ISSN: 0377-9777 / e-ISSN: 1308-2523
Ana Sayfa İletişim English
 
Uygunsuz antibiyotik kullanımı ve antibiyotik kullanımına bağlı advers olayların araştırılması [Turk Hij Den Biyol Derg]
Turk Hij Den Biyol Derg. 2021; 78(1): 3-14 | DOI: 10.5505/TurkHijyen.2020.18942  

Uygunsuz antibiyotik kullanımı ve antibiyotik kullanımına bağlı advers olayların araştırılması

Rezan HARMAN1, Filiz GÜNSEREN2
1Mersin Toros Devlet Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji, Mersin
2Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji, Antalya

GİRİŞ ve AMAÇ: Antimikrobiyal ilaçlar, tarihte birçok vakada dramatik iyileşmeden sorumluyken; günümüzde yatan ve ayaktan hasta grubunda geniş kullanımı nedeniyle giderek etkinliği azalmakta olan ilaç grubu olarak görülmektedir. Bu ilaçların kullanımının artması antimikrobiyal direncinde artışı, tıbbi, ekonomik ve halk sağlığıyla ilgili problemleri de beraberinde getirmiştir. Bu çalışmanın amaçı yatan hastalarda uygunsuz antibiyotik kullanımının değerlendirilmesi ve antibiyotik kullanımına bağlı advers ( istenmeyen ) olayları ve en sık nedenlerini saptamaktır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Hastane’ de yatan antibiyotik kullanmış olan 400 hasta taburcu olurken çalışmaya alındı ve uygunsuz antibiyotik kullanım nedenleri ve antibiyotik kullanımı ile ilgili istenmeyen ilaç olayları saptanmaya çalışıldı. Çalışma gözlemsel olarak yürütüldü.
BULGULAR: Hastanede yatan ve yatışı sırasında antibiyotik kullanmış olan 400 hasta çalışmaya alındı. Dahili bölümlerde yatan hasta sayısı 107 (%27), cerrahi bölümlerde yatan hasta sayısı ise 293’tü (%73). Çalışmaya alınan hastaların antibiyotik kullanım endikasyonları proflaktik, empirik ve etkene yönelik olarak üç ana başlık altında incelendi. Antibiyotik kullanımları cerrahi bölümlerde %84 oranında profilaktik olarak başlanmıştı. Proflaktik tedavilerin % 95. 5 oranında uygunsuzdu. Dahili bölümler de ise antibiyotik başlama endikasyonu tamamen farklı olup %89 oranında empirikti. Empirik tedavi başlanan dahili bölümlerde % 10.5 oranında tedavi uygunsuzdu. Dahili bölüm hastalarının %9,3’ünde, cerrahi bölüm hastalarının ise %3’ünde antibiyotiğe bağlanan ilaç yan etkileri saptanmıştı. İnfeksiyon Hastalıkları’nın değerlendirdiği hastalar incelendiğinde %12 hastanın tedavi süresi uygunsuzluğu saptandı, uygunsuzlukarın hepsi bölüm doktorlarının infeksiyon hastalıklarının önerilerine uymaması nedeni ile idi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Sonuç olarak antibiyotik kullanımına bağlı advers olayların azaltılmasında İnfeksiyon hastalıkları uzmanlarının hastanelerde yeterli sayıda ve etkinlikte olmalarıyla bu sorunların büyük bir kısmının çözüleceğini düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: Antibiyotik kullanımı, advers olay, yan etki, profilaksi


Evaluation of adverse cases related to use of antibiotics and inappropriate use of antibiotics

Rezan HARMAN1, Filiz GÜNSEREN2
1Mersin Toros Public Hospital, İnfectious Diseases and Clinical Microbiology, Mersin
2Mediterranean Üniversity Medical School, İnfectious Diseases and Clinical Microbiology, Antalya

INTRODUCTION: Throughout history, antimicrobial medications are responsible for the well being of many cases in the world; however it is now perceived as a group of medicine which is becoming less effective due to its widespread use. Inappropriate use of these medication increases antimicrobial resistance of the human body as well as causing many medical, economical and public health related issues. The purpose of this study is to evaluate inappropriate use of antibiotics for in-patients and to diagnose adverse effects related to such use in addition to determining the most common causes of such adverse effects.
METHODS: 400 in-patients who were using antibiotics were observed and inappropriate use of antibiotics was evaluated to diagnose adverse effects related to such use. The study was conducted empirically.
RESULTS: 400 in-patients who were using antibiotics were observed during the study. 107 of the patients (%27) were being warded in the internal diseases department and 293 of them (%73) were being warded surgical departments. Antibiotic usage indications of the patients who were included in this study were analysed under three main topics: prophylactic, empirical and casual analysis. In surgical departments, 84% of the patients started antibiotics use prophylactically. Prophylactic treatments had %95.5 inconvenience rate. On the other hand, internal diseases departments had a completely different antibiotic use indication and were 89% empyrical. Internal diseases departments that proceeded with empyrical treatment had 10.5% inconvenience rate. Side effects of antibitiocs use were observed on 9.3% of the patients in the internal diseases departments and on %3 of the patients in the surgical departments. Analyzing the patients in which Infection Diseases were evaluated %12 of the patients were observed to have an inconvenience timing of treatment period. All of the inconveniences were due to departmental doctors’ failure to comply with the recommendations of the infectious diseases department.
DISCUSSION AND CONCLUSION: As a result, we strongly believe that adverse effects of inappropriate antibiotics use shall be prevented by employing sufficient amount of qualified infectious disease specialists in hospitals.

Keywords: Antibiotic use, advere cases, side effects, prophylaxis


Rezan HARMAN, Filiz GÜNSEREN. Evaluation of adverse cases related to use of antibiotics and inappropriate use of antibiotics. Turk Hij Den Biyol Derg. 2021; 78(1): 3-14

Sorumlu Yazar: Rezan HARMAN, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (172 kere görüntülendi)
 (146 kere indirildi)Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi (Turkish Bulletin of Hygiene and Experimental Biology) çift kör hakemlik süreci uygulanan, bağımsız, uluslararası, Türkçe ve İngilizce dillerinde, online yayımlanan ve serbest erişimli bir dergidir.


Dergimiz; bireysel kullanıcıların ve kurumların ücretsiz kullanımını mümkün kılan açık erişimli bir dergidir. Kullanıcıların makalelerin tam metinlerine, yayıncı veya yazardan izin almadan erişim sağlayarak, okuma amaçlı yükleme yapma, kopyalama, dağıtma, çıktı alma, arama yapma işlemlerini gerçekleştirmelerine olanak verir. Bu sistem açık erişimli BOAI[1] tanımlaması ile uyumludur.

 

Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi (Turk Hij Den Biyol Derg); Index Copernicus, ResearchGate, CAS (Chemical Abstracts Service), Google Scholar, Google, Open J-Gate, Genamics JournalSeek, Academic Journals Database, Scirus Scientific Database, EBSCOhost Electronic Journals Service (EJS), Medoanet, SCOPUS, Türkiye Atıf Dizini, Türk - Medline ve TUBITAK - ULAKBIM Türk Tip Dizini’nde yer almaktadır.

 
LookUs & OnlineMakale