ISSN: 0377-9777 / e-ISSN: 1308-2523
Ana Sayfa İletişim English
 
Klinik örneklerden izole edilen Candida türlerinin değerlendirilmesi [Turk Hij Den Biyol Derg]
Turk Hij Den Biyol Derg. 2013; 70(4): 175-180 | DOI: 10.5505/TurkHijyen.2013.37267  

Klinik örneklerden izole edilen Candida türlerinin değerlendirilmesi

Hafize Sav, Gonca Demir, Mustafa Altay Atalay, Ayşe Nedret Koç
Erciyes Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Kayseri

AMAÇ: Candida türleri kritik hastalarda en önemli patojendir ve epidemiyolojisi sürekli değişmektedir. Candida albicans enfeksiyona neden olan türler arasında halen en sık görülen patojen olmakla beraber diğer Candida türlerinin de oranı artmaktadır. Son yıllarda albicans dışındaki diğer Candida’larla oluşan enfeksiyonlardaki artış ve antifugallare direnç gelişmesi Candida türlerinin oluşturduğu enfeksiyonlardan izole edilen etkenlerin tür düzeyinde tanımlanmasında önem kazanmıştır. Bu çalışmada çeşitli klinik örneklerden izole edilen Candida türlerinin tanımlanması amaçlanmıştır.

YÖNTEMLER: Ocak 2011 - Haziran 2012 tarihleri arasında 3905 klinik örnekten Candida türleri izole edilmiştir. Candida türlerinin tanımlanmasında germ tüp testi, Cornmeal-Tween 80 agarda üreme ve klamidospor oluşumu, pseudohif bulunuşu, karbonhidrat fermantasyon ve asimilasyon testleri, üreaz testi, nitrat testi çalışılmıştır.

BULGULAR: Sonuç olarak 3905 klinik örnekten 1122 Candida türü izole edildi. Klinik örneklerin dağılımı şöyledir; 556 (%49,6) bronkoalveolar lavaj (BAL), 271 (%24,2) balgam, 114 (%10,2) kan kültürü, 51 (%4,6) vaginal sürüntü, 50 (%4,4) idrar, 30 (%2,6) doku, 22 (%1,9) endotrakeal trakeal aspirat (ETA), dokuz (%0,80) plevral mai, altı (%0,53) periton sıvısı, dört(%0,35) mide açlık sıvısı (MAS), üç (%0,28) gaita, iki (%0,18) apse, üç (%0,26) tırnak ve bir (%0,10) de beyin omurilik sıvısı (BOS).Bu klinik örneklerden 848 (%75,6) C. albicans, 143 (%12,8) C. glabrata, 40 (%3,57) C. parapsilosis, 33 (%2,94) C. krusei, 33 (%2,94) C. kefyr, 19(%1,7) C. tropicalis suşları izole edilmiştir. Diğer suşlarda C. lusitania, C. lipolytica, C. norvegensis, C. pelliculosa ve C. zeylanoides olarak tanımlanmıştır.

SONUÇ: Hastanemizde tanımlanan Candida izolatları arasında C. albicans’ın halen en sık izole edilen tür olduğu, bununla birlikte albicans dışı türlerde de zamanla artış olduğu kanısına varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Mayalar, Candida, tür ayrımı


Evaluation of Candida strains isolated from clinical specimens

Hafize Sav, Gonca Demir, Mustafa Altay Atalay, Ayşe Nedret Koç
Department Of Mikrobiology,erciyes University,kayseri, Turkey.

OBJECTIVE: Candida spp. are the most important pathogens in critically ill patients and the epidemiology is changing. While Candida albicans remains the predominant pathogen, the proportion of infection caused by other species of Candida continues to increase. In recent years, due to the increase in incidence of infections with non-albicans strains and the development of resistance to antifungals, identification of Candida strains to species level gained significant importance.The aim of this study was to identify Candida strain isolated from various clinical specimens.

METHODS: January 2011 to June 2012, Candida strains were isolated from 3905 clinical specimen. In identification of Candida species that were isolated, germ tube test, growth in Cornmeal-Tween 80 agar and formation of clamydospore, presence of pseudohyphae, carbonhytrate fermentation and assimilation tests, and the test of nitrate were studied.
RESULTS: Finally 1122 Candida strains were isolated from 3905 various clinical specimens. The distribution of clinical specimens were as fallows: 556 from bronchoalveolar lavage (49.6%), 271 from sputum (24.2%), 114 from blood (10.2%), 51 vaginal swabs (4.6%), 50 from urine (4.4%), 30 from tissue (2.6%), 22 from endotracheal tracheal aspirate (ETA) (1.9%), nine from pleural mai (0.80%), six from peritoneal fluid (0.53%), four from gastric fluid(0.35%),three from stool(0.28%),two from abscess (0.18%),three from nail (0.26%), one from cerebrospinal fluid (0.10%). From these clinical samples 848 C. albicans (75.6%), 143 C. glabrata (12.8%), 40 C. parapsilosis, (3.57%), 33 C. krusei (2.94%), 33 C. kefyr (2.94%), 19 C. tropicalis (1.7%) were isolated. Other strains were identified as C. lusitania, C. lipolytica, C. norvegensis, C. pelliculosa ve C. zeylanoides.
CONCLUSION: It was concluded that C.albicans has still been the most frequent species among Candida isolates of in our hospital; however, the incidence of non-albicans species have increased.

Keywords: Yeasts, Candida, species identification


Hafize Sav, Gonca Demir, Mustafa Altay Atalay, Ayşe Nedret Koç. Evaluation of Candida strains isolated from clinical specimens. Turk Hij Den Biyol Derg. 2013; 70(4): 175-180

Sorumlu Yazar: Hafize Sav, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (135 kere görüntülendi)
 (1790 kere indirildi)Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi (Turkish Bulletin of Hygiene and Experimental Biology) bağımsız, uluslararası, Türkçe ve İngilizce dilinde, hakemler tarafından gözden geçirilen, online yayınlanan ve serbest erişimli bir dergidir.


Dergimiz; bireysel kullanıcıların ve kurumların ücretsiz kullanımını mümkün kılan açık erişimli bir dergidir. Kullanıcıların makalelerin tam metinlerine, yayıncı veya yazardan izin almadan erişim sağlayarak, okuma amaçlı yükleme yapma, kopyalama, dağıtma, çıktı alma, arama yapma işlemlerini gerçekleştirmelerine olanak verir. Bu sistem açık erişimli BOAI[1] tanımlaması ile uyumludur.

 

Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi (Turk Hij Den Biyol Derg); CAB Abstracts (Abstracts on Hygiene and Communicable Diseases, Diagnosis of Human Diseases, Tropical Diseases Bulletin, Global Health, AgBiotech, Veterinary Abstracts, Food Contamination, Residues and Toxicology, Human Toxicology and Poisoning), DOAJ (Directory of Open Access Journals), Index Copernicus, CAS (Chemical Abstracts Service), Google Scholar, Google, Open J-Gate, Ulrichsweb and Serials Solutions, NewJour, Genamics JournalSeek, Academic Journals Database, Scirus Scientific Database, Ovid Link Solver, BASE (Bielefeld Academic Search Engine), EBSCOhost Electronic Journals Service (EJS), Libsearch, Medoanet, SCOPUS, Türkiye Atıf Dizini, Türk-Medline ve TUBITAK-ULAKBIM Türk Tip Dizini'nde dizinlenmektedir.

 
LookUs & OnlineMakale