ISSN: 0377-9777 / e-ISSN: 1308-2523
Ana Sayfa İletişim English
 
Küresel bir tehdit: Acinetobacter baumannii enfeksiyonları, antimikrobiyal dirençte güncel durum ve alternatif tedavi yaklaşımları [Turk Hij Den Biyol Derg]
Turk Hij Den Biyol Derg. 2020; 77(3): 367-378 | DOI: 10.5505/TurkHijyen.2019.04764  

Küresel bir tehdit: Acinetobacter baumannii enfeksiyonları, antimikrobiyal dirençte güncel durum ve alternatif tedavi yaklaşımları

Aybala TEMEL1, Bayri ERAÇ2
1İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye
2Ege Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye

Acinetobacter baumannii ventilatör ilişkili pnömoni ve kateter ilişkili bakteriyemi başta olmak üzere, idrar yolu enfeksiyonları, yumuşak doku enfeksiyonları, septisemi, menenjit gibi ciddi enfeksiyonlara neden olan önemli nozokomiyal patojenlerden birisidir. Polisakkarit kapsül, fimbria, Lipit A ve lipopolisakkarit yapı gibi çeşitli virülans faktörlerinin yanı sıra siderofor, sekresyon sistemleri, biyofilm oluşturma özelliği ve antibiyotik direnç genleri bakterinin patogenezine katkı sağlamaktadır. Karbapenemler, aminoglikozitler, sulbaktam, kolistin ve tigesiklin ciddi klinik tablolara neden olan Acinetobacter enfeksiyonlarının tedavisinde sıklıkla kullanılan antimikrobiyal ajanlardır. Karbapenemlere direnç, genellikle çoklu ilaç direnci (ÇİD) ile birlikte görülmektedir. Dirençli izolatların tedavisinde kullanılan tigesiklin ve kolistine dahi çeşitli merkezlerde artan direnç oranları rapor edilmekte, bu durum A.baumannii enfeksiyonlarının tedavisini ve eradikasyonunu oldukça zorlaştırmaktadır. A.baumannii’de antimikrobiyal direnç durumunun ulaştığı endişe verici boyut, 2018 yılında Dünya Sağlık Örgütü tarafından yayınlanan ‘yeni antibiyotik keşfi gerektiren dirençli bakteriler’ listesinin ilk sırasında bu bakteri türünün yer almasıyla açıkça ortaya konmuştur. Antimikrobiyal dirençle mücadele ve etkin tedavi açısından bakterinin virülans faktörlerinin ve direnç mekanizmalarının daha iyi anlaşılması oldukça önemlidir. Çoklu ilaç dirençli bakterilerle mücadele global bir sağlık problemi haline gelmiş olup, A.baumannii’nin de içinde bulunduğu bu tür dirençli mikroorganizmalar ile mücadelede; enfeksiyon kontrol önlemleri, akılcı antibiyotik kullanımı ve antivirülans stratejilerin bütüncül bir yaklaşımla bir arada kullanılması gerekmektedir. Bu bağlamda, kombine antibiyotik kullanımı, efluks pompa inhibitörleri, anti-biyofilm ajanların kullanımı ve faj terapisi gibi alternatif tedavi potansiyeli olduğu düşünülen alanlarda yürütülen araştırmalar büyük önem taşımaktadır. Bu derlemede; A.baumannii’nin patogenezinde rol oynayan faktörler, epidemiyolojik özellikleri, antibiyotik direnç mekanizmaları hakkında güncel bilgilere yer verilmiş ve bu patojenle mücadelede öne çıkan alternatif tedavi yaklaşımları incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Acinetobacter baumannii, antibiyotik direnci, virülans faktörleri


A global threat: Acinetobacter baumannii infections, current condition in antimicrobial resistance and alternative treatment approaches

Aybala TEMEL1, Bayri ERAÇ2
1Izmir Katip Celebi University, Faculty of Pharmacy, Department of Pharmaceutical Microbiology, Izmir, Turkey.
2Ege University, Faculty of Pharmacy, Department of Pharmaceutical Microbiology, Izmir, Turkey.

Acinetobacter baumannii is an important nosocomial pathogens that cause serious infections such as ventilator-associated pneumonia, catheter-related bacteriemia, urinary tract infections, soft tissue infections, septicemia and meningitis. Various virulence factors such as polysaccharide capsule, fimbria, lipid A and lipopolysaccharide structure, siderophore, secretion systems, biofilm formation and antibiotic resistance genes contribute to the pathogenesis of the bacteria. Carbapenems, aminoglycosides, sulbactam, colistin and tigecycline are frequently used antimicrobial agents in Acinetobacter infections. Resistance to carbapenems is usually seen as multidrug resistance (MDR). As reported from various centers, the development of resistance to tigecycline and colistin, used in the treatment of MDR isolates, makes treatment of A.baumannii infections more difficult. In 2018, the World Health Organization published ‘global priority list of antibiotic-resistant bacteria requiring new antibiotic discovery’ and A.baumannii has been at the top of this list. The alarming dimension of the antimicrobial resistance in A.baumannii was clearly demonstrated by this report. Understanding of the virulence and resistance mechanisms of the bacterium is essential for effective treatment and.fighting antibiotic resistance. In combating MDR bacteria that have become a global health problem, such as A. baumannii, infection control preventions, rational antibiotic use and anti-virulence strategies need to be used in a holistic approach. The studies carried on alternative therapies, such as combined antibiotic use, efflux pump inhibitors, anti-biofilm agents and phage therapy are of great importance. In this review; the current knowledge about the factors involved in pathogenesis of A.baumannii, its epidemiological characteristics, antibiotic resistance mechanisms and alternative treatment approaches for combating had been evaluated.

Keywords: Acinetobacter baumannii, antibiotic resistance, virulence factors


Aybala TEMEL, Bayri ERAÇ. A global threat: Acinetobacter baumannii infections, current condition in antimicrobial resistance and alternative treatment approaches. Turk Hij Den Biyol Derg. 2020; 77(3): 367-378

Sorumlu Yazar: Bayri ERAÇ, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (69 kere görüntülendi)
 (44 kere indirildi)Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi (Turkish Bulletin of Hygiene and Experimental Biology) çift kör hakemlik süreci uygulanan, bağımsız, uluslararası, Türkçe ve İngilizce dillerinde, online yayımlanan ve serbest erişimli bir dergidir.


Dergimiz; bireysel kullanıcıların ve kurumların ücretsiz kullanımını mümkün kılan açık erişimli bir dergidir. Kullanıcıların makalelerin tam metinlerine, yayıncı veya yazardan izin almadan erişim sağlayarak, okuma amaçlı yükleme yapma, kopyalama, dağıtma, çıktı alma, arama yapma işlemlerini gerçekleştirmelerine olanak verir. Bu sistem açık erişimli BOAI[1] tanımlaması ile uyumludur.

 

Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi (Turk Hij Den Biyol Derg); DOAJ (Directory of Open Access Journals), Index Copernicus, ResearchGate, CAS (Chemical Abstracts Service), Google Scholar, Google, Open J-Gate, Genamics JournalSeek, Academic Journals Database, Scirus Scientific Database, EBSCOhost Electronic Journals Service (EJS), Medoanet, SCOPUS, Türkiye Atıf Dizini, Türk - Medline ve TUBITAK - ULAKBIM Türk Tip Dizini’nde yer almaktadır.

 
LookUs & OnlineMakale