ISSN: 0377-9777 / e-ISSN: 1308-2523
Ana Sayfa İletişim English
 
Kadın sağlığı hastanesinde sigara bırakma poliklinik hizmetleri ve gebelikte sigara içen kadınların gebelik sonuçları [Turk Hij Den Biyol Derg]
Turk Hij Den Biyol Derg. 2019; 76(1): 67-74

Kadın sağlığı hastanesinde sigara bırakma poliklinik hizmetleri ve gebelikte sigara içen kadınların gebelik sonuçları

Şule Özel1, Nesrin Ünal-karagözoğlu2, Sabriye Korkut3, Ayşegül Öksüzoğlu1, Yaprak Engin-üstün1
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dr.Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı, Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Ankara
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dr.Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı, Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi, Aile Hekimi, Ankara
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dr.Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı, Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi, Yenidoğan, Ankara

GİRİŞ ve AMAÇ: Gebelikte tütün ürünleri kullanımı hem anneyi hem bebeği olumsuz olarak etkilemektedir. Sigara kullanan gebelerde saptanan medikal komplikasyonları, gebelerin doğum özelliklerini ve yenidoğan bulgularını tanımlamayı ve ikincil olarak, hastanemize başvuran gebelerdeki sigara kullanma oranını saptamayı amaçladık
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu retrospektif kesitsel çalışmada, 1 Ocak-30 Mayıs 2018 arasında Sigara Bıraktırma Birimine (SBB) gönüllü olarak başvuran postpartum hastalar sigaranın etkilerini değerlendirmek için, hastanemiz antenatal kliniklerine başvuran tüm gebe kadınlar ise sigara içme oranını saptamak için çalışmaya dahil edildi. Verilerin analizi SPSS 17 istatistik programı ile yapıldı. Günde içilen sigara miktarının doğum haftası, bebeğin Apgar skoru, doğum ağırlığı, boyu üzerine etkisi parametrik veriler için Pearson, nonparametrik değerler için Spearman korrelasyon analizi ile değerlendirildi.
BULGULAR: Antenatal polikliniğine başvuran 50.140 gebenin 3181'i (%6,34) sigara kullandığını beyan etti. Bu kadınların 41 (%1,29) tanesi sigarayı bırakmak için gönüllü olarak SBB' ne başvurdu. Doğum sonrası SBB' den gönüllü olarak tedavi almayı kabul eden toplam 103 kadın vardı. Hastaların son gebeliklerinde intrauterin fetal ölüm 9 (%8,70), düşük tehdidi 11 (%9,67), anemi 7 (%6,79), preeklampsi 2 (%1,94), gestasyonel diabet 2 (%1,94), plasenta previa 2 (%1,94), hiperemesis gravidarum 2 (%1,94), oligohidramnios 1 (%0,97) oranında izlendi. Çalışmamızdaki birden çok gebeliği olan kadınların % 95'inin (76/80) daha önceki gebeliklerinde de sigara içtiği öğrenildi. Hastanemize başvurduğunda fetal viabilitesi olan kadınların 28/94 (%29,8) normal doğum, 66/94'i (%70,2) sezaryen doğum yaptı. SBB tarafından konsulte edilen hastalarımızdaki primer sezaryen oranı 26/54 (%48) olarak bulundu. Sigara içen annelerden canlı doğan bebeklerin 11'inin (%11,8) ağırlığı 2500 gr altında idi. 9 kadın (%9,96) 37 haftadan önce doğum yaptı. Günde içilen sigara miktarı ile doğum haftası (p = 0,39, rho = 0,09), bebeğin 5.dakika Apgar skoru (p =0,49, rho = 0,07), doğum ağırlığı (p = 0,96, r = 0,04) ve doğum boyu (p = 0,97, rho = 0,01) arasında anlamlı ilişki saptanmadı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışmamızda intrauterine ölü doğum oranını literatürde belirtilen oranlardan yüksek bulduk. Bunun dışında çalışmamızda saptadığımız gebelik komplikasyonu oranları literatür ile uyumludur. Hastanemize başvuran kadınlarda gebelikte sigara içme oranı dünya ortalamasından yüksektir.

Anahtar Kelimeler: Sigara, Tütün, Gebelik, Düşük doğum ağırlığı, Sezaryen doğum


Smoking cessation unit services and pregnancy outcomes of smoking women during pregnancy in a maternal health hospital

Şule Özel1, Nesrin Ünal-karagözoğlu2, Sabriye Korkut3, Ayşegül Öksüzoğlu1, Yaprak Engin-üstün1
1University of Health Sciences, Dr. Zekai Tahir Burak Women Health, Health Application and Research Hospital, Obstetrics and Gynecology, Ankara
2University of Health Sciences, Dr. Zekai Tahir Burak Women Health, Health Application and Research Hospital, Family Physician, Ankara
3University of Health Sciences, Dr. Zekai Tahir Burak Women Health, Health Application and Research Hospital, Neonatolgy, Ankara

INTRODUCTION: Smoking during pregnancy has negative effects both on the mother and the baby. We aimed to determine the ratios of medical complications, birth charaterictics and newborn findings in smoking pregnant women. Our second purpose was to detect the ratio of smoking in pregnant women who apply to our hospital.
METHODS: Between January 2018 and May 2018, smoking postpartum women who applied to Smoking Cessation Unit (SCU) of our hospital volunteraly were included into this retrospective cross sectional study to examine advers effects of smoking on both mother and newborn. All pregnant women who applied to antenatal clinics of our hospital were included into study for determination of smoking ratio. In postpartum cases we searched for daily smoked cigarette number, pregnancy complications, birth characteristics and newborn charaterictics. We searched for any possible correlation between daily cigarette number and birth week, birth weight and newborn length and Apgar score of the baby. Data analysis was performed by SPSS 17. For parametric values Pearson correlation analysis and for parametric values Srearman correlation analysis was used.
RESULTS: In total 50.140 pregnant women applied to our antenatal clinics. 3181 (6,3%) of them were cigarette smoker. 41 (1,9%) of smoker women applied to SCU volunteraly. Among postpartum cases, 103 women accepted smoking cessation theraphy and volunteraly applied to SCU. In these 103 cases we observed 9 (8,70%) intrauterine-ex, 11 (9,67%) abortus imminens, 7 (6,79%) anemia, 2 (1,94%) preeclampsia, 2 (1,94%) gestational diabetes, 2 (1,94%) placenta previa, 2 (1,94%) hyperemesis gravidarum, 1 (0,97%) oligohydramniosis. In multigravid cases, 95% (76/80) of cases declared that they smoked during previous pregnancies. In 94 livebirths, birth method was vaginal delivery in 28 (29,8%) cases and cesarean section in 66 (70,%) of which 48% was primary. Preterm birth ratio was 9,96% (n: 9), low birth weight ratio was 11,8% (n: 11). We didn't find any statistically significant correlation between number of cigarette smoked per day and birth week (p = 0,39, rho = 0,09), birth weight (p = 0,96, r = 0,04), 5th minute Apgar score (p =0,49, rho = 0,07) and length of baby (p = 0,97, rho = 0,01).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Intrauterine-ex ratio in our study was higher than the reported ratios in literature. Other pregnancy complication ratios detected in our study is compatible with the results of the reported studies in the literature. Smoking during pregnancy ratio in our hospital is higher than world avarage.

Keywords: Smoking, Tobacco, Pregnancy, Low birth weight, Cesarean Birth


Şule Özel, Nesrin Ünal-karagözoğlu, Sabriye Korkut, Ayşegül Öksüzoğlu, Yaprak Engin-üstün. Smoking cessation unit services and pregnancy outcomes of smoking women during pregnancy in a maternal health hospital. Turk Hij Den Biyol Derg. 2019; 76(1): 67-74

Sorumlu Yazar: Şule Özel, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (108 kere görüntülendi)
 (171 kere indirildi)Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi (Turkish Bulletin of Hygiene and Experimental Biology) bağımsız, uluslararası, Türkçe ve İngilizce dilinde, hakemler tarafından gözden geçirilen, online yayınlanan ve serbest erişimli bir dergidir.


Dergimiz; bireysel kullanıcıların ve kurumların ücretsiz kullanımını mümkün kılan açık erişimli bir dergidir. Kullanıcıların makalelerin tam metinlerine, yayıncı veya yazardan izin almadan erişim sağlayarak, okuma amaçlı yükleme yapma, kopyalama, dağıtma, çıktı alma, arama yapma işlemlerini gerçekleştirmelerine olanak verir. Bu sistem açık erişimli BOAI[1] tanımlaması ile uyumludur.

 

Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi (Turk Hij Den Biyol Derg); CAB Abstracts (Abstracts on Hygiene and Communicable Diseases, Diagnosis of Human Diseases, Tropical Diseases Bulletin, Global Health, AgBiotech, Veterinary Abstracts, Food Contamination, Residues and Toxicology, Human Toxicology and Poisoning), DOAJ (Directory of Open Access Journals), Index Copernicus, CAS (Chemical Abstracts Service), Google Scholar, Google, Open J-Gate, Ulrichsweb and Serials Solutions, NewJour, Genamics JournalSeek, Academic Journals Database, Scirus Scientific Database, Ovid Link Solver, BASE (Bielefeld Academic Search Engine), EBSCOhost Electronic Journals Service (EJS), Libsearch, Medoanet, SCOPUS, Türkiye Atıf Dizini, Türk-Medline ve TUBITAK-ULAKBIM Türk Tip Dizini'nde dizinlenmektedir.

 
LookUs & OnlineMakale