ISSN: 0377-9777 / e-ISSN: 1308-2523
Ana Sayfa İletişim English
 
Turk Hij Den Biyol Derg: ()
Yayına Kabul Edilen Yazılar
<< Geri
1.
Türkiye’de İçme Suyu Hizmetlerinin Yerelde merkezileşmesinin içme suyu denetiminde mikrobiyolojik kirliliğe ve akut gastroenterit enfeksiyonu olgu hızlarına etkisi: Tekirdağ Örneği
The effect of centralisation in local areas of potable water services on microbiological pollution and case rate of acute gastroenteritis infection in water control for potable water: Tekirdağ example
Duran Ada, Erkan Bozkurt, Sevinç Tanrıkulu, Mahmut Akdağ


2.
İzmir Ege Doğumevi ve Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvuran gebe kadınlarda HBV, HCV ve HAV seroprevalansları: 2010-2011
HBV, HCV AND HAV seroprevalence ın pregnant women admıtted to Izmır Aegean Obstetrıcs and Gynecology Traınıng and Research Hospıtal: 2010-2011
Şükran Köse, Selma Gül, Bengü Tatar, Muzaffer Temur, Başak Göl


3.
Oyun Hamurlarının Bakteriyolojik Açıdan Güvenilirliğinin Araştırılması
Reability Investigations of Bacteriological Aspects of Play Dough
Görkem Dülger, Emel Çalışkan, Nida Kılıç, Handan Ankaralı


4.
Üniversite Öğrencileri ve Ailelerinde Bitkisel Ürün Kullanım Sıklığının ve Bitkisel Ürün Kullanımını Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi
Determining the Frequency Use of Herbal Products and Factors Affecting the Use Herbal Products among University Students and Their Families
Gülşah Kaner, Canan Karaalp, Nilgün Seremet Kürklü


5.
2011-2014 yılları arasında kan kültürlerinden izole edilen mikroorganizmalar ve antimikrobiyal direnç durumları
Microorganisms isolated from blood cultures between 2011 and 2014 and their state of antimicrobial resistance
Fatma Köksal Çakırlar, Yavuz Uyar, Sinem Özdemir, Ayşe Barış, Ezgi Gözün Şaylan, Zafer Habip, Hrisi Bahar Tokman, Nevriye Gönüllü, Murat Günaydın, Nuri Kiraz


6.
Olgu sunumu: Akut lenfoblastik lösemi tanısıyla tedavi edilen hastada gelişen kateter ilişkili Ochrobactrum antropi bakteriyemisi
Case report: catheter-related Ochrobacturm antropi bacteraemia developed in patient with acute lymphoblastic leukemia who is taking chemotherapy.
GÜLİZ Doğan, Nisel Yılmaz, Neval Ağuş, Fatma Burcu Belen, Barış Malbora, Pınar Şamlıoğlu, Sevgi Yılmaz Hancı, Yeşer Karaca Derici, Mümtaz Cem Şirin, Arzu Bayram


7.
TS EN ISO/IEC 17025 Standardı Kapsamında Laboratuvarlarda Yapılan Denetimlerdeki Bulguların Değerlendirilmesi
Evaluation of Audit Findings Performed in Laboratories According to TS EN ISO/IEC 17025 Standard
Edibe Nurzen Bozkurt, Göktuğ Bayram, Ferda Gültop, Uğur Topcu, Nesrin Gevrek


8.
Gen terapi yöntemleri: Fiziksel ve kimyasal metodlar
Gene therapy techniques: Physical and chemical methods
Azade Attar


ARAŞTIRMA
9.
Kurşun maruziyetinin taranmasında saç ve idrar numunelerinin kullanılabilirliğinin araştırılması
Investigation of the hair and urine samples’ utility for screening lead poisoning
Ceylan Bal, Murat Büyükşekerci, Müjgan Ercan, Oya Torun Güngör, Engin Tutkun, Fatma Meriç Yılmaz
doi: 10.5505/TurkHijyen.2016.88896  

10.
Zararlılarla mücadele adı altında semt pazarlarında satılan biyosidal ürünlerin aktif içeriğinin incelenmesi
Investigation of the active composition of biocidal products traded in local street bazaars for pest control
Emine Can-güven, Ahmet Çil, Banu Oğuz, Deniz Tezcan, Kadir Gedik, Perihan Binnur Kurt-karakuş


11.
Kırmızıbiberde aflatoksin oluşturmayan Aspergillus flavus izolatlarının belirlenmesi
Determining non-toxigenic Aspergillus flavus isolates on red pepper
Mehmet Koç, Bekir Bülent Arpacı, Ayhan Ak, Kerim Karataş, Peter Cotty
doi: 10.5505/TurkHijyen.2016.36034  

12.
Kuzey Kıbrıs’daki bir üniversite hastanesinden izole edilen Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter baumannii ve Klebsiella pneumoniae bakterilerinin antibiyotik direnç oranları
Antibiotic resistance rates of Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter baumannii and Klebsiella pneumoniae isolated from a university-affiliated hospital in North Cyprus
Emrah Ruh, Umut Gazi, Meryem Güvenir, Kaya Süer, Nedim Çakır
doi: 10.5505/TurkHijyen.2016.82653  

13.
Karbapenemlere dirençli Acinetobacter baumannii izolatlarında moleküler tiplendirme ve karbapenemazların araştırılması
Molecular typing and investigation of carbapenemases in carbapenem resistant Acinetobacter baumannii isolates
Nilgün Özbey, Müşerref Tatman Otkun
doi: 10.5505/TurkHijyen.2016.91489  

14.
Yoğun Bakım Hastalarında Hastane Kaynaklı Pnömoni Olgularının Değerlendirilmesi ve Sık Görülen Bakteriyel Etkenlerin Antimikrobiyallere Dirençlerinin Araştırılması
Analysis of Nosocomial Pneumonia and Antimicrobial Resistance of Frequently Encountered Bacterial Isolates in Intensive Care Unit Patients
Yasemin Genç, Yakup Gürkan, İpek Mumcuoğlu, Dilek Kanyılmaz, Altan Aksoy, Neriman Aksu
doi: 10.5505/TurkHijyen.2016.84755  

15.
Kocaeli il merkezinde bulunan hastanelerde çalışan hemşirelerin zoonotik hastalıklar hakkındaki bilgi düzeylerinin belirlenmesi
The determination of knowledge level of nurses working in the hospitals in the center of Kocaeli province about the zoonotic diseases
Rüştü Taştan, Levent Altıntaş, Sibel Cevizci
doi: 10.5505/TurkHijyen.2016.62134  

16.
Kanatlı eti ürünlerinde toplam aerobik mezofilik mikroorganizma ve Enterobacteriaceae belirlenmesinde klasik ve hızlı yöntemlerin karşılaştırması
Comparison of conventional and rapid methods for determination of total aerobic mesophilic microorganisms and Enterobacteriaceae in poultry products
Çetin Ertuğrul, İbrahim Çakır
doi: 10.5505/TurkHijyen.2016.98470  

17.
Antinükleer Antikor-HEP-2 (ANA) testinin tarama titresi için pozitiflik değerinin belirlenmesi
determination of cut off level for screening titer of Antinuclear Antibody-Hep-2 Test (ANA)
Neval Yurttutan Uyar, Özge Güngör, Mustafa Serteser, Işın Akyar
doi: 10.5505/TurkHijyen.2016.27870  

OLGU SUNUMU
18.
Vorikonazol ile tedavi edilen bir Aspergillus flavus kompleks keratit olgusu
A case of Aspergillus flavus complex keratitis, treated with voriconazole
Gülşen Hazırolan, Özlem Enver Kemer, Dilek Özek, Altan Aksoy, Neriman Aksu
doi: 10.5505/TurkHijyen.2016.81905  

19.
Türkiye'de sunulan ilk vaka; Immunocompetent hasta daChaetomium globosum türünün etken olduğu tırnak onikomikozu.
The first Turkish case of onychomycosis caused by Chaetomium globosum in an immunocompetent patient
Fatma Özakkaş, Rabiye Altınbaş, Hafize Sav, Mert Ahmet Kuşkucu, Kenan Midilli, Nuri Kiraz
doi: 10.5505/TurkHijyen.2016.92979  

DERLEME
20.
Tüberküloz immünitesi ve aday aşı çalışmaları
Immunity to tuberculosis and candidate vaccine studies
Nurhan Albayrak


21.
Tüberküloz ve Göç
Tuberculosis and Immigration
Süheyla Sürücüoğlu


22.
Farklı Biyolojik Organizmalarda Proteomik Uygulamalar
Proteomic Applications of Different Biological Organizms
Sinem Özenoğlu, Hatice Yıldızhan, Duygu Özel-demiralp, Demet Cansaran-duman
doi: 10.5505/TurkHijyen.2016.35761  

23.
Liken metabolitlerinin antikanser aktivite etkisinin moleküler düzeyde mekanizmaları
The Molecular Mechanisms of the effect of anticancer activity on lichen metabolites
Merve Şekerli, Nil Kılıç, Demet Cansaran Duman
doi: 10.5505/TurkHijyen.2016.24650  

EK
24.
Tüberkülozun tarihçesi
History of tuberculosis
Cengiz Çavuşoğlu


TEKNIK RAPOR
25.
Halk Salığının Korunması için Yeni Yüzme Suyu AB Direktifinin Uyumlaştırılması ve Uygulamaları
Alignment of New Bathing Water EU Directive and Its Applications to Protect Public Health
Dilek Dikmen, Hasan IrmakTürk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi (Turkish Bulletin of Hygiene and Experimental Biology) bağımsız, uluslararası, Türkçe ve İngilizce dilinde, hakemler tarafından gözden geçirilen, online yayınlanan ve serbest erişimli bir dergidir.


Dergimiz; bireysel kullanıcıların ve kurumların ücretsiz kullanımını mümkün kılan açık erişimli bir dergidir. Kullanıcıların makalelerin tam metinlerine, yayıncı veya yazardan izin almadan erişim sağlayarak, okuma amaçlı yükleme yapma, kopyalama, dağıtma, çıktı alma, arama yapma işlemlerini gerçekleştirmelerine olanak verir. Bu sistem açık erişimli BOAI[1] tanımlaması ile uyumludur.

 

Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi (Turk Hij Den Biyol Derg); CAB Abstracts (Abstracts on Hygiene and Communicable Diseases, Diagnosis of Human Diseases, Tropical Diseases Bulletin, Global Health, AgBiotech, Veterinary Abstracts, Food Contamination, Residues and Toxicology, Human Toxicology and Poisoning), DOAJ (Directory of Open Access Journals), Index Copernicus, CAS (Chemical Abstracts Service), Google Scholar, Google, Open J-Gate, Ulrichsweb and Serials Solutions, NewJour, Genamics JournalSeek, Academic Journals Database, Scirus Scientific Database, Ovid Link Solver, BASE (Bielefeld Academic Search Engine), EBSCOhost Electronic Journals Service (EJS), Libsearch, Medoanet, SCOPUS, Türkiye Atıf Dizini, Türk-Medline ve TUBITAK-ULAKBIM Türk Tip Dizini'nde dizinlenmektedir.

 
LookUs & OnlineMakale