ISSN: 0377-9777 / e-ISSN: 1308-2523
Kronik hastalığı olan erişkinlerin 2015-2017 yılları arasında influenzaya karşı aşılanma durumları [Turk Hij Den Biyol Derg]
Turk Hij Den Biyol Derg. 2022; 79(1): 25-38 | DOI: 10.5505/TurkHijyen.2022.23326

Kronik hastalığı olan erişkinlerin 2015-2017 yılları arasında influenzaya karşı aşılanma durumları

Halil EKİNCİ1, Banu EKİNCİ3, Bekir KESKİNKILIÇ5, Turan BUZGAN2, Fatih KARA4, Hasan IRMAK6
1Halil Ekinci,yıldırım Beyazıt Üniversitesi Ankara
2Turan Buzgan, Kurum: Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
3Banu Ekinci, Kurum: Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü
4Fatih Kara, Kurum: Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü
5Bekir Keskinkılıç, Kurum: Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü
6Hasan Irmak,Kurum: Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü

GİRİŞ ve AMAÇ: Amaç: Türkiye’de kronik hastalığı olanlarda cinsiyet ve yaş grubu faktörleri de göz önünde bulundurularak influenza aşısı yapılma oranının araştırılması amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: 2011 yılında Türkiye Kronik Hastalıklar ve Risk Faktörleri Çalışması için verileri toplanan 18477 kişinin, elektronik sağlık kayıtlarından hastalık bilgileri alınmıştır. Erişkin aşılamasında önerilen tüm aşılar arasında, 2015-2017 yıllarında yeterli verisi bulunan influenza aşısı için; sosyodemografik özellikler, kronik hastalık varlığı, yaş ve cinsiyete göre influenza aşılama oranları incelenmiştir.
BULGULAR: : Cinsiyete göre erkeklerde influenza aşılama oranı (yüzbinde 391) ile kadınların aşılama oranı (yüzbinde 367) arasında anlamlı bir fark saptanmamıştır. (𝜒2 = 0,729, 𝑠𝑑 = 1, p=0,207). Yaş grubuna göre ( 45-54, 55-64, 65-74 ve 75+yaş grupları arasında) aşılanma oranları anlamlı fark göstermiştir. (𝜒2 = 183,012, 𝑠𝑑 = 3, p=0,000). En yüksek oran 65-74 yaş grubundadır (yüzbinde 1525). Yaşla birlikte erişkin aşılama oranında yükselme eğilimi gözlenmiştir. NUTS bölgeleri bazında influenza aşılama oranları arasında da anlamlı farklılıklar olduğu gözlenmiştir (𝜒2 = 115,832, 𝑠𝑑 = 11, p=0,000). En yüksek influenza aşılama oranı Ege Bölgesi’nde (yüzbinde 615) görülürken, en düşük aşılama oranının ise Kuzey Doğu Anadolu’da (yüzbinde 57) olduğu gözlenmiştir. Kronik hastalığı olanlar arasında influenza aşılamasının koroner kalp hastalarında en yüksek (yüzbinde 207 (187-231)) olduğu görülmektedir. En az aşılama oranının (yüzbinde 94 (109-124)) multimorbiditesi olan hasta grubunda olduğu gözlenmiştir. Hipertansiyon tanısı olanlarda influenza aşılama oranının en düşük düzeyde (yüzbinde 104 (118-136)) olduğu görülmüştür. Örneklemde yer alan kişilerden (n=18477) 699’unun en az bir kere influenza aşısı yaptırdığı, 409 kişinin sadece 1 kere aşı yaptırdığı, 7 kişinin ise 4 kere aşı yaptırdığı belirlenmiştir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Üç yıllık aşılama hızı ise yüzbinde 378 olarak hesaplanmıştır. Ülkemizde erişkin aşılama tartışmalarının tamamlanması ve erişkin aşılama programının aktif desteklenmesi önem arz etmektedir.

Anahtar Kelimeler: Erişkin aşılama, influenza, kronik hastalık, koroner kalp hastalığı,

Influenza vaccination status in adults with chronic diseases between 2015-2017

Halil EKİNCİ1, Banu EKİNCİ3, Bekir KESKİNKILIÇ5, Turan BUZGAN2, Fatih KARA4, Hasan IRMAK6
1Halil Ekinci,yıldırım Beyazıt Üniversity Ankara
2Turan Buzgan;ankara Yıldırım Beyazıt Üniversity
3Banu Ekinci: general Directorate Of Public Health
4Fatih Kara, General Directorate Of Public Health
5Bekir Keskinkılıç General Directorate Of Public Health
6Hasan Irmak, General Directorate Of Public Health

INTRODUCTION: In Turkey, it was aimed to investigate the rate of influenza vaccination in patients with chronic diseases, taking into account the factors of gender and age group.
METHODS: Disease information was obtained from the electronic health records of 18477 people whose data were collected for the Turkey Chronic Diseases and Risk Factors Study in 2011. Among all vaccines recommended in adult vaccination, for influenza vaccine with sufficient data in 2015-2017; Influenza vaccination rates according to sociodemographic characteristics, presence of chronic diseases, age and gender were examined.
RESULTS: The three-year vaccination rate was calculated as 378 per hundred thousand. In our country, it is important to complete the discussions on adult vaccination and to actively support the adult vaccination program.
DISCUSSION AND CONCLUSION: There was no significant difference between the influenza vaccination rate in men (391 per hundred thousand) and the vaccination rate of women (367 per hundred thousand) according to gender. (𝜒2 = 0,729, 𝑠𝑑 = 1, p=0,207).. Vaccination rates by (in between 45-54, 55-64, 65-74 ve 75+) age group showed a significant difference(𝜒2 = 183,012, 𝑠𝑑 = 3, p=0,000). The highest rate is in the 65-74 age group (1,525 per hundred thousand). A tendency to increase in adult vaccination rate was observed with age. It was also observed that there were significant differences between influenza vaccination rates on the basis of NUTS regions (𝜒2 = 115,832, 𝑠𝑑 = 11, p=0,000). The highest influenza vaccination rate was observed in the Aegean Region (615 per hundred thousand), while the lowest vaccination rate was observed in North East Anatolia (57 per hundred thousand). Among those with chronic diseases, influenza vaccination seems to be the highest in coronary heart patients (207 per hundred thousand (187-231)). It was observed that the lowest vaccination rate (94 per hundred thousand (109-124)) was in the patient group with multimorbidity. It was observed that influenza vaccination rate was at the lowest level (104 per hundred thousand (118-136)) in those with a diagnosis of hypertension. It was determined that 699 of the people in the sample (n=18477) had influenza vaccination at least once, 409 individuals had only one vaccination, and 7 persons had been vaccinated 4 times.

Keywords: Influenza, chronic disease, coronary heart disease, vaccine,

Halil EKİNCİ, Banu EKİNCİ, Bekir KESKİNKILIÇ, Turan BUZGAN, Fatih KARA, Hasan IRMAK. Influenza vaccination status in adults with chronic diseases between 2015-2017. Turk Hij Den Biyol Derg. 2022; 79(1): 25-38

Sorumlu Yazar: Halil EKİNCİ, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale
w