ISSN: 0377-9777 / e-ISSN: 1308-2523
Ana Sayfa İletişim English
 
Bir üniversite hastanesinde çalışan idari personelin ambalajlı su kullanımı hakkında bilgi, tutum ve davranışları [Turk Hij Den Biyol Derg]
Turk Hij Den Biyol Derg. 2020; 77(4 (Su ve Sağlık)): 193-200 | DOI: 10.5505/TurkHijyen.2020.02700  

Bir üniversite hastanesinde çalışan idari personelin ambalajlı su kullanımı hakkında bilgi, tutum ve davranışları

Esra Çelik, Emine Didem Evci Kiraz
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Aydın, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Artan nüfus, kentleşme, sanayileşme ve iklim değişikliği ile birlikte insanların içme suyu tercihleri farklılaşmıştır. Çeşme suyuna yönelik sağlık kaygıları ambalajlı su tüketimini artırmaktadır. Bu çalışmada; Aydın il merkezi üniversite hastanesi idari personelin içme suyu tercihi olarak ambalajlı su kullanım oranlarının, ambalajlı su kullanımıyla ilgili bilgi, tutum ve davranışlarının belirlenmesi amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Tanımlayıcı tipte olan bu çalışma, 2018 yılı Eylül-Ekim aylarında Aydın Adnan Menderes Üniversitesi hastanesinde çalışan 223 idari personele yüz yüze anket uygulanarak gerçekleştirilmiştir. Normal dağılıma uyan veriler ortalama ve standart sapma ile uymayanlar ortanca ve minimum-maksimum değerleri ile birlikte verilmiştir. Tanımlayıcı istatistikler ve analitik değerlendirmede ki kare testi kullanılmıştır.
BULGULAR: Katılımcıların %78,5'i ambalajlı su kullandığını belirtmiştir. Her zaman ambalajlı su kullanma oranı % 18,4 olarak saptanmıştır. Ambalajlı suyun tercih edilmesinde en sık üç neden sırasıyla; ambalajlı suyun çeşme suyundan daha temiz ve sağlıklı olması, ambalajlı suyu taşımanın kolay olması, çeşme suyunun tadını beğenmeme olarak belirtilmiştir. Ambalajlı su kullananların ambalajlı su seçerken dikkat ettikleri özelliklerin başında ilk üç sırada; tat, marka ve pH yer almıştır. Hangi suyu seçeceklerini etkileyen faktörün ise en fazla suyun içeriği (mineral, pH değeri, tat, koku vb.) olduğu saptanmıştır. Lise üstü eğitimli olanlarda ambalajlı su tüketim oranı lise ve altı eğitimli olanlara göre anlamlı düzeyde yüksek bulunmuştur. Çeşme suyunun temiz olduğuna inanmayanların ambalajlı su kullanma oranının daha yüksek olduğu görülmüştür.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bu çalışmada çeşme suyunu temiz bulma düzeyi düşük bulunmuştur. Ambalajlı suyun tercih edilmesinde en sık neden ambalajlı suyun çeşme suyundan daha temiz ve sağlıklı olması olarak belirtilmiştir. İçilebilir sular ile ilgili yapılan analiz sonuçlarının halka duyurulması gerektiği ve sonuç olarak bu durumun kişilerin su tercihlerini etkileyeceği düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: ambalajlı su, içme suyu, tüketici tercihi


Knowledge, attitudes and behaviors of administrative staff working ın university hospital about the use of packaged water

Esra Çelik, Emine Didem Evci Kiraz
Department of Public Health, Aydın Adnan Menderes University, Faculty of Medicine, Aydin, Turkey

INTRODUCTION: With the increasing population, urbanization, industrialization and climate change, drinking water preferences of people have differentiated. Health concerns about tap water increase packaged water consumption. In this study; It is aimed to determine the pre-packaged water usage rates and the knowledge, attitudes, and behaviors of the packaged water use as the drinking water preference of university hospital administrative staff in Aydın.
METHODS: This descriptive study was carried out by applying face-to-face questionnaires to 223 administrative staff working at Aydın Adnan Menderes University hospital in September-October 2018. The data fitting to the normal distribution is given with the mean and standard deviation, and those that do not fit together with the median and minimum-maximum values. Descriptive statistics and chi-square test in the analytical evaluation was used.
RESULTS: 78.5% of the participants stated that they use packaged water. The rate of using always packaged water is 18.4%. The three most reasons for preferring packaged water are respectively; packaged water is cleaner and healthier than tap water, it is easy to carry packaged water, and dislike the taste of tap water. The top three of the features that those who use packaged water pay attention when choosing packaged water are; flavor, brand, and pH were included. It was determined that the most factor affecting which water to choose is the content of water (mineral, pH, taste, smell, etc.). The packaged water consumption rate varied according to the level of education. It was observed that those who did not believe that the tap water was clean had higher use of packaged water.

DISCUSSION AND CONCLUSION: In this study, the level of finding tap water clean was found low. The most common reason for preferring packaged water is that packaged water is cleaner and healthier than tap water. It is thought that the results of the analysis of potable water should be announced to the public and as a result, this will affect the water preferences of the people.

Keywords: packaged water, drinking water, consumer preference


Esra Çelik, Emine Didem Evci Kiraz. Knowledge, attitudes and behaviors of administrative staff working ın university hospital about the use of packaged water. Turk Hij Den Biyol Derg. 2020; 77(4 (Su ve Sağlık)): 193-200

Sorumlu Yazar: Esra Çelik, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (52 kere görüntülendi)
 (135 kere indirildi)Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi (Turkish Bulletin of Hygiene and Experimental Biology) çift kör hakemlik süreci uygulanan, bağımsız, uluslararası, Türkçe ve İngilizce dillerinde, online yayımlanan ve serbest erişimli bir dergidir.


Dergimiz; bireysel kullanıcıların ve kurumların ücretsiz kullanımını mümkün kılan açık erişimli bir dergidir. Kullanıcıların makalelerin tam metinlerine, yayıncı veya yazardan izin almadan erişim sağlayarak, okuma amaçlı yükleme yapma, kopyalama, dağıtma, çıktı alma, arama yapma işlemlerini gerçekleştirmelerine olanak verir. Bu sistem açık erişimli BOAI[1] tanımlaması ile uyumludur.

 

Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi (Turk Hij Den Biyol Derg); Index Copernicus, ResearchGate, CAS (Chemical Abstracts Service), Google Scholar, Google, Open J-Gate, Genamics JournalSeek, Academic Journals Database, Scirus Scientific Database, EBSCOhost Electronic Journals Service (EJS), Medoanet, SCOPUS, Türkiye Atıf Dizini, Türk - Medline ve TUBITAK - ULAKBIM Türk Tip Dizini’nde yer almaktadır.

 
LookUs & OnlineMakale