ISSN: 0377-9777 / e-ISSN: 1308-2523
Türkiye’de 2007 – 2008 İnfluenza Sezonunda Oseltamivir Dirençli İnfluenza A (H1N1) Virüslerinin H274Y Mutasyonu ile Saptanması [Turk Hij Den Biyol Derg]
Turk Hij Den Biyol Derg. 2012; 69(1): 1-16 | DOI: 10.5505/TurkHijyen.2012.23600

Türkiye’de 2007 – 2008 İnfluenza Sezonunda Oseltamivir Dirençli İnfluenza A (H1N1) Virüslerinin H274Y Mutasyonu ile Saptanması

Ahmet Çarhan, Nurhan Albayrak, Ayşe Başak Altaş, Yavuz Uyar, Etem Özkaya
Refik Saydam Hıfzısıhha Merkezi, Viroloji Referans Ve Araştırma Laboratuvarı, Ulusal Influenza Merkezi, Sıhhiye, Ankara, Türkiye.

AMAÇ: Kuzey yarım kürede 2007–2008 influenza sezonunun başlangıcından itibaren oseltamivir direncinin göstergesi olan nöraminidaz (NA) geni 274. aminoasitte histidinden tirozine dönüşüm belirgin olarak artmaya başlamıştır. 2007-2008 sezonunda Avrupa'da influenza A (H1N1) suşları arasında oseltamivire direnç oranı %25 olarak saptanmış, bu oran ülkeler arasında farklılık göstermekle birlikte Norveç’te en yüksek (%67), İspanya’da en düşük (%2) olarak tespit edilmiştir. Bu çalışmada 2007-2008 influenza sezonunda Türkiye’deki influenza A H1N1 izolatlarında oseltamivir direncini tespit etmek amaçlanmıştır.
YÖNTEMLER: Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı (RSHMB) Ulusal İnfluenza Merkezi’nde 2007 Kasım - 2008 Mayıs ayları arasında real-time RT-PCR ile test edilerek influenza A (H1N1) pozitif olarak bulunan toplam 73 örnek arasından rastlantısal olarak 20 örnek seçilmiştir. Oseltamivir direncini tespit etmek için influenza A H1N1 suşlarının NA gen bölgesi 274. aminoasitini hedefleyen RT-PCR işlemi, histidinden tirozine dönüşümü göstermek için uygulanmıştır. İnfluenza virüslerinin NA geni sekanslanmış ve direnç daha önceden tanımlanmış gen dizileri ile karşılaştırılarak belirlenmiştir.
BULGULAR: Çalışmamızda değerlendirilen toplam 20 influenza A (H1N1) izolatının 2’sinde (%10) oseltamivir direncinin göstergesi olan 274. (N1 numaralandırmasında 275) aminoasitte histidinden (H) tirozine (Y) değişim saptanmıştır. NA segmentinin kısmi dizi analizi sonuçları National Center for Biotechnology Information (NCBI) GenBankasında GQ369800, GQ369799, GQ369798 giriş numaraları ile sunulmuştur.
SONUÇ: NA dizi analizi ile ülkemiz orta ve doğu kısımlarından gelen influenza A (H1N1) suşlarının H274Y oseltamivir direnci değerlendirilmiş, sonuçlarımız Türkiye’de 2008 yılında nöraminidaz inhibitörlerine (NAI) direncin görülmeye başlandığını göstermiştir.

Anahtar Kelimeler: Influenza A (H1N1), oseltamivir direnci, H274Y mutasyonu, Türkiye.

Detection of Oseltamivir-Resistant Influenza A (H1N1) Viruses with H274Y Mutation during the 2007 - 2008 Influenza Season in Turkey

Ahmet Çarhan, Nurhan Albayrak, Ayşe Başak Altaş, Yavuz Uyar, Etem Özkaya
Refik Saydam National Public Health Agency (rsnpha), Virology Reference And Research Laboratory, National Influenza Center (nıc), 06100, Sihhiye, Ankara, Turkey.

OBJECTIVE: In the beginning of 2007–2008 Northern Hemisphere influenza season, the frequency of influenza A (H1N1) viruses bearing a previously defined oseltamivir resistance conferring amino acid change from histidine to tyrosine at position 274 (H274Y) in neuraminidase (NA) gene increased dramatically. The overall frequency of oseltamivir resistance in influenza A (H1N1) strains from Europe was 25%, although it varied between countries, with Norway detecting the highest proportion (67%), and others, including Spain, as low as 2%. In this study, it is aimed to evaluate the oseltamivir resistance in influenza A H1N1 isolates in Turkey during 2007-2008 influenza season.
METHODS: During November 2007 –2008 May, 20 samples selected randomly between 73 influenza A (H1N1) positive samples detected with real-time RT-PCR in Refik Saydam National Public Health Agency (RSNPHA) National Influenza Center (NIC). To detect such resistant viruses in Turkey, an RT-PCR assay was performed targeting amino acid position 274 in NA gene of H1N1 influenza strain to investigate the presence or absence of histidine to tyrosine mutation. The NA genes of influenza viruses were sequenced and resistance was inferred by comparison with published sequences and known resistant mutations.
RESULTS: In this study, it is evaluated that 2 (10%) of the total 20 influenza A (H1N1) strains had histidine (H) to tyrosine (Y) substitution at position 274 (275 in N1 numbering) of the NA gene which indicates resistance to oseltamivir. The partial sequence analysis results of NA segments were submitted to National Center for Biotechnology Information (NCBI) GenBank with accession numbers GQ369800, GQ369799, GQ369798.
CONCLUSION: By NA gene sequencing, we monitor the presence of H274Y oseltamivir-resistant influenza A (H1N1) viruses in Central and Eastern parts of Turkey. Our results indicate that resistance to neuraminidase inhibitors (NAIs) has begun to be detected in A/H1N1 isolates in Turkey in 2008.

Keywords: Influenza A (H1N1), oseltamivir resistance, H274Y mutation, Turkey.

Ahmet Çarhan, Nurhan Albayrak, Ayşe Başak Altaş, Yavuz Uyar, Etem Özkaya. Detection of Oseltamivir-Resistant Influenza A (H1N1) Viruses with H274Y Mutation during the 2007 - 2008 Influenza Season in Turkey. Turk Hij Den Biyol Derg. 2012; 69(1): 1-16

Sorumlu Yazar: Nurhan Albayrak, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale
w