ISSN: 0377-9777 / e-ISSN: 1308-2523
Ana Sayfa İletişim English
 
Ulusal halk sağlığı kongresi kitaplarında yer alan hepatit A ile ilgili çalışmalara ait bildirilerin değerlendirilmesi [Turk Hij Den Biyol Derg]
Turk Hij Den Biyol Derg. 2021; 78(1): 79-86 | DOI: 10.5505/TurkHijyen.2020.62144  

Ulusal halk sağlığı kongresi kitaplarında yer alan hepatit A ile ilgili çalışmalara ait bildirilerin değerlendirilmesi

Mehmet UYAR1, Mehtap YÜCEL1, Elif Nur YILDIRIM ÖZTÜRK2
1Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi
2Akşehir İlçe Sağlık Müdürlüğü

GİRİŞ ve AMAÇ: Bütün Dünya’da yaygın olarak görülmekte olan Hepatit A, özellikle gelişmekte olan ülkelerde önemli bir halk sağlığı sorunu olmayı sürdürmektedir. Bu çalışma ile 1988-2018 yılları arasında düzenlenmiş olan Ulusal Halk Sağlığı Kongreleri’nde sunulmuş olan bildirilerden Hepatit A ile ilişkili olanların kişi, yer ve zaman özelliklerine göre değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Araştırma tanımlayıcı türdedir. Araştırma 1 Mart-1 Mayıs 2019 tarihleri arasında yürütülmüştür. Araştırma için örneklem büyüklüğü hesaplanmamış olup evrenin tamamına ulaşılması hedeflenmiştir. Çalışma için ilk düzenlenmiş olan kongreden (1988) son düzenlenmiş kongreye kadar olan (2018) 20 kongreye ait bildiri kitaplarının incelenmesi planlanmıştır. Elektronik veya basılı halde kopyasına ulaşılamayan 5. ve 7. kongrelere ait kitaplar araştırmaya dâhil edilememiştir. Çalışmanın verisi 22 sorudan oluşan bir veri toplama formu ile toplanmıştır. Sayısal verilerin özetlenmesinde; ortalama±standart sapma ve ortanca (minimum-maksimum) değerleri; kategorik verilerin özetlenmesinde frekans dağılımları ve yüzdelikler kullanılmıştır.
BULGULAR: Hepatit A ile ilgili olan toplam 31 bildiri araştırma kapsamına alındı. 18 kongre kitabından 11’inde konuyla ilgili en az bir bildiriye rastlandı. En çok bildiri sunulan yıllar 2012 (n=5) ve 2017 (n=5) yılları idi. En fazla sayıda çalışma İç Anadolu Bölgesi’nde (n=8) ve Ege Bölgesi’nde (n=6) yapılmıştı. Bildirilerde ortanca yazar sayısı 4,00 (1,00-12,00) idi. Bildirilerin 10 tanesi (%32,3) sözlü sunum şeklindeydi; 16 tanesi tanımlayıcı (%51,6), 11 tanesi kesitsel (%35,5) ve 4 tanesi (%12,9) müdahale ve kohort araştırması gibi diğer türlerdendi. Çalışmaların 20 tanesi (%64,5) gerçek kişiler üzerinde ve 11 tanesi (%35,5) kayıtlar üzerinde yürütülmüştü.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Araştırmada Ulusal Halk Sağlığı Kongreleri’ne gönderilen bildiri sayısının yetersiz ve bildirilerin pek çoğunun tanımlayıcı ve kesitsel türde olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Hepatit A, Ulusal kongre, Bildiri


Evaluation of hepatitis A reports that presented at national public health congresses

Mehmet UYAR1, Mehtap YÜCEL1, Elif Nur YILDIRIM ÖZTÜRK2
1Necmettin Erbakan University Meram Medical Faculty
2Akşehir District Health Directorate

INTRODUCTION: Hepatitis A, which is commonly seen worldwide, continues to be an important public health problem, especially in developing countries. This study is aimed to evaluate person, place and time characteristics of reports on Hepatitis A that presented at National Public Health Congresses organized between 1988-2018.
METHODS: This descriptive study is conducted between March 1-May 1 2019. Sample size of the study is not calculated and is aimed to reach the entire study group. It is planned that the reports books presented at the 20 congresses, the first of which took place in 1988 and the final one took place in 2018, would be evaluated. However, neither the electronic nor printed copies of the fifth and seventh congresses are available, and could not be included in the study. Study data is collected using a 22-item data collection form. Numerical data are expressed as mean±standard deviation and median (min-max); categorical data are expressed as frequency distributions and percentages.
RESULTS: A total of 31 reports related to Hepatitis A were included in the study. Of the 18 congress reports books, 11 had at least one report related to the subject. Years with the largest number of reports were 2012 (n=5) and 2017 (n=5). The highest number of studies were conducted in Central Anatolia region (n=8) and Aegean region (n=6). The median number of authors of the studies was 4.00 (1.00-12.00). Ten of the studies (32.3%) were in the form of oral presentations, 16 were descriptive (51.6%), 11 were cross-sectional (35.5%), and 4 (12.9%) were other types such as interventional and cohort. Twenty (64.5%) of the studies were conducted on real persons and 11 (35.5%) were based on records.
DISCUSSION AND CONCLUSION: As a result of the study, it is concluded that the number of reports sent to the National Public Health Congresses are insufficient and that many of the reports are of descriptive and cross-sectional type.

Keywords: Hepatitis A, National congress, Report


Mehmet UYAR, Mehtap YÜCEL, Elif Nur YILDIRIM ÖZTÜRK. Evaluation of hepatitis A reports that presented at national public health congresses. Turk Hij Den Biyol Derg. 2021; 78(1): 79-86

Sorumlu Yazar: Mehmet UYAR, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (48 kere görüntülendi)
 (59 kere indirildi)Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi (Turkish Bulletin of Hygiene and Experimental Biology) çift kör hakemlik süreci uygulanan, bağımsız, uluslararası, Türkçe ve İngilizce dillerinde, online yayımlanan ve serbest erişimli bir dergidir.


Dergimiz; bireysel kullanıcıların ve kurumların ücretsiz kullanımını mümkün kılan açık erişimli bir dergidir. Kullanıcıların makalelerin tam metinlerine, yayıncı veya yazardan izin almadan erişim sağlayarak, okuma amaçlı yükleme yapma, kopyalama, dağıtma, çıktı alma, arama yapma işlemlerini gerçekleştirmelerine olanak verir. Bu sistem açık erişimli BOAI[1] tanımlaması ile uyumludur.

 

Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi (Turk Hij Den Biyol Derg); Index Copernicus, ResearchGate, CAS (Chemical Abstracts Service), Google Scholar, Google, Open J-Gate, Genamics JournalSeek, Academic Journals Database, Scirus Scientific Database, EBSCOhost Electronic Journals Service (EJS), Medoanet, SCOPUS, Türkiye Atıf Dizini, Türk - Medline ve TUBITAK - ULAKBIM Türk Tip Dizini’nde yer almaktadır.

 
LookUs & OnlineMakale