ISSN: 0377-9777 / e-ISSN: 1308-2523
Comparing the biofilm formation properties of S. maltophilia isolates obtained from the pulmonary and extrapulmonary samples [Turk Hij Den Biyol Derg]
Turk Hij Den Biyol Derg. 2021; 78(2): 147-152 | DOI: 10.5505/TurkHijyen.2020.09365

Comparing the biofilm formation properties of S. maltophilia isolates obtained from the pulmonary and extrapulmonary samples

Kemal BİLGİN1, Yeliz TANRIVERDİ ÇAYCI1, İlknur BIYIK1, Demet GÜR VURAL1, Elif GÜLSÜM TORUN2, Asuman BİRİNCİ1
1Ondokuz Mayıs University, Faculty of Medicine, Department of Medical Microbiology, Samsun, Turkey
2Kahramanmaraş Sütçü İmam University, Faculty of Medicine, Department of Medical Microbiology, Kahramamaraş, Turkey

INTRODUCTION: Stenotrophomonas maltophilia is commonly a nosocomial pathogen with multiple drug resistance, although it has been reported in community-acquired infections. Trimethoprim-sulfamethoxazole is prefered as the first antibiotic in the treatment of S. maltophilia infections. In hospitalized patients, the respiratory tract is the body area that it is most frequently isolated. Although it is known about the bacteria that it causes the formation of biofilms due to its ability to attach to plastic surfaces, relatively little is known in terms of virulence factors. The aim of our study is to compare the property of biofilm formation of pulmonary and extrapulmonary isolates of S. maltophilia.
METHODS: A total of 78 S. maltophilia isolates isolated from 37 pulmonary and 41 extrapulmonary specimens were included in the study. The identfication of the isolates were performed in Vitek MS (bioMérieux, Fransa) automated system. In addition, antibiotic susceptibility was tested using the disc diffusion method. All isolates were investigated for biofilm formation by microtitration plate method. The relation of the pulmonary or extrapulmonary specimens with the biofilm formation was statistically investigated.
RESULTS: All of the isolates were found susceptible to trimetoprim-sulphametaxozole. Biofilm formation was detected in 68 of 78 (87.2%) S. maltophilia isolates. Biofilm formation of S. maltophilia isolates that isolated from pulmonary and extrapulmonary specimens were detected as 35/37 (94.6%), 33/41 (80.5%), respectively. There was no statistical relationship between pulmonary or extrapulmonary samples and biofilm forming capability.
DISCUSSION AND CONCLUSION: It was observed that a significant part (87.2%) of all strains included in the study were formed biofilms. It was seen that the biofilm activity of the pulmonary specimens was proportionally higher than extrapulmonary specimens. However, there was no significant difference in terms of biofilm formation between the strains isolated from pulmonary and extrapulmonary specimens. It was also detected that there was no development of resistance to trimethoprim-sulfamethoxazole. New comprehensive studies on this subject may contribute to a better understanding of the virulence mechanisms of S. maltophilia.

Keywords: S. maltophilia, biofilm, virulence factors

Pulmoner ve ekstrapulmoner örneklerden üretilen S. maltophilia izolatlarının biyofilm oluşturma özelliklerinin karşılaştırılması

Kemal BİLGİN1, Yeliz TANRIVERDİ ÇAYCI1, İlknur BIYIK1, Demet GÜR VURAL1, Elif GÜLSÜM TORUN2, Asuman BİRİNCİ1
1Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Samsun, Türkiye
2Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Kahramamaraş, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Stenotrophomonas maltophilia, toplum kökenli enfeksiyonlarda bildirilmiş olmakla birlikte, genellikle çoklu ilaç direncine sahip nozokomiyal bir patojendir. S. maltophilia’nın etkeni olduğu enfeksiyonlarının tedavisinde ilk tercih edilecek olan antibiyotik trimetoprim-sülfametoksazoldür. Hastanede yatan hastalarda solunum yolu, en sık izole edildiği vücut bölgesidir. Bakteri hakkında, plastik yüzeylere tutunabilme yeteneği sayesinde biyofilm oluşumuna neden olduğu bilinmekle birlikte, virülans faktörleri açısından nispeten az şey bilinmektedir. Çalışmamızın amacı, pulmoner ve ekstrapulmoner örneklerden üretilen S. maltophilia izolatlarının biyofilm oluşturma özelliklerinin karşılaştırılmasıdır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmaya 37 adet pulmoner, 41 adet ekstrapulmoner örnekten izole edilmiş olan toplam 78 adet S. maltophilia izolatı dahil edilmiştir. Suşların identifikasyonu Vitek MS otomatize sistemi (bioMérieux, Fransa) ile yapılmıştır. Ayrıca disk difüzyon yöntemi kullanılarak antibiyotik duyarlılık çalışılmıştır. Tüm izolatlar, mikrotitrasyon plak yöntemi ile biyofilm oluşturması yönünden araştırılmıştır. Örneğin pulmoner veya ekstrapulmoner olmasının biyofilm üretimi ile ilişkisi istatistiksel olarak incelenmiştir.
BULGULAR: Tüm izolatlar trimetoprim-sülfametoksazole duyarlı bulunmuşlardır. Toplam 78 S. maltophilia izolatının 68 (%87.2)’inde biyofilm oluşumu saptanmıştır. Pulmoner ve ekstrapulmoner örneklerden izole edilen S. maltophilia suşlarının biyofilm oluşturma yetenekleri sırasıyla; 35/37 (%94.6), 33/41 (%80.5) şeklinde bulunmuştur. S. maltophilia’nın üretildiği örneğin pulmoner veya ekstrapulmoner olması biyofilm oluşturma özelliği ile istatistiksel olarak ilişkili bulunmamıştır.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışmaya dahil edilen tüm suşların önemli bir kısmının (%87.2) biyofilm oluşturduğu görülmüştür. Pulmoner örneklerdeki biyofilm aktivitesinin ekstrapulmoner örneklere göre oransal olarak daha fazla olduğu görülmektedir. Ancak pulmoner ve ekstrapulmoner örneklerden izole edilen suşlar arasında biyofilm oluşumu yönünden anlamlı bir fark saptanmamıştır. Ayrıca trimetoprim-sülfametoksazole karşı bir direnç gelişimini söz konusu olmadığı görülmektedir. Bu konuda daha geniş kapsamlı yeni çalışmaların yapılması S. maltophilia’nın virülans mekanizmalarının daha iyi anlaşılmasına katkı sağlayabilecektir.

Anahtar Kelimeler: S. maltophilia, biyofilm, virülans faktörü

Kemal BİLGİN, Yeliz TANRIVERDİ ÇAYCI, İlknur BIYIK, Demet GÜR VURAL, Elif GÜLSÜM TORUN, Asuman BİRİNCİ. Comparing the biofilm formation properties of S. maltophilia isolates obtained from the pulmonary and extrapulmonary samples. Turk Hij Den Biyol Derg. 2021; 78(2): 147-152

Corresponding Author: Kemal BİLGİN, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale