ISSN: 0377-9777 / e-ISSN: 1308-2523
Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi
1988-1998 Yılları Arası Edirne Bölge Hıfzıssıhha Müdürlüğü Gıda Güvenliği İnceleme Sonuçlarının Değerlendirilmesi [Turk Hij Den Biyol Derg]
Turk Hij Den Biyol Derg. 2002; 59(1): 51-56

1988-1998 Yılları Arası Edirne Bölge Hıfzıssıhha Müdürlüğü Gıda Güvenliği İnceleme Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Faruk Yorulmaz
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı A.d., Edirne

AMAÇ: Bu çalışmada; Edirne ili genelinde sağlık ocaklarınca yürütülen gıda maddeleri denetimlerinin yıllar içinde nasıl bir seyir izlediğini ortaya koymak amaçlanmıştır.
YÖNTEMLER: Buna göre Bölge Hıfzıssıhha Müdürlüğü’nün 1988-98 yılları arasındaki kayıtları incelenerek; alınan örneklerin sağlığa uygunluk oranı ile yıllara ve mevsimlere göre dağılımı araştırılmıştır. Belirtilen sürede alınan örnek sayısı üç kat artmasına rağmen, alınması gereken sayının %10-38’i düzeyinde kalmış, alınan örnekler mevsimlere homojen dağılmamıştır. Sağlığa uygun olmayan bakteriyolojik ve kimyasal örnek oranları sırasıyla ortalama 13.66±9.97 ve 22.91±27.16 bulunmuştur.
BULGULAR: Bu sürede bakteriyolojik olarak sağlığa uygun olmayan gıda örneği oranı azalmış, kimyasal yönden uygun olmayanların oranları değişmemiştir. Türkiye genelinde 1996-1998 arası, Gıda Maddeleri Tüzüğü’ne uygun olmayan gıda örnekleri için bildirilen veriler; incelediğimiz Edirne bölgesinde saptadığımız oranlardan bakteriyolojik örneklerde yüksek, kimyasal örneklerde düşüktür.
SONUÇ: Personel eğitimi, gıdaların daha iyi denetlenmesi, kurumlararası işbirliği, sağlığa uygun olmayan gıdalar için caydırıcı yaptırımların uygulanması ile gıdalardan gelebilecek sağlık sorunlarını önlemek mümkün olabilecektir.

Anahtar Kelimeler: Çevre sağlığı, gıda güvenliği, halk sağlığı

Evaluation Of Reports On Food Safety Examined By Edırne Regional Hygiene Laboratory, Between 1988-1998

Faruk Yorulmaz
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı A.d., Edirne

OBJECTIVE: In this study, it is aimed to investigate the auditing activities on foodstuffs performed by the health centres in Edirne, by years.
METHODS: We reviewed the records of food samples examined by Regional Hygiene Laboratory between 1988-1998, and analysed them according to their quantity, quality for health and distribution to years and seasons. Although quantity of specimens has increased three folds in 11 years, it is not already represented the size of population of the health centres. Sample distributions were not homogenous in terms of seasons and years. The mean of bacteriological and chemical contaminated food specimens has been found 13.66±9.97 and 22.91±27.16 respectively.
RESULTS: The bacteriological contaminated sample ratios have been decreased whereas the chemical contaminated sample ratios have not shifted during this time.When it is compared with data for food, incongruous with the Regulation of Foodstuff from the Ministry of Health, between 1996-98, we found the proportion of bacteriological samples were higher and the chemical samples were lower then the proportion of general in Turkey.
CONCLUSION: By regular training program for health centres’ staff, updating the regulations, coordinating the related sectors, the auditing activities might become better and protected the public from the health matters originated by foodstuff.

Keywords: Environmental health, food safety, public health

Faruk Yorulmaz. Evaluation Of Reports On Food Safety Examined By Edırne Regional Hygiene Laboratory, Between 1988-1998. Turk Hij Den Biyol Derg. 2002; 59(1): 51-56

Sorumlu Yazar: Faruk Yorulmaz, Türkiye
Makale Dili: Türkçe

 (0 kere görüntülendi)
 (2163 kere indirildi)
LookUs & Online Makale
w