ISSN: 0377-9777 / e-ISSN: 1308-2523
Ana Sayfa İletişim English
 
Turk Hij Den Biyol Derg: ()
Yayına Kabul Edilen Yazılar
<< Geri
1.
Kemoreziztant rahim kanseri hücrelerinin TRAIL ve FAS aracılı apoptoz duyarlılıklarının radyasyon ile arttırılması
Enhancing sensitivity of chemoresistant ovarian cancer cells to TRAIL and FAS mediated apoptosis by radiation
Ercan Cacan
doi: 10.5505/TurkHijyen.2017.12499  

2.
Adölesan gebelik gerçekten bir risk faktörü müdür?
Is adolescent pregnancy really a risk factor?
Umit Gorkem, Cihan Toğrul, Tayfun Güngör


3.
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde Hepatit C virus genotiplerinin ve HCV enfeksiyonu bulaş yollarının belirlenmesi
Determination of Hepatitis C virus genotype and HCV infection transmission routes in Cukurova University Medical Faculty Hospital
Alev Çetin Duran, Filiz Kibar, Salih Çetiner, Akgün Yaman


4.
Bazı Antiseptik ve Dezenfektanların Antibakteriyel Etkinliklerinin Araştırılması
Evalution of Antibacterial Activities of Some Antiseptics and Disinfectants
Derya Avcı, Müşerref Otkun


5.
Yatan hastalardan izole edilen Escherichia coli ve Klebsiella spp. suşlarında genişlemiş spektrumlu beta-laktamaz üretimi ve antibiyotik direnç oranları: 2011-2015 verileri
Extended spectrum beta-lactamase production and antibiotic resistance of Escherichia coli and Klebsiella spp. isolated from hospitalized patients: data of 2011-2015
Nilüfer Saygılı Pekintürk, Alper Akgüneş


6.
Klinik Örneklerden İzole Edilen Pseudomonas aeruginosa Suşlarının Yıllara Göre Antibiyotik Direnci
Antibiotic Resistance Rates of Pseudomonas aeruginosa Strains Isolated from Clinical Specimens by Years
Ayşe Nuriye Varışlı, Altan Aksoy, Irmak Baran, Neriman Aksu


7.
Hitit Üniversitesi Corum Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Lenfadenopati Ön Tanılı Olguların Toksoplazmoz Açısından İrdelenmesi
Investigation of Toxoplasmosis in patients prediagnosed as lymphadenopathy in Hitit University Corum Training and Research Hospital
A. Semra Güreser, Derya Yapar, Leyla Taşçı, Z. İlkay Boyacıoğlu, Ebru Turgal, Nurcan Baykam, Ayşegül Taylan Özkan


8.
Olgu Sunumu: Yurt Dışı Kaynaklı Üç Plasmodium falciparum Olgusu
Case Report: Three Imported Plasmodium falciparum Cases
Müzeyyen Cömert Aksu, Hasan Bayrak, Sevilay Aydemir


9.
Premenstrual sendromda beslenme yaklaşımı
Nutritional approach in premenstrual syndrome
Kübra Işgın, Zehra Büyüktuncer


10.
Akut Gastroenteritli Çocuklarda Human Bocavirus DNA Varlığının Araştırılması
Investigation of Human Bocavirus DNA in children with acute gastroenteritis
Serhat Sirekbasan, Kenan Midilli, Yasemin Akın, Pelin Demirci, Sevgi Ergin, Arif Kaygusuz


11.
Yoğun bakım ünitelerinde yatan hastaların kan kültürlerinden izole edilen mikroorganizmalar ve antibiyotik duyarlılıkları
Microorganisms isolated from blood cultures of the patients in intensive care units and their antibiotic susceptibilities
M. Cem Şirin, Neval Ağuş, Nisel Yılmaz, Arzu Bayram, Sevgi Yılmaz Hancı, Pınar Şamlıoğlu, Yeşer Karaca Derici, Güliz Doğan


12.
Yara Örneklerinden İzole Edilen Mikroorganizmalar ve Antimikrobiyallere Duyarlılıkları
Microorganisms Which Isolated from Wound Samples and Their Antimicrobial Susceptibilities
Gamze Altan, İpek Mumcuoğlu, Gülşen Hazırolan, Dilek Dülger, Neriman Aksu


13.
Hepatit C Virusu ile Enfekte Hastalarda Hepatit B Seroprevalansının Araştırılması
Investigation of Hepatitis B Virus Seroprevalence in Hepatitis C Infected Patients
Fatma Yılmaz Karadağ


14.
Çorum Yöresinde İnsanlar Üzerinde Parazitlenen Kenelerde Riketsiya Varlığının Araştırılması
Investigation of the Presence of Rickettsiae in Ticks Parasitizing Humans in Corum Region
Ahmet Bursalı, Adem Keskin, Aysun Keskin, Tuğba Kul Köprülü, Şaban Tekin
doi: 10.5505/TurkHijyen.2017.28291  

15.
İyon Değiştirici Kromatografi Yöntemi İle Ölçülen HbA2 Ve HbA1c’nin Ölçüm Belirsizliğinin Tespiti
Evaluation of Measurement Uncertainty of HbA2 and HbA1c Which Are Measured by Ion Exchange Chromatography
Yakup Dülgeroğlu


16.
İstanbul’daki hastane mutfaklarından alınan yüzey örneklerinde hijyenik durumun ve çalışan personelde hijyen farkındalığının belirlenmesi
Determination of hygienic condition in surface samples and hygiene awareness of working personnel of hospital kitchens in Istanbul
Mehmet Mahmut Ünal, Sine Özmen Toğay


17.
Mesleksel kas iskelet sistemi hastalıklarını azaltmada davranış odaklı güvenlik sistemi uygulaması
The Usage of Behaviour Based Safety Process for Decreasing Work-Related Musculoskeletal Diseases at the Sales Department of a Factory
Ayşe Coşkun Beyan, Duygu Turşucu


18.
Sirozlu hastada HBsAg/AntiHBs Serokonversiyonu
HBsAg/AntiHBs seroconversion in cirrhotic patient
Muhammet Gülhan, Muhammet Fatih Topuz, Pınar Yıldız Gülhan, Olgun Öztürk, Serdar Gül


19.
Türkiye'de Bir Çocukta Wohlfahrtia magnifica'nın Neden Olduğu Aural Miyaz Vakası
A Case of Aural Myiasis Caused by Wohlfahrtia magnifica in a Child in Turkey
Yunus Emre Beyhan, Hasan Yılmaz, Zeynep Taş Cengiz, Abdurrahman Ayral


EK
20.
Köy Sağlık Evlerinde Çalışan Sağlık Personelinin
Ambalajlanmış Su Hakkında Bilgi Tutum ve Davranışları
Özkan Yaşayancan, Cihat Zülfüoğulları, Esra Ser Demi&775;r, Seyhan Özelce


21.
Türkiye'nin su ayak izi değerlendirmesi
An evaluation of Turkey's water footprint
Emine Su Turan


22.
Borlu atık sulardan izole edilen siyanobakterilerin antimikrobiyal aktiviteleri
Antimicrobial activity of cyanobacteria isolated from waste water containing boron
Meral Yılmaz Cankılıç, Nalan Yılmaz Sarıözlü


23.
Bitlis İli Köy Muhtarlarının Klorlama İle İlgili Bilgi Düzeyi Ve Farkındalık Durumlarının Belirlenmesi
Determination of Level of Knowledge and Awareness Among Village Headmen in Bitlis Province Regarding Chlorination
Yunus Emre Bulut, Ümmühan Evci&775;l, Süleyman Adıktı, Mehmet Kökel


24.
Su örneklerinde norovirüs varlığının cross-flow mikrofiltrasyon ve RT-PCR ile belirlenmesi
Determination of norovirus in water samples by cross-flow microfiltration and RT-PCR
Pınar Kaynar, Mustafa Yılmaz, Özgül Semi&775;zoğlu, Zehra İrem Eriş, Fatma Karadeniz Dursun, Yıldırım Cesaretli, Mustafa Kemal Başaralı, İrfan Şencan


25.
Sularda Pestisitlerin LC-MS/MS ile Belirlenmesi
Determination of Pesticides in Water by LC-MS/MS
Zehra Baloğlu, Edibe N. Bozkurt, Arzu Bi&775;ni&775;ci&775;


26.
Konya ili Meram ilçesine bağlı aile sağlığı merkezlerine başvuran kadınlarda içme suyu kullanım tercihleri
Drinking Water Usage Preferences of Women Who Apply to Family Health Centers in Meram District of Konya City Center
Yasemin Durduran, Mehmet Uyar, Yusuf Kenan Boyraz, Lütfi Saltuk Demir, Özlen Tekin, Tahir Kemal Şahin


27.
Sağlık Kuruluşlarının Su Kullanım Etkinliklerinin İller Düzeyinde Belirlenmesi
Efficiency of Water Utilization in Health Institutions Based on Provinces
Gül İmamoğlu, Yıldız Köse, Emrullah Demirci


28.
Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Hazır Su Kullanma Durumlarının Değerlendirilmesi
Evaluation of bottled water usage status of medical faculty students
Dilek Ener, Sinem Sıpçık, Kaffar Işık, İskender Gün


29.
İçme Kullanma Sularındaki Cryptosporidium Ookist ve Giardia Kistlerinin Analizinde Ts Iso 15553 Standart Yönteminin Uygulanabilirliğinin Dış Kalite Kontrol Numunesi İle Değerlendirilmesi
Evaluation of the Applicability of the Standard Method of Ts Iso 15553 in Analysis of Cryptosporidium Oocysts and Giardia Cysts in Drinking Waters Using External Quality Control Samples
Şule Şenses Ergül, Pınar Kaynar, Mustafa Yılmaz, Yıldırım Cesaretli, Mustafa Kemal Başarılı, İrfan Şencan
 (2 kere görüntülendi)

30.
Malatya ilinde yaşayan genç yetişkinlerin su tüketim davranışlarının değerlendirilmesi
Evaluation of water consumption behaviors of young adults living in Malatya
Erkan Pehlivan, Burak Mete, Deniz Bektaş, Semra Bayat, Ayşegül Kart


31.
Süs Balığı Satışı Yapılan Akvaryumlardan İzole Edilen Gram Negatif Bakterilerin Antimikrobiyal Direnç Profillerinin Araştırılması
Investigation of Antimicrobial Resistance Profiles of Gram Negative Bacteria Isolated from Ornamental Fish Aquariums in Petshops
Esra Özkaya, Kurtuluş Buruk, Neşe Kaklıkkaya, İlknur Tosun


32.
Tekirdağ İlinde Klorlama İşlemlerinin Yönetimi ve Sürdürülmesi
Management and Maintenance of Chlorination Processes in Tekirdağ Province
Şafak Başa, İbrahim İçöz, Deniz Aktaş


33.
Evsel atıksu arıtma tesislerinin sucul ekosisteme mikroplastik tehditi
Microplastic threat to aquatic ecosystems of the municipal wastewater treatment plant
Ceyhun Akarsu, Ahmet Erkan Kıdeyş, Halil Kumbur


34.
Kayseri İl Merkezinde Aile Sağlığı Merkezlerine Başvuranların Hazır Su Kullanımına İlişkin Görüş ve Davranışları
Opinions and Behaviors on Use of Packaged Water Among the People Applying to Family Health Centers in Kayseri City Center
Arda Borlu, Elçin Balcı, Ahmet Öztürk


35.
Halk sağlığı için tehdit oluşturan fenolün sulardan düşük maliyetli bir aktif karbon ile giderimi
Removal of phenol, threat to public health, from water by a low cost activated carbon
Behzat Balcı, Fatma Elçin Erkurt, Emine Su Turan


36.
İzmir içme suyu sistemi için “CARVER” yöntemi ile risk analizi
Risk analysis for İzmir drinking water system with “CARVER” method
Fulden Eskicioğlu, Efem Bilgiç, Orhan Gündüz


37.
Phaselis-Antalya yüzme alanında rekreasyonal yat/bot atıksuları ve insan aktivitelerinin yüzme suyu ve halk sağlığı üzerine etkileri
The effects of recreational yacht/bot sewage discharge and human activities on bathing water quality and public health in Phaselis/Antalya swimming area
Gönül Tuğrul İçemer, Yasemin Büşra Bayrak Çamlıca, Tuğçe Atıcı


38.
Mavi Bayrak Uygulamaları Kapsamında Mersin İlindeki Deniz Suyu Mikrobiyolojik Analiz Sonuçlarının Değerlendirilmesi
The Evaluation of Microbiological Analysis of Sea Water in Mersin withnin the Context of Blue Flag Implementations
Tuba Duygu Yılmaz, Ferhat Coşkun, Sema Çelik, Serdar Deniz


39.
Ildır Ve Güllük Körfezlerindeki Balık Çiftliklerinin Yer Seçiminde Deniz Taban Morfolojisi Ve Yüzey Yapılarının Önemi
The Importance of Marıne Base Morphology and Surface Structures in the Selection of Fish Farms in Ildır And Gulluk Gulf
Tarık İlhan, Ezgi Talas, Barış Akçalı, Muhammet Duman


40.
Kahramanmaraş İli Elbistan İlçesinde Görülen Akut Barsak Enfeksiyonu Vaka Artışı İncelemesi, Ağustos 2016
The Investigation of Acute Gastroenteritis Cases, Elbistan District, Kahramanmaras Province, August 2016
Selda Şahan, Şenol Yılmaz, Selmur Topal, Fatma Özarslan, Ayşe Çeliker Yenice, Dilek Cemil Göktaş, Fehminaz Temel, Ali Göktepe, İrfan Şencan


41.
Trabzon ilinde halk çeşmelerinin fiziksel, kimyasal, mikrobiyolojik yönden değerlendirilmesi
The physical, chemical and microbiological analysis of public fountains in Trabzon city
Sertaç Çankaya, Murat Topbaş, Asuman Yavuzyılmaz, Şehbal Yeşilbaş Üçüncü, Serdar Karakullukçu, C.ceyda Kolaylı, İrem Dilaver, Gufran Acar, Büşra Parlak, Kübra Şahin, Köksal Hamzaoğlu, Cihan Bölükbaş, Gamze Çan, N.ercüment Beyhun


42.
Yapay Sulak Alanlarda Atıksu RehabilitasyonundaKullanılan Salvinia natans ve Lemna minor Bitki Türlerinin Su Kalitesine Olan Etkileri
The Water Quality Effects of Salvinia natans and Lemna minor Plant Which Used for Rehabilitation of Wastewater on The Artificial Wetlands
Aslı Güneş, Rajeev Kumar, Taylan Pek, Mithat Yüksel, Nalan Kabay


43.
Huzurevi ve Evde Kalan Yaşlılarda Su Tüketimi ve İlişkili Faktörlerin Belirlenmesi
Water Consumption And Related Factors In Elderly People Who Lived In Nursing Home And Home Abstract
Gamze Muz, Kamuran Özdil, Gülyeter Erdoğan, Fatma Sezer
 (1 kere görüntülendi)

44.
Trabzon ili Ortahisar ilçesindeki kafe / restoranlarda su kullanımı ve tüketimi
Water consumption and usage in cafes / restaurants in Ortahisar district of Trabzon province
İrem Dilaver, Yusuf Demirtaş, Murat Topbaş, Sertaç Çankaya, Serdar Karakullukçu, Gufran Acar, Büşra Parlak, Kübra Şahin, Gamze Çan, Nazım Ercüment BeyhunTürk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi (Turkish Bulletin of Hygiene and Experimental Biology) bağımsız, uluslararası, Türkçe ve İngilizce dilinde, hakemler tarafından gözden geçirilen, online yayınlanan ve serbest erişimli bir dergidir.


Dergimiz; bireysel kullanıcıların ve kurumların ücretsiz kullanımını mümkün kılan açık erişimli bir dergidir. Kullanıcıların makalelerin tam metinlerine, yayıncı veya yazardan izin almadan erişim sağlayarak, okuma amaçlı yükleme yapma, kopyalama, dağıtma, çıktı alma, arama yapma işlemlerini gerçekleştirmelerine olanak verir. Bu sistem açık erişimli BOAI[1] tanımlaması ile uyumludur.

 

Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi (Turk Hij Den Biyol Derg); CAB Abstracts (Abstracts on Hygiene and Communicable Diseases, Diagnosis of Human Diseases, Tropical Diseases Bulletin, Global Health, AgBiotech, Veterinary Abstracts, Food Contamination, Residues and Toxicology, Human Toxicology and Poisoning), DOAJ (Directory of Open Access Journals), Index Copernicus, CAS (Chemical Abstracts Service), Google Scholar, Google, Open J-Gate, Ulrichsweb and Serials Solutions, NewJour, Genamics JournalSeek, Academic Journals Database, Scirus Scientific Database, Ovid Link Solver, BASE (Bielefeld Academic Search Engine), EBSCOhost Electronic Journals Service (EJS), Libsearch, Medoanet, SCOPUS, Türkiye Atıf Dizini, Türk-Medline ve TUBITAK-ULAKBIM Türk Tip Dizini'nde dizinlenmektedir.

 
LookUs & OnlineMakale