ISSN: 0377-9777 / e-ISSN: 1308-2523
The evaluation of analytical performance of Total PSA and Free PSA tests by using 6-sigma method [Turk Hij Den Biyol Derg]
Turk Hij Den Biyol Derg. 2021; 78(2): 153-158 | DOI: 10.5505/TurkHijyen.2020.19052

The evaluation of analytical performance of Total PSA and Free PSA tests by using 6-sigma method

Çiğdem YÜCEL1, Müjgan ERCAN2, Murat KIZILGÜN1
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Biyokimya Kliniği
2Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya Klinği

GİRİŞ ve AMAÇ: Sigma metrik yöntem, laboratuvarların analitik performansını değerlendirmede ve karşılaştırmada kullanılan bir kalite ölçüm yöntemidir. 6 sigma yöntemi ile klinik analitik faz değerlendirilebilir ve iç kalite kontrol (İKK) stratejisi ve sıklığı planlanabilir. Bu çalışmada biz tümör belirteçleri olan total PSA ve serbest PSA testlerinin sigma değerlerini hesaplayarak analitik performanslarını değerlendirmeyi amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Her iki test için de ardışık 3 aylık iç kalite kontrol sonuçları değerlendirilerek sigma seviyeleri hesaplandı. Bias ve varyasyon katsayısı (CV) hesaplandı. Toplam izin verilebilir hata (TEa) değeri için biyolojik varyasyon veritabanları kullanıldı. Hesaplanan sigma değerleri sırasıyla şöyle değerlendirildi: ">5", "4-5", "3-4" ve " <3” çok iyi, iyi, minimum ve kabul edilemez.
BULGULAR: 3-aylık iki seviye iç kalite ile değerlendirilen sigma değerleri total PSA için > 5 ve 4-5,serbest PSA için ise her iki seviyede <3 olarak bulunmuştur.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bulgularımız, total PSA analitik performansının iyi, serbest PSA'nın ise kabul edilemez derecede olduğunu göstermiştir. Yüksek hata oranınsa sahip bir testi sigma değerlendirmesi ile saptamak mümkündür ve bu test daha sıkım kalite kontrol uygulamaları ile kontrol altında tutuklabilir. Bizim çalışmamız, kendi laboratuvarımız için serbest PSA testine daha katı bir iç kalite kontrol protokolü uygulamamız gerektiğini ortaya koymuştur.

Anahtar Kelimeler: total PSA, serbest PSA, 6 sigma

Total PSA ve serbest PSA testlerinin analitik performansının 6-sigma yöntemi ile değerlendirilmesi

Çiğdem YÜCEL1, Müjgan ERCAN2, Murat KIZILGÜN1
1University of Health Scinces, Ankara Gülhane Training and Research Hospital, Department of Clinical Biochemistry
2Harran University Faculty of Medicine, Clinical Biochemistry Department

INTRODUCTION: Sigma Metrics Methodology is a quality measurement method in order to evaluate and compare the analytical performance of laboratories. Six Sigma can be used as a clinical analytical phase assessment methodology to form an internal quality control (IQC) strategy and plan its frequency. In this study, we aimed to evaluate the analytical performance of the tumor markers total and free prostate specific antigen (PSA) by calculating process sigma values.
METHODS: Sigma levels for both tests were analyzed by using IQC values retrieved from laboratory information system for consecutive 3 months. Bias and coefficient of variation (CV) were calculated. Biological variation databases were used for Total Allowable Error (TEa). The calculated sigma values were classified as follows: ">5", "4-5", "3-4" and " <3” as very good, good, minimum and unacceptable respectively.
RESULTS: The sigma values of total PSA and free PSA tests according to the 3-month data of two IQC levels were found to > 5 and 4-5 for total PSA,while those for free PSA were <3 for both levels.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Our results showed that performance of total PSA is good while performance of free PSA is unacceptable. It is possible to determine a test with high error probability by evaluating the fine sigma levels and the tests that must be quarded by more stringent quality control applications. Our study has shown that we need to apply a more stringent IQC regime for fPSA test.

Keywords: total PSA, free PSA, 6 sigma

Çiğdem YÜCEL, Müjgan ERCAN, Murat KIZILGÜN. Total PSA ve serbest PSA testlerinin analitik performansının 6-sigma yöntemi ile değerlendirilmesi. Turk Hij Den Biyol Derg. 2021; 78(2): 153-158

Sorumlu Yazar: Çiğdem YÜCEL, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale
w