ISSN: 0377-9777 / e-ISSN: 1308-2523
Ana Sayfa İletişim English
 
Hastanemizde üreyen Sphingomonas paucimobilis izolatlarının klinik ve mikrobiyolojik açıdan değerlendirilmesi [Turk Hij Den Biyol Derg]
Turk Hij Den Biyol Derg. 2013; 70(4): 181-184 | DOI: 10.5505/TurkHijyen.2013.26818  

Hastanemizde üreyen Sphingomonas paucimobilis izolatlarının klinik ve mikrobiyolojik açıdan değerlendirilmesi

Mürşide Tunçel Başoğlu1, Gulfem Ece2, Tayfun Adanır3
1İzmir Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları Ve Kl. Mikrobiyoloji Ad, İzmir
2İzmir Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kl. Mikrobiyoloji Ad, İzmir
3İzmir Universiyesi, Tıp Fakültesi, Aneztezi Ve Raenimasyon Ad, İzmir

AMAÇ: Sphingomonas paucimobilis aerop, nonfermentatif, sarı pigment oluşturan, sporsuz, Gram negatif basildir. Doğada ve hastane ortamında yaygın olarak bulunan S. paucimobilis’in distile sular, hemodiyaliz sıvıları, steril ilaç solusyonlarının kontaminasyonuyla ciddi enfeksiyonlara neden olduğu gösterilmiştir. Çalışmamızda hastanemizin çeşitli birimlerinden izole edilen S. paucimobilis suşlarının klinik ve mikrobiyolojik açıdan değerlendirilmesi amaçlandı.

YÖNTEMLER: Hastanemizin çeşitli birimlerinde yatarak tedavi gören hastaların solunum yolu, idrar, yara ve kan örneklerinden soyutlanan 11 S. paucimobilis izolatı klinik ve mikrobiyolojik açıdan incelendi. İzolatların identifikasyonu ve antibiyotik duyarlılıkları otomatize Vitek 2.0 sistemi (Biomerieux, Fransa) ile yapıldı.

BULGULAR: Çalışmaya alınan hastaların yedisinin trakeal sekresyonundan, ikisinin idrar birinin yara, birinin kan, örneğinden S. paucimobilis üredi. Suşların beşi Anestezi Yoğun Bakım, ikisi Göğüs Hastalıkları, biri Dermatoloji, biri Hematoloji, biri Çocuk Cerrahisi ve biri de Acil Tıp biriminden izole edildi. Hastaların ikisi erkek ve dokuzu kadın olup yaşları 1-83 arasında değişmekteydi (ort.42). İzolatların 10’u sulbaktam/sefaperazona, dokuzu siprofloksasiline, yedisi sefepime, altısı seftazidim, meropenem, imipenem ve tazobaktam/piperasiline, dördü amikasin ve gentamisine dirençli bulundu.
SONUÇ: S. paucimobilis ile meydana gelen enfeksiyonların genellikle immunsuprese hasta grubunda meydana geldiği gösterilmiştir. Çalışmamızda S. paucimobilis üremesi olan hastaların büyük bölümünün entübe ve yoğun bakım desteğinde olduğu görüldü. Sürveyans kültürleri alınmasına rağmen kaynak saptanamadı. Bağışıklık sistemi baskılanmasının enfeksiyona yatkınlığı arttırabileceğini düşünmekteyiz. Sonuç olarak çalışmamızda toplum ve hastane kaynaklı nadir bir enfeksiyon etkeni olan S. paucimobilis’in özellikle yoğun bakım birimlerinde salgınlara neden olabileceği ve etkin tedavi için antibiyotik duyarlılığının çalışılması gerektiği vurgulanmak istendi.

Anahtar Kelimeler: S. paucimobilis, hastane enfeksiyonu, Gram negatif bakteri


The clinical and microbiological evaluation of Sphingomonas paucimobilis strains isolated at our hospital

Mürşide Tunçel Başoğlu1, Gulfem Ece2, Tayfun Adanır3
1Izmir University, Medicine Faculty, Infectious Diseases And Clinical Microbiology, İzmir
2Izmir University, Medicine Faculty, Clinical Microbiology, İzmir
3İzmir Universty, Medicine Faculty, Aneztesia And Reanimasion, İzmir

OBJECTIVE: Sphingomonas paucimobilis is a Gram negative bacil that is aerobic, nonfermentative yellow pigment forming and has no spore formation. It is prevalent in nature and hospital settings and it is reported that severe infections due to contaminated distilled water, hemodialysis fluid and sterile drug solutions can take place. The aim of our study was to evaluate the clinical and microbiological aspect of the S. paucimobilis strains isolated at various departments of our hospital.

METHODS: Eleven S. paucimobilis strains isolated from respiratory system, urine, wound and blood specimens at various medical departments of our hospital were evaluated in clinical and microbiological aspect. The identification and antimicrobial susceptibility of the isolates were studied by automatized Vitek version 2.0 (Biomerieux, France).

RESULTS: S. paucimobilis was isolated from seven tracheal secretion samples, one wound, one blood culture, and two urine samples. Five isolates were from Anesthesiology and Reanimation Unit, two from Chest Diseases, one from Hematology, one from Dermatology, one from Emergency Department and one isolate was from Pediatric Surgery Department. Two patients were male and nine (81.8%) were female. The age ranged between 1-83(mean 42). Ten of the isolates were resistant to sulbactam/cefaperazone, nine to ciprofloxacin, seven to cefepime, six to ceftazidime, meropenem, and tazobactam/piperacillin, four to amikacine and gentamycine. The demographic data of the patients revealed comorbidities and hospitalization at intensive care unit were present.

CONCLUSION: The infections due to S. paucimobilis are reported mostly among immunsuppressed patients. In our study the patients who were entubated and hospitalized were mostly at critical care unit. Even though surveillance cultures were taken, the source could not be detected. Immunosuppression may have increased the predisposition to the infection. As a conclusion it was aimed to emphasize that S. paucimobilis is a rare cause of infection in hospital and community setting, and it may cause epidemia in intensive care units and antimicrobial susceptibility should be studied for an effective treatment.

Keywords: S. paucimobilis, hospital infection, Gram negative bacteria


Mürşide Tunçel Başoğlu, Gulfem Ece, Tayfun Adanır. The clinical and microbiological evaluation of Sphingomonas paucimobilis strains isolated at our hospital. Turk Hij Den Biyol Derg. 2013; 70(4): 181-184

Sorumlu Yazar: Mürşide Tunçel Başoğlu, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (48 kere görüntülendi)
 (1765 kere indirildi)Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi (Turkish Bulletin of Hygiene and Experimental Biology) bağımsız, uluslararası, Türkçe ve İngilizce dilinde, hakemler tarafından gözden geçirilen, online yayınlanan ve serbest erişimli bir dergidir.


Dergimiz; bireysel kullanıcıların ve kurumların ücretsiz kullanımını mümkün kılan açık erişimli bir dergidir. Kullanıcıların makalelerin tam metinlerine, yayıncı veya yazardan izin almadan erişim sağlayarak, okuma amaçlı yükleme yapma, kopyalama, dağıtma, çıktı alma, arama yapma işlemlerini gerçekleştirmelerine olanak verir. Bu sistem açık erişimli BOAI[1] tanımlaması ile uyumludur.

 

Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi (Turk Hij Den Biyol Derg); CAB Abstracts (Abstracts on Hygiene and Communicable Diseases, Diagnosis of Human Diseases, Tropical Diseases Bulletin, Global Health, AgBiotech, Veterinary Abstracts, Food Contamination, Residues and Toxicology, Human Toxicology and Poisoning), DOAJ (Directory of Open Access Journals), Index Copernicus, CAS (Chemical Abstracts Service), Google Scholar, Google, Open J-Gate, Ulrichsweb and Serials Solutions, NewJour, Genamics JournalSeek, Academic Journals Database, Scirus Scientific Database, Ovid Link Solver, BASE (Bielefeld Academic Search Engine), EBSCOhost Electronic Journals Service (EJS), Libsearch, Medoanet, SCOPUS, Türkiye Atıf Dizini, Türk-Medline ve TUBITAK-ULAKBIM Türk Tip Dizini'nde dizinlenmektedir.

 
LookUs & OnlineMakale