ISSN: 0377-9777 / e-ISSN: 1308-2523
Ana Sayfa İletişim English
 
Kan kültürlerinden izole edilen bakterilerin antimikrobiyal duyarlılıklarının araştırılmasında CLSI ve EUCAST standartlarının karşılaştırılması [Turk Hij Den Biyol Derg]
Turk Hij Den Biyol Derg. 2020; 77(1): 3-14 | DOI: 10.5505/TurkHijyen.2019.32549  

Kan kültürlerinden izole edilen bakterilerin antimikrobiyal duyarlılıklarının araştırılmasında CLSI ve EUCAST standartlarının karşılaştırılması

Yasemin Genç Bahçe1, Irmak Baran2, Altan Aksoy2
1Siirt Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği, Siirt Devlet Hastanesi, Siirt
2Ankara Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Mikrobiyoloji, Ankara

GİRİŞ ve AMAÇ: Antimikrobiyal duyarlılık testleri (ADT) için dünyada yaygın olarak kullanılan iki standart mevcuttur. Bu standartlardan biri, yıllardır ülkemizde kullanılan “Clinical Laboratory Standards Institute” (CLSI), diğeri ise Avrupa Birliği’ne üye birçok ülkede kullanılan ve 2015 yılında ülkemizde kullanıma giren “European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing” (EUCAST) standartıdır. EUCAST standartlarının ülkemizde kullanıma girmesi ile muhtemel direnç profillerinde bazı değişiklikler olabilecektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Mikrobiyoloji laboratuvarına 01.03.2014 – 22.06.2015 tarihleri arasında gönderilen kan kültürleri geriye yönelik incelenmiştir. Kan kültürü şişeleri BACTEC FX (Becton Dickinson, ABD) otomatize sisteminde takip edilmiştir. Pozitif sinyal alınan tüm örnekler kanlı agar, çikolata agar ve eozin metilen mavisi agar besiyerlerine ekimleri yapılmıştır. Üreme gözlenen tüm besiyerleri MALDI Biotyper (Bruker, Almanya) ile bakteri tanımlanması yapıldıktan sonra etken olduğu düşünülen bakterilerin BD Phoenix™ (Becton Dickinson, ABD) ile antibiyotik duyarlılıkları çalışılmıştır. Antibiyotiklerin minimum inhibitör konsantrasyon (MİK) değerleri CLSI 2015 ve EUCAST 2015’e göre ayrı ayrı yorumlanıp karşılaştırılmıştır.
Antimikrobiyal direnç ilişkisinin araştırılması amacıyla veriler SPSS 15 tabanında değerlendirilerek istatistiksel analiz Pearson ki-kare testi ile yapılmıştır.

BULGULAR: Çalışmamızdaki bütün bakterilerin antibiyotik duyarlılık testleri CLSI ve EUCAST standartalarına göre değerlendirildiğinde 254 Esherichiae coli suşunda amikasin, seftazidim ve tikarsilin-klavulonik asit direnç oranlarının EUCAST’da anlamlı olarak daha dirençli olduğu izlenmiştir (p<0.05). Çalışmamızda 107 Pseudomons spp’de aztreonam direnç oranı CLSI’a göre %56.1, EUCAST’a göre %98.1 olarak bulunmuştur (p<0.05). Çalışmamızda 92 Enterococcus faecium, suşu için ampisilin CLSI’a göre %97.8, EUCAST’a göre %89.1 oranında dirençli saptanmıştır (p<0.05). Çalışmamızda 160 Staphylococcus aureus, suşunun klindamisin direnci CLSI’a göre %4.4, EUCAST’a göre %88.8 olarak belirlenmiştir (p<0.05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Kan kültürlerinde üreyen mikroorganizmaların antibiyotik duyarlılıklarını CLSI ve EUCAST standartlarına göre karşılaştırdığımız bu çalışmada hem gram-negatif hem de gram-pozitif bakterilerde genel olarak birçok antibiyotik için direnç oranları arasında anlamlı bir fark tespit edilmemiştir.

Anahtar Kelimeler: CLSI, EUCAST, Kan kültürü, Antibiyotik duyarlılık testi


Antimicrobial susceptibility of bacteria ısolated from blood cultures comparison of CLSI and EUCAST standards in the ınvestigation

Yasemin Genç Bahçe1, Irmak Baran2, Altan Aksoy2
1General Secretariat Of Siirt Public Hospitals Association, Siirt State Hospital, Siirt
2Ankara Numune Training And Research Hospital, Medical Microbiology, Ankara

INTRODUCTION: There are two widely used standards for antimicrobial susceptibility testing (AST) in the world. One of these standards is the "Clinical Laboratory Standards Institute" (CLSI) which has been used for many years in our country and the other one is the "European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing" (EUCAST) standard which has been used in many countries of the European Union and since 2015 being used in our country. There may be some possible changes in resistance profiles after the EUCAST standards will be begun to use in our country.
METHODS: Blood cultures sent to Ankara Numune Training and Research Hospital Medical Microbiology Laboratory between 01.03.2014 - 22.06.2015 were examined retrospectively. The blood culture bottles were monitored on the BACTEC FX automated system (Becton Dickinson, USA). All samples with positive signal were cultured simultaneously on bloody agar, chocolate agar and eosin methylene blue agar media. Identification of the microorganisms on the plates where growth was observed was performed with Maldi Biotyper (Bruker, Germany). Antibiotic susceptibility tests of bacteria that are thought to be causative were made by BD Phoenix ™ (Becton Dickinson, USA). The minimum inhibitor concentration (MIC) values of antibiotics were interpreted separately according to CLSI 2015 and EUCAST 2015 and results were compared.
In order to investigate the relation of antimicrobial resistance, the data were analyzed by SPSS 15 and the statistical analysis was done by Pearson Chi-square test.

RESULTS: When all antibiotic susceptibility tests of our study were evaluated according to the CLSI and EUCAST guidelines, amikacin, ceftazidime and ticarcillin-clavulanic acid resistance rates of 254 Esherichiae coli, strains were found to be significantly more resistant according to EUCAST (p<0.05). In our study, the resistance rate of aztreonam in 107 Pseudomonas spp. was 56.1% according to CLSI and 98.1% according to EUCAST (p<0.05). In our study 97.8% of 92 Enterococcus faecium, strains were resistant to ampicillin according to CLSI and 89.1% resistant according to EUCAST (p<0.05). In our study, the clindamycin resistance of 160 Staphylococcus aureus, strains was determined as 4.4% according to CLSI and 88.8% according to EUCAST (p<0.05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: In this study, comparing antibiotic susceptibilities of microorganisms from blood cultures according to the guidelines of CLSI and EUCAST, no significant difference was found in general between the resistance rates for many antibiotics in both gram-negative and gram-positive bacteria.

Keywords: CLSI, EUCAST, Blood culture, Antibiotic susceptibility test.


Yasemin Genç Bahçe, Irmak Baran, Altan Aksoy. Antimicrobial susceptibility of bacteria ısolated from blood cultures comparison of CLSI and EUCAST standards in the ınvestigation. Turk Hij Den Biyol Derg. 2020; 77(1): 3-14

Sorumlu Yazar: Yasemin Genç Bahçe, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (66 kere görüntülendi)
 (287 kere indirildi)Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi (Turkish Bulletin of Hygiene and Experimental Biology) çift kör hakemlik süreci uygulanan, bağımsız, uluslararası, Türkçe ve İngilizce dillerinde, online yayımlanan ve serbest erişimli bir dergidir.


Dergimiz; bireysel kullanıcıların ve kurumların ücretsiz kullanımını mümkün kılan açık erişimli bir dergidir. Kullanıcıların makalelerin tam metinlerine, yayıncı veya yazardan izin almadan erişim sağlayarak, okuma amaçlı yükleme yapma, kopyalama, dağıtma, çıktı alma, arama yapma işlemlerini gerçekleştirmelerine olanak verir. Bu sistem açık erişimli BOAI[1] tanımlaması ile uyumludur.

 

Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi (Turk Hij Den Biyol Derg); DOAJ (Directory of Open Access Journals), Index Copernicus, ResearchGate, CAS (Chemical Abstracts Service), Google Scholar, Google, Open J-Gate, Genamics JournalSeek, Academic Journals Database, Scirus Scientific Database, EBSCOhost Electronic Journals Service (EJS), Medoanet, SCOPUS, Türkiye Atıf Dizini, Türk - Medline ve TUBITAK - ULAKBIM Türk Tip Dizini’nde yer almaktadır.

 
LookUs & OnlineMakale