ISSN: 0377-9777 / e-ISSN: 1308-2523
Investigation of COVID-19 related web search behaviors in Turkey: A digital epidemiology study using google trends [Turk Hij Den Biyol Derg]
Turk Hij Den Biyol Derg. 2021; 78(2): 133-146 | DOI: 10.5505/TurkHijyen.2021.48991

Investigation of COVID-19 related web search behaviors in Turkey: A digital epidemiology study using google trends

Keziban AVCI
Ankara Yıldırım Beyazıt University Faculty of Health Sciences Department of Health Management, Ankara

INTRODUCTION: The use of internet data are being increasingly prefering in health area for predicting and analysing human behavior. In addition online search data are being widely used to predicting and monitor diseases occurrence and outbreaks. The most popular tool in health area for use of internet data is Google Trends, an open online tool that provides both real-time and archived information. The purpose of this study to explore the public awareness of COVID-2019 pandemic in Turkish using quantitative analysis of its digital footprints on the internet from January 1, 2020 to May 1, 2020. In addition, this study aims to investigate the relationship between online search behaviors about COVID-19 and the spreading speed of virus among different region and the effect of applied some precautionary strategies on search behavior.
METHODS: The following search terms were used to investigate awareness of COVID-19; “Corona+ Korona”,“Coronavirus+Koronavirüs+Koronavirus ”, “ "Covid 19"+"Covid-19" ”, “Pandemi (pandemic)”, “Salgın (epidemic)”. In this study, plus sign (+) which means “OR” was used to represent the combination of those multiple terms. Then relative search volumes (RSV) were determined for the most searching these keywords in country. Finaly, for the purpose of comparing the difference of public perception and attantion about COVID-19 across Turkey, 1) The similarity between the day when MoH announces the numbers of death and case, and nd the day when RSV reached the apex,2) The similarity between the day when official autority announces the precoution strategy and the day when RSV reached the apex were evaluaded.
RESULTS: Searches related to COVID-19 in Turkey rapidly increased following around January 30, 2020 when the epidemic was announced in China and reached a small peak. Then clear peak was seen around February 26,2020 when the number of infections rapidly increased in Italy. Finally, the apex point was seen around March 11,2020 when the announcements of the first case in the country. The search interest was continued with the massive precaution measures which were taken such as the closure of schools, and mosques, and travel restrictions. The duration of public attention in Turkey was 26 days from the March 11, 2020 to the April 5,2020.

DISCUSSION AND CONCLUSION: It is important that until disease introduction to Turkey, there were lots of COVID-19 related searches. However, after mid-April, queries for all search terms had been dramatically declining. As a conclusion this study shows that the authorities should more strengthen the publicity of COVID-19 nationally and inform public.

Keywords: COVID-19, Pandemic, Public awareness, Risk perception, Google Trends, Digital Epidemiology

Türkiye’de COVID-19 ile ilgili web arama davranışlarının incelenmesi: Google trendleri kullanan bir dijital epidemiyoloji çalışması

Keziban AVCI
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Yönetimi Bölümü, Ankara

GİRİŞ ve AMAÇ: İnternet verilerinin kullanımı, insan davranışını tahmin etmek ve analiz etmek için sağlık alanında giderek daha fazla tercih edilmektedir. Ayrıca çevrimiçi arama verileri, hastalıkların ortaya çıkışını ve salgınları tahmin etmek ve izlemek için yaygın olarak kullanılmaktadır. Sağlık alanında internet verilerini kullanmanın en popüler aracı, hem gerçek zamanlı hem de arşivlenmiş arama bilgilerini sunan açık bir çevrimiçi araç olan Google Trends'dir. Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de 1 Ocak 2020'den 1 Mayıs 2020'ye kadar internetteki dijital ayak izlerinin kantitatif analizini kullanarak toplumun COVID-19 pandemisi farkındalığını araştırmaktır. Ayrıca bu çalışma, COVID-19 ile ilgili çevrimiçi arama davranışlarının virüsün farklı bölgelere yayılma hızını ve uygulanan bazı önleme stratejilerinin arama davranışı üzerindeki etkisini araştırmayı amaçlamaktadır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: COVID-19 farkındalığını araştırmak için aşağıdaki arama terimleri kullanılmıştır; "Corona+Korona", "Coronavirus+Koronavirüs+Koronavirus", ""Covid 19 "+" Covid-19"", "Pandemi", "Salgın". Bu çalışmada “veya” anlamına gelen artı işareti (+) çoklu terimlerin birleşimini temsil etmek için kullanılmıştır. Ardından, ülkede bu anahtar kelimeleri en çok arayanlar için göreli arama hacimleri (RSV) belirlenmiştir. Son olarak, COVID-19 ile ilgili olarak Türkiye genelinde halkın algısı ve dikkatini karşılaştırmak amacıyla, 1) Sağlık Bakanlığı'nın vaka ve ölüm sayılarını açıkladığı gün ile RSV' nin zirveye ulaştığı gün arasındaki benzerlik, 2) Resmi otoritenin önleme stratejisini açıkladığı gün ile RSV' nin zirveye ulaştığı gün arasındaki benzerlik değerlendirilmiştir.
BULGULAR: Türkiye'de COVID-19 ile ilgili aramalar, Çin'de salgının duyurulduğu 30 Ocak 2020 civarında hızla artmış ve küçük bir zirveye ulaşmıştır. Ardından, İtalya'da enfeksiyon sayısının hızla arttığı 26 Şubat 2020 civarında net bir zirve görülmüştür. Son olarak tepe noktası ülkedeki ilk vakanın duyurulduğu 11 Mart 2020 civarında görülmüştür. Arama ilgisi, okul ve sınırların kapatılması, seyahat kısıtlamaları gibi büyük önlemlerin alınmasıyla devam etmiştir. Türkiye'de kamuoyunun dikkat süresi 11 Mart 2020'den 5 Nisan 2020'ye kadar 26 gün sürmüştür.

TARTIŞMA ve SONUÇ: Hastalık Türkiye'ye girene kadar COVID-19 ile ilgili çok sayıda araştırma yapılması önemlidir. Ancak Nisan ortasından sonra, tüm arama terimlerine ilişkin sorgular belirgin şekilde düşmüştür. Sonuç olarak bu çalışma yetkililerin COVID-19'un ulusal çapta tanıtımını daha fazla güçlendirmesi ve kamuoyunu bilgilendirmesi gerektiğini göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: COVID-19, Pandemi, Toplumsal farkındalık, Risk algısı, Google Trends, Dijital Epidemiyoloji

Keziban AVCI. Investigation of COVID-19 related web search behaviors in Turkey: A digital epidemiology study using google trends. Turk Hij Den Biyol Derg. 2021; 78(2): 133-146

Corresponding Author: Keziban AVCI, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale