ISSN: 0377-9777 / e-ISSN: 1308-2523
Ana Sayfa İletişim English
 
COVID-19 hastalarının hava ambulansı ile nakli [Turk Hij Den Biyol Derg]
Turk Hij Den Biyol Derg. 2021; 78(1): 47-52 | DOI: 10.5505/TurkHijyen.2020.16046  

COVID-19 hastalarının hava ambulansı ile nakli

Eren USUL1, Semih KORKUT2
1Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, Ankara/türkiye
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Kartal Lütfü Kırdar Eğitim Araştırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, İstanbul/türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Yeni koronovirs hastalığı (COVID-19) pandemisinde, acil sağlık hizmetleri kara ve hava ambulanslarıyla ön hatta görev alırlar ve ciddi zorluklarla karşı karşıyadırlar. Şimdiye kadar, COVID-19 hastalarının bakımı ve Avrupa çapında hava ambulans sistemleri ile taşınmasına ilişkin veriler çok sınırlıdır. Pandemi döneminde yurtiçi ve yurtdışı birçok COVID-19 hastasının transferi hava ambulansları ile yapılmıştır. Biz bu çalışmamızda hava ambulans sistemimizle taşınan COVID-19 hastalarının tanımlayıcı özelliklerini incelemeyi amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmamız retrospektif kohort çalışmasıdır. Çalışmaya 15.04.2020-31.12.2020 tarihleri arasında real time PCR testi sonucuna göre COVID-19 tanısı alıp sabit kanatlı hava ambulansı ile transfer edilen hastalar çalışmaya dahil edildi. Vakaların bilgileri Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Otomasyon Sisteminden (ASOS) ve uçuş kayıtlarından elde edildi. Hastaların uçuş süresi, yaş, cinsiyet, yatış yeri durumu (servis/yoğun bakım ünitesi), vital bulguları, aldıkları tedavi (nazal oksijen, Non invaziv mekanik ventilasyon (NIMV), mekanik ventilasyon), taşınma şekilleri ve taşınma sonrası dezenfeksiyon işlemleri incelendi.
BULGULAR: Çalışma tarihleri arasında sabit kanatlı ambulans ile real time PCR testi sonucuna göre kesin COVID-19 tanısı alan hasta sayısı 80 idi. Hastaların %85’i erkekti ve yaş ortalaması 44,7 ± 14,0 idi. Ortalama uçuş süresi 492,2 ± 270,8 dakikaydı. Transfer edilen COVID-19 hastalarının %87,5’i (n=70) yataklı servise, %12,5’i (n=10) yoğun bakıma yatırıldı. Transfer sürecinde %2,5’i (n=2) CPAP tedavisi, %3,8’i (n=3) mekanik ventilatör takibi, %22,5’i (n=18) İ.V. sıvı tedavisi ve %71,3’ü (n=57) nazal oksijen tedavisi almıştır. Tüm hastaların transferinde tıbbi ekip Kişisel Koruyucu Donanım (KKD) kullanmıştır. Hastaların %97,5’i (n=75) portablzolasyon ünitesi (PÜ)’nde, %2,5’i (n=5) ise izolasyonsuz transfer edilmiştir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: COVID-19 hastalarının havadan uzun sürelerde bile nakli ve bakımı uygun görülmektedir. KKD'ın uygun kullanımı ve Pܒler içinde COVID-19 hastalarının hava yoluyla taşınması görevli personel için güvenli olabilir

Anahtar Kelimeler: COVID-19, hava ambulans, portabl izolasyon ünitesi, transfer, kişisel koruyucu donanım


Transport of COVID-19 patients by air ambulance

Eren USUL1, Semih KORKUT2
1Dışkapı Yıldırım Beyazıt Training And Research Hospital, Department Of Emergency Medicine, Ankara/turkey
2University Of Health Sciences, Kartal Dr Lütfi Kırdar Training And Research Hospital, Department Of Emergency Medicine, İstanbul/turkey

INTRODUCTION: In the new coronovirus (COVID-19) pandemic, emergency healthcare services work on the frontline with land and air ambulances and face serious challenges. Until now, data on the care of COVID-19 patients and transport by European air ambulance systems are very limited. During the pandemic period, many domestic and international COVID-19 patients were transferred by air ambulances. In this study, we aimed to reveal the analysis of COVID-19 patients transported by our air ambulance system and how the transfers took place.
METHODS: Our study is a retrospective cohort study. Patients who were diagnosed with COVID-19 as a result of real time PCR and transferred by fixed wing air ambulance between 15.04.2020 and 31.12.2020 were included in the study. The information of the cases was obtained from the Ministry of Health Emergency Health Services Automation System (ASOS) and flight records. Flight time, age, gender, hospitalization status (ward / intensive care unit), vital signs, treatment received (nasal oxygen, Non-invasive mechanical ventilator (NIMV), mechanical ventilator), transportation patterns and post-transport disinfection procedures were recorded.
RESULTS: Between the study dates, the number of patients with a definite diagnosis of COVID-19 according to real time PCR results with fixed wing ambulance was 80. 85% of the patients were male and the mean age was 44.7 ± 14.0 years. The average flight time for these patients was 492.2 ± 270.8 minutes. 87.5% (n = 70) of the COVID-19 patients were hospitalized in the inpatient service and 12.5% (n = 10) in the intensive care unit. 2.5% (n = 2) CPAP therapy, 3.8% (n = 3) mechanical ventilator follow-up, 22.5% (n = 18) IV fluid therapy and 71.3% (n = 57) received nasal oxygen therapy. Medical team used Personal Protective Equipment (PPE) in transferring all patients. 97.5% (n = 75) of the patients were transferred in the Portable Isolation Unit (PIU) and 2.5% (n = 5) were transferred without isolation.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Transport and care of COVID-19 patients seem appropriate even for long periods from the air. Proper use of PPE and PIUs can provide security for personnel in charge of air transport of COVID-19 patients.

Keywords: COVID-19, air ambulances, portable isolation unit, transfer, personal protective equipment


Eren USUL, Semih KORKUT. Transport of COVID-19 patients by air ambulance. Turk Hij Den Biyol Derg. 2021; 78(1): 47-52

Sorumlu Yazar: Eren USUL, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (64 kere görüntülendi)
 (74 kere indirildi)Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi (Turkish Bulletin of Hygiene and Experimental Biology) çift kör hakemlik süreci uygulanan, bağımsız, uluslararası, Türkçe ve İngilizce dillerinde, online yayımlanan ve serbest erişimli bir dergidir.


Dergimiz; bireysel kullanıcıların ve kurumların ücretsiz kullanımını mümkün kılan açık erişimli bir dergidir. Kullanıcıların makalelerin tam metinlerine, yayıncı veya yazardan izin almadan erişim sağlayarak, okuma amaçlı yükleme yapma, kopyalama, dağıtma, çıktı alma, arama yapma işlemlerini gerçekleştirmelerine olanak verir. Bu sistem açık erişimli BOAI[1] tanımlaması ile uyumludur.

 

Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi (Turk Hij Den Biyol Derg); Index Copernicus, ResearchGate, CAS (Chemical Abstracts Service), Google Scholar, Google, Open J-Gate, Genamics JournalSeek, Academic Journals Database, Scirus Scientific Database, EBSCOhost Electronic Journals Service (EJS), Medoanet, SCOPUS, Türkiye Atıf Dizini, Türk - Medline ve TUBITAK - ULAKBIM Türk Tip Dizini’nde yer almaktadır.

 
LookUs & OnlineMakale