ISSN: 0377-9777 / e-ISSN: 1308-2523
Sıçanlarda epilepsi modelinde vagus sinirinde norepinefrin taşıyıcılarının immünohistokimyası [Turk Hij Den Biyol Derg]
Turk Hij Den Biyol Derg. 2021; 78(2): 167-174 | DOI: 10.5505/TurkHijyen.2020.74507

Sıçanlarda epilepsi modelinde vagus sinirinde norepinefrin taşıyıcılarının immünohistokimyası

Kristina Ayşe POLAT1, Eslem GÜNEY2, Züleyha DOĞANYİĞİT3, Enes AKYÜZ4
1Yozgat Bozok University, Faculty of Medicine,Yozgat, Turkey
2Zonguldak Bulent Ecevit University, Faculty of Medicine, Zonguldak, Turkey
3Department of Histology, Yozgat Bozok University, Faculty of Medicine, Yozgat, Turkey
4Department of Biophysics, Yozgat Bozok University, Faculty of Medicine, Yozgat, Turkey

INTRODUCTION: Epileptic seizures occur as a result of the excessive and uncontrolled spread of electrical activity. Studies have reported that epileptic seizures may affect the autonomic function. However, the main molecular mechanism has not been elucidated yet.
Since the vagus nerve (VN) carries 75% of all parasympathetic autonomic system fibers, it is of great importance in the autonomic center associated with epilepsy pathogenesis. Afferent sensory fibers of the VN have connections to associated regions in the brainstem, providing norepinephrine (NE) transmission. Therefore, the suppressive effect of NE on seizures and the role of NE transporters (NET) in neurotransmitter reuptake may occur. Examining the neurotransmitters and related transporters in the autonomic nervous system at the molecular level may help to concede the related mechanism.
In this study, we aimed to determine the NET-associated immunoreactivity in the VN in pentylenetetrazole (PTZ) epilepsy model.

METHODS: Epileptic seizures were induced in Wistar rats (280-380g) by administering PTZ (first 12 injections 35 mg/kg, I. P. and last injection 50 mg/kg I. P.) for 28 days. Subsequently, the VN dissected as two parts, in terms of the thoracic and cervical sections. The NET levels were evaluated by immunohistochemical staining on the tissue samples.
RESULTS: Expression of NETs in the thoracic VN region of the male and female experimental groups significantly increased. In the cervical VN, NET expression was significantly increased in epileptic male rats, while decreased in epileptic female rats compare to control groups.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Our study may disclose significant regional enhancement in the NET immunoreactivity. It is assumed that NET, which plays a role in NE regulation, may be characterized by abnormal neural stimulation. The findings provide proof-of-concept that alterations in NET expression may affect the ANS dysfunctions associated with epilepsy.
The data obtained from this study may be crucial to illuminate the pathologies that occur in VS. It is also a preliminary study in the development of new targets for preventing treatment resistance in epilepsy and pathologies associated with autonomic nervous system disorders.

Keywords: Epilepsy, PTZ, Autonomic nervous system, Norepinephrine

Immunohistochemistry of norepinephrine transporters in the vagus nerve in a rat model of epilepsy

Kristina Ayşe POLAT1, Eslem GÜNEY2, Züleyha DOĞANYİĞİT3, Enes AKYÜZ4
1Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi, Yozgat
2Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi, Zonguldak
3Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi, Histoloji Anabilim Dalı, Yozgat
4Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyofizik Anabilim Dalı, Yozgat

GİRİŞ ve AMAÇ: Epileptik nöbetler elektriksel aktivitenin aşırı ve kontrolsüz bir şekilde yayılmasının bir sonucu olarak ortaya çıkmaktadır. Yapılan çalışmalar epileptik nöbetlerin otonomik işlevi etkileyebileceğini bildirmiştir. Ancak moleküler mekanizma henüz tam olarak aydınlatılamamıştır.
Vagus siniri (VS) tüm parasempatik sistem liflerinin %75'ini taşıdığından dolayı epilepsi patogeneziyle ilişkili otonomik merkezde büyük bir öneme sahiptir. Afferent duyusal lifleri beyin sapındaki ilişkili bölgelerdeki bağlantılar aracılığıyla sinapslar arası norepinefrin (NE) iletimini sağlamaktadır. Yapılan çalışmalar NE’nin nöbetler üzerinde baskılayıcı etkisine ve NE taşıyıcılarının (NET) nörotransmitter geri alımınındaki görevine yönelik kanıtlar sunmuştur. Otonom sinir sisteminde görev alan nörotransmiterler ve ilgili taşıyıcıların moleküler düzeyde incelenmesi ilişkili mekanizmanın anlaşılmasına yardımcı olabilir.
Bu çalışmada pentilentetrazol (PTZ) epilepsi modelinde NET ile ilişkili immünoreaktivitenin belirlenmesi amaçlanmıştır.

YÖNTEM ve GEREÇLER: Epileptik nöbetler Wistar sıçanlarında (280-380g) 28 gün boyunca PTZ (ilk 12 enjeksiyon 35 mg/kg, I.P. ve son enjeksiyon 50 mg/kg I.P.) uygulanarak indüklendi. Daha sonra VS torakal ve servikal kesitler açısından iki parça halinde diseke edildi. NET seviyeleri doku örnekleri üzerinde immünohistokimyasal boyama ile değerlendirildi.
BULGULAR: Erkek ve dişi deney gruplarının torakal vagus bölgesinde NET ifadesinin anlamlı olarak arttığı gözlenmiştir. Servikal VS'de NET ekspresyonu epileptik erkek sıçanlarda önemli ölçüde artarken, epileptik dişi sıçanlarda kontrol gruplarına göre azalmıştır.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışmamız VS’de NET ifadesinin anlamlı bölgesel artışlarını ortaya koymuştur. NE regülasyonunda rol alan NET’in parasempatik sinirsel uyarım bozukluğu ile karakterize olabildiği düşünülmektedir. Gözlemlenen NET ifadesindeki değişiklikler epilepsi ile ilişkili otonom sinir sistemi işlev bozukluklarını etkileyebileceğine dair kanıtlar sunabilir.

Anahtar Kelimeler: Epilepsi, PTZ, Otonom sinir sistemi, Norepinefrin

Kristina Ayşe POLAT, Eslem GÜNEY, Züleyha DOĞANYİĞİT, Enes AKYÜZ. Sıçanlarda epilepsi modelinde vagus sinirinde norepinefrin taşıyıcılarının immünohistokimyası. Turk Hij Den Biyol Derg. 2021; 78(2): 167-174

Corresponding Author: Enes AKYÜZ, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale