ISSN: 0377-9777 / e-ISSN: 1308-2523
Ana Sayfa İletişim English
 
Yemek Fabrikası Çalışanlarının Portör Muayenelerinin Değerlendirilmesi [Turk Hij Den Biyol Derg]
Turk Hij Den Biyol Derg. 2020; 77(1): 79-86 | DOI: 10.5505/TurkHijyen.2019.95815  

Yemek Fabrikası Çalışanlarının Portör Muayenelerinin Değerlendirilmesi

İzzettin Toktaş1, Ali Ceylan2
1Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü, Türkiye
2Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Diyarbakır, Turkey

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmanın amacı Diyarbakır il merkezindeki yemek fabrikası çalışanlarında; gaitada salmonella, shigella ve parazit, burunda ise stafilokok yönünden taşıyıcılık sıklığını belirlemek ve saptanan taşıyıcıların sağaltımını yaparak hastalıkların yayılmasını engellemektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Tanımlayıcı tipteki bu araştırma, 15 Kasım – 30 Aralık 2009 tarihleri arasında yürütülmüştür. Diyarbakır il merkezinde, İl Tarım Müdürlüğü kayıtlarına göre 15 yemek fabrikası bulunmakta ve bu yemek fabrikalarında toplam 568 personel çalışmaktadır. İldeki yemek fabrikalarında çalışanların %50’sinin örnekleme alınması hedeflenmiştir. Çalışmaya katılmayı kabul eden 252 kişiye anket uygulanmıştır. Anket uygulanan tüm gıda çalışanlarından burun ve gaita örnekleri alınması planlanmış ve katılımcılardan yazılı onamları alınmıştır. Ancak numune yetersizliği veya numune alınamaması nedeniyle 9 kişinin laboratuvar sonuçları olmadığı için 243 kişi (örneklemin %85.6’sı) araştırmaya dahil edilmiştir. 237 kişiden burun örnekleri ve 217 kişiden ise gaita örnekleri alınmıştır. Çalışanların gaita numuneleri yarım saat içinde mikrobiyoloji uzmanı tarafından değerlendirilmiştir. Elde edilen veriler SPSS programı kullanılarak frekans, yüzde ve ortalama değerleri hesaplanmıştır. İstatistiksel analizde Ki-kare, Fisher’s Exact testleri kullanılmıştır. P<0.05 istatistiksel olarak anlamlı kabul edilmiştir.
BULGULAR: Araştırma grubunun yaş ortalaması 30.9±8.9 yıl olup, %93.4’ünü erkek çalışanlardan oluşmaktadır. Tuvaleti kanalizasyona bağlı olmayan veya tuvaleti evin dışında olan çalışanlarda gaitada parazit görülme sıklığı daha yüksek bulunmuştur (p<0.05). Staphylococcus aureus taşıyıcılığı aşçılarda, diğer çalışanlarına göre 5.49 kat daha yüksek bulunmuştur. Burunda s. aureus taşıyıcılığı %7.6 ve bağırsakta parazit taşıyıcılığı ise %7.4 olarak tespit edilmiştir. Gaita kültüründe ise salmonella ve shigella bakılmış ancak hiç birinde üreme olmamıştır.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Yemek fabrikası çalışanlarında bağırsakta parazit taşıyıcılığının ve s.aureus taşıyıcılığının yüksek olması, çalışanlarda kişisel hijyenin eksik olduğunu göstermektedir. Aşçılarda burunda s.aureus taşıyıcılığı diğer çalışanlara göre daha yüksek bulunmuştur. Portör muayenesinde taşıyıcı veya hasta olduğu tespit edilenlerin tedavileri sağlanmış ve çalışanlara hijyen eğitimleri verilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Aşçı, Besin işlenmesi, Parazitik intestinal hastalıklar, Staphylococcus aureus


Evaluation of Porter Examination of Food Factory Workers

İzzettin Toktaş1, Ali Ceylan2
1Diyarbakır Provincial Directorate of Health, Turkey
2Department of Public Health, Dicle University, Diyarbakır, Turkey

INTRODUCTION: The aim of this study was to determine the prevalence of salmonella, shigella and parasites in the gaita and the prevalence of staphylococcus in the nose and to prevent the spread of diseases by treating the identified carriers the food factory workers in Diyarbakır.
METHODS: This descriptive study was carried out between 15 November and 30 December 2009. According to the records of the Provincial Directorate of Agriculture in Diyarbakir province, there are 15 food factories and 568 personnel work in these food factories. 50% of the employees working in the food factories in the province were aimed to be sampled. A questionnaire was applied to 252 individuals who agreed to participate in the study. Nasal and stool samples were taken from all the food workers who were surveyed and written consent was obtained from the participants. However, since 9 people did not have laboratory results due to lack of samples or sampling, 243 people (85.6% of thesample) were included in the study. Nasal specimens were collected from 237 subjects and stool specimens were taken from 217 subjects. Stool samples of the employees were evaluated by a microbiologist within half an hour. The data obtained were calculated frequency, percentage and mean values by using SPSS program. Chi-square, Fisher’s Exact tests were used for statistical analysis. P<0.05 was considered statistically significant.
RESULTS: The mean age of the study group was 30.9 ± 8.9 years and 93.4% of them were male. The incidence of parasites in stool was found to be higher in the workers whose toilet was not connected to the sewer system or whose toilet was outside the house (p <0.05). Staphylococcus aureus carriage was found to be 5.49 times higher in the cooks than in the other employees. On the nose s. aureus carriage rate was 7.6% and parasite carriage in the intestine was 7.4%. In the Gaita culture, salmonella and shigella were observed but no growth was observed.
DISCUSSION AND CONCLUSION: The high level of parasitic carriage and s.aureus carriage in the food factory workers indicate the lack of personal hygiene in employees.The s. aureus carriage was found to be higher in the nose of the cooks than the other workers. In the porter examination, the patients who were found to be carriers or patients were treated and hygiene training was provided to the employees.

Keywords: Cook, Food Handling, Parasitic Intestinal Diseases, Staphylococcus aureus


İzzettin Toktaş, Ali Ceylan. Evaluation of Porter Examination of Food Factory Workers. Turk Hij Den Biyol Derg. 2020; 77(1): 79-86

Sorumlu Yazar: İzzettin Toktaş, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (470 kere görüntülendi)
 (324 kere indirildi)Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi (Turkish Bulletin of Hygiene and Experimental Biology) çift kör hakemlik süreci uygulanan, bağımsız, uluslararası, Türkçe ve İngilizce dillerinde, online yayımlanan ve serbest erişimli bir dergidir.


Dergimiz; bireysel kullanıcıların ve kurumların ücretsiz kullanımını mümkün kılan açık erişimli bir dergidir. Kullanıcıların makalelerin tam metinlerine, yayıncı veya yazardan izin almadan erişim sağlayarak, okuma amaçlı yükleme yapma, kopyalama, dağıtma, çıktı alma, arama yapma işlemlerini gerçekleştirmelerine olanak verir. Bu sistem açık erişimli BOAI[1] tanımlaması ile uyumludur.

 

Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi (Turk Hij Den Biyol Derg); DOAJ (Directory of Open Access Journals), Index Copernicus, ResearchGate, CAS (Chemical Abstracts Service), Google Scholar, Google, Open J-Gate, Genamics JournalSeek, Academic Journals Database, Scirus Scientific Database, EBSCOhost Electronic Journals Service (EJS), Medoanet, SCOPUS, Türkiye Atıf Dizini, Türk - Medline ve TUBITAK - ULAKBIM Türk Tip Dizini’nde yer almaktadır.

 
LookUs & OnlineMakale