ISSN: 0377-9777 / e-ISSN: 1308-2523
B12 Vitamini Sıçanlarda Metotreksatın Neden Olduğu Akciğer Hasarını Azaltır: Histopatolojik, İmmünohistokimyasal ve Biyokimyasal Bir Çalışma [Turk Hij Den Biyol Derg]
Turk Hij Den Biyol Derg. 2022; 79(1): 81-92 | DOI: 10.5505/TurkHijyen.2022.00947

B12 Vitamini Sıçanlarda Metotreksatın Neden Olduğu Akciğer Hasarını Azaltır: Histopatolojik, İmmünohistokimyasal ve Biyokimyasal Bir Çalışma

Emin KAYMAK1, Derya KARABULUT2, Emel ÖZTÜRK3, Ali Tuğrul AKIN4, Nurhan KULOĞLU2, Birkan YAKAN2
1Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi, Histoloji-embriyoloji Anabilim Dalı, Yozgat, Türkiye.
2Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Histoloji-embriyoloji Anabilim Dalı, Kayseri.
3Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi, Histoloji-embriyoloji Anabilim Dalı, Şanlıurfa, Türkiye.
4Erciyes Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Kayseri, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Metotreksat (MTX) önemli bir kemoterapatik olup kanser hastalarında kullanılan önemli bir antikanserojen olmakla birlikte diğer dokularda yan etkilere yol açmaktadır. Bu yan etkiler arasında akciğer toksisitesi de yer almaktadır. B12 Vitamini güçlü bir antioksidandır ve reaktif oksijen türlerinin azalmasını sağlar. Bu çalışma, B12 vitamininin sıçan akciğerinde metotreksat kaynaklı hasara karşı koruma sağlayıp sağlayamayacağını belirlemek için tasarlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Toplam 32 erkek Wistar albino sıçanı dört gruba ayrıldı: Kontrol grubuna (n=8) deney boyunca intraperitoneal (i.p.) salin uygulandı. B12 vitamini grubuna (B12) (n=8) 3 μg/kg/i.p. 14 gün boyunca B12 vitamini uygulandı. Metotreksat (MTX) grubuna 20 mg/kg/i.p. tek doz (MTX) enjeksiyonu deneyin 8. gününde yapıldı. MTX+B12 grubuna deneyin 8. gününde MTX tek doz 20 mg/kg/ i.p. + 3 μg/kg/i.p. B12 vitamini günlük deney boyunca uygulandı. Elde edilen akciğer dokularına histopatolojik, immünhistokimyasal ve biyokimyasal yöntemler uygulandı. Akciğer dokuları Masson’s Trikrom (MT) ile boyandı. Ayrıca α-Sma, Laminin, PCNA ve TNF-α antikorları immünohistokimya ile boyandı. Akciğer doku homojenatlarında ise süperoksit dismutaz (SOD), katalaz (CAT) ve malondialadehit (MDA) seviyeleri değerlendirildi.
BULGULAR: Metotreksat, MDA ve IL-6 seviyelerinde ve α-Sma, Laminin ve TNF-α ekspresyonunda ve akciğer dokusunda apoptotik hücre sayısında artışa neden oldu. Ayrıca MTX grubunda PCNA ekspresyonu ve SOD ve CAT seviyelerinde azalmaya neden oldu. B12 vitamini, MDA ve IL-6 düzeylerindeki artışı ve α-Sma, Laminin ve TNF-α ekspresyonunu engelledi. B12 vitamininin antioksidan kapasiteyi artırdığı görüldü.
TARTIŞMA ve SONUÇ: B12 vitamininin metotreksat kaynaklı akciğer toksisitesinde oksidatif stress, inflamasyon, fibrosis ve apoptosis gibi faktörler üzerinde etkili olduğu ve hasarı azalttığı görülmüştür.Bu çalışma, metotreksatın neden olduğu akciğer hasarı için B12 vitamini kullanımının faydalı olacağını göstermiştir. Kanser ilacı kullanımında yan etkileri azaltmada B12 vitamininin gözardı edilmemesi gerektiğinü düşündürmektedir.

Anahtar Kelimeler: Metotreksat, Vitamin B12, Fibrozis, Antioksidan Kapasite

Vitamin B12 Alleviates Methotrexate-Induced Lung Injury In Rat: A Histopathological, Immunohistochemical, And Biochemical Study

Emin KAYMAK1, Derya KARABULUT2, Emel ÖZTÜRK3, Ali Tuğrul AKIN4, Nurhan KULOĞLU2, Birkan YAKAN2
1Histology-embryology Department, Faculty Of Medicine, Yozgat Bozok University, Yozgat, Turkey
2Histology-embryology Department, Faculty Of Medicine, Erciyes University, Kayseri, Turkey
3Histology-embryology Department, Faculty Of Medicine, Harran University, Şanlıurfa, Turkey
4Biology Department, Faculty Of Science, Erciyes University, Kayseri, Turkey

INTRODUCTION: Methotrexate (MTX) is an important chemotherapeutic and an important anticarcinogen used in cancer patients, but it causes side effects in other tissues. Among these side effects is lung toxicity. Vitamin B12 is a powerful antioxidant and reduces reactive oxygen species. This study was designed to determine whether vitamin B12 could protect against methotrexate-induced damage in rat lungs.
METHODS: A total of 32 male Wistar albino rats were divided into four groups: The control group (n=8) received intraperitoneal (i.p.) saline throughout the experiment. Vitamin B12 group (B12) (n=8) 3 μg/kg/i.p. Vitamin B12 was administered for 14 days. The methotrexate (MTX) group received a single dose MTX injection at 20 mg/kg/i.p. on the 8th day of the experiment. On the 8th day of the experiment, a single dose of MTX 20 mg/kg/i.p. was given to the MTX+B12 group. + 3 μg/kg/i.p. Vitamin B12 was administered daily throughout the experiment. Histopathological, immunohistochemical, and biochemical methods were applied to the obtained lung tissues. Lung tissues were stained with Masson's Trichrome (MT). In addition, α-Sma, Laminin, PCNA, and TNF-α antibodies were stained by immunohistochemistry. Superoxide dismutase (SOD), catalase (CAT), and malondialdehyde (MDA) levels were evaluated in lung tissue homogenates.
RESULTS: MTX caused an increase in MDA and IL-6 levels and expression of α-Sma, Laminin, and TNF-α, and the number of apoptotic cells in lung tissue. It also caused a decrease in PCNA expression and SOD and CAT levels in the MTX group. Vitamin B12 inhibited the increase in MDA and IL-6 levels and the expression of α-Sma, Laminin, and TNF-α. Vitamin B12 was found to increase antioxidant capacity.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Vitamin B12 has been shown to be effective on factors such as oxidative stress, inflammation, fibrosis, and apoptosis in MTX-induced lung toxicity and reduce damage. It suggests that vitamin B12 should not be ignored in reducing side effects in cancer drug use.

Keywords: Methotrexate, Vitamin B12, Fibrosis, Antioxidant Capacity

Emin KAYMAK, Derya KARABULUT, Emel ÖZTÜRK, Ali Tuğrul AKIN, Nurhan KULOĞLU, Birkan YAKAN. Vitamin B12 Alleviates Methotrexate-Induced Lung Injury In Rat: A Histopathological, Immunohistochemical, And Biochemical Study. Turk Hij Den Biyol Derg. 2022; 79(1): 81-92

Sorumlu Yazar: Emin KAYMAK, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale
w