ISSN: 0377-9777 / e-ISSN: 1308-2523
Main Page Contact Turkish
 
The mosquito fauna of Istanbul and susceptibility of Culex pipens larvae to Bacillus spp. bacteriae [Turk Hij Den Biyol Derg]
Turk Hij Den Biyol Derg. 2016; 73(2): 149-156 | DOI: 10.5505/TurkHijyen.2016.48254  

The mosquito fauna of Istanbul and susceptibility of Culex pipens larvae to Bacillus spp. bacteriae

Erdal Polat1, Serdar Mehmet Altınkum1, Fadime Yılmaz1, Sema Turan Uzuntaş1, Yaşar Bağdatlı2
1Istanbul University Cerrahpasa Medical Faculty, Dept. of Microbiology, Istanbul, Turkey
2Istanbul University, Enviromental Management Unit, Istanbul, Turkey

INTRODUCTION: In the study the impact of the Bacillus
species bacteria used in the fight against larvae of
Culex pipiens which constitute mosquito fauna of
Istanbul was evaluated.
METHODS: In the study, 501 samples were
taken from the sources of mosquito larvae before
disinfection, in 39 towns of Istanbul, from 15 April
to the end of June, in 2013. Samples were brought
to the laboratory, by maintaining at 24 oC to ensure
larvae come to stages III and IV, and some of them
to adult mosquitoes. Lyophilized preparations of
Bacillus sphaericus (200 g/ha, 300 g/ha and 400 g/
ha); Bacillus thuringiensis H-14 (200 g/ha, 300 g/ha
and 400 g/ha); Bacillus sphaericus (H5a5b, Strain
2362) + Bacillus thuringiensis israelensis (H-14,
Strain AM65-52) (5000 g/ha) species which are used
as larvacide by Istanbul Metropolitan Municipality
agaist C. pipiens III and IV stage larvae, were used.
The cultures (6,1x108 CFU/ml and 12,6x108 CFU/ml)
which prepared from these lyophilized preparations
in the medium Unat’s fish broth were used. Remaining
mosquito larvae and adult mosquitoes were examined
under stereo and light microscope to identify the
species of mosquitoes.
RESULTS: The larvae of C. pipiens species were observed in all samples taken from 39 towns of
Istanbul. In samples from Buyukcekmece, Silivri
and Umraniye districts, beside densely presented
C. pipiens larvae, a small amount of Anopheline
and Aedes species larvae were also observed.
The first larval mortality began in 50th minutes in
the experiment with lyophilized preparations and
cultures prepared in Unat’s fish broth (12,6x108
CFU/ml density). In the experiments used culture
concentration of 6.1x108 CFU/ml, the first larvae
mortality was observed in 60th minute.
DISCUSSION AND CONCLUSION: In all experiments, it was observed
that all of the larvae died in 6th hours. Cultures
prepared in Unat’s fish broth were determined to
be more effective than lyophilized preparations. It
was determined that the reduced density of cultures
caused a delay in starting time of mortality but
overall time for all larvae deaths was unchanged.

Keywords: Culex pipiens, Bacillus sphaericus, Bacillus thuringiensis, Bacillus sphaericus - Bacillus thuringiensis israelensis, Unat’s fish broth


İstanbul’un sivrisinek faunası ve Culex pipiens larvalarının Bacillus cinsi bakterilere karşı duyarlılığı

Erdal Polat1, Serdar Mehmet Altınkum1, Fadime Yılmaz1, Sema Turan Uzuntaş1, Yaşar Bağdatlı2
1İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul
2İstanbul Üniversitesi, Çevre Yönetim Birimi Koordinatörlüğü, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Çalışmada İstanbul’un sivrisinek faunasını
oluşturan Culex pipiens larvalarına karşı kullanılan
Bacillus cinsi bakterilerin etkisine bakılmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmada 15 Nisan - 30 Haziran
2013 tarihleri arasında ilaçlama yapılmadan önce
İstanbul’un 39 ilçesinde sivrisinek larvalarının geliştiği
kaynaklardan 501 örnek alınmıştır. Alınan örnekler
laboratuvara getirilmiş, 24 oC’de tutularak larvaların III.
ve IV evreye gelmesi bir kısmından da erişkin sivrisinek
oluşması sağlanmıştır. C. pipiens türüne ait III. ve IV.
evre larvalara karşı İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin
larvasit olarak kullandığı; Bacillus sphaericus (200 g/
ha, 300 g/ha ve 400 g/ha); Bacillus thuringiensis H-14
(200 g/ha, 300 g/ha ve 400 g/ha); Bacillus sphaericus
(H5a5b, Strain 2362) + Bacillus thuringiensis israelensis
(H-14, Strain AM65-52) (5000 g/ha) türlerine ait liyofilize
preparatlar kullanılmıştır. Bu liyofilize preparatlardan
Unat’ın balıklı buyyon besiyerinde hazırladığımız
(6,1x108 CFU/ml ve 12,6x108 CFU/ml) kültürler
kullanılmıştır. Kalan sivrisinek larvaları ve erişkin
hale gelen sivrisinekler stereo ve ışık mikroskobunda
incelenerek sivrisineklerin türleri belirlenmiştir.
BULGULAR: İstanbul’un 39 ilçesinden alınan
örneklerin tümünde C. pipiens türüne ait larvalara
rastlanmıştır. Büyükçekmece, Silivri ve Ümraniye ilçelerinden alınan örneklerde yoğun olarak görülen
C. pipiens larvalarının yanı sıra az sayıda Anofel ve
Aedes cinsi sivrisineklerin larvalarına da rastlanmıştır.
Liyofilize preparatların ve Unat’ın balıklı buyyonun da
liyofilize preparatlardan hazırladığımız kültürlerinin
(12,6x108 CFU/ml yoğunluğunun) kullanıldığı
deneylerde ilk larva ölümü 50. dakikada başlamıştır.
Kültürlerin 6,1x108 CFU/ml yoğunluğunun kullanıldığı
deneylerde ise ilk larva ölümü 60. dakikada
izlenmiştir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Tüm deneylerde larvaların tamamının 6.
saatte öldüğü görülmüştür. Unat’ın balıklı buyyonunda
hazırlanan kültürlerin liyofilize preparatlara göre
daha etkili olduğu belirlenmiştir. Kültürdeki bakteri
yoğunluğu azaldığında ölümün daha geç başladığı,
ancak larvaların tümünün ölmesi için geçen sürede
bir değişikliğin olmadığı tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Culex pipiens, Bacillus sphaericus, Bacillus thuringiensis, Bacillus sphaericus - Bacillus thuringiensis israelensis, Unat’ın balıklı buyyonu


Erdal Polat, Serdar Mehmet Altınkum, Fadime Yılmaz, Sema Turan Uzuntaş, Yaşar Bağdatlı. The mosquito fauna of Istanbul and susceptibility of Culex pipens larvae to Bacillus spp. bacteriae. Turk Hij Den Biyol Derg. 2016; 73(2): 149-156

Corresponding Author: Erdal Polat, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (35 accesses)
 (2333 downloaded)The Turkish Bulletin of Hygiene and Experimental Biology (Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi) is an indipendent, international, Turkish and English-language, peer-reviewed journal, online and open-access, designed for scientists.


This is an open access journal which means that all content is freely available without charge to the user or his/her institution. Users are allowed to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of the articles in this journal without asking prior permission from the publisher or the author. This is in accordance with the BOAI[1] definition of open access.

 

The Turkish Bulletin of Hygiene and Experimental Biology (Turk Hij Den Biyol Derg) is indexed in CAB Abstracts (Abstracts on Hygiene and Communicable Diseases, Diagnosis of Human Diseases, Tropical Diseases Bulletin, Global Health, AgBiotech, Veterinary Abstracts, Food Contamination, Residues and Toxicology, Human Toxicology and Poisoning), DOAJ (Directory of Open Access Journals), Index Copernicus, CAS (Chemical Abstracts Service), Google Scholar, Google, Open J-Gate, Ulrichsweb and Serials Solutions, NewJour, Genamics JournalSeek, Academic Journals Database, Scirus Scientific Database, Ovid Link Solver, BASE (Bielefeld Academic Search Engine), EBSCOhost Electronic Journals Service (EJS), Libsearch, Medoanet, SCOPUS, Türkiye Atıf Dizini, Türk-Medline, and TUBITAK-ULAKBIM Türk Tip Dizini.

 
LookUs & OnlineMakale