ISSN: 0377-9777 / e-ISSN: 1308-2523
Brucella Coombs gel test: Can it replace other serological methods as a rapid test in serological diagnosis of brucellosis? [Turk Hij Den Biyol Derg]
Turk Hij Den Biyol Derg. 2021; 78(3): 249-254 | DOI: 10.5505/TurkHijyen.2021.83584

Brucella Coombs gel test: Can it replace other serological methods as a rapid test in serological diagnosis of brucellosis?

Begüm Nalça Erdin1, Mehmet Parlak2, Ayşe Güven Aydınlı3, Feyza Demir2
1Tuzla Public Hospital, Microbiology, Istanbul
2Van Training And Research Hospital, Microbiology, Van
3Bursa Public Health Laboratory, Bursa

INTRODUCTION: The aim of the study was to compare the results of Brucella Coombs gel test (BCGT) with Standart tube agglutination test (STA), Coombs anti-Brucella test (CAB), Brucellacapt test (CAPT) for the serological diagnosis of brucellosis
METHODS: A total of 180 blood samples, were included in the study and were simultaneously tested with STA, CAB, CAPT and BCGT. Results of the tests were evaluated in terms of diagnostic performance and Kappa coefficient.
RESULTS: When the tests were compared to CAB test, which is a reference method in the serological diagnosis of the brucellosis, in terms of diagnostic performance; the highest sensitivity (98.1%) and accuracy (98.9%) was found with BCGT. When tests were evaluated in terms of Kappa coefficient, BCGT had the highest value (0.796) and substantial agreement with CAB.
DISCUSSION AND CONCLUSION: In conclusion, when compared with CAB, BCGT showed substantial agreement and highest sensitivity and accuracy. In addition, reduction of the period for test results and elimination of the need for experienced staff makes this test superior to other methods. Although BCGT seems to replace other tests in the serological diagnosis of brucellosis, its sensitivity and specificity should be put forward in culture-confirmed cases and controls with a comprehensive study.

Keywords: Brucella, Brucella Coombs gel test, Standart tube agglutination, Coombs, Brucellacapt

Brucella Coombs jel testi: Brusellozun serolojik tanısında hızlı bir test olarak diğer serolojik yöntemlerin yerini alabilir mi?

Begüm Nalça Erdin1, Mehmet Parlak2, Ayşe Güven Aydınlı3, Feyza Demir2
1Tuzla Devlet Hastanesi, Mikrobiyoloji, İstanbul
2Van Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Mikrobiyoloji, Van
3Bursa Halk Sağlığı Laboratuvarı, Bursa

GİRİŞ ve AMAÇ: Çalışmada brusellozun serolojik tanısında kullanılan Standart tüp aglütinasyon testi (STA), Coombs anti-Brucella testi (CAB) ve Brucellacapt testi (CAPT) ile Brucella Coombs jel testinin (BCGT) sonuçlarının karşılaştırılması amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: 180 kan örneği çalışmaya dâhil edilmiş ve eş zamanlı olarak STA, CAB, CAPT ve BCGT çalışılmıştır. Testlerin sonuçları tanısal performans ve kappa uyumu açısından değerlendirilmiştir.
BULGULAR: Testler tanısal performans açısından brusellozun serolojik tanısında referans bir yöntem olan CAB testiyle karşılaştırıldığında, en yüksek duyarlılık (% 98,1) ve doğruluk (%98,9) BCGT testinde bulunmuştur. Testler Kappa analizi ile değerlendirilip yöntemler arası uyuma bakıldığında, yine BCGT’nin en yüksek değere (0.796) ve CAB ile önemli derecede uyuma sahip olduğu görülmüştür.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Sonuç olarak, CAB ile karşılaştırıldığında, testler arasında BCGT’nin en yüksek duyarlılık ve doğruluğu gösterdiği, ve CAB ile istatistiksel olarak anlamlı ve önemli düzeyde bir uyuma sahip olduğu görülmüştür. Ayrıca, test sonuçları için sürenin kısalması ve deneyimli personele duyulan ihtiyacı ortadan kaldırılması, bu testi diğer yöntemlerden üstün kılmaktadır.
Her ne kadar BCGT, brusellozun serolojik tanısında diğer testlerin yerini alabilecek gibi görünse de, kültür ile doğrulanmış vaka ve kontrolleri içeren kapsamlı bir çalışma ile BCGT’nin duyarlılığı ve özgüllüğü ortaya konmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Brusella, Brucella Coombs jel testi, Standart tüp aglutinasyon, Coombs, Brucellacapt

Begüm Nalça Erdin, Mehmet Parlak, Ayşe Güven Aydınlı, Feyza Demir. Brucella Coombs gel test: Can it replace other serological methods as a rapid test in serological diagnosis of brucellosis?. Turk Hij Den Biyol Derg. 2021; 78(3): 249-254

Corresponding Author: Mehmet Parlak, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale