ISSN: 0377-9777 / e-ISSN: 1308-2523
Ana Sayfa İletişim English
 
Servikal örneklerde HPV-DNA Pozitiflik Oranı ve Sitopatolojik Sonuçların Değerlendirilmesi [Turk Hij Den Biyol Derg]
Turk Hij Den Biyol Derg. 2020; 77(1): 33-40 | DOI: 10.5505/TurkHijyen.2019.68984  

Servikal örneklerde HPV-DNA Pozitiflik Oranı ve Sitopatolojik Sonuçların Değerlendirilmesi

Özlem Aydemir1, Hüseyin Agah Terzi1, Mehmet Köroğlu1, Gupse Turan3, Mustafa Altındiş2, Engin Karakeçe1
1Sağlık Bakanlığı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Mikrobiyoloji Laboratuvarı
2Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
3Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı

GİRİŞ ve AMAÇ: Servikal kanser tüm dünyada kadınlar arasında en yaygın görülen ikinci kanser türüdür. Human papilloma virus (HPV) servikal kanser ile ilişkisi gösterilmiş majör etyolojik ajandır. HPV’nin bugüne kadar 200’den fazla tür belirlenmiş ve bunlardan 40 tanesinin genital sistemde enfeksiyon yaptığı bilinmektedir. Bu çalışmanın amacı; HPV DNA araştırılması için laboratuvarımıza gönderilen servikal örneklerde HPV DNA varlığını, HPV genotiplerini belirlemek, aynı zamanda HPV pozitif hastalarda gelişen sitopatolojik değişiklikleri incelemektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Ocak 2015-Ocak 2018tarihleri arasında Kadın Hastalıkları ve Doğum polikliniğine başvuran 20-66 yaş arası hastalardan alınan 1068 servikal sürüntü örneği çalışmaya dahil edilmiştir. Alınan örneklerde DNA izolasyonu için QIAamp®DNA Mini Kit (Qiagen, Almanya), PCR ve pyrosequencing yöntemi ile HPV tiplendirme aşamasında HPVsign® Q24 complate (DiatechPharmocogenetics, İtalya) kiti kullanıldı
BULGULAR: 1068 örneğin 226(%21.1) tanesinde HPV DNA pozitif olarak saptandı. HPV DNA pozitif bulunan örneklerin 141’inde (%62.3) yüksek riskli tipler tek başına saptandı. HPV DNA pozitif bulunan örneklerin içinde 73 (%32.3) hastada tek başına HPV tip 16 saptanırken 37 (%16.3) hastada multipl tipler ve 116 hastada da diğer tipler saptandı. HPV DNA pozitifliği 20-30 yaş grubu hastada en yüksek oranda (%26.3) saptandı. HPV DNA pozitifliği saptanan hastaların 20’sinde (%8.8) sitoloji pozitifliği saptandı. Bu hastaların 13’ünde LSIL (%65), 4 (%20)hastada HGSIL, 1(%5) hastada ASCUS, 2(%10) hastada HGSIL /seviks CA saptandı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bu çalışma bölgemizde yapılan ilk kapsamlı çalışmadır. Servikal sürüntü örneklerinde saptanan HPV DNA pozitifliği oranı ve HPV tip 16 sıklığı ülkemizdeki diğer çalışmalarda bulunan oranlara göre kısmen yüksek bulunmuştur.
Ülkemiz¬de HPV DNA ve HPV tip prevalansının ve HPV aşısında kullanılması gereken tiplerin belirlenmesi için daha geniş kapsamlı çalışmalara ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: Human papilloma virus, servikal kanser, prevalans


Evaluation of HPV-DNA Positivity Rate and Cytopathologic Results in Cervical Specimens

Özlem Aydemir1, Hüseyin Agah Terzi1, Mehmet Köroğlu1, Gupse Turan3, Mustafa Altındiş2, Engin Karakeçe1
1Sakarya University Education and Research Hospital, Clinical Microbiology Laboratory, Sakarya, Turkey
2Department of Medical Microbiology, School of Medicine, Sakarya University, Sakarya, Turkey
3Sakarya University Faculty of Medicine Department of Pathology

INTRODUCTION: Cervical cancer is the second most common cancer type among women all over the world. Human papilloma virus (HPV) is the major etiologic agent associated with cervical cancer. More than 200 species of HPV have been identified so far and 40 of them are known to infect the genital system. The aim of this study was to determine the presence of HPV DNA and HPV genotypes in the cervical samples sent to our laboratory for HPV DNA investigation and to investigate the cytopathological changes in HPV positive patients.
METHODS: A sample of 1068 cervical swabs taken from patients between the ages of 20 and 66 who applied to the Obstetrics and Gynecology Clinic between January 2015 and January 2018 were included in the study. HPVsign® Q24 complate kit (Qiagen, Germany) was used for HPV typing with QIAamp® DNA Mini Kit PCR (Diatech Pharmocogenetics, İtaly) and pyrosequencing for DNA isolation.
RESULTS: HPV DNA was detected as positive in 226 (21.1%) samples of 1068 samples. In 141(62.3%) of the HPV DNA positive specimens, high-risk types were detected alone. Among HPV DNA positive samples, HPV type 16 was found in 73(32.3%) patients alone, multiple types were found in 37 (16.3%) patients and other types were found in 116 patients. HPV DNA positivity was highest in the 20-30 age group (26.3%). Cytology positivity was found in 20 (8.8%) of the patients with HPV DNA positivity. Of these patients, 13 had LSIL (65%), 4 (20%) had HGSIL, 1 (5%) had ASCUS, 2 (10%) had HGSIL / seviks CA.
DISCUSSION AND CONCLUSION: This is the first comprehensive study conducted in our region. The rate of HPV DNA positivity detected in cervical swab specimens and the frequency of HPV type 16 were found to be somewhat higher than the rates found in other studies in our country.
More extensive work is needed to determine the type of HPV DNA and HPV type prevalence and the types of HPV that should be used in our country.

Keywords: Human papilloma virus, cervical canser, prevalence


Özlem Aydemir, Hüseyin Agah Terzi, Mehmet Köroğlu, Gupse Turan, Mustafa Altındiş, Engin Karakeçe. Evaluation of HPV-DNA Positivity Rate and Cytopathologic Results in Cervical Specimens. Turk Hij Den Biyol Derg. 2020; 77(1): 33-40

Sorumlu Yazar: Özlem Aydemir, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (90 kere görüntülendi)
 (271 kere indirildi)Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi (Turkish Bulletin of Hygiene and Experimental Biology) çift kör hakemlik süreci uygulanan, bağımsız, uluslararası, Türkçe ve İngilizce dillerinde, online yayımlanan ve serbest erişimli bir dergidir.


Dergimiz; bireysel kullanıcıların ve kurumların ücretsiz kullanımını mümkün kılan açık erişimli bir dergidir. Kullanıcıların makalelerin tam metinlerine, yayıncı veya yazardan izin almadan erişim sağlayarak, okuma amaçlı yükleme yapma, kopyalama, dağıtma, çıktı alma, arama yapma işlemlerini gerçekleştirmelerine olanak verir. Bu sistem açık erişimli BOAI[1] tanımlaması ile uyumludur.

 

Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi (Turk Hij Den Biyol Derg); DOAJ (Directory of Open Access Journals), Index Copernicus, ResearchGate, CAS (Chemical Abstracts Service), Google Scholar, Google, Open J-Gate, Genamics JournalSeek, Academic Journals Database, Scirus Scientific Database, EBSCOhost Electronic Journals Service (EJS), Medoanet, SCOPUS, Türkiye Atıf Dizini, Türk - Medline ve TUBITAK - ULAKBIM Türk Tip Dizini’nde yer almaktadır.

 
LookUs & OnlineMakale