ISSN: 0377-9777 / e-ISSN: 1308-2523
Güneydoğu İran'da klinik ve ilaç kontrollü tiroid fonksiyon bozukluğu olan hastalarda T3, T4 ve TSH hormonları oranı ile Toxoplasma gondii anti-IgG seroprevalansı arasındaki ilişki, 2019. [Turk Hij Den Biyol Derg]
Turk Hij Den Biyol Derg. 2021; 78(3): 299-306 | DOI: 10.5505/TurkHijyen.2021.95825

Güneydoğu İran'da klinik ve ilaç kontrollü tiroid fonksiyon bozukluğu olan hastalarda T3, T4 ve TSH hormonları oranı ile Toxoplasma gondii anti-IgG seroprevalansı arasındaki ilişki, 2019.

vahid raissi1, Asma Ibrahim2, Fatemeh Bayat1, elham akhlaghi3, MUHAMMAD GETSO4, Omid raiesi5, Ali Abdollahi6, Gita Alizadeh1, sakineh Akbari7, Zahra Navi1, soudabeh etemadi8
1Tahran Tıp Bilimleri Üniversitesi, Halk Sağlığı Okulu, Tıbbi Parazitoloji ve Mikoloji Anabilim Dalı, Tahran, İran.
2Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji Araştırma Enstitüsü, Sadat City Üniversitesi (GEBRI, USC), Mısır
3Kerman Tıp Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi, Parazitoloji ve Mikoloji Anabilim Dalı, Kerman, İran.
4Bayero Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji ve Parazitoloji Anabilim Dalı, PMB 3011, Kano-Nijerya
5Ilam Tıp Bilimleri Üniversitesi, müttefik tıp bilimleri okulu, Parazitoloji Anabilim Dalı.
6İslami Azad Üniversitesi, Bilim ve Araştırma Dalı, Cerrahi Anabilim Dalı, Tahran.
7İsfahan Tıp Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi, Parazitoloji ve Mikoloji Anabilim Dalı, İsfahan, İran.
8Zahedan Tıp Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Parazitoloji ve Mikoloji Anabilim Dalı, Zahedan, İran.

GİRİŞ ve AMAÇ: Toxoplasma gondii, insanlarda birçok hormonal ve davranışsal bozukluktan sorumlu olan önemli bir ajandır. Bu çalışmanın temel amacı, 'T. gondii enfeksiyonunun tiroid hormonlarının salgılanmasına veya tiroid ilaç tedavisine müdahale ettiği hipotezini değerlendirmektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu, Seyedoshohada'ya yönlendirilen, tiroid disfonksiyonlarından muzdarip 249 hastayı 3 gruba ayıran kesitsel bir çalışmadır: hipotiroidizm (n = 107), hipertiroidizm (n = 96) ve ilaç kontrollü tiroid bozuklukları (n = 91) Kerman özel kliniği. Serum örnekleri tiroid uyarıcı hormon (TSH), triiyodotironin (T3) ve tiroksin (T4) ile Toksoplazma anti-IgG için ELISA tekniği kullanılarak test edildi. Demografik bilgiler bir demografik sayfa kullanılarak toplanmıştır
BULGULAR: Hipotiroidizm, hipertiroidizm ve ilaç kontrollü tiroid bozukluğu olan hastalarda Toxoplasma gondii IgG antikorlarının seroprevalansı sırasıyla% 22.4,% 19.8 ve% 22 idi. Hipotiroidizm, hipertiroidizm ve ilaç kontrollü tiroid bozukluklarında pozitif T. gondii örneklerinin tiroid hormonlarının ortalama değeri TSH = 7.95, T3 = 1.12, T4 = 2.36; TSH = 0.14, T3 = 1.42, T4 = 7.85; ve sırasıyla TSH = 2.75, T3 = 1.12, T4 = 1.45. Toxoplasma gondii enfeksiyonunun seropozitifliği, evcil hayvanlarla temas öyküsü olan bireylerde% 40.4 ve kırsalda yaşayanlarda% 26.3 idi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Üç çalışma grubu arasında T. gondii enfeksiyonu arasında anlamlı bir fark yoktu. Yukarıda belirtilen gruplarda enfekte olan ve olmayan bireyler arasında serum tiroid hormon seviyelerinin karşılaştırılması, latent toksoplazmozun tiroid hormonlarının salgılanmasıyla önemli ölçüde ilişkili olmadığını gösterdi. Ayrıca, evcil hayvanlarla temas ve kırsal yaşam tarzı, T. gondii seroprevalansı ile pozitif bir ilişkiye sahiptir.

Anahtar Kelimeler: Toxoplasma gondii, hipotiroidizm, hipertiroidizm, kesitsel çalışma, TSH, T3, T4

Association between T3, T4, and TSH hormones proportion and Toxoplasma gondii anti-IgG seroprevalence in patients suffering from clinical and drug-controlled thyroid dysfunctions in southeastern Iran, 2019.

vahid raissi1, Asma Ibrahim2, Fatemeh Bayat1, elham akhlaghi3, MUHAMMAD GETSO4, Omid raiesi5, Ali Abdollahi6, Gita Alizadeh1, sakineh Akbari7, Zahra Navi1, soudabeh etemadi8
1. Department of Medical Parasitology and Mycology, School of Public Health, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
2Genetic Engineering and Biotechnology Research Institute, University of Sadat City (GEBRI, USC), Egypt
3Department of Parasitology and Mycology, School of Medicine, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran.
4Department of Medical Microbiology and Parasitology, College of Health Sciences, Bayero University, PMB 3011, Kano-Nigeria.
5Department of Parasitology, School of allied medical sciences, Ilam University of Medical Sciences.
6Department of Surgery, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran.
7Department of Parasitology and Mycology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
8Department of Medical Parasitology and Mycology, Faculty of Medicine, Zahedan University of Medical Sciences, Zahedan, Iran.

INTRODUCTION: Toxoplasma gondii is an important agent responsible for many hormonal and behavioral disorders in humans. The main objective of this study was to evaluate the hypothesis that ‘T.gondii infection interferes with thyroid hormones secretion or thyroid drug treatment.
METHODS: This is a cross-sectional study that involved 249 patients suffering from thyroid dysfunctions, divided into 3 groups: hypothyroidism (n=107), hyperthyroidism (n=96), and drug-controlled thyroid disorders (n=91), referred to Seyedoshohada Kerman private clinic. Serum samples were tested for thyroid-stimulating hormone (TSH), triiodothyronine (T3), and thyroxine (T4) along with Toxoplasma anti-IgG using ELISA technique. Demographic information was collected using a demographic sheet..
RESULTS: The seroprevalence of Toxoplasma gondii IgG antibodies among patients with hypothyroidism, hyperthyroidism, and drug-controlled thyroid disorders was 22.4%, 19.8%, and 22% respectively. The mean value of thyroid hormones of positive T. gondii samples in hypothyroidism, hyperthyroidism, and drug-controlled thyroid disorders was TSH=7.95, T3=1.12, T4=2.36; TSH=0.14, T3=1.42, T4=7.85; and TSH=2.75, T3=1.12, T4=1.45 respectively. The seropositivity of Toxoplasma gondii infection was 40.4% among individuals with a history of contact with pets and 26.3% among the rural dwellers.
DISCUSSION AND CONCLUSION: There was no significant difference between T.gondii infection among the three study groups. A comparison of serum levels of thyroid hormones between infected and non-infected individuals in the above-mentioned groups illustrated that latent toxoplasmosis wasn’t significantly associated with thyroid hormones secretion. Also, contact with pets and the rural lifestyle has a positive association with T.gondii seroprevalence.

Keywords: Toxoplasma gondii, hypothyroidism, hyperthyroidism, cross-sectional study, TSH, T3, T4

vahid raissi, Asma Ibrahim, Fatemeh Bayat, elham akhlaghi, MUHAMMAD GETSO, Omid raiesi, Ali Abdollahi, Gita Alizadeh, sakineh Akbari, Zahra Navi, soudabeh etemadi. Association between T3, T4, and TSH hormones proportion and Toxoplasma gondii anti-IgG seroprevalence in patients suffering from clinical and drug-controlled thyroid dysfunctions in southeastern Iran, 2019.. Turk Hij Den Biyol Derg. 2021; 78(3): 299-306

Sorumlu Yazar: soudabeh etemadi, Iran
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale
w