ISSN: 0377-9777 / e-ISSN: 1308-2523
Üçüncü basamak bir hastanede tespit edilen cerrahi alan enfeksiyonlarının değerlendirilmesi. [Turk Hij Den Biyol Derg]
Turk Hij Den Biyol Derg. 2018; 75(3): 265-276 | DOI: 10.5505/TurkHijyen.2018.77150

Üçüncü basamak bir hastanede tespit edilen cerrahi alan enfeksiyonlarının değerlendirilmesi.

Halide Aslaner1, Esragül Akıncı1, Ayşe But1, Dilek Kanyılmaz2, Aliye Baştuğ1, Adalet Aypak1, Meltem Arzu Yetkin1, Pınar Öngürü1, Hürrem Bodur1
1Ankara Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları Ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, Ankara
2Ankara Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Enfeksiyon Kontrol Komitesi, Ankara

GİRİŞ ve AMAÇ: Cerrahi müdahalenin en önemli komplikasyonlarından biri Cerrahi Alan Enfeksiyonlarıdır (CAE). Bu çalışmada 2009-2014 yılları arasında beş cerrahi ünitede karşılaşılan cerrahi alan enfeksiyonlarının türleri ve izole edilen etkenlerin antibiyotik direnç oranlarının belirlenmesi amaçlandı.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu çalışmada altı yıllık süre içinde ( Ocak 2009- Aralık 2014 ) aktif sürveyans metodu ile CDC kriterlerine göre tanımlanan cerrahi alan enfeksiyonları değerlendirildi.

BULGULAR: Altı yıllık sürede beş cerrahi ünitede 800 adet cerrahi alan enfeksiyonu tesbit edildi. Cerrahi alan enfeksiyonu nozokomiyal enfeksiyonlar içinde bazı yıllarda ikinci, bazı yıllarda üçüncü en sık görülen enfeksiyon idi. Hastaların ortalama yaşı 58,18±16,86 olup %53,07’si erkekti. Çalışmaya dahil edilen hastaların 87’si (%10,87) yüzeyel CAE, 299’u (%37,37) derin CAE ve 414’ü (%51,75) organ boşluk CAE idi. En fazla organ boşluk CAE Genel Cerrahi Kliniği’nde tesbit edildi. İzole edilen mikroorganizmalar Escherichia coli, (% 26,16’sı), Acinetobacter spp. (%22,53’ü), Staphylococcus spp, (%14,63’ü), Enterococcus spp. (%11,78’i), Klebsiella spp. (%8,16’i), Pseudomonas spp. (%7,64’ü), Enterobacter spp. (%3,36’sı), Candida spp. (%1,68’i), Proteus spp. (%1,42’si) ve %2,59’u diğer mikroorganizmalar idi.
Acinetobacter spp. yüksek oranda (82,60%-100%) meropeneme ve çok ilaca dirençli yapıya sahipti. Genişlemiş spektrumlu beta laktamaz (GSBL) üreten E. coli oranı 2009-2014 yıllarında %46,93-%16,66 arasında idi. Tüm Enterobacter spp.karbapenem duyarlı idi. S. aureus’un %73,33’ü ve koagülaz negatif stafilokokların %78,26’ı metisilin dirençli idi. Enterokoklarda 2011 yılında 2, 2014 yılında 1 vankomisin dirençli bakteriye rastlanmıştı.

TARTIŞMA ve SONUÇ: Her ünite uygun antimikrobiyal profilaksi ve ampirik tedavi için, kendi epidemiyolojik verilerini, CAE sıklığını ve etiyolojisini tanımlamalıdır. Böylece akılcı ampirik antibiyotik kullanımına, CAE ilişkili sağlık harcamaları, morbidite ve mortaliteyi azaltmaya yardımcı olabilir.

Anahtar Kelimeler: Cerrahi Alan Enfeksiyonu, Antimikrobiyal Direnç,

Evaluation of surgical site infections detected in a tertiary care hospital.

Halide Aslaner1, Esragül Akıncı1, Ayşe But1, Dilek Kanyılmaz2, Aliye Baştuğ1, Adalet Aypak1, Meltem Arzu Yetkin1, Pınar Öngürü1, Hürrem Bodur1
1Ankara Numune Training And Researche Hospital, Clinic Of Infectious Disease And Clinical Microbiology, Ankara
2Ankara Numune Training And Researche Hospital, Department Of Infection Control, Ankara

INTRODUCTION: One of the most important complications of surgery is postperative surgical site infections (SSI). In this study, it is aimed to investigate the species and antimicrobial resistance rates of the isolates in SSI in five surgical units between 2009-2014.
METHODS: In this study, the SSI’s which were detected by active surveillance method and defined according to Centers for Disease Control and Prevention criteria (CDC) were evaluated in the five surgery units during the six-years period (January 2009-December 2014).
RESULTS: During six-years period, 800 SSI were detected in five surgery units. SSI was the second most common type in some years and the third most common type in other years of hospital-acquired infections. The mean age was 58,18±16,86 years, and 53,07% were men. Of the patients included in the study 87 (10,87%) were incisional SSI, 299 (37,37%) were deep SSI, and 414 (51,75%) were organ space SSI. The most prevalent organ space SSI was detected in General Surgical Clinic. The isolated microorganisms were Escherichia coli (26,16%), Acinetobacter spp. (22,53%), Staphylococcus spp (14,63%), Enterococcus spp. (11,78%), Klebsiella spp. (8,16%), Pseudomonas spp. (7,64%), Enterobacter spp. (3,36%), Candida spp. (1,68%), Proteus spp (1,42%) and other microorganisms (2,59%).
Acinetobacter spp. were higly resistant to meropenem (82,60%-100%) and had multidrug resistant patern. The ratio of E. coli which produces extended spectrum beta lactamase changed between 46,93%-16,66% in 2009-2014. Enterobacter spp. was susceptible to carbapenem. Methicillin resistance was found in 73,33% of S. aureus and 78,26% of CNS strains. It was observed that of the enterecocus, in 2011 two, and in 2014 one were resistant to vancomisin.

DISCUSSION AND CONCLUSION: Every unit should define her own epidemiologic data, frequency and etiology of SSI in order to approach their antimicrobial prophylaxis and empric treatment rationally. It may help to organize proper antibiotic use, minimize morbidity, mortality and healthcare costs associated with SSI.

Keywords: Surgical Site Infections, Antimicrobial Resistance,

Halide Aslaner, Esragül Akıncı, Ayşe But, Dilek Kanyılmaz, Aliye Baştuğ, Adalet Aypak, Meltem Arzu Yetkin, Pınar Öngürü, Hürrem Bodur. Evaluation of surgical site infections detected in a tertiary care hospital.. Turk Hij Den Biyol Derg. 2018; 75(3): 265-276

Sorumlu Yazar: Halide Aslaner, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale
w