ISSN: 0377-9777 / e-ISSN: 1308-2523
Ana Sayfa İletişim English
 
Turk Hij Den Biyol Derg: ()
Yayına Kabul Edilen Yazılar
<< Geri
1.
Nanoteknolojik dezenfektanların heterotrofik biyofilmler üzerine etkisi
The efficacy of nanotechnological disinfectants on heterotrophic biofilms
Gökçe Yavuz, İrfan Türetgen
doi: 10.5505/TurkHijyen.2018.57778  

2.
Türkiye’de Ulusal Antimikrobiyal Direnç Surveyans Sisteminin İlk Sonuçları
The First Results of National Antimicrobial Resistance Surveillance System in Turkey
Nilay Çöplü, Hüsniye Şimşek, Deniz Gür, Ayşegül Gözalan, Ufuk Hasdemir, Zeynep Gülay, Gülçin Bayramoğlu, Şöhret Aydemir, Nezahat Gürler, Mete Eyigör, Duygu Perçin, Dilber Aktaş
doi: 10.5505/TurkHijyen.2018.68878  

3.
Ankara ve Konya illerine ait suların organoklorlu ve organofosforlu pestisitler yönünden değerlendirilmesi
Evaluation of organochlorine and organophosphate pesticides of waters in Ankara and Konya
Figen Demli, Günnur Orhan, Zahide Esra Durak, Hüseyin İlter
doi: 10.5505/TurkHijyen.2018.05025  

4.
Gıda çalışanlarından saptanan bağırsak parazitleri, izole edilen potansiyel patojenler ve patojenlerin antibiyotiklere duyarlılıkları
Detection of intestinal parasites and isolation of potential pathogens and their susceptibility to antibiotics from food handlers
Nebiye Yentur Doni, Gülcan Gürses, Mehmet Bayraktar, Fadile Yıldız Zeyrek, Zeynep Şimşek
doi: 10.5505/TurkHijyen.2018.25349  

5.
Çeşitli Nörolojik Hastalıklarda Herpes simpleks virüs Tip 1 Pozitifliği
Herpes simplex virus Type 1 positivity in various neurological diseases
Aylin Altay Koçak, Meryem Çolak, Ceyla İrkeç, Ayşe Serdaroğlu, Anıl Aktaş Tapısız, Hasan Tezer, Havva Avcıküçük, Işıl Fidan, Seçil Özkan, Gülendam Bozdayı
doi: 10.5505/TurkHijyen.2018.10337  

6.
Yeni Zelanda Beyaz Tavşanların Serum Biyokimyasal Parametrelerin Normal Değerleri
Normal values of biochemical parameters in serum of New Zealand White Rabbits
Özcan Özkan, Selçuk Pekkaya
doi: 10.5505/TurkHijyen.2018.53254  

7.
Antibiyotik Kullanımı ve Obezite Arasındaki Köprü: Mikrobiyota mı?
The Bridge Between Antibiotic Use and Obesity: Is It a Microbiota?
Serap Süzük Yıldız, Dilek Öztaş
doi: 10.5505/TurkHijyen.2018.67689  

8.
HIV enfekte ergen bir hastada sekonder sifiliz
A HIV infected adolescent with secondary syphilis
Manolya Kara, Selda Hançerli Törün, Muammer Osman Köksal, Özge Kaba, Elif Köseoğlu Yıldırım, Ali Ağaçfidan, Ayper Somer
doi: 10.5505/TurkHijyen.2018.34735  

9.
Yozgat Çevresinde Yaşayan Çocuklarda Brusella Antikor Seropozitifliği
Brucella Antibody Seropositivity In Children Living Around Yozgat
Seda Sabah Özcan, Ghaniya Daar Ede, Neziha Yılmaz
doi: 10.5505/TurkHijyen.2018.43660  

10.
Gastroenterit semptomları olan olgularda Adenovirüs sıklığının shell-vial hücrü kültürü yöntemi ile saptanması
Detection of adenovirüs frequency in cases with gastroenteritis symptoms by shell-vial cell culture
Ayşegül Aksoy Gökmen, Candan Çiçek, Hale Kalfaoğlu, Eylem Ulaş Saz
doi: 10.5505/TurkHijyen.2018.38233  

11.
Meram ilçesinde ev tipi su arıtma cihazların kullanım sıklığının belirlenmesi ve içme suyu kalitesine etkisi
Determination of usage frequency of household type water purifiers and effects on drinking water quality in Meram district
Yusuf Kenan Boyraz, Lütfi Saltuk Demir, Kübra Eken, Muhammet Fatih Tabara, Reyhan Evci, Yasemin Durduran, Mehmet Uyar, Tahir Kemal Şahin
doi: 10.5505/TurkHijyen.2018.90197  

12.
Yetişkin kadınların diyet posası alım miktarı ve bilgi düzeyi: kesitsel bir çalışma
Dietary fiber intake and knowledge level of adult women: a cross-sectional study
Ceren Gezer, Zeynep Demir
doi: 10.5505/TurkHijyen.2018.58671  

13.
Yoğun Bakım Ünitesinde Gelişen Sağlık Bakım İlişkili Candida İnfeksiyonlarının Değerlendirilmesi
Evaluation Of Health-Care Associated Candida Infections In An Intensive Care Unit
Serife Cetin, Hafize Sav, Ilhami Celik, Elif Bolat, Fahriye Afsar Cagır, Tugba Bulut, Gulden Sengul, Serpil Baslarlı, Ozlem Kaya Hassu
doi: 10.5505/TurkHijyen.2018.78785  

14.
Atakum Sahili'ndeki deniz suyu kalitesinin değerlendirilmesi, 2016
Evaluation of seawater quality of Atakum Beach, 2016
Özlem Terzi, Ahmet Tevfik Sünter
doi: 10.5505/TurkHijyen.2018.22230  

15.
Kanser erken teşhis ve tarama eğitim merkezleri'ne (KETEM) başvuran kadınlarda Human Papillomavirüs (HPV) sıklığının değerlendirilmesi ve genotiplerin analizi
Evaluation of the frequency of Human Papillomavirus (HPV) in women admitted to cancer early diagnosis and screening training centers (KETEM) and analysis of HPV genotypes
Özgür Kan, Ümit Görkem, Ahmet Barış, Özgür Koçak, Cihan Toğrul, Engin Yıldırım
doi: 10.5505/TurkHijyen.2018.47123  

16.
Medyada Gıda Zehirlenmeleri
Food Poisoning In The Media
Merve Çetin, Fügen Durlu Özkaya
doi: 10.5505/TurkHijyen.2018.83604  

17.
Manisa İli Hepatit A Seronegatifliği ve Sosyal Belirleyicilerle İlişkisi, 2014
Hepatitis A seronegativity and its relationship with social determinants in Manisa Province, 2014
Hilal Görgel Kahraman, Özgen Alpay Özbek, Mestan Emek, Gonca Atasoylu, Özgur Sekreter, Belgin Ünal
doi: 10.5505/TurkHijyen.2018.05826  

18.
Hepatit B'li Hastalarda Artmış Ortalama Trombosit Hacmi, Eritrosit Dağılım Genişliği ve Trombosit / Eritrosit Dağılım Genişliği Oranı
Increased Mean Platelet Volume, Red Blood Cell Distribution Width and Platelet/ Red Blood Cell Distribution Width in Patients With Hepatitis B.
Fazıla Atakan Erkal, Nevgün Sepin Özen, Mestan Emek, Şenay Tuğlu Ataman, Melek Yalçınkaya, Nihal Aksoy, Murat Özdemir
doi: 10.5505/TurkHijyen.2018.39206  

19.
Türkiyede yetişen Equisetum arvense, Plantago lanceolota ve Olea europaea yaprağından elde edilen ticari ekstraktların in-vitro antibakteriyel aktivitelerinin araştırılması
Investigation of in-vitro antibacterial activities of commercial extracts prapered from Equisetum arvense, Plantago lanceolota and Olea europaea leaf grown in Turkey
Şinasi Aşkar, Şeyma Nur Deveboynu
doi: 10.5505/TurkHijyen.2018.53367  

20.
Terme ilçesinde Shilella sonnei enfeksiyonu salgını, Türkiye, Eylül 2012
Outbreak of Shigella sonnei infection in Terme City, Turkey, September 2012
Selmur Topal, Hüseyin Çelik, Şenol Yılmaz, Erdinç Özoğlu, Okan Karaoğlanoğlu, Fehminaz Temel, Hülya Şirin
doi: 10.5505/TurkHijyen.2018.90277  

21.
SPLENEKTOMİ, OPSI ve KORUNMA STRATEJİLERİ
SPLENECTOMY, OPSI and PREVENTIVE STRATEGIES
Umut Gazi, Djursun Karasartova, Ayşe Semra Güreser
doi: 10.5505/TurkHijyen.2018.89990  

22.
2017 yılı içerisinde meydana gelen kadın cinayetlerinin haber kaynakları üzerinden kişi, yer ve zaman özelliklerine göre tanımlanması
The definition of the person, place and time characteristics of women homicides from news sources in 2017
Mehmet Uyar, Elif Nur Yıldırım, Tahir Kemal Şahin
doi: 10.5505/TurkHijyen.2018.62593  

23.
Armodafinil’in membran lipidleri etkileşiminin DPPC model membran sistemi ile araştırılması
The investigation of the interaction of Armodafinil with membrane lipids by using DPPC model membrane system
Handan Kırkoçoğlu, Sevgi Türker Kaya
doi: 10.5505/TurkHijyen.2018.68094  

ARAŞTIRMA
24.
Hastanede yatan hastaların klinik örneklerinden izole edilen enterokok suşlarının antibiyotik duyarlılıklarının değerlendirilmesi
Evaluation of antibiotic susceptibilities of enterococcus strains isolated from clinical samples of hospitalized patients
İlker Ödemiş, Şükran Köse, Gürsel Ersan, Didem Çelik, İlkay Akbulut
doi: 10.5505/TurkHijyen.2018.70456  

25.
Endüstriyel enzimler üreten Bacillus izolatlarının morfolojik, biyokimyasal ve moleküler yöntemlerle karakterizasyonu
Morphological, biochemical and molecular characterization of Bacillus isolates as a producer of industrial enzymes
Yonca Yüzügüllü Karakuş, Arzu Sertel, Yonca Duman, Fikriye Polat
doi: 10.5505/TurkHijyen.2018.87004  

26.
Tip 2 Diyabet hastalığı ve bozulmuş glikoz toleransı olan kadınlarda asemptomatik bakteriüri ve üriner sistem enfeksiyonları
Asymptomatic bacteriuria, urinary tract infection and risk factors in women with type 2 diabetes mellitus and impaired glucose tolerance
Özlem Genç, Evrim Aksu, Türkan Paşalı Kilit, Fatma Emel Koçak, Yasemin Korkut, Kevser Onbaşı
doi: 10.5505/TurkHijyen.2018.59013  

27.
“Genital Mikoplazma” Sıklığının Multipleks Gerçek Zamanlı Polimeraz Zincir Reaksiyonu ile Saptanması: Klinikte önemli olabilir mi?
Detection of "Genital Mycoplasma" Incidence by Multiplex Real-Time Polymerase Chain Reaction: Could it be clinically important?
Cemile Sönmez
doi: 10.5505/TurkHijyen.2018.79926  

28.
Ordu İli İlköğretim Okulu Öğrencilerinde baş biti Pediculus humanus capitis Yaygınlığının Belirlenmesi
The Prevalence of Pediculus humanus capitis among Primary School Pupils in Ordu Province
Ülkü Karaman, Özgür Enginyurt, Ömer Karaman, Cemil Çolak, Gamze Kaçmaz
doi: 10.5505/TurkHijyen.2018.72324  

29.
Aksaray, Nevşehir, Niğde İllerindeki İlçe Okullarında Stafilokokal Enterotoksin ve Bacillus cereus İlişkili Gıda Kaynaklı Salgın, 2015
Food-borne Outbreak Associated with Staphylococcal Enterotoxin and Bacillus cereus In Districts Schools—Aksaray, Nevsehir, Nigde Provinces, 2015
Fatma Özarslan, Pınar Duman, Serap Çetin Çoban, Gülşen Barlas, Fehminaz Temel
doi: 10.5505/TurkHijyen.2018.89847  

30.
Bayburt il merkezinde Shigella sonnei gastroenterit salgını, Ekim 2014
A Shigella sonnei gastroenteritis outbreak in Bayburt Province, Turkey, October 2014
Burcu Özüdoğru, Yavuz Kazık, Mecit Kızılaslan, Fehminaz Temel
doi: 10.5505/TurkHijyen.2018.37084  

DERLEME
31.
Probiyotiklerin Tümör Baskılayıcı Etkileri
Tumor Suppressor Effects of Probiotics
Münevver Kahraman, Aynur Gül Karahan
doi: 10.5505/TurkHijyen.2018.15428  

32.
Polimerik Veziküller ve Biyolojik Uygulamaları
Polymeric Vesicles and Biological Applications
Umut Can Öz, Asuman Bozkır
doi: 10.5505/TurkHijyen.2018.87369  


Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi (Turkish Bulletin of Hygiene and Experimental Biology) bağımsız, uluslararası, Türkçe ve İngilizce dilinde, hakemler tarafından gözden geçirilen, online yayınlanan ve serbest erişimli bir dergidir.


Dergimiz; bireysel kullanıcıların ve kurumların ücretsiz kullanımını mümkün kılan açık erişimli bir dergidir. Kullanıcıların makalelerin tam metinlerine, yayıncı veya yazardan izin almadan erişim sağlayarak, okuma amaçlı yükleme yapma, kopyalama, dağıtma, çıktı alma, arama yapma işlemlerini gerçekleştirmelerine olanak verir. Bu sistem açık erişimli BOAI[1] tanımlaması ile uyumludur.

 

Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi (Turk Hij Den Biyol Derg); CAB Abstracts (Abstracts on Hygiene and Communicable Diseases, Diagnosis of Human Diseases, Tropical Diseases Bulletin, Global Health, AgBiotech, Veterinary Abstracts, Food Contamination, Residues and Toxicology, Human Toxicology and Poisoning), DOAJ (Directory of Open Access Journals), Index Copernicus, CAS (Chemical Abstracts Service), Google Scholar, Google, Open J-Gate, Ulrichsweb and Serials Solutions, NewJour, Genamics JournalSeek, Academic Journals Database, Scirus Scientific Database, Ovid Link Solver, BASE (Bielefeld Academic Search Engine), EBSCOhost Electronic Journals Service (EJS), Libsearch, Medoanet, SCOPUS, Türkiye Atıf Dizini, Türk-Medline ve TUBITAK-ULAKBIM Türk Tip Dizini'nde dizinlenmektedir.

 
LookUs & OnlineMakale