ISSN: 0377-9777 / e-ISSN: 1308-2523
Ana Sayfa İletişim English
 
Yoğun bakım ünitelerinde kan dolaşımı enfeksiyonu etkeni karbapenem dirençli Acinetobacter baumannii izolatlarının moleküler yöntemlerle karakterizasyonu [Turk Hij Den Biyol Derg]
Turk Hij Den Biyol Derg. 2020; 77(1): 15-24 | DOI: 10.5505/TurkHijyen.2019.53323  

Yoğun bakım ünitelerinde kan dolaşımı enfeksiyonu etkeni karbapenem dirençli Acinetobacter baumannii izolatlarının moleküler yöntemlerle karakterizasyonu

Aysegul Gozalan1, Özlem Ünaldı2, Fisun Kıırca3, Nilay Çöplü4, Tuba Muderris5, Ziya Cibali Acikgoz6, Rıza Durmaz6
1Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji AD, Alanya/Antalya
2Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, Merkez Laboratuvarı, Ankara
3Ankara Şehir Hastanesi, Tıbbi Mikrobiyoloji, Ankara
4Kastamonu Üniversitesi, Kastamonu Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji AD, Kastamonu
5İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Atatürk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Mikrobiyoloji, İzmir
6Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı, Ankara

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmada; yoğun bakım ünitelerinde takip edilen hastaların kan örneklerinden izole edilen karbapenem dirençli Acinetobacter baumannii izolatları arasındaki klonal ilişki ve karbapenem direnç genlerinin moleküler yöntemler ile araştırılması amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Kan kültürü şişelerinden bakteri izolasyonu için Bactec 9240 sistemi (Becton Dickinson, ABD) kullanıldı. Çalışmaya; konvansiyonel testler, API 20NE (bioMèrieux, Fransa) ve Phoenix TM 100 sistemi (Becton Dickinson, ABD) ile tanımlanan ve blaOXA-51 gen varlığı gösterilerek doğrulanan 112 A. baumannii suşu dahil edildi. Antimikrobiyal duyarlılık testleri Kirby-Bauer disk difüzyon yöntemi ve Phoenix TM 100 sistemi ile gerçekleştirildi. Karbapenem direnç genleri; blaOXA-23, blaOXA-48, blaOXA-58, blaIMP, blaVIM ve blaNDM-1 Multipleks Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PZR) yöntemi ile araştırıldı. Acinetobacter baumannii suşları arasındaki klonal ilişkinin belirlenmesi için Pulse Field Gel Electrophoresis (PFGE) yöntemi kullanıldı.
BULGULAR: Suşların antibiyotik direnç yüzdeleri gentamisin, amikasin, tobramisin, netilmisin, seftazidim, trimetoprim/sulfametoksazol, piperasilin, siprofloksasin, ampisilin/sulbaktam, piperasilin/tazobaktam ve sefoperazon/sulbaktam için sırasıyla %88; %81; %78; %36; %98,5; %96; %89; %100; %100; %93; %91 olarak bulundu. İmipenem ve meropenem MİK değerleri tüm grupta ≥8 µg/mL’nin üzerinde saptandı.
Çalışmaya alınan izolatların tümünde blaOXA-51 ve blaOXA-23 gen varlığı tespit edildi. PFGE yöntemi ile 62 farklı pulsotip saptandı. Pulsotiplerden 19 tanesi birbiriyle ayırt edilemez profil gösteren (eşittir üzeri) ³2 suş içermekteydi. Toplam 108 (%96,4) suşun (benzerlik oranı pulsotipler için %85 ve üzeri kabul edildiği durumda) klonal yönden ilişkili 11 grup içerisinde toplandıkları gözlendi.

TARTIŞMA ve SONUÇ: Bu çalışmada karbapenem dirençli A.baumanii suşlarının netilmisin dışında çalışılan tüm antibiyotiklere çok yüksek yüzdelerle dirence sahip olduğu ve hastane içinde çapraz bulaş yoluyla yayıldığı gösterilmiştir. Bu suşlar hastane enfeksiyonları açısından risk oluşturmaktadır, bunula birlikte klonal yönden ilişkili suşlar spesifik bir ünite ve zaman periyodu ile sınırlı değildir.

Anahtar Kelimeler: Acinetobacter baumanii, antibiyotik direnci, yoğun bakım üniteleri, polimeraz zincir reaksiyonu, Pulsed-Field Gel Electrophoresis


Molecular characterisation of Carbapenem-resistant Acinetobacter baumannii bloodstream infections in intensive care units

Aysegul Gozalan1, Özlem Ünaldı2, Fisun Kıırca3, Nilay Çöplü4, Tuba Muderris5, Ziya Cibali Acikgoz6, Rıza Durmaz6
1Department Of Microbiology, Alanya Alaaddin Keykubat University, Alanya/Antalya, Turkey
2Department Of Microbiology Laboratory, General Directorate Of Public Health, Ankara, Turkey
3Department Of Microbiology, Ankara City Hospitall, Ankara, Turkey
4Department Of Microbiology, Kastamonu University, Kastamonu, Turkey
5Department Of Microbiology, İzmir Katip Çelebi University, İzmir, Turkey
6Department Of Microbiology, Yıldırım Beyazıt University, Ankara, Turkey

INTRODUCTION: In this study, the aim was to investigate the clonal relationship between carbapenem resistant Acinetobacter baumannii isolates and carbapenem resistance genes isolated from blood samples of patients followed in intensive care units by molecular methods.
METHODS: Bactec 9240 system (Becton Dickinson, USA) was used for the isolation of bacteria from blood culture flasks. Identification of 112 strains included in the study were performed by conventional tests, API 20NE (bioMèrieux, France) and Phoenix TM 100 system (Becton Dickinson, USA) and confirmed by the presence of blaOXA-51 gene. Antimicrobial susceptibility tests were performed by Kirby-Bauer disk diffusion method and Phoenix TM 100 system. Carbapenem resistance genes; blaOXA-23, blaOXA-48, blaOXA-58, blaIMP, blaVIM and blaNDM-1 were investigated by Multiplex Polymerase Chain Reaction (PCR) method. Pulsed Field Gel Electrophoresis (PFGE) was used to determine the clonal relationship between Acinetobacter baumannii strains.
RESULTS: The antibiotic resistance percentages of strains for gentamicin, amikacin, tobramycin, netilmicin, ceftazidime, trimethoprim/sulfamethoxazole, piperacillin, ciprofloxacin, ampicillin/sulbactam, piperacillin/tazobactam and cefoperazone/sulbactam, were 88%; 81%; 78%; 36%; 98.5%; 96%; 89%; 100%; 100%; 93%; 91% respectively. MIC values of imipenem and meropenem were determined above ≥8 µg/ml in the whole group. blaOXA-51 and blaOXA-23 genes were detected in all isolates included in the study. By PFGE method, 62 different pulsotypes were detected. Among the pulsotypes, 19 of them contained ³2 strains. It was observed that 108 (96.4%) strains were clustered in 11 clonally related groups when the similarity between pulsotypes for grouping was limited to 85% or more.
DISCUSSION AND CONCLUSION: In this study, it was observed that carbapenem-resistant A.baumanii strains were resistant for all tested antibiotics at high levels except netilmicin and spread in the hospital via cross contamination. These strains posed a risk for hospital infections, however, clonal-related strains were not limited to a specific unit and time period.

Keywords: Acinetobacter baumanii, antibiotic resistance, Intensive Care Units, Polymerase Chain Reaction, Pulsed-Field Gel Electrophoresis


Aysegul Gozalan, Özlem Ünaldı, Fisun Kıırca, Nilay Çöplü, Tuba Muderris, Ziya Cibali Acikgoz, Rıza Durmaz. Molecular characterisation of Carbapenem-resistant Acinetobacter baumannii bloodstream infections in intensive care units. Turk Hij Den Biyol Derg. 2020; 77(1): 15-24

Sorumlu Yazar: Aysegul Gozalan, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (38 kere görüntülendi)
 (283 kere indirildi)Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi (Turkish Bulletin of Hygiene and Experimental Biology) çift kör hakemlik süreci uygulanan, bağımsız, uluslararası, Türkçe ve İngilizce dillerinde, online yayımlanan ve serbest erişimli bir dergidir.


Dergimiz; bireysel kullanıcıların ve kurumların ücretsiz kullanımını mümkün kılan açık erişimli bir dergidir. Kullanıcıların makalelerin tam metinlerine, yayıncı veya yazardan izin almadan erişim sağlayarak, okuma amaçlı yükleme yapma, kopyalama, dağıtma, çıktı alma, arama yapma işlemlerini gerçekleştirmelerine olanak verir. Bu sistem açık erişimli BOAI[1] tanımlaması ile uyumludur.

 

Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi (Turk Hij Den Biyol Derg); DOAJ (Directory of Open Access Journals), Index Copernicus, ResearchGate, CAS (Chemical Abstracts Service), Google Scholar, Google, Open J-Gate, Genamics JournalSeek, Academic Journals Database, Scirus Scientific Database, EBSCOhost Electronic Journals Service (EJS), Medoanet, SCOPUS, Türkiye Atıf Dizini, Türk - Medline ve TUBITAK - ULAKBIM Türk Tip Dizini’nde yer almaktadır.

 
LookUs & OnlineMakale