ISSN: 0377-9777 / e-ISSN: 1308-2523
Ana Sayfa İletişim English
 
Turk Hij Den Biyol Derg: ()
Yayına Kabul Edilen Yazılar
<< Geri
1.
İçme-Kullanma Sularında Rotavirüs Varlığının EPA 1615 Yöntemi İle Tespitinin Uygulanabilirliği
Applicability of Rotavirus Existence in Drinking Water Samples with EPA 1615 Method
Özgül Semizoğlu, Zehra İrem Eris, Fatma Karadeniz Dursun, Sule Senses Ergul, Edibe Nurzen Namlı Bozkurt
Sayfa 0

2.
Ulusal Halk Sağlığı Kongresi Kitaplarında Yer Alan Hepatit A ile İlgili Çalışmalara Ait Bildirilerin Değerlendirilmesi
Evaluation of Hepatitis A Reports that Presented at National Public Health Congresses
Mehmet Uyar, Mehtap Yücel, Elif Nur Yıldırım Öztürk
Sayfa 0

3.
Cinnamomum cassia metanolik ekstraktı ilave edilen diş macunlarının anti-Staphylococcus aureus etkinliklerinin in vitro incelenmesi
In vitro investigation of anti-Staphylococcus aureus activities of toothpastes added to cinnamomum cassia methanolic extract
Gülşah Tollu, Elif Ayşe Erdoğan Eliuz
Sayfa 0

4.
Malatya İli Akçadağ İlçesinde Yaşayan 15 Yaş Üstü Bireylerin İçme Suyu Tüketim Davranışlarının İncelenmesi
Investigation of Drinking Water Consumption Behavior of Individuals Over 15 Years Old Livinf in Akcadag District of Malatya
Aslı Ayça Özyazgan Tokay, Serdar Deniz, Erkan Pehlivan
Sayfa 0

5.
Su deyimleri için bir içerik analizi: Dildeki su yansımaları
A content analysis for water idioms: Water reflections in the language
Cihad Dündar
Sayfa 0

6.
İçme Kullanma Suyu Kalitesinin Çevre Sağlığı Açısından Değerlendirilmesi: Siverek (Şanlıurfa) Örneği
An evaluation of drinking-usage water quality in terms of environmental health: A case study of Siverek (Şanliurfa), Turkey.
İbrahim Bayhan, Mehmet Irfan Yesilnacar, Ayşegül Demir Yetiş, Engin Tutkun
Sayfa 0

7.
Ambalajlanmış içmesuyunda LC-MSMS yöntemiyle akrilamid tayini
Analysis of acrylamide in packaged drinking water by LC-MSMS
Soner Akgün
Sayfa 0

8.
2009-2018 Yılları Arası On Yıllık Süreç İçinde Dünya Çapında Meydana Gelmiş Kolera Salgınlarının Değerlendirilmesi
Assessment of Worldwide Cholera Outbreaks within the Ten-Year Period between 2009-2018
Mehmet Uyar, Elif Nur Yıldırım Öztürk, Tahir Kemal Şahin
Sayfa 0

9.
su yükü, sığınmacılar ve güvenlik
burden of water, refugees and security
Özlem Aksoy, cahit armağan dilek, Başak Taşeli
Sayfa 0

10.
Su laboratuvarlarının ts en ıso/ıec 17025 standart revizyonu ile değişimleri
Changes of water laboratories with ts en iso/iec 17025 standard revision
Pınar Kaynar
Sayfa 0

11.
Çorum ilinde adolesanların günlük içme suyu tüketimi ve bazı beslenme alışkanlıklarıyla ilişkisi
Daily drinking water intake and some dietary behaviors of adolescents in Corum city
GÜLAY YILMAZEL, Serpil Bozdoğan
Sayfa 0

12.
Suda Boğulmaya Bağlı Ölümler: Retrospektif Otopsi Çalışması
Deaths Due to Drowning: Retrospective Autopsy Study
Nazim Ercument Beyhun, Huseyin Cetin Ketencı, Medine Gözde Üstündağ, Cansu Agrali Gundogmus, Murat Topbaş, Halil Boz
Sayfa 0

13.
Deprem Sonrası Toplanma Alanlarına İçilebilir Su Dağııtım Problemi
Drinking Water Distribution Problem for Assembly Areas Post-Earthquake
ASLIHAN YILDIZ, Ertugrul AYYILDIZ, COSKUN OZKAN, Alev Taşkın Gümüş
Sayfa 0

14.
Su Okuryazarlığının Geliştirilmesinde Bir Kaynak Olarak ProjectWET Etkinliklerinin Değerlendirilmesi
Evaluation of ProjectWET Activities as a Resource in Improving Water Literacy
Nazihan Ursavaş
Sayfa 0

15.
Marmara Bölgesi’ndeki Balıkçıların Genel Sağlık Durumlarının Değerlendirilmesi
Evaluation of the General Health Status of Fishermen in Marmara Region
Yusuf Demirtaş, Büşra Parlak Somuncu, Murat Topbaş
Sayfa 0

16.
Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi 1. Ve 6. Sınıf Öğrencilerinin Su Kullanımı Tutum ve Davranışlarının Değerlendirilmesi
Evaluation of Water Usage Attitudes and Behaviors of the 1st and 6th grade students of Gaziantep University Faculty of Medicine
Neriman Aydın, Can Demirel, ERKAN BÜLBÜL
Sayfa 0

17.
Bir Evsel Atıksu Arıtma Tesisinde İşletme Maliyetlerinin İncelenmesi
Investigation of Operating Costs at an Urban Wastewater Treatment Plant
Sureyya Altin, Ahmet Altın, Sevcan Doğru
Sayfa 0

18.
Bir üniversitesinin bazı fakültelerinde okuyan öğrencilerin su tüketimi konusundaki bilgi, tutum ve davranışları
Knowledge, attitude and behaviors of students about water consumption in some faculties of the university
Derya Çamur, Fatma Sena Konyalıoğlu, Gamze Ketrez, İbrahim Sefa Güneş, Metin Hasde
Sayfa 0

19.
Bir üniversite hastanesinde çalışan idari personelin ambalajlı su kullanımı hakkında bilgi, tutum ve davranışları
Knowledge, attitudes and behaviors of administrative staff working ın university hospital about the use of packaged water
Esra Çelik, Emine Didem Evci Kiraz
Sayfa 0

20.
Ülkemizde Son 10 Yılda İçme Ve Kullanma Suyu İle İlişkili Üretilen Tezlerin Niteliksel Değerlendirilmesi
Qualitative Evaluation of Theses About Drinking Water in Our Country in The Last 10 Years
Özlem Terzi, Cihad Dündar
Sayfa 0

21.
Şişelenmiş içme sularında Helicobacter pylori DNA’sının araştırılması: Bir ön çalışma
The Investigation Of Helicobacter pylori DNA in Bottled Drinking Water: A Preliminary Study
Fatma Kalaycı Yüksek
Sayfa 0

22.
Konya ili Meram ilçesinde 0-24 aylık bebek ve çocukların su tüketimi
Water consumption of 0-24 month old babies and children in Meram district of Konya
Lutfi Saltuk Demir, Güllü Eren, Tuğçe Sarıtaş, Mehmet Uyar, Yasemin Durduran, Tahir Kemal Şahin
Sayfa 0

ARAŞTıRMA
23.
Bazı hidrazon ve kalkon türevlerinin biyolojik aktivite taraması
Biological activity screening of some hydrazone and chalcone derivatives
Begüm Evranos Aksöz, Fatma Kaynak-Onurdag, Erkan Aksoz, Selda Özgen Özgacar
Sayfa 0

24.
Brucella Coombs jel testi: Brusellozun serolojik tanısında hızlı bir test olarak diğer serolojik yöntemlerin yerini alabilir mi?
Brucella Coombs gel test: Can it replace other serological methods as a rapid test in serological diagnosis of brucellosis?
Begüm Nalça Erdin, Mehmet Parlak, Ayşe Güven Aydınlı, Feyza Demir
Sayfa 0

25.
Turhal Devlet Hastanesine Kene Tutunması ile Başvuran Olguların Değerlendirilmesi
Evaluation of The Cases Applied to Turhal State Hospital with Tick-bite
Emine Türkoğlu, Sedef Zeliha Öner
Sayfa 0

26.
Çanakkale ili Ezine Bölgesinde Kene Isırığı Ve Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi
Investigation of Tick Bites and Affecting Factors in Ezine District of Çanakkale
Buse Yüksel, Esen Eker, Taylan Önder, Özgür Özerdoğan, Alper Şener, Sibel Oymak, Coşkun Bakar
Sayfa 0

27.
Sifiliz hastalarında HIV enfeksiyon sıklığının araştırılması
Investigation on HIV infection among Syphilis Patients
Rezan Harman, Elif Sahin Horasan, Özlem Kandemir
Sayfa 0

28.
Karbon Monoksit, Spontan Hipertansif Sıçanların Renal Direnç Arterlerinde Vasküler Tonusun Düzenlenmesine Katkıda Bulunur
Carbon Monoxide Contributes to The Regulation of Vascular Tonus in Renal Resistance Arteries in Spontaneously Hypertensive Rats
Günnur Koçer, Seher Nasırcılar Ülker, Filiz Basralı, Oktay Kuru, Ümit Kemal Senturk
Sayfa 0

29.
Sıkma peynirlerinden izole edilen enterokokların tanımlanmasında MALDI-TOF-MS ve 16S rRNA sekanslamasının karşılaştırılması ve izolatların antibiyotik dirençlikleri ile antimikrobiyal aktivitelerinin belirlenmesi
Comparision of two identification methods: MALDI-TOF-MS & 16s rRNA sequencing in enterococci isolated from raw milk cheeses (Sikma cheeses) and evaluating their antibiotic susceptibility and antimicrobial activity
Furkan AYDIN, Halil Ibrahim Kahve, Mustafa Ardic, İbrahim Çakır
Sayfa 0

30.
TOBB ETÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Pediatri Polikliniği’ne Başvuran Akut Üst Solunum Yolu Enfeksiyonu Tanılı Çocuklarda Influenza virüs tip A/B ve A Grubu Beta Hemolitik Streptokok Birlikteliğinin Araştırılması
Investigation of the Coexistence of Influenza Type Virus A/B and Group A Beta Haemolytic Streptococcus in Children Diagnosed with Acute Upper Respiratory Infection Presenting to the Pediatric Outpatient Clinic of TOBB ETU Medical Faculty Hospital
Neşe İnan, N. Yasemin Ardıçoğlu Akışın, Ayyüce Uçarsu, Berk Atalay, Berrak Sopacı, Gulce Hurkal, Mustafa Ziya Paçacı, Taha Tunçkaşık, julide sedef göçmen
Sayfa 0

31.
Türkiye’de Bir Üçüncü Basamak Sağlık Merkezinde Antimüllerian Hormon Nomogramı
Nomogram For Antimullerian Hormone In A Tertiary Health Center In Turkey
Adnan Kirmit, Ahmet Berkiz Turp
Sayfa 0

32.
Yaşlanma ve Yüzme Egzersizinin, Torasik Aorta ve Gastroknemius İletim Arterlerinde Karbon Monoksit Gevşeme Yanıtına Etkisi
The Effect of Aging and Exercise Training on Carbon Monoxide Relaxation Response in Thoracic Aorta and Gastrocnemius Feed Artery
Günnur Koçer, Seher Nasırcılar Ülker, Yusuf Olgar, Nihal Özturk, Semir Özdemir
Sayfa 0

OLGU SUNUMU
33.
İmmün sistemi baskılanmış hastada Listeria monocytogenes’e baglı septisemi ve menenjitin tedavisnde seftriaksondan ampisilin'e erken geçiş
Early switch therapy from ceftriaxone to ampisilin in an immunosuppressed patient with Listeria monocytogenes septicemia and meningitis
Gülşen Hazırolan, Gulcin Dizman
Sayfa 0

DERLEME
34.
Besin kaynaklı hastalıklarda intestinal mikrobiyotanın önemi
Importance of intestinal microbiota in foodborne diseases
Lütfiye Parlak, Derya Dikmen
doi: 10.5505/TurkHijyen.2019.54926  Sayfalar 210 - 220

35.
Nano-ilaç taşıma sistemleri ve toksikolojik değerlendirmeleri
Nano-drug delivery systems and their toxicological assessment
Özge Marangoz, Oguzhan Yavuz
Sayfalar 230 - 240


Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi (Turkish Bulletin of Hygiene and Experimental Biology) çift kör hakemlik süreci uygulanan, bağımsız, uluslararası, Türkçe ve İngilizce dillerinde, online yayımlanan ve serbest erişimli bir dergidir.


Dergimiz; bireysel kullanıcıların ve kurumların ücretsiz kullanımını mümkün kılan açık erişimli bir dergidir. Kullanıcıların makalelerin tam metinlerine, yayıncı veya yazardan izin almadan erişim sağlayarak, okuma amaçlı yükleme yapma, kopyalama, dağıtma, çıktı alma, arama yapma işlemlerini gerçekleştirmelerine olanak verir. Bu sistem açık erişimli BOAI[1] tanımlaması ile uyumludur.

 

Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi (Turk Hij Den Biyol Derg); DOAJ (Directory of Open Access Journals), Index Copernicus, ResearchGate, CAS (Chemical Abstracts Service), Google Scholar, Google, Open J-Gate, Genamics JournalSeek, Academic Journals Database, Scirus Scientific Database, EBSCOhost Electronic Journals Service (EJS), Medoanet, SCOPUS, Türkiye Atıf Dizini, Türk - Medline ve TUBITAK - ULAKBIM Türk Tip Dizini’nde yer almaktadır.

 
LookUs & OnlineMakale