ISSN: 0377-9777 / e-ISSN: 1308-2523
Ana Sayfa İletişim English
 
Ordu İli İlköğretim Okulu Öğrencilerinde baş biti Pediculus humanus capitis Yaygınlığının Belirlenmesi [Turk Hij Den Biyol Derg]
Turk Hij Den Biyol Derg. 2018; 75(4): 383-390 | DOI: 10.5505/TurkHijyen.2018.72324  

Ordu İli İlköğretim Okulu Öğrencilerinde baş biti Pediculus humanus capitis Yaygınlığının Belirlenmesi

Ülkü Karaman1, Özgür Enginyurt2, Ömer Karaman3, Cemil Çolak4, Gamze Kaçmaz5
1Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Parazitoloji Anabilim Dalı, Ordu, Türkiye
2Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Ordu, Türkiye
3Ordu Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Rehberlik Ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı, Ordu, Türkiye
4İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik Anabilim Dalı, Malatya, Türkiye
5Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Giresun, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Anoplura takımında yer alan ve kozmopolit yayılım gösteren Pediculus capitis tüm hayat evrelerini insanların saç derisinde geçiren bir ektoparazittir. Peduculosise neden olabildiği gibi vektörlükleri de bulunmaktadır. Bu çalışmada Ordu ili ilköğretim okulu öğrencilerinde parazitin epidemiyolojisinin belirlenmesi, tedavisi ve koruma yolları ile ilgili halk sağlığı eğitimi, amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmada, P. capitis açısından Ordu ilinde bulunan 11 anaokulu, 8 ilkokul ve 7 ortaokul taranmıştır. Baş muayenesine alınarak özellikle başın ense ve kulak arkası bölgeleri P. capitis’in yumurta, nimf ya da erişkin formları açısından incelenmiştir. Tarama uygulaması ile ilgili koruyucu ruh sağlığı açısından bir strateji belirlenmiştir. Bu doğrultuda okul müdürlüğü tarafından tahsis edilen odaya öğrenciler tek tek alınmış ve muayene sonucu öğrenciye herhangi bir bilgi verilmemiştir. Sonuçlar toplu halde okul müdürlüğüne teslim edilmiş ve gerekli tedavilerinin yapılması sağlanmıştır. Tarama sürecinde öğrencilerin duygu durumlarını bozucu davranışlardan kaçınılmaya yönelik gerekli önlemler alınmıştır. Veriler, ortalama ve standart sapma ya da ortanca ve çeyrek sapma veya sayı/yüzde olarak verilmiştir. Verilerin normal dağılıma uygunluğu Shapiro Wilk testi ile incelenmiştir. İstatistiksel analizlerde verilerin dağılımına göre parametrik ya da parametrik olmayan anlamlılık testleri kullanılmış ve p<0,05 anlamlı olarak kabul edilmiştir.
BULGULAR: Çalışmada 6616 erkek, 6264 kız olmak üzere 12880 öğrenci P. capitis açısından incelenmiştir. Öğrencilerin 238 (%3,5) erkek, 1368 (%21,8) olmak üzere toplamda 1606 (%12,4) öğrencide pozitiflik saptanmıştır. Baş biti görülme yüzdesi açısından kızlar ile erkekler arasında anlamlı fark tespit edilmiştir (p<0,001). Kızlarda parazit görülme oranı anlamlı olarak yüksek bulunmuştur.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışmada parazitin epidemiyolojisinin görülme yüzdesinin yüksek olması beklenen ilköğretim çocuklarında yapılmıştır. Ayrıca diğer çalışmalarla benzer olarak kızlarda görülme yüzdesi daha yüksek tespit edilmiştir. Çalışma da parazitin Ordu ili ilköğretim okullarında yaygınlığı belirlenmiş, tedavileri ve tedavi sonrası kontrolleri yapılmıştır. Ayrıca parazit ile savaşta kontrol programı oluşturularak etkili bir korunma stratejisi oluşturulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Baş biti, Ordu, İlköğretim okulu, Pediculus humanus capitis, Epidemiyoloji


The Prevalence of Pediculus humanus capitis among Primary School Pupils in Ordu Province

Ülkü Karaman1, Özgür Enginyurt2, Ömer Karaman3, Cemil Çolak4, Gamze Kaçmaz5
1Department Of Medical Parasitology, Faculty Of Medicine, Ordu University, Turkey
2Department Of Family Medicine, Faculty Of Medicine, Ordu University, Ordu, Turkey
3Ordu University Education Faculty The Department Of Guidance And Counseling Ordu/turkey
4Department Of Biostatistics, Inonu University, Malatya, Turkey
5Department Of Medical Microbiology, Faculty Of Medicine, Giresun University, Turkey

INTRODUCTION: Within the anoplura suborder with cosmopolitan distribution, Pediculus capitis is an ectoparasite living all its life stages on the scalp of humans. Just as they may cause pediculosis, they may involve other vectors. In this study the aim was to determine the epidemiology of this parasite in primary school students in Ordu province, along with treatment, preventive routes and related public health education.
METHODS: The study screened 11 preschools, 8 primary schools and 7 middle schools in Ordu province for P. capitis. Head examination included investigation for eggs, nymph and adult forms of P. capitis especially in the nape of the neck and behind the ears. A strategy was determined for screening to be protective of mental health. In line with this, students were taken singly to a room provided by the school management and no information was given to students about the examination results. Results were given in full to the school management and necessary treatment was ensured. During screening, necessary precautions were taken to avoid behavior that may disrupt the student’s mood. Data are given as mean and standard deviation or median and quartile deviation or number/percentage. Normal distribution of data was investigated with the Shapiro Wilk test. Depending on the distribution of data, parametric or non-parametric significance tests were used for statistical analysis and p<0.05 was accepted as significant.
RESULTS: The study investigated 6616 males and 6264 females for a total 12880 students in terms of P. capitis. Of students, positivity was identified in 238 males (3.5%) and 1368 females (21.8%) for a total of 1606 (12.4%) of students. In terms of head lice incidence percentage, there was a significant difference identified between girls and boys (p<0.001). The incidence of parasite in girls was found to be significantly high.
DISCUSSION AND CONCLUSION: The study of parasite epidemiology was completed in primary school children, with expected high percentage of incidence. Additionally, similar to other studies, our study identified a higher incidence percentage in girls. The study determined the prevalence of the parasite in primary schools in Ordu province, with treatment and post-treatment check-ups performed. Additionally, a fighting against parasites control program was created to form an effective prevention strategy.

Keywords: head lice, Ordu, primary school, Pediculus humanus capitis, epidemiology


Ülkü Karaman, Özgür Enginyurt, Ömer Karaman, Cemil Çolak, Gamze Kaçmaz. The Prevalence of Pediculus humanus capitis among Primary School Pupils in Ordu Province. Turk Hij Den Biyol Derg. 2018; 75(4): 383-390

Sorumlu Yazar: Ülkü Karaman, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (36 kere görüntülendi)
 (299 kere indirildi)Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi (Turkish Bulletin of Hygiene and Experimental Biology) bağımsız, uluslararası, Türkçe ve İngilizce dilinde, hakemler tarafından gözden geçirilen, online yayınlanan ve serbest erişimli bir dergidir.


Dergimiz; bireysel kullanıcıların ve kurumların ücretsiz kullanımını mümkün kılan açık erişimli bir dergidir. Kullanıcıların makalelerin tam metinlerine, yayıncı veya yazardan izin almadan erişim sağlayarak, okuma amaçlı yükleme yapma, kopyalama, dağıtma, çıktı alma, arama yapma işlemlerini gerçekleştirmelerine olanak verir. Bu sistem açık erişimli BOAI[1] tanımlaması ile uyumludur.

 

Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi (Turk Hij Den Biyol Derg); CAB Abstracts (Abstracts on Hygiene and Communicable Diseases, Diagnosis of Human Diseases, Tropical Diseases Bulletin, Global Health, AgBiotech, Veterinary Abstracts, Food Contamination, Residues and Toxicology, Human Toxicology and Poisoning), DOAJ (Directory of Open Access Journals), Index Copernicus, CAS (Chemical Abstracts Service), Google Scholar, Google, Open J-Gate, Ulrichsweb and Serials Solutions, NewJour, Genamics JournalSeek, Academic Journals Database, Scirus Scientific Database, Ovid Link Solver, BASE (Bielefeld Academic Search Engine), EBSCOhost Electronic Journals Service (EJS), Libsearch, Medoanet, SCOPUS, Türkiye Atıf Dizini, Türk-Medline ve TUBITAK-ULAKBIM Türk Tip Dizini'nde dizinlenmektedir.

 
LookUs & OnlineMakale