ISSN: 0377-9777 / e-ISSN: 1308-2523
Ana Sayfa İletişim English
 
Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Sertifika Sınavı Amacına Ulaştı Mı? [Turk Hij Den Biyol Derg]
Turk Hij Den Biyol Derg. 2020; 77(1): 97-106 | DOI: 10.5505/TurkHijyen.2019.37039  

Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Sertifika Sınavı Amacına Ulaştı Mı?

Can Hüseyin Hekimoğlu1, Selahattin Gelbal2
1Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, Bulaşıcı Hastalıklar Daire Başkanlığı, Sağlık Hizmeti İlişkili Enfeksiyonların Önlenmesi ve Kontrolü Birimi, Ankara
2Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Ana Bilim Dalı, Ankara

GİRİŞ ve AMAÇ: Uzaktan eğitim tekniği ile yürütülmeye başlanan teorik eğitimleri ve ardından eğitim merkezlerinde gerçekleştirilen uygulamalı eğitimleri başarı ile tamamlayan enfeksiyon kontrol hemşireliği sertifikalı eğitim programına katılan kursiyerlerin uzaktan ‘online’ sınav tekniği ile girdikleri bitirme sınavının geçerlik ve güvenirliği ve amacına ulaşıp ulaşmadığı bilinmemektedir. Bu kesitsel tipteki tarama araştırmasının amacı enfeksiyon kontrol hemşireliği sertifika sınavının amacına ulaşıp ulaşmadığının belirlenmesidir. Bu araştırma enfeksiyon kontrol hemşireliği sınavının genel bir değerlendirmesini sağlayarak hem sınavın geliştirilmesine hem de eğitim programının değerlendirilmesine katkı sağlayacaktır. Bundan sonraki eğitim ve sınavlar için geri bildirim sağlaması açısından araştırmanın sonuçları önemlidir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu amaçla 12 Nisan 2019 tarihinde ‘online’ olarak gerçekleştirilen testin güvenirliği, test istatistikleri ve madde analizleri incelenmiştir. Eğitim programına kabul edilen toplam 318 kursiyer arasından teorik ve pratik eğitimi başarı ile tamamlayarak sınava girme hakkı kazanan 266 kursiyerin tamamı sınava girmiş ve sınavı tamamlamıştır. Araştırmaya sınava katılan 266 kursiyerin tamamı alınmıştır.
BULGULAR: Testten alınan ortalama ham puan 56,85 ±9,45’dir. Testte 120 (%45) kursiyer başarılı, 146 (%55) kursiyer başarısız olmuştur. Önceki sınavlara göre başarı yüzdesi düşüktür. Ham puanların standart hatası 3,35 ve güvenilirliği 0,874 bulunmuştur. Ham puanlara standart hata 4.0 alınarak eklendikten sonra kursiyerlerin %62 (n=165)’si başarılı ve %38 (n=101)’i başarısız bulunmuştur. Maddelerin ortalama gücü 0,71 ± 0,23 bulunmuştur. Test çoğunlukla kolay ve çok kolay maddelerden oluşmaktadır (n = 55, %69). Maddelerin ayırıcılık güçleri ortalama 0,31 ± 0,10’dur. Olgu sorularının (n=13) diğer maddelere göre daha az doğru yanıtlandığı saptanmıştır (p<0.001).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Güvenirliğin yüksek, madde ayırıcılık gücü ortalamasının > 0,30 ve madde güçlüğünün ortalama 0,71 olması nedeniyle sınavın amacına uygun olduğu sonucuna varılmıştır. Testin güvenirliğini > 0,90 düzeyine çıkarmak ve ayırıcılık gücünü artırmak için testteki çok kolay ve çok zor maddeler yerine orta güçlükte maddeler seçilmelidir. Sınavın online olması nedeniyle beklenen tesadüfi hataların azaltılması için testin standart hatası ham puanlara eklenerek değerlendirme yapılmalıdır. Düşük test başarısı nedeniyle konunun uzmanlarınca eğitim ve başarı ölçütü yeniden değerlendirilmelidir. Eğitim kursiyerlerin olguları saptayabilme becerisini artırmaya yönelik olarak geliştirilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Enfeksiyon kontrolü, madde analizi, güvenirlik


Has the Infection Control Nursing Certificate Exam Reached Its Purpose?

Can Hüseyin Hekimoğlu1, Selahattin Gelbal2
1Division of the Prevention and Control of Healthcare-assosiated Infections, Department of Infectious Diseases, General Directorate of Public Health, Ankara, Turkey
2Division of Measurement and Evaluation in Education, Department of Educational Sciences, Hacettepe University Faculty of Education,Ankara, Turkey

INTRODUCTION: It is not known whether the infection control nursing trainees who completed both the theoretical trainings with distance education technique and the practical trainings in training centers successfully have reached the validity and reliability and the purpose of the final exam that they have taken with the ‘online’ test technique. The aim of this cross-sectional screening study is to determine whether the infection control nursing certification ‘online’ exam which held on 12 April 2019 has reached its goal.
METHODS: For this purpose, the reliability of the test, test statistics and item analysis were evaluated. Out of a total of 318 trainees admitted to the training program, 266 trainees who successfully passed the theoretical and practical training successfully took the exam and participated in the study.
RESULTS: The mean raw score from the test was 56.85 ± 9.45 and 120(45%) of trainees were successful and 146(55%) were unsuccessful. The percentage of success is lower than the previous exams. The standard error of the test raw scores was 3.35 and the reliability of the test was found 0.874. After adding the standard error as 4.0 to the raw scores, 62%(n=165) of the trainees were successful and 38% (n = 101) of them were found to be unsuccessful. The mean power of the items is 0.71± 0.23. The test consists mainly of easy and very easy items (n = 55, 69%). The mean of the item discriminative index of the test was found to be 0.31(± 0.10). It was found that case items (n = 13) were answered correctly less than other items (p <0.001).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Since the high reliability of the test, the mean of the item discrimination index is > 0.30 and the mean power of the items is 0.71, it is concluded that the exam is appropriate for its purpose. In order to increase the reliability of the test to > 0.90 and increase the discriminative index, medium difficulty items should be selected rather than very easy and very difficult items. The evaluation of the test should be done by adding the standard error of the test to the raw scores to reduce the effect of the random errors that are expected to occur due to the fact that the exam is online. The low test success requires the re-evaluation of the training and achievement criterion by the experts. The training should be developed to increase the ability of trainees to identify cases.

Keywords: Infection control, item analysis, reliability


Can Hüseyin Hekimoğlu, Selahattin Gelbal. Has the Infection Control Nursing Certificate Exam Reached Its Purpose?. Turk Hij Den Biyol Derg. 2020; 77(1): 97-106

Sorumlu Yazar: Can Hüseyin Hekimoğlu, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (49 kere görüntülendi)
 (206 kere indirildi)Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi (Turkish Bulletin of Hygiene and Experimental Biology) çift kör hakemlik süreci uygulanan, bağımsız, uluslararası, Türkçe ve İngilizce dillerinde, online yayımlanan ve serbest erişimli bir dergidir.


Dergimiz; bireysel kullanıcıların ve kurumların ücretsiz kullanımını mümkün kılan açık erişimli bir dergidir. Kullanıcıların makalelerin tam metinlerine, yayıncı veya yazardan izin almadan erişim sağlayarak, okuma amaçlı yükleme yapma, kopyalama, dağıtma, çıktı alma, arama yapma işlemlerini gerçekleştirmelerine olanak verir. Bu sistem açık erişimli BOAI[1] tanımlaması ile uyumludur.

 

Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi (Turk Hij Den Biyol Derg); DOAJ (Directory of Open Access Journals), Index Copernicus, ResearchGate, CAS (Chemical Abstracts Service), Google Scholar, Google, Open J-Gate, Genamics JournalSeek, Academic Journals Database, Scirus Scientific Database, EBSCOhost Electronic Journals Service (EJS), Medoanet, SCOPUS, Türkiye Atıf Dizini, Türk - Medline ve TUBITAK - ULAKBIM Türk Tip Dizini’nde yer almaktadır.

 
LookUs & OnlineMakale