ISSN: 0377-9777 / e-ISSN: 1308-2523
Ana Sayfa İletişim English
 
Türkiye’de Ulusal Antimikrobiyal Direnç Surveyans Sisteminin İlk Sonuçları [Turk Hij Den Biyol Derg]
Turk Hij Den Biyol Derg. 2018; 75(4): 333-344 | DOI: 10.5505/TurkHijyen.2018.68878  

Türkiye’de Ulusal Antimikrobiyal Direnç Surveyans Sisteminin İlk Sonuçları

Nilay Çöplü1, Hüsniye Şimşek2, Deniz Gür3, Ayşegül Gözalan4, Ufuk Hasdemir5, Zeynep Gülay6, Gülçin Bayramoğlu7, Şöhret Aydemir8, Nezahat Gürler9, Mete Eyigör10, Duygu Perçin11, Dilber Aktaş2
1Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Bölümü, Kastamonu.
2Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarları Daire Başkanlığı, Ankara
3Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji Ad, İstanbul
4Ankara Ataturk Eğitim Araştırma Hastanesi, Mikrobiyoloji Bölümü, Ankara
5Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji Ad, İstanbul
6Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji Ad, İzmir
7Karadenizteknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji Ad, Trabzon
8İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji Ad, İstanbul
9Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji Ad, İzmir
10Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji Ad, Antalya
11Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji Ad, Kayseri

GİRİŞ ve AMAÇ: Antimikrobiyal direnç ile savaşmak için bazı önlemler alınmalıdır ve mevcut durumun saptanması da bunlardan biridir. Türkiye’de ulusal antimikrobiyal direnç surveyans sistemi bu amaçla kurulmuştur. Ampirik tedaviyi desteklemek, antimikrobiyal kullanım politikaları oluşturmak, rehber kitaplara veri sağlamak, alınmış olan önlemlerin etkinliğini değerlendirmek için başlangıç bilgilerini sağlamak amaçlanmıştır.

YÖNTEM ve GEREÇLER: Elli beş hastaneden, kan ve beyin omurilik sıvısından izole edilen S. aureus, E. faecalis and E. faecium, S. pneumoniae, E. coli, K. pneumoniae and P. aeruginosa izolatlarının direnç verileri toplanmıştır. Antimikrobiyaller ve test yöntemleri uluslararası surveyans sitemleri ile uyumlu olacak şekilde seçilmiştir. Toplanan veriler WHONET programı ile analiz edilmiştir.

BULGULAR: S. aureus (n=1437); metisilin direnci % 31,5, rifampin, linezolid ve vankomisin direnci sırası ile % 65,3; % 2,3 ve % 0,0, bulunmuştur. E. faecalis (n=760) ampisilin direnci % 9,7, linezolid, vankomisin, teikoplanin direnci % 1’in altında, yüksek düzey (YD) aminoglikozid %30 civarında bulunmuştur. E. faecium (n=756) ampisilin direnci % 88,1; linezolid ve teicoplanin % 1’den az, vankomisin %17, YD aminoglikozid % 50 civarında bulunmuştur. S. pneumoniae (n=128) non-meninjit sınır değerler için eritromisin (%32) dışında tüm antimikrobiyaller için direnç % 5,2’den düşüktür, menejit sınır değerler için direnç % 14,3-44,8’a yükselmiştir. E. coli (2280) ve K. pneumoniae (1307) için genişlemiş spektrum beta-laktamaz (GSBL) sırası ile % 51,6 ve % 54,0 bulunmuştur. P. aeruginosa (825) direnç % 8,4 (amikacin) ve % 36,4 (piperacillin) arasında değişmektedir.

TARTIŞMA ve SONUÇ: Direnç yakın coğrafi bölgedeki ülkelerden yüksek bulunmuşve zaman içinde artış göstermiş olup bununla mücadele için politikalar geliştirmek gerektiğine işaret etmektedir. Ayrıca, alınan önlemlerin yararlılığını izlemek için de sonuçlar değerli olacaktır.


Anahtar Kelimeler: antimikrobiyal direnç, surveyans, Türkiye


The First Results of National Antimicrobial Resistance Surveillance System in Turkey

Nilay Çöplü1, Hüsniye Şimşek2, Deniz Gür3, Ayşegül Gözalan4, Ufuk Hasdemir5, Zeynep Gülay6, Gülçin Bayramoğlu7, Şöhret Aydemir8, Nezahat Gürler9, Mete Eyigör10, Duygu Perçin11, Dilber Aktaş2
1Kastamonu University Kastamonu Medical School, Microbiology Department, Kastamonu.
2Turkish Public Health Institute, Microbiology Reference Laboratories Directorate, Ankara.
3Hacettepe University, School Of Medicine, Department Of Microbiology, Ankara.
4Ankara Ataturk Training And Research Hospital, Department Of Microbiology, Ankara
5Marmara University, School Of Medicine, Department Of Microbiology, Istanbul
6Dokuz Eylül University, School Of Medicine, Department Of Microbiology, İzmir.
7Karadeniz Technical University, School Of Medicine, Department Of Microbiology, Trabzon
8İstanbul University, Istanbul School Of Medicine, Department Of Microbiology, Istanbul.
9Egean University, School Of Medicine, Department Of Microbiology, İzmir.
10Akdeniz University, School Of Medicine, Department Of Microbiology, Antalya.
11Erciyes University, School Of Medicine, Department Of Microbiology, Kayseri.

INTRODUCTION: In order to combat with antimicrobial resistance, some measures should be taken and determination of the current status is one of them. National antimicrobial resistance surveillance system (NAMRSS) was established for this purpose in Turkey. It was targeted to be useful for guidence of ampirical therapy, create antimicrobial usage policies, provide data to the guidebooks, and supply initial information to evaluate the efficasy of the measures taken.
METHODS: Data of resistance was collected from 55 hospital, from blood and cerebrospinal fluid isolates, which were S. aureus, E. faecalis and E. faecium, S. pneumoniae, E. coli, K. pneumoniae and P. aeruginosa. The antimicrobials and test methods were chosen in accordance with international surveillance systems. The collected data was analysed by WHONET software.
RESULTS: S. aureus (1437); meticillin resistance was 31,5%, rifampin, linezolid and vancomycin resistance were 65,3%, 2,3%, and 0,0%, respectively. E. faecalis (n=760) resistance of ampicillin was 9,7%, linezolid, vancomycin, teicoplanin were lower than 1%, high level (HL) aminoglycoside was around 30%. E. faecium (n=756) resistance of ampicillin was 88,1%, linezolid, teicoplanin were lower than 1%, vancomycin 17%, HL aminoglycoside was around 50%. S. pneumoniae (n=128) with non-meningitis breakpoints; resistance were lower than 5,2% for all antimicrobials other than erythromycin (32%), with meningitis breakpoints: resistance increased to 14,3-44,8%. E. coli (2280) and K. pneumoniae (1307), extended spectrum beta-lactamase (ESBL) was 51,6% and 54,0%, respectively. P. aeruginosa (825) resistance were changed in between 8,4% (amikacin) and 36,4% (piperacillin).
DISCUSSION AND CONCLUSION: The resistance was higher among the countries in close geographical region and increased in time, indicating the need for developing policies to combat with it. Besides, the results will also be valuable to monitor the usefulness of the measures taken.

Keywords: drug resistance, microbial, surveillance, Turkey


Nilay Çöplü, Hüsniye Şimşek, Deniz Gür, Ayşegül Gözalan, Ufuk Hasdemir, Zeynep Gülay, Gülçin Bayramoğlu, Şöhret Aydemir, Nezahat Gürler, Mete Eyigör, Duygu Perçin, Dilber Aktaş. The First Results of National Antimicrobial Resistance Surveillance System in Turkey. Turk Hij Den Biyol Derg. 2018; 75(4): 333-344

Sorumlu Yazar: Nilay Çöplü, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (49 kere görüntülendi)
 (280 kere indirildi)Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi (Turkish Bulletin of Hygiene and Experimental Biology) bağımsız, uluslararası, Türkçe ve İngilizce dilinde, hakemler tarafından gözden geçirilen, online yayınlanan ve serbest erişimli bir dergidir.


Dergimiz; bireysel kullanıcıların ve kurumların ücretsiz kullanımını mümkün kılan açık erişimli bir dergidir. Kullanıcıların makalelerin tam metinlerine, yayıncı veya yazardan izin almadan erişim sağlayarak, okuma amaçlı yükleme yapma, kopyalama, dağıtma, çıktı alma, arama yapma işlemlerini gerçekleştirmelerine olanak verir. Bu sistem açık erişimli BOAI[1] tanımlaması ile uyumludur.

 

Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi (Turk Hij Den Biyol Derg); CAB Abstracts (Abstracts on Hygiene and Communicable Diseases, Diagnosis of Human Diseases, Tropical Diseases Bulletin, Global Health, AgBiotech, Veterinary Abstracts, Food Contamination, Residues and Toxicology, Human Toxicology and Poisoning), DOAJ (Directory of Open Access Journals), Index Copernicus, CAS (Chemical Abstracts Service), Google Scholar, Google, Open J-Gate, Ulrichsweb and Serials Solutions, NewJour, Genamics JournalSeek, Academic Journals Database, Scirus Scientific Database, Ovid Link Solver, BASE (Bielefeld Academic Search Engine), EBSCOhost Electronic Journals Service (EJS), Libsearch, Medoanet, SCOPUS, Türkiye Atıf Dizini, Türk-Medline ve TUBITAK-ULAKBIM Türk Tip Dizini'nde dizinlenmektedir.

 
LookUs & OnlineMakale