ISSN: 0377-9777 / e-ISSN: 1308-2523
Ana Sayfa İletişim English
 
Yatan hastaların idrar kültürlerinden izole edilen Candida türleri ve antifungal duyarlılıkları [Turk Hij Den Biyol Derg]
Turk Hij Den Biyol Derg. 2013; 70(4): 185-190 | DOI: 10.5505/TurkHijyen.2013.30633  

Yatan hastaların idrar kültürlerinden izole edilen Candida türleri ve antifungal duyarlılıkları

Mustafa Altay Atalay, Ayşe Nedret Koç, Hafize Sav, Gonca Demir
Erciyes Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Kayseri

AMAÇ: Candida türlerinin oluşturduğu üriner sistem enfeksiyonları en sık görülen hastane enfeksiyonlarındandır. Hastalardaki diabetes mellitus, üriner sistem defektleri, kronik böbrek yetmezliği, nötropeni, immunsupresif tedavi, antimikrobiyal kullanımı bu enfeksiyonların görülme oranını artırmaktadır. Etkin tedavi için tür tanımıyla birlikte antifungal testleri yapılmalıdır. Bu çalışmada idrar kültürlerinden izole edilen Candida türlerinin tanımlanması ve suşların amfoterisin B, flukonazol, vorikonazol ve kaspofungine duyarlılıklarının E-test Yöntemi ile araştırılması amaçlanmıştır.

YÖNTEMLER: Haziran-Aralık 2011 tarihleri arasında yatan hastaların idrar kültürlerinden izole edilen 61 Candida suşu çalışmaya alınmıştır. Candida türlerinin tanımlanmasında germ tüp testi, Cornmeal-Tween 80 agarda üreme ve klamidospor oluşumu, pseudohif bulunuşu, karbonhidrat fermantasyon ve asimilasyon testleri, üreaz testi, nitrat testi kullanılmıştır. Tanımlanan Candida suşlarının antifungal (amfoterisin B, flukonazol, vorikonazol ve kaspofungine) duyarlılıkları E-test (AB Biodisk, İsveç) Yöntemi ile araştırılmıştır. Bu yöntemde %2 glikoz ve %1,5 agar içeren RPMI 1640 (Sigma, USA) besiyeri kullanılmıştır. Sonuçlar üretici firmanın önerisi doğrultusunda gerçekleştirilmiştir.

BULGULAR: Toplam 61 suşun 18 (%30)’i C. albicans, 18 (%30)’i C. glabrata, 14 (%23)’ü C. tropicalis, 7 (%11)’si C. parapsilosis, 2 (%3)’si C. krusei ve 2 (%3)’si de C. keyfr olarak tanımlanmıştır. Tüm suşlar amfoterisin B, kaspofungin ve vorikonazole duyarlı bulunurken, flukonazole dirençli iki C. krusei suşu ve doza bağlı duyarlı bir C. glabrata suşu dışında tüm suşların duyarlı olduğu saptanmıştır.

SONUÇ: Hastanemizde idrar kültürlerinden izole edilen Candida türlerinden C. albicans ilk sırayı almakla beraber, C. glabrata ikinci en sık izole edilen tür olmuştur. Sonuç olarak, Candida enfeksiyonları için risk teşkil eden hasta popülasyonunun artmasına paralel olarak, türlerin tanımlanması için epidemiyolojik çalışmaların ve yeni antifungal ajanları da içeren antifungal duyarlılık testlerinin yapılması gerekliliği kanaatine varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: antifungal duyarlılık, E-test, idrar, kandidüri


Candida species isolated from urine specimens and antifungal susceptibility in hospitalized patients

Mustafa Altay Atalay, Ayşe Nedret Koç, Hafize Sav, Gonca Demir
Erciyes University, Faculty Of Medicine, Department Of Medical Microbiology, Kayseri

OBJECTIVE: Urinary system infections caused by Candida species are the most common nosocomial infections. Diabetes mellitus, urinary system defects, chronic renal failure, neutopenia, immunsuppressive treatment, and use of antimicrobials of patients increase the incidence of these infections. Antifungal tests should be applied with identification of species for effective treatment. In this study, identification of Candida species isolated from urine and investigation of susceptibility of these strains to amphotericin B, fluconazole, voriconazole and caspofungin by E-test method are aimed to be investigated.

METHODS: 61 Candida strains isolated from urine cultures of hospitalized patients between June-December 2011 are included in the study. Germ tube test, growth on Cornmeal-Tween 80 agar and chylamidospore formation, presence of psudohyphae, carbohydrate fermentation and assimilation tests, urease test and nitrate tests were used to identificate Candida species. The antifungal (amphotericin B, fluconazole, voriconazole, and caspofungin) susceptibility of the identified Candida strains was investigated by E-test (AB Biodisk, Sweden) method. For this method, RPMI 1640 medium with 2% glucose and 1.5% agar (Sigma, USA) was used. The results were evaluated according to manufacturer recommendation.

RESULTS: Total of 61 strains were identified as follows; 18 (30%) were C. albicans, 18 (30%) were C. glabrata, 14 (23%) were C. tropicalis, 7 (11%) were C. parapsilosis, 2 (3%) were C. krusei and 2 (3%) were C. kefyr. All of the strains were found as susceptible to amphotericin B, caspofungin, voriconazole and fluconazole except two C. krusei strains resistant to fluconazole and one C. glabrata strain dose-dependant susceptible to fluconazole.

CONCLUSION: In our hospital, C. albicans was the most frequently isolated Candida species from urine cultures, however, C. glabrata was found as the second most frequent species. As a result, in parallel to the increase of patient population who are at risk for Candida infections, the necessity of doing epidemiological studies for identification of species and susceptibility tests including new antifungal agents was concluded.

Keywords: Antifungal susceptibility, E-test, urine, candiduria


Mustafa Altay Atalay, Ayşe Nedret Koç, Hafize Sav, Gonca Demir. Candida species isolated from urine specimens and antifungal susceptibility in hospitalized patients. Turk Hij Den Biyol Derg. 2013; 70(4): 185-190

Sorumlu Yazar: Hafize Sav, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (57 kere görüntülendi)
 (1653 kere indirildi)Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi (Turkish Bulletin of Hygiene and Experimental Biology) bağımsız, uluslararası, Türkçe ve İngilizce dilinde, hakemler tarafından gözden geçirilen, online yayınlanan ve serbest erişimli bir dergidir.


Dergimiz; bireysel kullanıcıların ve kurumların ücretsiz kullanımını mümkün kılan açık erişimli bir dergidir. Kullanıcıların makalelerin tam metinlerine, yayıncı veya yazardan izin almadan erişim sağlayarak, okuma amaçlı yükleme yapma, kopyalama, dağıtma, çıktı alma, arama yapma işlemlerini gerçekleştirmelerine olanak verir. Bu sistem açık erişimli BOAI[1] tanımlaması ile uyumludur.

 

Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi (Turk Hij Den Biyol Derg); CAB Abstracts (Abstracts on Hygiene and Communicable Diseases, Diagnosis of Human Diseases, Tropical Diseases Bulletin, Global Health, AgBiotech, Veterinary Abstracts, Food Contamination, Residues and Toxicology, Human Toxicology and Poisoning), DOAJ (Directory of Open Access Journals), Index Copernicus, CAS (Chemical Abstracts Service), Google Scholar, Google, Open J-Gate, Ulrichsweb and Serials Solutions, NewJour, Genamics JournalSeek, Academic Journals Database, Scirus Scientific Database, Ovid Link Solver, BASE (Bielefeld Academic Search Engine), EBSCOhost Electronic Journals Service (EJS), Libsearch, Medoanet, SCOPUS, Türkiye Atıf Dizini, Türk-Medline ve TUBITAK-ULAKBIM Türk Tip Dizini'nde dizinlenmektedir.

 
LookUs & OnlineMakale