ISSN: 0377-9777 / e-ISSN: 1308-2523
Ana Sayfa İletişim English
 
Turk Hij Den Biyol Derg: ()
Yayına Kabul Edilen Yazılar
<< Geri
1.
Anti-tüberküloz İlaç Duyarlılık Testleri; Yeni Fenotipik Yöntemler
Anti-tuberculosis Drug Susceptibility Testing; New Phenotypic Methods
Yeliz Tanriverdi Çaycı, Ahmet Yılmaz Çoban


2.
Tüberkülozun Bakteriyolojik Tanısı
Bacteriological Diagnosis of Tuberculosis
Ali Albay


3.
Tüberküloz Kliniği ve Tedavisi
Clinics of Tuberculosis and Treatment
Şeref Özkara


4.
Tüberküloz Laboratuvarları için Dış Kalite Değerlendirme Programları ve Ülkemizdeki Uygulamalar
External Quality Assessment Program for Tuberculosis Laboratories and Implementations in Our Country
Hülya Şimşek


5.
Tüberküloz Laboratuvarlarının Tanıdaki Yeri ve Güncel Durum
The Role of Tuberculosis Laboratories in Diagnosis and Current Situation
İsmail Ceyhan, Nilay Uçarman

Makale Özeti

6.
Dünyada ve Türkiye’de Tüberküloz
Tuberculosis in the World and in Turkey
Ayşegül Yıldırım, Erhan Kabasakal


7.
Türkiye’de İçme Suyu Hizmetlerinin Yerelde merkezileşmesinin içme suyu denetiminde mikrobiyolojik kirliliğe ve akut gastroenterit enfeksiyonu olgu hızlarına etkisi: Tekirdağ Örneği
The effect of centralisation in local areas of potable water services on microbiological pollution and case rate of acute gastroenteritis infection in water control for potable water: Tekirdağ example
Duran Ada, Erkan Bozkurt, Sevinç Tanrıkulu, Mahmut Akdağ


8.
İzmir Ege Doğumevi ve Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvuran gebe kadınlarda HBV, HCV ve HAV seroprevalansları: 2010-2011
HBV, HCV AND HAV seroprevalence ın pregnant women admıtted to Izmır Aegean Obstetrıcs and Gynecology Traınıng and Research Hospıtal: 2010-2011
Şükran Köse, Selma Gül, Bengü Tatar, Muzaffer Temur, Başak Göl


9.
Oyun Hamurlarının Bakteriyolojik Açıdan Güvenilirliğinin Araştırılması
Reability Investigations of Bacteriological Aspects of Play Dough
Görkem Dülger, Emel Çalışkan, Nida Kılıç, Handan Ankaralı


10.
Üniversite Öğrencileri ve Ailelerinde Bitkisel Ürün Kullanım Sıklığının ve Bitkisel Ürün Kullanımını Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi
Determining the Frequency Use of Herbal Products and Factors Affecting the Use Herbal Products among University Students and Their Families
Gülşah Kaner, Canan Karaalp, Nilgün Seremet Kürklü


11.
2011-2014 yılları arasında kan kültürlerinden izole edilen mikroorganizmalar ve antimikrobiyal direnç durumları
Microorganisms isolated from blood cultures between 2011 and 2014 and their state of antimicrobial resistance
Fatma Köksal Çakırlar, Yavuz Uyar, Sinem Özdemir, Ayşe Barış, Ezgi Gözün Şaylan, Zafer Habip, Hrisi Bahar Tokman, Nevriye Gönüllü, Murat Günaydın, Nuri Kiraz


12.
Olgu sunumu: Akut lenfoblastik lösemi tanısıyla tedavi edilen hastada gelişen kateter ilişkili Ochrobactrum antropi bakteriyemisi
Case report: catheter-related Ochrobacturm antropi bacteraemia developed in patient with acute lymphoblastic leukemia who is taking chemotherapy.
GÜLİZ Doğan, Nisel Yılmaz, Neval Ağuş, Fatma Burcu Belen, Barış Malbora, Pınar Şamlıoğlu, Sevgi Yılmaz Hancı, Yeşer Karaca Derici, Mümtaz Cem Şirin, Arzu Bayram


13.
TS EN ISO/IEC 17025 Standardı Kapsamında Laboratuvarlarda Yapılan Denetimlerdeki Bulguların Değerlendirilmesi
Evaluation of Audit Findings Performed in Laboratories According to TS EN ISO/IEC 17025 Standard
Edibe Nurzen Bozkurt, Göktuğ Bayram, Ferda Gültop, Uğur Topcu, Nesrin Gevrek


14.
Gen terapi yöntemleri: Fiziksel ve kimyasal metodlar
Gene therapy techniques: Physical and chemical methods
Azade Attar


15.
Biyokimya ve mikrobiyoloji laboratuvar personelinin tıbbi atık yönetimi konusundaki farkındalığı
Awareness of laboratory staff of biochemistry and microbiology laboratories in medical waste management
Merve Ergin, Serpil Erdoğan, Özcan Erel


16.
Melanoma hücrelerinin Sendai viral vektörleri ile verimli transdüksüyonu
Efficient transduction of melanoma cells with Sendai viral vectors
Açelya Yılmazer Aktuna, Hadiseh Taheri, Alp Can


17.
Bir Devlet Hastanesinin Yoğun Bakımında Çalışan Sağlık Personelinde El Hijyeni Davranışları
Hand Hygiene Attitudes Of Healthcare Staff Working In Intensive Care Unit Of a State Hospital
Aliye Bulut, Aziz Bulut, Çağla Yiğitbaş, Suat Tuncay


18.
Evde Sağlık Hizmetleri Çalışanlarının Eğitim İhtiyacının Belirlenmesi
Identification of Training Needs of Home Health Care Workers
Sinan Bulut, Özlem Yiğitbaşıoğlu, Kanuni Keklik, Alev Yücel, Savaş Başar Kartal, İrfan Şencan


19.
Akciğer Kanseri Tedavisinde Farmakogenomik
Pharmacogenomics in Lung Cancer Treatment
Nil Kılıç, Demet Cansaran Duman


20.
Piyojenik Karaciğer Apsesi: Olgu Sunumu.
Pyogenic Liver Abscess: Case Report.
Duygu Mert, Muret Ersöz Arat, Öznur Güneş, Mustafa Ertek


21.
Nitrik Oksitin Kanser Gelişimi Ve Metastaz Üzerine Etkileri
The Effects Of Nıtrıc Oxıde On Cancer Development And Metastasıs
Mehmet Kürşat Derici, Emine Demirel Yılmaz


22.
Tokat İlinde Yaşayan İnsanlardaki Kene Tutunma Bölgelerinin Değerlendirilmesi
Tick attachment sites in humans living in the Tokat province of Turkey
Adem Keskin, Yunus Emre Bulut, Aysun Keskin, Ahmet Bursalı
doi: 10.5505/TurkHijyen.2016.24993  

23.
Olgu Sunumu: Yurt Dışı Kaynaklı Üç Plasmodium falciparum Olgusu
Case Report: Three Imported Plasmodium falciparum Cases
Müzeyyen Cömert Aksu, Hasan Bayrak, Sevilay Aydemir


24.
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde Hepatit C virus genotiplerinin ve HCV enfeksiyonu bulaş yollarının belirlenmesi
Determination of Hepatitis C virus genotype and HCV infection transmission routes in Cukurova University Medical Faculty Hospital
Alev Çetin Duran, Filiz Kibar, Salih Çetiner, Akgün Yaman


25.
Kemoreziztant rahim kanseri hücrelerinin TRAIL ve FAS aracılı apoptoz duyarlılıklarının radyasyon ile arttırılması
Enhancing sensitivity of chemoresistant ovarian cancer cells to TRAIL and FAS mediated apoptosis by radiation
Ercan Cacan
doi: 10.5505/TurkHijyen.2017.12499  

26.
Bazı Antiseptik ve Dezenfektanların Antibakteriyel Etkinliklerinin Araştırılması
Evalution of Antibacterial Activities of Some Antiseptics and Disinfectants
Derya Avcı, Müşerref Otkun


27.
Yatan hastalardan izole edilen Escherichia coli ve Klebsiella spp. suşlarında genişlemiş spektrumlu beta-laktamaz üretimi ve antibiyotik direnç oranları: 2011-2015 verileri
Extended spectrum beta-lactamase production and antibiotic resistance of Escherichia coli and Klebsiella spp. isolated from hospitalized patients: data of 2011-2015
Nilüfer Saygılı Pekintürk, Alper Akgüneş


28.
Hitit Üniversitesi Corum Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Lenfadenopati Ön Tanılı Olguların Toksoplazmoz Açısından İrdelenmesi
Investigation of Toxoplasmosis in patients prediagnosed as lymphadenopathy in Hitit University Corum Training and Research Hospital
A. Semra Güreser, Derya Yapar, Leyla Taşçı, Z. İlkay Boyacıoğlu, Ebru Turgal, Nurcan Baykam, Ayşegül Taylan Özkan


29.
Adölesan gebelik gerçekten bir risk faktörü müdür?
Is adolescent pregnancy really a risk factor?
Umit Gorkem, Cihan Toğrul, Tayfun Güngör


30.
Premenstrual sendromda beslenme yaklaşımı
Nutritional approach in premenstrual syndrome
Kübra Işgın, Zehra Büyüktuncer


ARAŞTIRMA
31.
Antinükleer Antikor-HEP-2 (ANA) testinin tarama titresi için pozitiflik değerinin belirlenmesi
determination of cut off level for screening titer of Antinuclear Antibody-Hep-2 Test (ANA)
Neval Yurttutan Uyar, Özge Güngör, Mustafa Serteser, Işın Akyar
doi: 10.5505/TurkHijyen.2016.27870  

OLGU SUNUMU
32.
Türkiye'de sunulan ilk vaka; Immunocompetent hasta daChaetomium globosum türünün etken olduğu tırnak onikomikozu.
The first Turkish case of onychomycosis caused by Chaetomium globosum in an immunocompetent patient
Fatma Özakkaş, Rabiye Altınbaş, Hafize Sav, Mert Ahmet Kuşkucu, Kenan Midilli, Nuri Kiraz
doi: 10.5505/TurkHijyen.2016.92979  

DERLEME
33.
Tüberküloz ve Göç
Tuberculosis and Immigration
Süheyla Sürücüoğlu


34.
Liken metabolitlerinin antikanser aktivite etkisinin moleküler düzeyde mekanizmaları
The Molecular Mechanisms of the effect of anticancer activity on lichen metabolites
Merve Şekerli, Nil Kılıç, Demet Cansaran Duman
doi: 10.5505/TurkHijyen.2016.24650  

EK
35.
Tüberkülozun tarihçesi
History of tuberculosis
Cengiz Çavuşoğlu


36.
Köy Sağlık Evlerinde Çalışan Sağlık Personelinin
Ambalajlanmış Su Hakkında Bilgi Tutum ve Davranışları
Özkan Yaşayancan, Cihat Zülfüoğulları, Esra Ser Demi&775;r, Seyhan Özelce


37.
Türkiye'nin su ayak izi değerlendirmesi
An evaluation of Turkey's water footprint
Emine Su Turan


38.
Borlu atık sulardan izole edilen siyanobakterilerin antimikrobiyal aktiviteleri
Antimicrobial activity of cyanobacteria isolated from waste water containing boron
Meral Yılmaz Cankılıç, Nalan Yılmaz Sarıözlü


39.
Bitlis İli Köy Muhtarlarının Klorlama İle İlgili Bilgi Düzeyi Ve Farkındalık Durumlarının Belirlenmesi
Determination of Level of Knowledge and Awareness Among Village Headmen in Bitlis Province Regarding Chlorination
Yunus Emre Bulut, Ümmühan Evci&775;l, Süleyman Adıktı, Mehmet Kökel


40.
Su örneklerinde norovirüs varlığının cross-flow mikrofiltrasyon ve RT-PCR ile belirlenmesi
Determination of norovirus in water samples by cross-flow microfiltration and RT-PCR
Pınar Kaynar, Mustafa Yılmaz, Özgül Semi&775;zoğlu, Zehra İrem Eriş, Fatma Karadeniz Dursun, Yıldırım Cesaretli, Mustafa Kemal Başaralı, İrfan Şencan


41.
Sularda Pestisitlerin LC-MS/MS ile Belirlenmesi
Determination of Pesticides in Water by LC-MS/MS
Zehra Baloğlu, Edibe N. Bozkurt, Arzu Bi&775;ni&775;ci&775;


42.
Konya ili Meram ilçesine bağlı aile sağlığı merkezlerine başvuran kadınlarda içme suyu kullanım tercihleri
Drinking Water Usage Preferences of Women Who Apply to Family Health Centers in Meram District of Konya City Center
Yasemin Durduran, Mehmet Uyar, Yusuf Kenan Boyraz, Lütfi Saltuk Demir, Özlen Tekin, Tahir Kemal Şahin


43.
Sağlık Kuruluşlarının Su Kullanım Etkinliklerinin İller Düzeyinde Belirlenmesi
Efficiency of Water Utilization in Health Institutions Based on Provinces
Gül İmamoğlu, Yıldız Köse, Emrullah Demirci


44.
Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Hazır Su Kullanma Durumlarının Değerlendirilmesi
Evaluation of bottled water usage status of medical faculty students
Dilek Ener, Sinem Sıpçık, Kaffar Işık, İskender Gün


45.
İçme Kullanma Sularındaki Cryptosporidium Ookist ve Giardia Kistlerinin Analizinde Ts Iso 15553 Standart Yönteminin Uygulanabilirliğinin Dış Kalite Kontrol Numunesi İle Değerlendirilmesi
Evaluation of the Applicability of the Standard Method of Ts Iso 15553 in Analysis of Cryptosporidium Oocysts and Giardia Cysts in Drinking Waters Using External Quality Control Samples
Şule Şenses Ergül, Pınar Kaynar, Mustafa Yılmaz, Yıldırım Cesaretli, Mustafa Kemal Başarılı, İrfan Şencan
 (2 kere görüntülendi)

46.
Malatya ilinde yaşayan genç yetişkinlerin su tüketim davranışlarının değerlendirilmesi
Evaluation of water consumption behaviors of young adults living in Malatya
Erkan Pehlivan, Burak Mete, Deniz Bektaş, Semra Bayat, Ayşegül Kart


47.
Süs Balığı Satışı Yapılan Akvaryumlardan İzole Edilen Gram Negatif Bakterilerin Antimikrobiyal Direnç Profillerinin Araştırılması
Investigation of Antimicrobial Resistance Profiles of Gram Negative Bacteria Isolated from Ornamental Fish Aquariums in Petshops
Esra Özkaya, Kurtuluş Buruk, Neşe Kaklıkkaya, İlknur Tosun


48.
Tekirdağ İlinde Klorlama İşlemlerinin Yönetimi ve Sürdürülmesi
Management and Maintenance of Chlorination Processes in Tekirdağ Province
Şafak Başa, İbrahim İçöz, Deniz Aktaş


49.
Evsel atıksu arıtma tesislerinin sucul ekosisteme mikroplastik tehditi
Microplastic threat to aquatic ecosystems of the municipal wastewater treatment plant
Ceyhun Akarsu, Ahmet Erkan Kıdeyş, Halil Kumbur


50.
Kayseri İl Merkezinde Aile Sağlığı Merkezlerine Başvuranların Hazır Su Kullanımına İlişkin Görüş ve Davranışları
Opinions and Behaviors on Use of Packaged Water Among the People Applying to Family Health Centers in Kayseri City Center
Arda Borlu, Elçin Balcı, Ahmet Öztürk


51.
Halk sağlığı için tehdit oluşturan fenolün sulardan düşük maliyetli bir aktif karbon ile giderimi
Removal of phenol, threat to public health, from water by a low cost activated carbon
Behzat Balcı, Fatma Elçin Erkurt, Emine Su Turan


52.
İzmir içme suyu sistemi için “CARVER” yöntemi ile risk analizi
Risk analysis for İzmir drinking water system with “CARVER” method
Fulden Eskicioğlu, Efem Bilgiç, Orhan Gündüz


53.
Phaselis-Antalya yüzme alanında rekreasyonal yat/bot atıksuları ve insan aktivitelerinin yüzme suyu ve halk sağlığı üzerine etkileri
The effects of recreational yacht/bot sewage discharge and human activities on bathing water quality and public health in Phaselis/Antalya swimming area
Gönül Tuğrul İçemer, Yasemin Büşra Bayrak Çamlıca, Tuğçe Atıcı


54.
Mavi Bayrak Uygulamaları Kapsamında Mersin İlindeki Deniz Suyu Mikrobiyolojik Analiz Sonuçlarının Değerlendirilmesi
The Evaluation of Microbiological Analysis of Sea Water in Mersin withnin the Context of Blue Flag Implementations
Tuba Duygu Yılmaz, Ferhat Coşkun, Sema Çelik, Serdar Deniz


55.
Ildır Ve Güllük Körfezlerindeki Balık Çiftliklerinin Yer Seçiminde Deniz Taban Morfolojisi Ve Yüzey Yapılarının Önemi
The Importance of Marıne Base Morphology and Surface Structures in the Selection of Fish Farms in Ildır And Gulluk Gulf
Tarık İlhan, Ezgi Talas, Barış Akçalı, Muhammet Duman


56.
Kahramanmaraş İli Elbistan İlçesinde Görülen Akut Barsak Enfeksiyonu Vaka Artışı İncelemesi, Ağustos 2016
The Investigation of Acute Gastroenteritis Cases, Elbistan District, Kahramanmaras Province, August 2016
Selda Şahan, Şenol Yılmaz, Selmur Topal, Fatma Özarslan, Ayşe Çeliker Yenice, Dilek Cemil Göktaş, Fehminaz Temel, Ali Göktepe, İrfan Şencan


57.
Trabzon ilinde halk çeşmelerinin fiziksel, kimyasal, mikrobiyolojik yönden değerlendirilmesi
The physical, chemical and microbiological analysis of public fountains in Trabzon city
Sertaç Çankaya, Murat Topbaş, Asuman Yavuzyılmaz, Şehbal Yeşilbaş Üçüncü, Serdar Karakullukçu, C.ceyda Kolaylı, İrem Dilaver, Gufran Acar, Büşra Parlak, Kübra Şahin, Köksal Hamzaoğlu, Cihan Bölükbaş, Gamze Çan, N.ercüment Beyhun


58.
Yapay Sulak Alanlarda Atıksu RehabilitasyonundaKullanılan Salvinia natans ve Lemna minor Bitki Türlerinin Su Kalitesine Olan Etkileri
The Water Quality Effects of Salvinia natans and Lemna minor Plant Which Used for Rehabilitation of Wastewater on The Artificial Wetlands
Aslı Güneş, Rajeev Kumar, Taylan Pek, Mithat Yüksel, Nalan Kabay


59.
Huzurevi ve Evde Kalan Yaşlılarda Su Tüketimi ve İlişkili Faktörlerin Belirlenmesi
Water Consumption And Related Factors In Elderly People Who Lived In Nursing Home And Home Abstract
Gamze Muz, Kamuran Özdil, Gülyeter Erdoğan, Fatma Sezer
 (1 kere görüntülendi)

60.
Trabzon ili Ortahisar ilçesindeki kafe / restoranlarda su kullanımı ve tüketimi
Water consumption and usage in cafes / restaurants in Ortahisar district of Trabzon province
İrem Dilaver, Yusuf Demirtaş, Murat Topbaş, Sertaç Çankaya, Serdar Karakullukçu, Gufran Acar, Büşra Parlak, Kübra Şahin, Gamze Çan, Nazım Ercüment BeyhunTürk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi (Turkish Bulletin of Hygiene and Experimental Biology) bağımsız, uluslararası, Türkçe ve İngilizce dilinde, hakemler tarafından gözden geçirilen, online yayınlanan ve serbest erişimli bir dergidir.


Dergimiz; bireysel kullanıcıların ve kurumların ücretsiz kullanımını mümkün kılan açık erişimli bir dergidir. Kullanıcıların makalelerin tam metinlerine, yayıncı veya yazardan izin almadan erişim sağlayarak, okuma amaçlı yükleme yapma, kopyalama, dağıtma, çıktı alma, arama yapma işlemlerini gerçekleştirmelerine olanak verir. Bu sistem açık erişimli BOAI[1] tanımlaması ile uyumludur.

 

Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi (Turk Hij Den Biyol Derg); CAB Abstracts (Abstracts on Hygiene and Communicable Diseases, Diagnosis of Human Diseases, Tropical Diseases Bulletin, Global Health, AgBiotech, Veterinary Abstracts, Food Contamination, Residues and Toxicology, Human Toxicology and Poisoning), DOAJ (Directory of Open Access Journals), Index Copernicus, CAS (Chemical Abstracts Service), Google Scholar, Google, Open J-Gate, Ulrichsweb and Serials Solutions, NewJour, Genamics JournalSeek, Academic Journals Database, Scirus Scientific Database, Ovid Link Solver, BASE (Bielefeld Academic Search Engine), EBSCOhost Electronic Journals Service (EJS), Libsearch, Medoanet, SCOPUS, Türkiye Atıf Dizini, Türk-Medline ve TUBITAK-ULAKBIM Türk Tip Dizini'nde dizinlenmektedir.

 
LookUs & OnlineMakale