ISSN: 0377-9777 / e-ISSN: 1308-2523
Laboratuvar kaynaklı bruselloz: iki olgu sunumu [Turk Hij Den Biyol Derg]
Turk Hij Den Biyol Derg. 2014; 71(3): 141-146 | DOI: 10.5505/TurkHijyen.2014.37132

Laboratuvar kaynaklı bruselloz: iki olgu sunumu

İbak Gönen1, Onur Kaya1, Hamdi Sözen2
1Süleyman Demirel Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Isparta, Türkiye
2Muğla Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Muğla, Türkiye

Bruselloz; Brucella türü bakterilerin neden
olduğu, değişik organ ve sistemleri etkileyen ve
ülkemizde halen endemik olan zoonotik bir enfeksiyon
hastalığıdır. Enfekte hayvana temas veya enfekte
hayvanlardan elde edilen pastorize edilmemiş
süt ve süt ürünleri ile bulaşırken, bu bakterilerle
çalışan laboratuvar personeline de direkt temas ya
da inhalasyon yolu ile bulaşmaktadır. Bu nedenle
hayvancılık yapanlar ve veterinerlerin yanında
laboratuvar personeli de bruselloz açısından risk
grubunda yer almaktadır. Dünyada laboratuvardan
kazanılmış enfeksiyonlar arasında en sık karşılaşılan
enfeksiyon hastalığı brusellozdur. Bununla birlikte
ülkemizde laboratuvar kaynaklı bruselloz olguları
nadiren bildirilmiştir. Bu yazıda iki mikrobiyoloji
laboratuvar çalışanında meydana gelen ve laboratuvar
ortamında bulaşan bruselloz olguları sunulmuştur.
Olguların ikisi de bayan olup; ateş, kas ve eklem
ağrısı gibi şikayetlerle başvurmuş ve fiziki muayenede
ateş dışında bir özellik saptanmamıştır. Hemogram
ve biyokimyasal parameteleri normal sınırlar
içerisinde olan her iki olgunun ortak özelliği yakın
zamanda Brucella türü bakterilerle çalışmış olmaları
idi. Birinci olgu başlangıçta viral enfeksiyon olarak
değerlendirilmiş, tanısı yaklaşık iki hafta gecikmişti.
İkinci olguya ise birinci olgudan kazanılan tecrübe
ile tanı hemen konmuş ve tedavide herhangi bir
gecikme yaşanmamıştı. Her iki olgunun da Brucella tüp aglutinasyon testleri sırası ile 1 / 1280 ve 1 / 640
olarak pozitif saptanmış ve kan kültürlerinde Brucella
türü bakteri izole edilmiştir. Olgular doksisiklin (2 x
100 mg) ve rifampisin (1 x 600 mg) verilerek başarılı bir
şekilde tedavi edilmiştir. Sonuç olarak, bu iki olguyla
brusellozun laboratuvar ortamında bulaşabileceği,
bulaşı engellemek için personel koruyucu ekipman
kullanımının arttırılması gerektiği ve klinisyenlerin
ateş şikayeti ile başvuran laboratuvar çalışanlarında
laboratuvardan kazanılmış brusellozu araştırmaları
gerektiği unutulmamalıdır.

Anahtar Kelimeler: Bruselloz, laboratuvar kaynaklı enfeksiyon

Laboratory acquired brucellosis: a report of two cases

İbak Gönen1, Onur Kaya1, Hamdi Sözen2
1Department Of Infectious Diseases, Medical School Of Suleyman Demirel University, Isparta, Turkey
2Department Of Infectious Diseases, Medical School Of Mugla University, Mugla, Turkey

Brucellosis is a zoonotic infectious disease caused
by Brucella species, still endemic in our country
affecting different organs and systems. Mainly it is
transmitted by direct contact with an infected animal,
unpasteurized milk and milk products from infected
animals, and to laboratory personnel working with
these bacteriae by direct contact or with aerosol
inhalation. Therefore, beside livestock farmers and
veterinarians, laboratory personnel are also under the
risk of infection. Brucelossis is among the most common
laboratory acquired infectious diseases in the world.
However, laboratory acquired brucelossis cases are
rarely reported in our country. In this report, two cases
of laboratory acquired brucelossis in two microbiology
laboratory personnel are presented. Both of the patients
were female, presenting with fever, muscle and joint
pain and no other findings on physical examination.
Their hemogram and biochemistry parameters were
within normal ranges, and their common feature was
working with Brucella species bacteriae. The first
patient was initially evaluated as viral infection and
the final diagnosis was delayed for approximately two
weeks. The second patient however, was diagnosed
and treated on time based on our experience with the
first patient. Both patients had postivie Brucella tube
agglutination tests 1/1280 and 1/640 respectively and Brucella species microorganisms were isolated in the
blood cultures. The patients were successfully treated
with doxycicline (2 x 100mg) and rifampicin (1 X 600mg).
As a result, we would like to remind that brucellosis
might be transmited in the laboratory environment and
in order to prevent the contamination the personnel
must comply with the use of protective equipment. As
for the clinicians, they should consider investigating
brucellosis in laboratory personel presenting with fever.

Keywords: Brucellosis, laboratory acquired infection

İbak Gönen, Onur Kaya, Hamdi Sözen. Laboratory acquired brucellosis: a report of two cases. Turk Hij Den Biyol Derg. 2014; 71(3): 141-146

Sorumlu Yazar: İbak Gönen, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale
w