ISSN: 0377-9777 / e-ISSN: 1308-2523
Ana Sayfa İletişim English
 
Türkiye’de Ulusal Antimikrobiyal Direnç Surveyans Sistemi İlk Dış Kalite Güvencesi Laboratuvar Yeterlilik Değerlendirmesi [Turk Hij Den Biyol Derg]
Turk Hij Den Biyol Derg. 2018; 75(2): 117-126 | DOI: 10.5505/TurkHijyen.2018.10437  

Türkiye’de Ulusal Antimikrobiyal Direnç Surveyans Sistemi İlk Dış Kalite Güvencesi Laboratuvar Yeterlilik Değerlendirmesi

Nilay Çöplü1, Zeynep Gülay2, Fehminaz Temel3, Hüsniye Şimşek4, Neşe Göl4, Dilber Aktaş3, Gülçin Bayramoğlu5, Cüneyt Özakın6, Mete Eyigör7, Duygu Perçin8, Kezban Gürdoğan4, Murad Bayram9
1Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji AD, Kastamonu
2Dokuz Eylül Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji AD, İzmir
3Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, Erken Uyarı Ve Yanıt Sistemi Ve Saha Epidemiyolojisi Daire Başkanlığı, Ankara
4Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarları Daire Başkanlığı, Ankara
5Karadeniz Teknik Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji AD, Trabzon
6Uludağ Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji AD,
7Akdeniz Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji AD,
8Erciyes Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji AD,
9Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, Bilgi İşlem Müdürlüğü, Ankara

GİRİŞ ve AMAÇ: Ulusal Antimikrobiyal Direnç Surveyans Sistemi (UAMDSS) Türkiye’de antimikrobiyal direnç yüzdelerini saptamak ve takip etmek amacıyla kurulmuştur, ve sistemin güvenilirliğini sağlamak için, Eylül 2011’de ilk kez dış kalite güvencesi laboratuvar yeterlilik değerlendirmesi gerçekleştirilmiştir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Katılımcı 77 laboratuvarın her birine dörder bakteri suşu gönderilmiştir. Laboratuvarların UAMDSS standart uygulama prosedürleri ve Clinical and Laboratory Standards Institute’e göre bakteri tanımlaması ve antibiyotik duyarlılık testlerini (ADT) yapmaları istenmiştir. Sonuçlar web-tabanlı bir anket ile toplanmış ve veriler SPSS 15.00 ile analiz edilmiştir. Bakteriyel tanımlama skoru, cins ve tür düzeyinde doğru tanımlandığında 10 puan, cins doğru fakat tür hatalı olduğunda 8 puan, yanlış tanımlandığında ya da rapor edilmediğinde ya da kontamine edildiğinde 0 puan olarak tanımlanmıştır. ATD skorlaması her antibiyotik için doğru sonuç verdiğinde 10 puan olarak tanımlanmıştır. ADT sırasında minor hata olduğunda (orta duyarlı iken duyarlı ya da dirençli rapor edildiğinde) iki puan çıkarılmış, major ya da çok major hata (sırasıyla duyarlı iken dirençli ve dirençli iken duyarlı rapor edildiğinde) 10 puan çıkarılmıştır. Eşik değer % 70 olarak belirlenmiştir.
BULGULAR: Sistemden sonuç gönderen 68 laboratuvarın sonuçları analiz edilmiştir. K. pneumoniae, S. pneumoniae, E. faecium ve P. aeruginosa için tanımlamada başarı sırası ile %92.6; %91.2; %89.7 ve %98.5; ADT için ulaşılabilen median/maksimum skorlar sırası ile 50/80; 28/50; 40/40 ve 60/60 idi. Toplam başarı yüzdeleri ≤%69.99; %70.00 -%89.99 ve ≥%90.00 olarak sınıflandırıldığında, laboratuvarların bu sınıflara dağılımı sırası ile 10; 48; ve 10 şeklindeydi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Sistemin güvenilir olduğu düşünüldü.

Anahtar Kelimeler: kalite kontrol, antimikrobiyal direnç, surveyans, Türkiye


The First External Quality Assurance Laboratory Proficiency Assesment Study of National Antimicrobial Resistance Surveillance System in Turkey

Nilay Çöplü1, Zeynep Gülay2, Fehminaz Temel3, Hüsniye Şimşek4, Neşe Göl4, Dilber Aktaş3, Gülçin Bayramoğlu5, Cüneyt Özakın6, Mete Eyigör7, Duygu Perçin8, Kezban Gürdoğan4, Murad Bayram9
1Kastamonu University Kastamonu Medicak School, Microbiology Department, Kastamonu
2Dokuz Eylül University, School Of Medicine, Department Of Microbiology. Izmir, Turkey
3Public Health Agency Of Turkey, Directorate Of Early Warning And Response System And Field Epidemiology, Ankara, Turkey.
4Public Health Agency Of Turkey, Directorate Of Microbiology Reference Laboratories, Ankara, Turkey.
5Karadeniz Technical University, School Of Medicine, Department Of Microbiology. Trabzon, Turkey
6Uludag University, School Of Medicine, Department Of Microbiology. Bursa, Turkey.
7Akdeniz University, School Of Medicine, Department Of Microbiology. Antalya, Turkey.
8Erciyes University, School Of Medicine, Department Of Microbiology. Kayseri, Turkey.
9Public Health Agency Of Turkey, Directorate Of Software, Ankara, Turkey.

INTRODUCTION: National Antimicrobial Resistance Surveillance System (NAMRSS) was established aiming to determine and track the percentage of antimicrobial resistance in Turkey, and in order to assure the reliability of the system, an external quality assurance laboratory proficiency assessment was performed in September 2011, for the first time.
METHODS: Four bacterial strains were sent to 77 participating laboratories. The laboratories were asked to perform the bacterial identification and antimicrobial susceptibility tests (AST) according to standard operating procedures of NAMRSS and Clinical and Laboratory Standards Institute. The results were collected using a web-based questionnaire and the data were analysed using SPSS 15.00. Bacterial identification scoring was defined as 10 points when genus and species were accurately defined, 8 points when genus was accurate but species was wrong, and 0 point when it was misdiagnosed or not reported or contaminated. AST scoring included 10 points per antibiotic when the result was correct. Two points were subtracted in case of a minor error (reported as susceptible or resistant when intermediate) and 10 points in the case of a major or very major error (reported resistant when susceptable or as susceptible when resistant, respectively) during AST. The threshold value was determined as 70 %.
RESULTS: From the system, 68 laboratories had sent data and analysed. For K. pneumoniae, S. pneumoniae, E. faecium and P. aeruginosa the success percentage for the identification of were 92.6 %; 91.2 %; 89.7 % and 98.5 %, respectively; and for AST the median/maximum score that could be achieved were 50/80; 28/50; 40/40 and 60/60, respectively. When the success percentages were classified as ≤69.99 %; 70.00 %-89.99 % and ≥90.00 %, the distribution of the number of the laboratories were 10; 48; and 10 for the success percentage classes, respectively.
DISCUSSION AND CONCLUSION: The system was considered reliable.

Keywords: quality control, drug resistance, microbial, surveillance, Turkey


Nilay Çöplü, Zeynep Gülay, Fehminaz Temel, Hüsniye Şimşek, Neşe Göl, Dilber Aktaş, Gülçin Bayramoğlu, Cüneyt Özakın, Mete Eyigör, Duygu Perçin, Kezban Gürdoğan, Murad Bayram. The First External Quality Assurance Laboratory Proficiency Assesment Study of National Antimicrobial Resistance Surveillance System in Turkey. Turk Hij Den Biyol Derg. 2018; 75(2): 117-126

Sorumlu Yazar: Nilay Çöplü, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google ScholarTürk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi (Turkish Bulletin of Hygiene and Experimental Biology) bağımsız, uluslararası, Türkçe ve İngilizce dilinde, hakemler tarafından gözden geçirilen, online yayınlanan ve serbest erişimli bir dergidir.


Dergimiz; bireysel kullanıcıların ve kurumların ücretsiz kullanımını mümkün kılan açık erişimli bir dergidir. Kullanıcıların makalelerin tam metinlerine, yayıncı veya yazardan izin almadan erişim sağlayarak, okuma amaçlı yükleme yapma, kopyalama, dağıtma, çıktı alma, arama yapma işlemlerini gerçekleştirmelerine olanak verir. Bu sistem açık erişimli BOAI[1] tanımlaması ile uyumludur.

 

Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi (Turk Hij Den Biyol Derg); CAB Abstracts (Abstracts on Hygiene and Communicable Diseases, Diagnosis of Human Diseases, Tropical Diseases Bulletin, Global Health, AgBiotech, Veterinary Abstracts, Food Contamination, Residues and Toxicology, Human Toxicology and Poisoning), DOAJ (Directory of Open Access Journals), Index Copernicus, CAS (Chemical Abstracts Service), Google Scholar, Google, Open J-Gate, Ulrichsweb and Serials Solutions, NewJour, Genamics JournalSeek, Academic Journals Database, Scirus Scientific Database, Ovid Link Solver, BASE (Bielefeld Academic Search Engine), EBSCOhost Electronic Journals Service (EJS), Libsearch, Medoanet, SCOPUS, Türkiye Atıf Dizini, Türk-Medline ve TUBITAK-ULAKBIM Türk Tip Dizini'nde dizinlenmektedir.

 
LookUs & OnlineMakale