ISSN: 0377-9777 / e-ISSN: 1308-2523
Ana Sayfa İletişim English
 
Kafeinin embriyonel böbrek gelişimine olan etkisine karşı melatoninin koruyucu rolü [Turk Hij Den Biyol Derg]
Turk Hij Den Biyol Derg. 2020; 77(1): 51-58 | DOI: 10.5505/TurkHijyen.2020.77675  

Kafeinin embriyonel böbrek gelişimine olan etkisine karşı melatoninin koruyucu rolü

Seher Yılmaz1, Ayşe Yeşim Göçmen2, Arda Kaan Üner3, Enes Akyüz4, Adem Tokpınar1
1Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı, Yozgat,türkiye
2Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı, Yozgat,türkiye
3Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Yozgat,türkiye
4Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyofizikanabilim Dalı, Yozgat,türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Oksidatif stres embriyonel gelişim bozukluklarının en büyük sebeplerinden biridir. Ayrıca, melatonin vücutta oksidatif stresi azaltması nedeniyle kafeinin fetal gelişime olan olumsuz etkilerine karşı potansiyel bir tedavi yöntemi olarak görülmektedir. Bu çalışmada kafeinin fetal böbrek gelişimine olan teratojenik etkisi ve melatonin maddesinin bu teratojeniteye karşı koruyuculuğunu biyokimyasal parametreler üzerinden incelemeyi hedefledik.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmada 180-220 gr ağırlığında 24 adet 5-7 aylık Wistar-Albino ırkı ratlar kontrol, kafein, melatonin ve hem kafein hem de melatonin enjekte edilmek üzere 7 gruba ayrıldı. Kontrol grubu: Serum fizyolojik (SF), (1ml/kg) ıntraperitoneal (ı.p) Sham grubu: 0.1 ml hanks i.p, Düşük doz kafein grubu: 30mg/kg kafein gavaj olarak Düşük doz kafein+Melatonin grubu: 30mg/kg dozda gavaj ile 10 mg/kg melatonin i.p,Yüksek doz kafein grubu: 60mg/kg kafein gavaj, Yüksek doz kafein+Melatonin grubu: 60mg/kg dozda gavaj ile 10 mg/kg melatonin i.p, Melatonin grubu: 10mg/kg melatonin i.p olarak verildi.
BULGULAR: Alınan böbrek dokularında biyokimyasal değerler incelendiğinde total antioksidan status (TAS) dağeri kontrol grubunda 0.49±0.02, yüksek doz kafein grubunda 0.14±0.00 olduğu görüldü. Ayrıca total oksidan status (TOS), oksidatif stres indeksi (OSI), glutatyon (GSH), glutatyon disülfit (GSSG), süperoksit dismutaz (SOD), tiyobarbitürik asit reaktif maddeler (TBARS), Kalsiyum (Ca), D vitamini ve GSH/GSSG seviyeleri incelendi (p<0,001).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Melatoninin kafeinin teratojenik etkilerini ve oksidatif stresi azaltmada önemli bir role sahip olduğunu gösterdi. Bu nedenle melatonin, embriyonel gelişimde oksidatif stres ve kafein teratojenitesi için potansiyel tedavi niteliği taşımaktadır.

Anahtar Kelimeler: Kafein, Sıçan, Melatonin, Böbrek


The protective role of melatonin against the effect of caffeine on embryonic kidney

Seher Yılmaz1, Ayşe Yeşim Göçmen2, Arda Kaan Üner3, Enes Akyüz4, Adem Tokpınar1
1Department Of Anatomy, Yozgat Bozok University Faculty Of Medicine, Yozgat, Turkey
2Department Of Biochemistry, Yozgat Bozok University Faculty Of Medicine, Yozgat, Turkey
3Yozgat Bozok University, Faculty Of Medicine, Yozgat, Turkey
4Department Of Biophysics, Yozgat Bozok University Faculty Of Medicine, Yozgat, Turkey

INTRODUCTION: Oxidative stress is one of the major causes of embryonal developmental disorders. In addition, melatonin reduces oxidative stress in the body and is known as a potential treatment for adverse effects of caffeine on fetal development. In this study, we aimed to investigate the teratogenic effect of caffeine on fetal kidney development and the protection of melatonin against the teratogenicity in terms of biochemical parameters.
METHODS: 5-7 months old Wistar-Albino rats (n=24) weighing 180-220 gr were divided into 7 groups for control, caffeine, melatonin, and caffeine+melatonin (co-injection). Control group: Serum physiological (SF) as 1 ml/kg intraperitoneal (i.p.), Sham group: 0.1 ml hanks as i.p., Low dose caffeine group: 30 mg/kg caffeine as gavage, Low dose caffeine+melatonin group: 30 mg/kg dose gavage with 10 mg/kg melatonin as i.p., High dose caffeine group: 60 mg/kg caffeine as gavage, High dose caffeine+melatonin group: 60 mg/kg dose gavage with 10 mg/kg melatonin as i.p., and Melatonin group: 10 mg/kg melatonin as i.p.
RESULTS: Total antioxidant status (TAS) values were 0.49±0.02 in the control group and 0.14±0.00 in the high dose caffeine group. In addition, total oxidant status (TOS), oxidative stress index (OSI), glutathione (GSH), glutathione disulfide (GSSG), superoxide dismutase (SOD), thiobarbituric acid reactive substances (TBARS), calcium (Ca), vitamin D and GSH/GSSG levels were examined (p<0.001).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Melatonin has shown that caffeine has an essential role in reducing teratogenic effects and also reducing oxidative stress. Therefore, melatonin is a potential treatment for oxidative stress and caffeine teratogenicity in embryonic development.


Keywords: Caffeine, rat, melatonin, kidney


Seher Yılmaz, Ayşe Yeşim Göçmen, Arda Kaan Üner, Enes Akyüz, Adem Tokpınar. The protective role of melatonin against the effect of caffeine on embryonic kidney. Turk Hij Den Biyol Derg. 2020; 77(1): 51-58

Sorumlu Yazar: Seher Yılmaz, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (35 kere görüntülendi)
 (260 kere indirildi)Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi (Turkish Bulletin of Hygiene and Experimental Biology) çift kör hakemlik süreci uygulanan, bağımsız, uluslararası, Türkçe ve İngilizce dillerinde, online yayımlanan ve serbest erişimli bir dergidir.


Dergimiz; bireysel kullanıcıların ve kurumların ücretsiz kullanımını mümkün kılan açık erişimli bir dergidir. Kullanıcıların makalelerin tam metinlerine, yayıncı veya yazardan izin almadan erişim sağlayarak, okuma amaçlı yükleme yapma, kopyalama, dağıtma, çıktı alma, arama yapma işlemlerini gerçekleştirmelerine olanak verir. Bu sistem açık erişimli BOAI[1] tanımlaması ile uyumludur.

 

Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi (Turk Hij Den Biyol Derg); DOAJ (Directory of Open Access Journals), Index Copernicus, ResearchGate, CAS (Chemical Abstracts Service), Google Scholar, Google, Open J-Gate, Genamics JournalSeek, Academic Journals Database, Scirus Scientific Database, EBSCOhost Electronic Journals Service (EJS), Medoanet, SCOPUS, Türkiye Atıf Dizini, Türk - Medline ve TUBITAK - ULAKBIM Türk Tip Dizini’nde yer almaktadır.

 
LookUs & OnlineMakale