ISSN: 0377-9777 / e-ISSN: 1308-2523
Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi
Üriner Şikâyeti Olan Hastalarda İdrar Sitopatolojisi İle Mesane Kanseri Araştırılması [Turk Hij Den Biyol Derg]
Turk Hij Den Biyol Derg. 2009; 66(4): 169-176

Üriner Şikâyeti Olan Hastalarda İdrar Sitopatolojisi İle Mesane Kanseri Araştırılması

Serpil Oğuztüzün1, Murat Kılıç1, Meral Atay2, Ülkü Güçlütürk3, Latif Öztürk4, Zuhal Yazıcı Gökbulut5, Müzeyyen Özhavzalı6, Ümit Yırtıcı1
1Kırıkkale Üniversitesi, Biyoloji Bölümü, Kırıkkale
2Hannover Sitoloji Enstitüsü, Hannover, Almanya
3Süleyman Demirel Tıp Fakültesi Araştırma Ve Uygulama Hastanesi, Kırıkkale
4Kırıkkale Üniversitesi, İktisat Bölümü, Kırıkkale
5Diyarbakır Hıfzıssıhha Enstitüsü Müdürlüğü, Diyarbakır
6Kırıkkale Üniversitesi, Matematik Bölümü, Kırıkkale

AMAÇ: Bu çalışmanın amacı, üriner şikâyeti olan hastalarda mesane kanserinin taranması
ve idrar sitopatolojisinin öneminin araştırılmasıdır.
YÖNTEMLER: Kanser tanısı almış 36 hasta ile üriner sistem şikayetleri bulunan 40 yaş üstü 74 hastaya ait toplam 110 idrar örneği filtre yöntemiyle Hannover/Almanya Sitopatoloji Laboratuvarında retrospektif olarak incelenmiştir. Örnekler PAP ile boyanmış ve sonuçlar kikare yöntemleriyle değerlendirilmiştir.
BULGULAR: Kanser tanısı almış 36 hastanın tamamına (20 papiller ürotelyal karsinom, sekiz yassı epitel hücreli karsinom ve sekiz adenokarsinom) sitopatolojik olarak da karsinom tanısı konulabilmiştir. Üriner sistem şikâyetleri olan hastaların 16’sı normal, 23’ü metaplazi–inflamasyon, 35’i şüpheli (displazi) (10 hafif, 12 orta, 13 ağır) olarak değerlendirilmiştir. Üriner şikâyeti olan (p=0.013) ve kanser (p=0.004) hastalarının yaşları ile sitopatolojik bulguları arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki bulunmuştur. Ayrıca cinsiyet ile sitopatolojik tanı arasında kanserli hastalarda anlamlı bir ilişki belirlenmesine (p=0.000) karşın üriner şikâyeti olanlarda anlamlı bir ilişki saptanamamıştır (p=0.112).
SONUÇ: İdrar sitolojisi, mesane karsinomlarının metaplazi ya da şüpheli basamaklarından
birinde yakalanarak erken tanı ile tedavisinin sağlanmasında ve takibinde önemli bir yöntemdir. İdrar sitolojisinin noninvaziv, tekrarlanabilir, ucuz ve kolay bir yöntem olması nedeniyle üriner sistem şikâyeti olan 40 yaş üstü hastalarda tarama amacıyla uygulanması önerilir.

Anahtar Kelimeler: İdrar, mesane kanseri, sitopatoloji, filtre yöntemi

The Investigation of Bladder Cancer by Urinary Cytopathology in Patients with Urinary Complaints

Serpil Oğuztüzün1, Murat Kılıç1, Meral Atay2, Ülkü Güçlütürk3, Latif Öztürk4, Zuhal Yazıcı Gökbulut5, Müzeyyen Özhavzalı6, Ümit Yırtıcı1
1Kırıkkale Üniversitesi, Biyoloji Bölümü, Kırıkkale
2Hannover Sitoloji Enstitüsü, Hannover, Almanya
3Süleyman Demirel Tıp Fakültesi Araştırma Ve Uygulama Hastanesi, Kırıkkale
4Kırıkkale Üniversitesi, İktisat Bölümü, Kırıkkale
5Diyarbakır Hıfzıssıhha Enstitüsü Müdürlüğü, Diyarbakır
6Kırıkkale Üniversitesi, Matematik Bölümü, Kırıkkale

OBJECTIVE: The aim of this study is to investigate the importance of urine cytopathology and bladder cancer in patients with urinary complaints.
METHODS: A total of 110 urine cytology specimens from 36 diagnosed bladder cancer patients and 74 patients with urinary complaints were prepared by filter technique at Hannover/
Germany Cytopathological Laboratory and evaluated retrospectively with a suspicion of
bladder carcinoma. The specimens were stained by the PAP method and the results were
analyzed by the chi-squared test.
RESULTS: All of the 36 bladder cancer patients (20 as papiller urothelial, 8 squamous cell and 8 adenocarcinomas) were diagnosed as such cytologically as well. The 16 of the patients with urinary complaints have been diagnosed as normal, 23 as metaplasia–inflammation,
35 as suspicious (dysplasia) (10 mild, 12 moderate, 13 severe). There have been significant relationship between the ages and cytopathological results of those patients with urinary complaints (p=0.013) and those with bladder carcinoma (p=0.004). Moreover, there has been significant relationship between sex and cytopathological findings in the patients with bladder carcinoma (p=0.000), but not in those with urinary complaints. (p=0.112).
CONCLUSION: Urine cytology is an important method for the detection of metaplasia or suspicious cases at early stage and for the treatment and follow-up of the bladder carcinoma cases. It is recommended to use the urine cytology method which is low cost and easily accessible, and can be used noninvasively for the diagnosis and control of patients with urinary
complaints.

Keywords: Urine, bladder cancer, cytopathology, filter technique

Serpil Oğuztüzün, Murat Kılıç, Meral Atay, Ülkü Güçlütürk, Latif Öztürk, Zuhal Yazıcı Gökbulut, Müzeyyen Özhavzalı, Ümit Yırtıcı. The Investigation of Bladder Cancer by Urinary Cytopathology in Patients with Urinary Complaints. Turk Hij Den Biyol Derg. 2009; 66(4): 169-176

Sorumlu Yazar: Serpil Oğuztüzün, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale
w