Knowledge, attitudes and behaviors of administrative staff working ın university hospital about the use of packaged water
Esra Çelik, Emine Didem Evci Kiraz
Sayfa 0

24.
Ülkemizde Son 10 Yılda İçme Ve Kullanma Suyu İle İlişkili Üretilen Tezlerin Niteliksel Değerlendirilmesi
Qualitative Evaluation of Theses About Drinking Water in Our Country in The Last 10 Years
Özlem Terzi, Cihad Dündar
Sayfa 0

25.
Şişelenmiş içme sularında Helicobacter pylori DNA’sının araştırılması: Bir ön çalışma
The Investigation Of Helicobacter pylori DNA in Bottled Drinking Water: A Preliminary Study
Fatma Kalaycı Yüksek
Sayfa 0

26.
Konya ili Meram ilçesinde 0-24 aylık bebek ve çocukların su tüketimi
Water consumption of 0-24 month old babies and children in Meram district of Konya
Lutfi Saltuk Demir, Güllü Eren, Tuğçe Sarıtaş, Mehmet Uyar, Yasemin Durduran, Tahir Kemal Şahin
Sayfa 0

ARAŞTıRMA
27.
Bazı hidrazon ve kalkon türevlerinin biyolojik aktivite taraması
Biological activity screening of some hydrazone and chalcone derivatives
Begüm Evranos Aksöz, Fatma Kaynak-Onurdag, Erkan Aksoz, Selda Özgen Özgacar
Sayfa 0

28.
Brucella Coombs jel testi: Brusellozun serolojik tanısında hızlı bir test olarak diğer serolojik yöntemlerin yerini alabilir mi?
Brucella Coombs gel test: Can it replace other serological methods as a rapid test in serological diagnosis of brucellosis?
Begüm Nalça Erdin, Mehmet Parlak, Ayşe Güven Aydınlı, Feyza Demir
Sayfa 0

29.
Karbon Monoksit, Spontan Hipertansif Sıçanların Renal Direnç Arterlerinde Vasküler Tonusun Düzenlenmesine Katkıda Bulunur
Carbon Monoxide Contributes to The Regulation of Vascular Tonus in Renal Resistance Arteries in Spontaneously Hypertensive Rats
Günnur Koçer, Seher Nasırcılar Ülker, Filiz Basralı, Oktay Kuru, Ümit Kemal Senturk
Sayfa 0

30.
Turhal Devlet Hastanesine Kene Tutunması ile Başvuran Olguların Değerlendirilmesi
Evaluation of The Cases Applied to Turhal State Hospital with Tick-bite
Emine Türkoğlu, Sedef Zeliha Öner
Sayfa 0

31.
Çanakkale ili Ezine Bölgesinde Kene Isırığı Ve Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi
Investigation of Tick Bites and Affecting Factors in Ezine District of Çanakkale
Buse Yüksel, Esen Eker, Taylan Önder, Özgür Özerdoğan, Alper Şener, Sibel Oymak, Coşkun Bakar
Sayfa 0

32.
Sifiliz hastalarında HIV enfeksiyon sıklığının araştırılması
Investigation on HIV infection among Syphilis Patients
Rezan Harman, Elif Sahin Horasan, Özlem Kandemir
Sayfa 0

33.
Farklı bakım koşullarındaki tavşanlarda encephalitozoonosis
Encephalitozoonosis in rabbits under different care conditions
Hakan Tüfek, ozcan ozkan
Sayfa 0

34.
Atık sudan izole edilen Pseudomonas spp. suşları ile kurşun ve nikel ağır metallerinin giderimi
Removal of the lead and nickel heavy metals with Pseudomonas spp. strains which isolated from waste water
Berrin Keloğlu, Şahlan Öztürk, Süleyman Yalçın
doi: 10.5505/TurkHijyen.2019.78095  Sayfalar 3 - 4

35.
Kanatlı kesim hattında kullanılan bazı alet ve ekipmanlarda sanitasyon işleminin kontrolü
Sanitation control of some equipments used in poultry slaughterhouse line
Nilgun Çetinkaya, Gökhan Kürşad İncili, ALİ Arslan
doi: 10.5505/TurkHijyen.2019.93275  Sayfalar 5 - 6

36.
Pseudomonas aeruginosa PAO1’de QS ilişkili genlerin ekspresyon seviyeleri üzerine Lactobacillus sp. metabolitlerinin anti-quorum sensing etkilerinin belirlenmesi
Assessment of the anti-quorum sensing effect of Lactobacillus sp. metabolites on expression levels of QS-related genes in Pseudomonas aeruginosa PAO1
Didem Kart, Suna Sibel Gürpınar, Mujde Eryılmaz
doi: 10.5505/TurkHijyen.2019.57873  Sayfalar 7 - 8

37.
Anti- HCV Tarama Testi Eşik Değeri’nin HCV- RNA ve Line Immunassay testi ile Belirlenmesi
Determination of Anti-HCV Scanning Test Cut- off Value by HCV-RNA and Line Immunoassay Tests
Alper Sarıbaş, altan aksoy
doi: 10.5505/TurkHijyen.2020.67778  Sayfalar 9 - 10

38.
Lipopolisakkarit (LPS)’in neden olduğu bağırsak toksisitesine karşı biyosentetik gümüş nanopartiküllerin etkisi
The effect of biosynthetic silver nanoparticles against intestinal toxicity caused by Lipopolysaccharide (LPS)
FATMA OZTÜRK KÜP, BURÇİN KOÇAK, ALİ TUĞRUL AKİN, İSRAFİL DOĞANYİĞİT, ASLI OKAN, EMIN KAYMAK, ZÜLEYHA DOĞANYİĞİT
Sayfalar 13 - 14

39.
Sivas’ta Akarsu Çevresinden Toplanan Yumuşakçalarda Trematod Larval Dönemlerinin Araştırılması
Investigation of Trematode Larval Stages in Molluscs Collected From Surrounding the River in Sivas
Fatih Akyıldız, Serpil Değerli
Sayfalar 15 - 16

40.
Sıkma peynirlerinden izole edilen enterokokların tanımlanmasında MALDI-TOF-MS ve 16S rRNA sekanslamasının karşılaştırılması ve izolatların antibiyotik dirençlikleri ile antimikrobiyal aktivitelerinin belirlenmesi
Comparision of two identification methods: MALDI-TOF-MS & 16s rRNA sequencing in enterococci isolated from raw milk cheeses (Sikma cheeses) and evaluating their antibiotic susceptibility and antimicrobial activity
Furkan AYDIN, Halil Ibrahim Kahve, Mustafa Ardic, İbrahim Çakır
Sayfa 0

41.
Türkiye’de Bir Üçüncü Basamak Sağlık Merkezinde Antimüllerian Hormon Nomogramı
Nomogram For Antimullerian Hormone In A Tertiary Health Center In Turkey
Adnan Kirmit, Ahmet Berkiz Turp
Sayfa 0

DERLEME
42.
Nano-ilaç taşıma sistemleri ve toksikolojik değerlendirmeleri
Nano-drug delivery systems and their toxicological assessment
Özge Marangoz, Oguzhan Yavuz
Sayfa 0

43.
Besin kaynaklı hastalıklarda intestinal mikrobiyotanın önemi
Importance of intestinal microbiota in foodborne diseases
Lütfiye Parlak, Derya Dikmen
doi: 10.5505/TurkHijyen.2019.54926  Sayfalar 210 - 220

44.
Küresel Bir Tehdit: Acinetobacter baumannii, Antimikrobiyal Dirençte Güncel Durum ve Alternatif Tedavi Yaklaşımları
A Global Threat: Acinetobacter baumannii Infections, Current Condition in Antimicrobial Resistance and Alternative Treatment Approaches
AYBALA TEMEL, BAYRI Eraç
doi: 10.5505/TurkHijyen.2019.04764  Sayfalar 21 - 22


Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi (Turkish Bulletin of Hygiene and Experimental Biology) çift kör hakemlik süreci uygulanan, bağımsız, uluslararası, Türkçe ve İngilizce dillerinde, online yayımlanan ve serbest erişimli bir dergidir.


Dergimiz; bireysel kullanıcıların ve kurumların ücretsiz kullanımını mümkün kılan açık erişimli bir dergidir. Kullanıcıların makalelerin tam metinlerine, yayıncı veya yazardan izin almadan erişim sağlayarak, okuma amaçlı yükleme yapma, kopyalama, dağıtma, çıktı alma, arama yapma işlemlerini gerçekleştirmelerine olanak verir. Bu sistem açık erişimli BOAI[1] tanımlaması ile uyumludur.

 

Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi (Turk Hij Den Biyol Derg); DOAJ (Directory of Open Access Journals), Index Copernicus, ResearchGate, CAS (Chemical Abstracts Service), Google Scholar, Google, Open J-Gate, Genamics JournalSeek, Academic Journals Database, Scirus Scientific Database, EBSCOhost Electronic Journals Service (EJS), Medoanet, SCOPUS, Türkiye Atıf Dizini, Türk - Medline ve TUBITAK - ULAKBIM Türk Tip Dizini’nde yer almaktadır.

 
LookUs & OnlineMakale