ISSN: 0377-9777 / e-ISSN: 1308-2523
Ana Sayfa İletişim English
 
Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi 1. Ve 6. Sınıf Öğrencilerinin Su Kullanımı Tutum ve Davranışlarının Değerlendirilmesi [Turk Hij Den Biyol Derg]
Turk Hij Den Biyol Derg. 2020; 77(4 (Su ve Sağlık)): 159-164 | DOI: 10.5505/TurkHijyen.2020.01700  

Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi 1. Ve 6. Sınıf Öğrencilerinin Su Kullanımı Tutum ve Davranışlarının Değerlendirilmesi

Neriman Aydın1, Can Demirel2, ERKAN BÜLBÜL3
1Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı, Gaziantep
2Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyofizik Ana Bilim Dalı, Gaziantep
3Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Ana Bilim Dalı, Gaziantep

GİRİŞ ve AMAÇ: Dünyada su potansiyelinin sabit olduğu düşünüldüğünde tüm insanların su kaynaklarını etkileyen durumların farkında olmaları ve su tüketim alışkanlıkları çok önemlidir. Su ve sağlık ilişkisi nedeniyle de hekim ya da hekim adaylarının konu hakkındaki duyarlılıkları ayrı bir öneme sahiptir. Bu çalışmanın amacı Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi birinci ve altıncı sınıf öğrencilerinin su kullanımıyla ilgili tutum ve davranışlarının su kullanım ölçeği aracılığıyla değerlendirilmesidir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu çalışma 2018-2019 eğitim öğretim yılında Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi birinci ve altıncı sınıf öğrencilerinde yapılan tanımlayıcı kesitsel tipte bir araştırmadır. Tıp Fakültesi birinci sınıftan 129 altıncı sınıftan 113 kişiye ulaşılmıştır. Birinci sınıflarda anket http: //tipdekanlik.gantep.edu.trlnews.php linki üzerinden elektronik olarak uygulanmıştır. Altıncı sınıflarda ise öğrencilere anket formu verilmiş kendileri doldurduktan sonra teslim alınmıştır. Araştırmada öğrencilerin suyla ilgili tutum ve davranışlarının ölçülmesine yönelik Su Kullanım Anketi Tutum-Davranış Ölçeği kullanılmıştır. Elde edilen veriler SPSS 22 programında analiz edilmiştir. p<0,05 anlamlı kabul edilmiştir.
BULGULAR: Araştırmaya toplam 242 öğrenci katılmıştır. Araştırmaya katılan öğrencilerin %54,1'i kadın, %45,9'u erkektir. Öğrencilerin %53,3'ü birinci sınıf %46,7'si altıncı sınıfta öğrenim görmektedir. Araştırmaya katılan tüm öğrenciler birlikte değerlendirildiğinde tutum ölçek puanları ortalama 23,1±6,5, davranış ölçeği ortalama puanları 37,5±10,1 olarak bulunmuştur (p=0.000). Hem tutum hem de davranış alt ölçek puan ortalamaları arasında cinsiyete göre anlamlı sonuç bulunmamıştır (p>0,05). Altıncı sınıf öğrencilerinin tutum ölçek puan ortalaması birinci sınıf öğrencilerinden yüksek tespit edilmiş (p<0,05), davranış ölçek puan ortalamalarında ise sınıflar arasında anlamlı fark saptanmamıştır (p>0,05). Anne eğitiminin lisans ve üstü olmasının tutum puan ortalamalarını anlamlı olarak arttırdığı, davranış puan ortalamalarını ise etkilemediği saptanmıştır. Baba eğitim düzeyinin ise her iki ölçekte de puan ortalamalarında anlamlı fark yaratmadığı görülmüştür.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çevre ve onun bir parçası olarak su ile ilgili farkındalık açısından Tıp Fakültesi öğrencileri gibi eğitimli bir grupta yaptığımız araştırmada uyguladığımız ölçek puanlarının çok da yüksek çıkmaması düşündürücüdür. Öncelikle hekim adaylarının su ile ilgili tutum ve davranışlarının iyileştirmesi için konunun sürekli gündemde tutulması, yeni araştırmalarla elde edilecek sonuçlara göre çözümler üretilmesi ve uygulanması gelecek için zorunlu gibi görünmektedir.

Anahtar Kelimeler: Su farkındalığı, Tıp öğrencisi, Çevre bilinci


Evaluation of Water Usage Attitudes and Behaviors of the 1st and 6th grade students of Gaziantep University Faculty of Medicine

Neriman Aydın1, Can Demirel2, ERKAN BÜLBÜL3
1Department of Public Health, Gaziantep University, Gaziantep, Turkey
2Department of Biophysics, Gaziantep University, Gaziantep, Turkey
3Department of Medical Education and Informatics, Gaziantep University, Gaziantep, Turkey

INTRODUCTION: Considering that the water potential in the world is constant, it is very important for all people to be aware of their water consumption habits and the situations affecting water resources. Because of the relationship between water and health, the sensitivity of physicians or candidate physicians to this subject has a special importance. The aim of this study is to evaluate the attitudes and behaviors of the first and sixth grade students of Gaziantep University Medical Faculty, regarding their water usage through the water usage scale.
METHODS: This study is a descriptive cross-sectional study conducted in the first and sixth grade students of Gaziantep University Medical Faculty in the 2018-2019 academic year. While in the first grades the questionnaire was applied electronically via http: //tipdekanlik.gantep.edu.trlnews.php link, in the sixth grades, the students were given a questionnaire and received after completing them. In the research, Water Usage Questionnaire Attitude-Behavior Scale was used to measure students' attitudes and behaviors about water. The data obtained were analyzed in SPSS 22 program. p <0.05 was considered significant.
RESULTS: A total of 242 students participated in the research. 54.1% of the students participating in the research were women and 45.9% were men. 53.3% of the students study in the first grade, 46.7% in the sixth grade. All students participating in the study, the mean scores were found to be as 23.1 ± 6.5 for attitude scale, and 23.1 ± 6.5 for behavior scale. No significant results were found between the attitude and behavior subscale mean scores by gender (p> 0.05). The attitude scale mean score of the sixth grade students was found higher than the first grade students (p <0.05), and there was no significant difference between the classes in the behavior scale mean scores (p> 0.05). It was determined that maternal education being undergraduate and above significantly increases the mean scores of attitude scale and it does not affect the mean scores of behavior scale.
DISCUSSION AND CONCLUSION: It is thought-provoking that the scale scores we applied in our research in an educated group, such as students of the Medical Faculty, are not very high in terms of awareness about the water. It seems necessary for the future to keep the subject on the agenda in order to improve the attitudes and behaviors of the physician candidates regarding water, to produce and implement solutions according to the results obtained researches.

Keywords: Water knowledge, Medical student, Environmental knowledge


Neriman Aydın, Can Demirel, ERKAN BÜLBÜL. Evaluation of Water Usage Attitudes and Behaviors of the 1st and 6th grade students of Gaziantep University Faculty of Medicine. Turk Hij Den Biyol Derg. 2020; 77(4 (Su ve Sağlık)): 159-164

Sorumlu Yazar: Neriman Aydın, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (28 kere görüntülendi)
 (135 kere indirildi)Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi (Turkish Bulletin of Hygiene and Experimental Biology) çift kör hakemlik süreci uygulanan, bağımsız, uluslararası, Türkçe ve İngilizce dillerinde, online yayımlanan ve serbest erişimli bir dergidir.


Dergimiz; bireysel kullanıcıların ve kurumların ücretsiz kullanımını mümkün kılan açık erişimli bir dergidir. Kullanıcıların makalelerin tam metinlerine, yayıncı veya yazardan izin almadan erişim sağlayarak, okuma amaçlı yükleme yapma, kopyalama, dağıtma, çıktı alma, arama yapma işlemlerini gerçekleştirmelerine olanak verir. Bu sistem açık erişimli BOAI[1] tanımlaması ile uyumludur.

 

Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi (Turk Hij Den Biyol Derg); Index Copernicus, ResearchGate, CAS (Chemical Abstracts Service), Google Scholar, Google, Open J-Gate, Genamics JournalSeek, Academic Journals Database, Scirus Scientific Database, EBSCOhost Electronic Journals Service (EJS), Medoanet, SCOPUS, Türkiye Atıf Dizini, Türk - Medline ve TUBITAK - ULAKBIM Türk Tip Dizini’nde yer almaktadır.

 
LookUs & OnlineMakale