ISSN: 0377-9777 / e-ISSN: 1308-2523
Ana Sayfa İletişim English
 
İdrar yolu enfeksiyonlarında kültürden izole edilen bakteriler ve antibiyotik duyarlılıkları [Turk Hij Den Biyol Derg]
Turk Hij Den Biyol Derg. 2020; 77(1): 25-32 | DOI: 10.5505/TurkHijyen.2019.57984  

İdrar yolu enfeksiyonlarında kültürden izole edilen bakteriler ve antibiyotik duyarlılıkları

Duygu Mert, Sabahat Çeken, Mustafa Ertek
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, Ankara.

GİRİŞ ve AMAÇ: İdrar yolu enfeksiyonu tüm enfeksiyon hastalıkları içinde ikinci sıklıkta görülmektedir. Kostovertebral açı hassasiyeti, ateş, suprapubik hassasiyet, dizüri, pollaküri ve idrar kaçırma gibi klinik bulgularla birlikte bakteriüri ve/veya piyüri bulunması idrar yolu enfeksiyonu olarak tanımlanır. Akut enfeksiyonlarda en sık izole edilen bakteri Escherichia coli’dir. Bu çalışmanın amacı idrar yolu enfeksiyonu olan hastaların idrar kültürlerinden izole edilen bakterileri saptamak ve bu bakterilerin antibiyogram sonuçlarını inceleyerek tedavide yaygın olarak kullanılan antibiyotiklere karşı duyarlılıklarını ve direnç durumlarını araştırmaktır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu çalışmada idrar yolu enfeksiyonu tanısı ile 1 Aralık 2014-1 Ekim 2016 tarihleri arasında üçüncü basamak bir hastanenin klinik mikrobiyoloji laboratuvarına gönderilen idrar kültürleri retrospektif olarak incelenmiştir. Tam otomatik idrar tetkikinde piyürisi ve kültürde 10⁵ koloni/mL üremesi olan idrar yolu enfeksiyonu tanısı konmuş hastalar çalışmaya alınmıştır. Üreyen etkenlerin tanımlanması ve antibiyotik duyarlılık testleri disk difüzyon yöntemiyle The European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing (EUCAST) önerilerine göre yapılmıştır. Veriler sayı ve yüzde olarak ifade edilmiştir.
BULGULAR: Yetmiş altı hastanın idrar kültür sonucu değerlendirilmiştir. İdrar kültürlerinden izole edilen 48 suş ve bu suşların antibiyogram sonuçları incelenmiştir. En sık izole edilen mikroorganizma E. coli (%69) olup 33 suş saptanmıştır. İzole edilen 48 (%100) suş içinde genişlemiş spektrumlu beta-laktamaz (GSBL)-pozitif E.coli 20 (%42), GSBL-negatif E. coli 13 (%27), GSBL-pozitif Klebsiella pneumoniae 5 (%10) ve GSBL-negatif K. pneumoniae 2 (%4), diğer gram negatif ve pozitif bakteriler 8 (%17) suş olarak saptanmıştır. Proteus mirabilis, Enterococcus faecalis, Enterococcus faecium, Pseudomonas aeruginosa, Streptococcus agalactiae, Stenotrophomonas maltophilia ve Acinetobacter lwoffii üreyen diğer etkenler olarak saptanmıştır. GSBL-negatif E. coli’lerde imipenem, meropenem, sefoperazon-sulbaktam, piperasilin-tazobaktam, sefepim, siprofloksasin, amikasin ve nitrofurantoin duyarlılığı %100 ve tobramisin duyarlılığı %92,31 olarak bulunmuştur.

TARTIŞMA ve SONUÇ: GSBL-pozitif E. coli %42 oranında saptanmıştır. Bu oran yıllar içinde artan antibiyotik direnci sonuçlarını desteklemektedir. Ampirik antibiyotik tedavisinde sıklıkla tercih edilen siprofloksasin, trimetoprim-sulfametoksazol ve sefuroksime karşı direnç artmaktadır. Bu nedenle idrar yolu enfeksiyonu olan olgularda ampirik antibiyotik tedavi seçiminin gözden geçirilmesi gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: İdrar yolu enfeksiyonu, idrar kültürü, antibiyotik duyarlılık.


The isolated bacteria from culture and antibiotic susceptibilities in urinary tract infections

Duygu Mert, Sabahat Çeken, Mustafa Ertek
University of Health Sciences Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Oncology Training and Research Hospital Infectious Diseases and Clinical Microbiology Clinic Ankara, Turkey.

INTRODUCTION: Urinary tract infection is the second most common infection. The presence of bacteriuria and/or pyuria with clinical signs such as costovertebral angle sensitivity, fever, suprapubic tenderness, dysuria, pollakuria and urinary incontinence is defined as urinary tract infection..The most commonly isolated bacterium in acute infections is Escherichia coli. The aim of this study was to determine the bacteria isolated from urine cultures of patients with urinary tract infection and to investigate the sensitivity and resistance of these bacteria to the antibiotics commonly used in treatment by examining the antibiogram results.
METHODS: In this study, urine cultures were analyzed retrospectively between 1 December 2014 and 1 October 2016. The pyuria in full automatic urine test and cultures with 10⁵colony mL growth in patients with urinary tract infections were included in the study. Identification of the causative agents and antibiotic susceptibility tests were performed according to the recommendations of the European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing (EUCAST). The data are expressed as numbers and percentages.
RESULTS: The urine culture results of 76 patients were evaluated. Forty eight strains were isolated from urine cultures and antibiogram results of these strains were examined. The most common microorganism isolated from urine cultures was E. coli (69%). Thirty three E. coli strains were isolated. Twenty (42%) extended spectrum beta-lactamase (ESBL)-positive E. coli, 13 (27%) ESBL-negative E. coli, 5 (10%) ESBL-positive K. pneumoniae and 2 (4%) ESBL-negative K. pneumoniae, 8 (17%) other gram negative and gram positive bacteria strains were determined in 48 (100%) isolated strains.
The other bacteria were Proteus mirabilis, Enterococcus faecalis, Enterococcus faecium, Pseudomonas aeruginosa, Streptococcus agalactiae, Stenotrophomonas maltophilia and Acinetobacter lwoffii. The sensitivity of imipenem, meropenem, cefoperazone-sulbactam, piperacillin-tazobactam, cefepim, ciprofloxacin, amikacin and nitrofurantoin was 100% and sensitivity of tobramycin was 92.31% in ESBL-negative E. coli.

DISCUSSION AND CONCLUSION: ESBL-positive E. coli was found to be 42%. This rate supports the increasing antibiotic resistance results over the years. Resistance to frequently preferred ciprofloxacin, trimethoprim-sulfamethoxazole and cefuroxime has been increasing for empirical antibiotic treatment. Therefore, the choice of empirical antibiotic therapy should be revised in patients with urinary tract infection.

Keywords: Urinary tract infection, urine culture, antibiotic susceptibility.


Duygu Mert, Sabahat Çeken, Mustafa Ertek. The isolated bacteria from culture and antibiotic susceptibilities in urinary tract infections. Turk Hij Den Biyol Derg. 2020; 77(1): 25-32

Sorumlu Yazar: Duygu Mert, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (65 kere görüntülendi)
 (339 kere indirildi)Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi (Turkish Bulletin of Hygiene and Experimental Biology) çift kör hakemlik süreci uygulanan, bağımsız, uluslararası, Türkçe ve İngilizce dillerinde, online yayımlanan ve serbest erişimli bir dergidir.


Dergimiz; bireysel kullanıcıların ve kurumların ücretsiz kullanımını mümkün kılan açık erişimli bir dergidir. Kullanıcıların makalelerin tam metinlerine, yayıncı veya yazardan izin almadan erişim sağlayarak, okuma amaçlı yükleme yapma, kopyalama, dağıtma, çıktı alma, arama yapma işlemlerini gerçekleştirmelerine olanak verir. Bu sistem açık erişimli BOAI[1] tanımlaması ile uyumludur.

 

Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi (Turk Hij Den Biyol Derg); DOAJ (Directory of Open Access Journals), Index Copernicus, ResearchGate, CAS (Chemical Abstracts Service), Google Scholar, Google, Open J-Gate, Genamics JournalSeek, Academic Journals Database, Scirus Scientific Database, EBSCOhost Electronic Journals Service (EJS), Medoanet, SCOPUS, Türkiye Atıf Dizini, Türk - Medline ve TUBITAK - ULAKBIM Türk Tip Dizini’nde yer almaktadır.

 
LookUs & OnlineMakale