ISSN: 0377-9777 / e-ISSN: 1308-2523
Ana Sayfa İletişim English
 
Investigation of the effects of dust transport on lung health [Turk Hij Den Biyol Derg]
Turk Hij Den Biyol Derg. 2021; 78(1): 53-60 | DOI: 10.5505/TurkHijyen.2020.87854  

Investigation of the effects of dust transport on lung health

Hatice KILIÇ1, Serpil KUŞ1, Ebru Şengül PARLAK2, Sibel ÇARPAR3, Gulhan KURTOĞLU ÇELİK3, Emine ARGÜDER1, Ayşegül KARALEZLİ1
1Yıldırım Beyazit Üniversitesi, GöğüsHastalıkları Anabilim Dalı, Ankara
2Ankara City Hospital, Department of Chest Diseases, Ankara
3Yıldırım Beyazit University, School of Medicine, Department of Emergency, Ankara

GİRİŞ ve AMAÇ: Güneydoğu Anadolu bölgesi, 14 Ekim 2018'de Suriye'den gelen çöl tozundan etkilendi. Toz bulutlarının Ankara'ya taşınmasının görüş mesafesinin azalmasına ve hava kirliliğinin artmasına neden olduğu görüldü. Çalışmamızda o tarihten itibaren acil servisimize yapılan başvurular ile toza maruz kalma arasındaki ilişkinin araştırılması amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmaya dahil edilen hastalardan 143 hasta toz maruziyetinden önce (grup 1) ve 203 olgu da (grup 2) toza maruz kaldıktan sonra (grup 2) acil servise yatırıldı. Bu çalışmada 14 Ekim 2018 tarihinden sonraki ve önceki 14 gün, acil servise başvuran hastalar arasında farklılık olup olmadığını değerlendirmek üzere hastane kayıtları ve dosyalar incelendi.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı raporuna göre, PM10 değerleri 14 Ekim'den itibaren 1 hafta süreyle 52,8-175 µg / m3 aralığında yer aldı. Ön toz nakliyesine göre bu değerlerin 21-145 -1g / m3 arasında arttığı tespit edildi.


BULGULAR: Çalışmaya toplam 346 hasta dahil edildi. Toza maruz kalmadan önce başvuran hasta sayısı öncekilere göre anlamlı derecede yüksekti (p = 0,001). Gruplar cinsiyet açısından benzerdi (p = 0,200). Grup 1 olgularının yaş ortalaması grup 2'den anlamlı derecede yüksekti (sırasıyla 55.38 ± 18.86, 50.49 ± 22.06; p = 0.02). Gruplar cinsiyet açısından benzerdi (p = 0.200). Grup 2 vakalarında grup 1 vakalarına göre öksürük anlamlı derecede arttı [sırasıyla 37 (% 27.6), 97 (% 72.4); p = 0.001].
Öksürük şikayeti önemli ölçüde arttı [37 (% 27.6), 97 (% 72.4); p = 0.001]. Grup 1 ve grup 2 vakaları acil servise giden hastalıklarla karşılaştırılırken, akciğer hastalıkları anlamlı olarak arttı (p = 0,001) (tablo 1). Akciğer hastalığı olmayan ve sadece toz nedeniyle nefes darlığı veya öksürük şikayeti ile başvuran 83 (% 40), akciğer dışında kalp yetmezliği olan 16 (% 7,9) olgu saptandı.

TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışmamız sonucunda, toz taşınmasının solunum semptomlarında ve acil servise sevk oranında önemli artışa neden olduğu bulunmuştur. Ülkemizin jeopolitik konumu nedeniyle toz taşınması önemli bir halk sağlığı sorunudur.


Anahtar Kelimeler: toz taşınımı, akciğer hastalıkları, acil servis, etki


Toz taşınımının akciğer sağlığı üzerine etkilerinin araştırılması

Hatice KILIÇ1, Serpil KUŞ1, Ebru Şengül PARLAK2, Sibel ÇARPAR3, Gulhan KURTOĞLU ÇELİK3, Emine ARGÜDER1, Ayşegül KARALEZLİ1
1Yıldırım Beyazit University School of Medicine, Department of Chest Diseases, Ankara,
2Ankara Şehir Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, Ankara
3Yıldırım Beyazit Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim dalı, Ankara

INTRODUCTION: Southeast Anatolia was influenced by the desert dust coming from Syria On October 14, 2018. It was observed that the transportation of dust clouds to Ankara led to a decrease in visibility and an increase in air pollution. In our study, it was aimed to investigate the relationship between the dust exposure and the admission made to our emergency department since that date.
METHODS: One hundred forty-three of the patients who were included in the study were admitted to the emergency room before dust exposure (group 1) and 203 (group 2) after dust exposure (group 2).
According to the Ministry of Environment and Urbanization report, PM10 values have been between 52.8-175 µg/m3 for 1 week starting from October 14th. It was determined that these values increased between 21-145 µg / m3 according to the pre-dust transport.

RESULTS: A total of 346 patients were included in the study. The number of patients who applied before dust exposure was significantly higher than that of the previous ones (p = 0.001). Groups were similar in terms of gender (p = 0,200).
The complaint of cough increased significantly [37 (27.6%), 97 (72.4%); p = 0.001]. Group 1 and group 2 cases were compared to the diseases leading to the emergency department, whereas lung diseases increased significantly (p = 0.001). 83 (40%) cases who presented with dyspnea or cough due to dust only and no other disease in lung disease, and 16 (7.9%) cases with heart failure outside the lung were found.

DISCUSSION AND CONCLUSION: As a result of our study, it has been found that dust transport leads to a significant increase in respiratory symptoms and the rate of referral to the emergency department. Due to the geopolitical position of our country, dust transport is a major public health problem.

Keywords: dust transport, lung disease, emergency service, effect.


Hatice KILIÇ, Serpil KUŞ, Ebru Şengül PARLAK, Sibel ÇARPAR, Gulhan KURTOĞLU ÇELİK, Emine ARGÜDER, Ayşegül KARALEZLİ. Toz taşınımının akciğer sağlığı üzerine etkilerinin araştırılması. Turk Hij Den Biyol Derg. 2021; 78(1): 53-60

Sorumlu Yazar: Hatice KILIÇ, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (103 kere görüntülendi)
 (69 kere indirildi)Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi (Turkish Bulletin of Hygiene and Experimental Biology) çift kör hakemlik süreci uygulanan, bağımsız, uluslararası, Türkçe ve İngilizce dillerinde, online yayımlanan ve serbest erişimli bir dergidir.


Dergimiz; bireysel kullanıcıların ve kurumların ücretsiz kullanımını mümkün kılan açık erişimli bir dergidir. Kullanıcıların makalelerin tam metinlerine, yayıncı veya yazardan izin almadan erişim sağlayarak, okuma amaçlı yükleme yapma, kopyalama, dağıtma, çıktı alma, arama yapma işlemlerini gerçekleştirmelerine olanak verir. Bu sistem açık erişimli BOAI[1] tanımlaması ile uyumludur.

 

Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi (Turk Hij Den Biyol Derg); Index Copernicus, ResearchGate, CAS (Chemical Abstracts Service), Google Scholar, Google, Open J-Gate, Genamics JournalSeek, Academic Journals Database, Scirus Scientific Database, EBSCOhost Electronic Journals Service (EJS), Medoanet, SCOPUS, Türkiye Atıf Dizini, Türk - Medline ve TUBITAK - ULAKBIM Türk Tip Dizini’nde yer almaktadır.

 
LookUs & OnlineMakale