ISSN: 0377-9777 / e-ISSN: 1308-2523
Ana Sayfa İletişim English
 
Hepatit B'li Hastalarda Artmış Ortalama Trombosit Hacmi, Eritrosit Dağılım Genişliği ve Trombosit / Eritrosit Dağılım Genişliği Oranı [Turk Hij Den Biyol Derg]
Turk Hij Den Biyol Derg. 2019; 76(1): 53-58 | DOI: 10.5505/TurkHijyen.2018.39206  

Hepatit B'li Hastalarda Artmış Ortalama Trombosit Hacmi, Eritrosit Dağılım Genişliği ve Trombosit / Eritrosit Dağılım Genişliği Oranı

Fazıla Atakan Erkal1, Nevgün Sepin Özen1, Mestan Emek1, Şenay Tuğlu Ataman1, Melek Yalçınkaya1, Nihal Aksoy1, Murat Özdemir2
1Antalya Halk Sağlığı Laboratuvarı, Antalya, TÜRKİYE
2Antalya Halk sağlığı Müdürlüğü, Antalya,Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Hepatit B virüsü tüm dünyada önemli bir morbidite ve mortalite nedenidir. Son yıllardaki çalışmalarda kronik hepatit B’li hastalarda rutin hematolojik parametrelerden olan ortalama trombosit hacmi (MPV), eritrosit dağılım genişliği (RDW) seviyeleri sağlıklı kişilere göre anlamlı olarak yüksek bulunmuştur. Bu çalışmada Hepatit B yüzey antijeni (HbsAg) pozitif olgularda MPV, RDW ve RDW/Trombosit (PLT) eritrosit dağılım genişliği/trombosit oranı (RPR) ilişkisinin araştırılması amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: 2011-2012 yılları arasında Antalya Halk Sağlığı Laboratuvarı’na başvuran hastalar retrospektif olarak incelemeye alındı. HbsAg pozitif olarak saptanan ve yaşları 17-82 arasında değişen, 349 kadın ve 213 erkekten toplam 562 hasta çalışmaya alındı. Aynı dönemde yaklaşık 3: 1 hasta/kontrol oranında sağlıklı kişilerin yaş ve cinsiyet ile eşleşen kontrol grubu oluşturuldu. Kontrol grubu yaşları 18-76 arasında değişen 121 kadın ve 80 erkekten oluşturuldu. Hastaların eş zamanlı olarak alanin aminotransferaz (ALT), aspartat aminotransferaz (AST), PLT, MPV, RDW ve RPR düzeyleri de incelendi.
BULGULAR: HbsAg pozitif grupta yaş ortalaması 42.07±12.71 olarak bulundu. HbsAg negatif olan kontrol grubundaki yaş ortalaması ise 41.21±13.15 olarak saptandı. Yaş gruplarına göre hasta ve kontrol grubunda istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmadı (p=0,367). AST and ALT değerleri HbsAg pozitif hastalarda kontrol grubuna göre anlamlı olarak yüksek bulundu (p<0.05). Hasta ve kontrol grubunda PLT, MPV, RDW ve RPR düzeylerinde tüm parametreler açısından anlamlı farklılık saptandı (p<0.05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: MPV ve RDW düzeyleri, literatürdeki Hepatit B’li hastalarla yapılan çalışmalarla uyumlu şekilde çalışmamızdaki HBsAg pozitif hasta grubunda da kontrol grubuna göre anlamlı derecede yüksek saptanmıştır. Ayrıca RPR'nin de HBsAg pozitif hastalarda yüksek olması dikkat çekicidir ve inflamasyonla muhtemel ilişkisi yeni araştırmalara yön verebilir.

Anahtar Kelimeler: Hbs Ag, MPV, RDW, RPR oranı, Hepatit B.


Increased Mean Platelet Volume, Red Blood Cell Distribution Width and Platelet/ Red Blood Cell Distribution Width in Patients With Hepatitis B.

Fazıla Atakan Erkal1, Nevgün Sepin Özen1, Mestan Emek1, Şenay Tuğlu Ataman1, Melek Yalçınkaya1, Nihal Aksoy1, Murat Özdemir2
1Public Health Laboratory, Antalya, TURKEY
2Public Health Directorate, Antalya, TURKEY

INTRODUCTION: Hepatitis B virus is a major cause of morbidity and mortality worldwide. In chronic hepatitis B patients, routine hematological parameters such as Mean Platelet Volume (MPV), Red Cell Distribution Width (RDW) levels were found significantly higher than healthy persons in recent reports. The present study aimed to investigate the relationship of MPV, RDW and RDW / platelet (PLT) (RPR) in Hepatitis B surface antigen (HBsAg) positive cases.
METHODS: Patients were evaluated retrospectively between 2011-2012 years in Public Health Laboratory, Antalya. 562 cases of HBsAg positive patients of which were 349 women and 213 men aged between 17-82 years old enrolled the study. During the same period control group were recruited from healthy persons at patient/control ratio of approximately 3: 1 with matching age and sex. Control group was consisted of 121 women and 80 men aged between 18-76 years old. At the same time alanine aminotransferase (ALT), aspartate aminotransferase (AST), PLT, MPV, RDW and RPR levels of patients were investigated.
RESULTS: Average age in the HBsAg positive group was found to be 42.07 ± 12.71 years. HbsAg negative control group had mean age of 41.21 ± 13.15 years. There was no statistically difference of age among patient and control groups (p=0.367). AST and ALT values in HBsAg positive patients were significantly higher than the control group (p<0.05). PLT, MPV, RDW and RPR levels in patient and control groups were significantly different (p<0.05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: MPV and RDW levels, were significantly higher in the HBsAg-positive group compared to the control group in our study of which was in accordance with the studies in the literature with Hepatitis B patients.RPR elevation in HBsAg positive patients is also noteworthy and it's possible relationship to inflammation may lead to new research.

Keywords: Hbs Ag, MPV, RDW, RPR ratio, Hepatitis B.


Fazıla Atakan Erkal, Nevgün Sepin Özen, Mestan Emek, Şenay Tuğlu Ataman, Melek Yalçınkaya, Nihal Aksoy, Murat Özdemir. Increased Mean Platelet Volume, Red Blood Cell Distribution Width and Platelet/ Red Blood Cell Distribution Width in Patients With Hepatitis B.. Turk Hij Den Biyol Derg. 2019; 76(1): 53-58

Sorumlu Yazar: Nevgün Sepin Özen, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (62 kere görüntülendi)
 (131 kere indirildi)Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi (Turkish Bulletin of Hygiene and Experimental Biology) bağımsız, uluslararası, Türkçe ve İngilizce dilinde, hakemler tarafından gözden geçirilen, online yayınlanan ve serbest erişimli bir dergidir.


Dergimiz; bireysel kullanıcıların ve kurumların ücretsiz kullanımını mümkün kılan açık erişimli bir dergidir. Kullanıcıların makalelerin tam metinlerine, yayıncı veya yazardan izin almadan erişim sağlayarak, okuma amaçlı yükleme yapma, kopyalama, dağıtma, çıktı alma, arama yapma işlemlerini gerçekleştirmelerine olanak verir. Bu sistem açık erişimli BOAI[1] tanımlaması ile uyumludur.

 

Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi (Turk Hij Den Biyol Derg); CAB Abstracts (Abstracts on Hygiene and Communicable Diseases, Diagnosis of Human Diseases, Tropical Diseases Bulletin, Global Health, AgBiotech, Veterinary Abstracts, Food Contamination, Residues and Toxicology, Human Toxicology and Poisoning), DOAJ (Directory of Open Access Journals), Index Copernicus, CAS (Chemical Abstracts Service), Google Scholar, Google, Open J-Gate, Ulrichsweb and Serials Solutions, NewJour, Genamics JournalSeek, Academic Journals Database, Scirus Scientific Database, Ovid Link Solver, BASE (Bielefeld Academic Search Engine), EBSCOhost Electronic Journals Service (EJS), Libsearch, Medoanet, SCOPUS, Türkiye Atıf Dizini, Türk-Medline ve TUBITAK-ULAKBIM Türk Tip Dizini'nde dizinlenmektedir.

 
LookUs & OnlineMakale