ISSN: 0377-9777 / e-ISSN: 1308-2523
Amfoterisin B, flukonazol ve vorikonazollünün kan kültürlerinden izole edilen Candida türlerine karşı antifungal aktivitesinin mikrodilüsyon ve disk diffüzyon yöntemleri ile belirlenmesi [Turk Hij Den Biyol Derg]
Turk Hij Den Biyol Derg. 2014; 71(3): 131-140 | DOI: 10.5505/TurkHijyen.2014.05658

Amfoterisin B, flukonazol ve vorikonazollünün kan kültürlerinden izole edilen Candida türlerine karşı antifungal aktivitesinin mikrodilüsyon ve disk diffüzyon yöntemleri ile belirlenmesi

Nimet Yiğit1, Esin Aktaş2
1Atatürk Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Erzurum
2Atatürk Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji Ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı, Erzurum

AMAÇ: Candida türlerinin neden olduğu invaziv fungal enfeksiyonlar önemli ölçüde artmıştır. Kandidemiler sadece mortalite ile ilişkili olmayıp, aynı zamanda hastanede kalış süresinin uzamasına ve tıbbi bakım maliyetinin artmasına da sebep olmaktadır. Candida albicans ve non-albicans Candida türlerinin neden olduğu kandidemilerde, hastaların klinik bulgularının aynı olmasına rağmen bu türlerin antifungal ilaçlara duyarlılıkları da farklıdır. Bu çalışmada; Candida kan izolatlarının antifungal duyarlılık verilerini sunmaktadır.
YÖNTEMLER: 35 Candida albicans, 25 Candida tropicalis, 15 Candida parapsilosis, 8 Candida glabrata, 4 Candida krusei ve 3 Candida kefyr olmak üzere toplam 90 Candida izolatı incelendi. Bu türlerin amfoterisin B, flukonazol ve vorikonazole karşı antifungal duyarlılıkları %2 glukozla zenginleştirilmiş RPMI 1640 agar besiyeri kullanılarak mikrodilüsyon yöntemi (CLSI M27-A3) ve 0,5 μg/mL metilen mavisi ve %2 glukozla zenginleştirilmiş Mueller-Hinton agar besiyeri kullanılarak disk diffüzyon (CLSI M44-A2) yöntemi ile belirlendi.
BULGULAR: Candida izolatları mikrodilüsyon yöntemi ile %87,7 oranında, disk diffüzyon yöntemi ile %82,2 oranında flukonazole duyarlı bulundu. Mikrodilüsyon yöntemi ile bu izolatların %6,6’sı
(%8,5 C. albicans, %4,0 C. tropicalis ve % 25,0 C. glabrata) flukonazole karşı doza bağlı duyarlı, %5,5 ise dirençli olarak belirlendi. Dirençli suşların dördü C. krusei (%100), biri ise C. albicans (%2,8) idi. Disk diffüzyon yöntemi ile Candida suşlarının %12,2’si doza bağlı duyarlı (%17,1 C. albicans, %12,0 C. tropicalis and %25,0 C. glabrata) olarak, %5,5’i [bir izolat C. albicans (%2,8), dört izolat C. krusei (%100)] ise flukonazole dirençli olarak belirlendi. Bütün suşlar amfoterisin B ve vorikonazole duyarlı olarak bulundu.
SONUÇ: Amfoterisin B ve vorikonazollün Candida izolatlarına karşı in-vitro aktivitesinin yüksek olduğu belirlendi. Antifungal ilaçlara direnç artmaktadır ki bundan dolayı fungal patojenlerin duyarlılık profillerini değerlendirmek giderek önem kazanmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Antifungal duyarlılık, Flukonazol, kan izolatları

Activities of amphotericin B, fluconazole and voriconazole against Candida bloodstream isolates determined by broth microdilution and disk diffusion methods

Nimet Yiğit1, Esin Aktaş2
1Medical Laboratory Department, Ataturk Universty Health Services Vocational Training School, Erzurum, Turkey
2Microbiology And Clinical Microbiology Department, Ataturk Universty Medical Faculties, Erzurum, Turkey

OBJECTIVE: Invasive fungal infections caused by Candida species have increased significantly. Candidemia is not only associated with a mortality, but also extends the duration of hospital stay and increases the cost for medical care. Although, the clinical presentations of the
patients with candidemia caused by Candida albicans and non-albicans Candida species are indistinguishable, the susceptibilities to antifungal agents of these species are different. This study presents data on anti fungal susceptibility profiles of Candida bloodstream isolates.
METHODS: We tested a total of 90 strains, including 35 strains of Candida albicans, 25 strains of Candida tropicalis, 15 strains of Candida parapsilosis, 8 strains of Candida glabrata, 4 strains of Candida krusei and 3 strains of Candida kefyr. Susceptibility to amphotericin B, fluconazole and voriconazole was determined by Clinical Laboratory Standards Institute broth micro dilution method (CLSI M27-A3) using RPMI 1640 as test medium supplemented with 2% glucose and disk diffusion methods were performed according to CLSI M44-A2 using
methylene blue (0.5 μg/mL) and glucose (2%) enriched Mueller-Hinton agar.
RESULTS: In this study, 87.7%, 82.2% of Candida isolates were susceptible to fluconazole with the broth microdilution method and the disk diffusion method respectively, based on CLSI breakpoints. A further 6.6% were classified as susceptible-dose-dependent (8.5% C. albicans, 4.0% C. tropicalis and 25.0% C. glabrata) and fluconazole resistance was detected in 5.5% of all isolates by microdilution method. Four isolates of these strains were C. krusei (100%) and one strain was C. albicans (2.8%). 12.2% of Candida spp. were classified
as susceptible-dose-dependent (17.1% C. albicans, 12.0% C. tropicalis, and 25.0% C. glabrata) and fluconazole resistance was detected in 5.5% of all isolates. Four isolates of these strains were C. krusei (100%) and one strain was C. albicans (2.8%) by disk diffusion method. All isolates were susceptible to amphotericin B and voriconazole using by two methods.
CONCLUSION: Voriconazole and amphotericin B were active in-vitro against yeasts. As anti fungal drug resistance may become more frequent, it is increasingly important to evaluate current anti fungal susceptibility profiles of fungal pathogens.

Keywords: Antifungal susceptibility, fluconazole, bloodstream isolates

Nimet Yiğit, Esin Aktaş. Activities of amphotericin B, fluconazole and voriconazole against Candida bloodstream isolates determined by broth microdilution and disk diffusion methods. Turk Hij Den Biyol Derg. 2014; 71(3): 131-140

Sorumlu Yazar: Nimet Yiğit, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale
w