ISSN: 0377-9777 / e-ISSN: 1308-2523
Main Page Contact Turkish
 
Isolation and characterization of Vibrio spp. from anchovy and garfish in the Sinop province [Turk Hij Den Biyol Derg]
Turk Hij Den Biyol Derg. 2016; 73(2): 121-130 | DOI: 10.5505/TurkHijyen.2016.58815  

Isolation and characterization of Vibrio spp. from anchovy and garfish in the Sinop province

Cumhur Avşar, İsmet Berber, Ahmet Kenan Yıldırım
Sinop University, Faculty Of Arts And Science, Department Of Biology, Sinop

INTRODUCTION: In this study it was aimed to
characterize the Vibrio species isolated from anchovy
and garfish samples obtained from fishermen and to
determine the antibiotic resistances, plasmide DNA and
SDS-PAGE (sodium dodecyl sulphate polyacrylamide gel
electrophoresis) whole cell protein profiles of these
isolates.
METHODS: The fish samples were taken as fresh,
kept in ice during transport to the laboratory and
immediately taken for analysis. The fish samples
weighed as 25 grams were added into 225 mL of sterile
alkaline peptone water supplemented with 3% NaCl
broth for enrichment purpose and incubated at 37 OC
for 18 to 24 hours. After incubation, yellow, green or
blue-green colonies growing on Thiosulphate Citrate
Bile Salt Sucrose (TCBS) agar were subcultured on
Triptone Soya Agar (TSA) and incubated overnight for
further identification of the isolates. The isolates were
identified according to morphological, physiological
and biochemical tests. Moreover, the resistances
against seven different antibiotics of isolates were
determined by disk-diffusion method. In addition,
the SDS-PAGE cell protein and plazmid DNA profiles of
isolates were determined.
RESULTS: Totallly 44 fish samples were tested
for determining Vibrio species and were analyzed
according to their morphological, biochemical properties. At the end of the analysis; 12 Vibrio species
were determined. The isolates were resistant against
to ceftazidime 66.6%, gentamisine 25%, tetracycline
16.6%, ceftriaxone 91.6%, amikacine 16.6%, ofloxacine
25% and penicillin G 58.3%. In addition, The MARI
(Multiple Antibiotic Resistance Index) values of tested
strains were found at the rate of 0.41. The numerical
analysis of SDS-PAGE whole-cell protein profiles of
Vibrio spp. isolates revealed two major clusters at
similarity levels of 80% and above. The 1-4 plasmide
(range 1590 - 27000 bp) in all of the isolates were
determined.
DISCUSSION AND CONCLUSION: As a result, it is possible to say that
microbial infections can be prevented by adequate
freezing and cooking, proper storage and processing
after harvesting and avoidance of cross-contamination
during fish handling. In addition, the coastal
contamination due to bacteria leads to decline in the
quality of seawater resources and so leads to risks
to human health and economic losses. Furthermore,
our study indicated that the presence of antibiotic
resistant Vibrio spp. strains isolated from fishes might
be potential risk for health.

Keywords: Vibrio, Fish, SDS-PAGE, Plasmide, Antibiogram


Sinop ilindeki hamsi ve zargana balıklarından Vibrio spp. izolasyonu ve karakterizasyonu

Cumhur Avşar, İsmet Berber, Ahmet Kenan Yıldırım
Sinop Üniversitesi, Fen-edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Sinop

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmada, Sinop İlindeki balıkçılardan
temin edilen hamsi ve zargana balık örneklerinden
izole edilen Vibrio türlerinin karekterizasyonu ile bu
izolatların antibiyotik dirençlilikleri, plazmid DNA
ve SDS-PAGE (sodyum dodesil sülfat poliakrilamid
jel elektroforezis) toplam hücre protein profillerinin
belirlenmesi amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Balık örnekleri taze olarak alınmış, buz
üzerinde korunarak laboratuvara getirilmiş ve hemen
analize alınmıştır. Balık örnekleri 25 g tartılarak
zenginleştirme amacıyla %3 NaCl içeren steril alkali
peptonlu su (225 mL) besiyerine ilave edilmiş ve 37 OC’de
18-24 saat inkübasyona bırakılmıştır. İnkübasyon sonrası
Tiyosülfat Sitrat Safra Sükroz (TCBS) agar besiyerinde
gelişen sarı, yeşil veya mavi-yeşil koloniler Tripton Soya
Agar (TSA) besiyerine ekilmiş ve izolatların daha sonraki
tanımlaması için bir gece süreyle inkübe edilmiştir.
İzolatlar morfolojik, fizyolojik ve biyokimyasal testlere
göre tanımlanmıştır. Bunlara ek olarak izolatların
yedi farklı antibiyotiğe karşı dirençliliği disk-difüzyon
yöntemiyle belirlenmiştir. Ayrıca, izolatların SDSPAGE
hücresel protein ve plazmid DNA profilleri de
çıkartılmıştır.
BULGULAR: Toplam 44 adet balık örneği Vibrio
türlerinin belirlenmesine yönelik çalışılmış ve morfolojik,
biyokimyasal özellikleri yönünden incelenmiştir.
İnceleme sonucunda; 12 adet Vibrio spp. belirlenmiştir. İzolatların, seftazidime %66,6, gentamisine %25,
tetrasikline %16,6, seftriazona %91,6, amikasine %16,6,
ofloksine %25 ve penisilin G’ye %58,3 oranında antibiyotik
dirençlikleri saptanmıştır. Ayrıca, test edilen izolatların
MARI (Çoklu Antibiyotik Dirençlilik İndeks) değeri 0,41
oranında bulunmuştur. Vibrio spp. izolatlarının SDSPAGE
toplam hücre protein profillerine göre oluşturulan
nümerik analiz %80 ve üzerinde benzerlik seviyesinde
iki temel küme oluşturmuştur. Vibrio spp. izolatların
tümünde 1-4 plazmid DNA (1590 - 27000 bp aralığında)
tespit edilmiştir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Sonuç olarak, balıklar yakalandıktan sonra
yeterince dondurularak, pişirilerek ve uygun şartlarda
depolanarak; ayrıca paketleme esnasında çapraz
bulaşlara engel olunarak mikrobiyal enfeksiyonların
önlenebileceğini söylemek mümkündür. Ayrıca,
bakterilerden dolayı kıyı sularında meydana gelen
bulaşlar, deniz suyu kaynaklarının kalitesinde düşüşlere
ve bu yolla da insan sağlığında riske ve ekonomik
kayıplara yol açmaktadır. Çalışmamız, sağlık için
potansiyel risk olabilen ve balıklardan izole edilebilen,
antibiyotiklere dirençli Vibrio spp. suşlarının varlığını
göstermektir.

Anahtar Kelimeler: Vibrio, Balık, SDS-PAGE, Plazmid, Antibiyogram


Cumhur Avşar, İsmet Berber, Ahmet Kenan Yıldırım. Isolation and characterization of Vibrio spp. from anchovy and garfish in the Sinop province. Turk Hij Den Biyol Derg. 2016; 73(2): 121-130

Corresponding Author: Cumhur Avşar, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (78 accesses)
 (2481 downloaded)The Turkish Bulletin of Hygiene and Experimental Biology (Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi) is an indipendent, international, Turkish and English-language, peer-reviewed journal, online and open-access, designed for scientists.


This is an open access journal which means that all content is freely available without charge to the user or his/her institution. Users are allowed to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of the articles in this journal without asking prior permission from the publisher or the author. This is in accordance with the BOAI[1] definition of open access.

 

The Turkish Bulletin of Hygiene and Experimental Biology (Turk Hij Den Biyol Derg) is taken part in DOAJ (Directory of Open Access Journals), Index Copernicus, Research Gate, CAS (Chemical Abstracts Service), Google Scholar, Google, Open J-Gate, Genamics JournalSeek, Academic Journals Database, Scirus Scientific Database, EBSCOhost Electronic Journals Service (EJS), Medoanet, SCOPUS, Türkiye Atıf Dizini, Türk - Medline and TUBITAK - ULAKBIM Türk Tip Dizini.


 
LookUs & OnlineMakale