ISSN: 0377-9777 / e-ISSN: 1308-2523
Geriatrik hastalarda idrar yolu enfeksiyonları ve etkenlerinin değerlendirilmesi [Turk Hij Den Biyol Derg]
Turk Hij Den Biyol Derg. 2022; 79(1): 115-122 | DOI: 10.5505/TurkHijyen.2022.19971

Geriatrik hastalarda idrar yolu enfeksiyonları ve etkenlerinin değerlendirilmesi

Müge AYHAN1, Ayşe KAYA KALEM2, İmran HASANOĞLU2, Bircan KAYAASLAN2, Rahmet GÜNER2
1Ankara Şehir Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları Ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği
2Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Ankara Şehir Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları Ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği

GİRİŞ ve AMAÇ: İdrar yolu enfeksiyonları yaşlı hastalarda ikinci en sık görülen hastalık ve bakterilere bağlı gelişen en sık hastalıktır. İmmün sistemin yaşlanması, eşlik eden hastalıklar ve çeşitli fizyolojik değişiklikler nedeni ile yaşla birlikte bu tür enfeksiyonlara yatkınlık gelişebilmektedir. Ampirik tedavi seçimi için bu hasta grubunda üreyen etkenlerin ve direnç durumunun bilinmesi önemlidir. Bu çalışmada kliniğimize idrar yolu enfeksiyonu nedeni ile yatırılan hastalarda hasta özellikleri, üreyen etkenler ve bu etkenlerin direnç durumlarının değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Kliniğimize Mart 2019-Mart 2020 tarihleri arasında üriner enfeksiyon tanısı ile yatırılan 65 yaş üzeri hastalar demografik özellikler, kültür sonuçları ve etkenlerin direnç durumu yönüyle geriye dönük olarak hasta yatış bilgileri, hasta dosyaları ve hastane bilgi işlem sistemi üzerindeki tüm tıbbi kayıtları incelenerek değerlendirilmiştir.
BULGULAR: Çalışmaya toplam 118 hasta dahil edilmiş olup hastaların yaş ortalaması 74,65±7,4 idi. Komorbid hastalıklar olarak en sık hipertansiyon (%41,5), diyabet (%30,0) ve demans (%18,6) izlenmiştir. Üriner girişim öyküsü (%11,0) hastalarda en sık görülen komplike edici faktör olarak bulunmuştur. Hastalarda üreyen etkenlerin çoğunluğu (%86,0) gram negatiflerdi. En sık izlenen etkenler sırasıyla Escherichia coli (E. coli) (%59,0) ve Klebsiella pneumoniae (K. pneumoniae) (%17,0) olarak izlenirken, genişlemiş spektrumlu beta-laktamaz (GSBL) sıklığı E. coli’de %56,0 oranında K. pneumoniae’da %40,0 olarak izlenirken karbapenem direnci K. pneumoniae suşlarında %20,0 oranında izlenmiştir. Hastaların %12,7’sinde 28.günde enfeksiyona bağlı mortalite izlenmiştir. Mortalite izlenen ve izlenmeyen hastalar direnç varlığı (GSBL/karbapenem direnci) ve etken dağılımı açısından karşılaştırılmış ve iki grup arasında istatistiksel olarak farklılık izlenmemiştir (Sırasıyla p=0,573 ve p=0,161).
TARTIŞMA ve SONUÇ: İdrar yolu enfeksiyonları yaşlı popülasyonda en sık bakteriyemi nedenidir ve sıklıkla yatış gerektirir. Üriner inkontinans, idrar retansiyonu, üriner kateterizasyon gerektiren hastane yatışları, bakımevinde kalma ve immun yaşlanma gibi nedenlerle yaşlanma idrar yolu enfeksiyonu gelişimi için başlıca risk faktörlerinden biridir. Bunun yanında giderek artan direnç ile birlikte tedavisinde güçlük yaşanabilmekte ve önemli morbidite ve mortaliteye neden olabilmektedir. Çalışmamızda izole edilen etkenlerde direnç oldukça yüksek oranda izlenmiştir. Ampirik tedavi seçiminde bu durum göz önünde bulundurulmalıdır. Her merkez kendi özel hasta popülasyonlarında izlenen enfeksiyon etkenlerini ve direnç profilleri takibini periyodik olarak gerçekleştirmeli ve hem direnci azaltmak hem de etkin tedavi sağlamak amacı ile kendi çözüm stratejilerini oluşturmalıdır.

Anahtar Kelimeler: üriner sistem enfeksiyonları, E. coli, K. pneumoniae, antimikrobiyal direnci, geriatrik

Evaluation of urinary tract infections and causative agents in geriatric patients

Müge AYHAN1, Ayşe KAYA KALEM2, İmran HASANOĞLU2, Bircan KAYAASLAN2, Rahmet GÜNER2
1Ankara City Hospital, Department Of Infectious Diseases And Clinical Microbiology
2Ankara Yıldırım Beyazıt University, Ankara City Hospital, Department Of Infectious Diseases And Clinical Microbiology

INTRODUCTION: Urinary tract infections are the second most common disease in elderly patients and the most common disease related to bacteria. Due to the immune senescence, comorbid diseases and various physiological changes, susceptibility to such infections may develop with age. It is important to know the common pathogens and resistance profile in this patient population for empirical treatment selection.We aimed to evaluate patient characteristics, causative microorganisms and their resistance in elderly patients hospitalized in our clinic due to urinary tract infection.
METHODS: Patients who were older than 65 years who were hospitalized in our clinic with a diagnosis of urinary infection between March 2019 and March 2020 were retrospectively evaluated. Hospitalization information, patient files and all medical records on the hospital information processing system in terms of demographic characteristics, culture results and resistance status of the pathogens.
RESULTS: A total of 118 patients were included in the study and the mean age of the patients was 74,65 ± 7,4. hypertension (41,5%), diabetes (30,0%) and dementia (18,6%) were the most common comorbid diseases. Urinary procedure history (11,0%) was the most common complicating factor in the patients. Majority (86,0%) of the causative agents were gram-negative bacteria. Escherichia coli (E. coli) (59,0%) and Klebsiella pneumoniae (K. pneumoniae) (17,0%) were the most commonly isolated pathogen, respectively. While extended spectrum beta-lactamase (ESBL) was observed as 56,0% in E. coli and 40,0% in K. pneumoniae, carbapenem resistance was observed at a rate of 20,0% in K. pneumoniae strains. Patients with and without mortality were compared in terms of the presence of resistance (ESBL / carbapenem resistance) and distribution of the infectious agents, and there was no statistically significant difference between the two groups (p=0,573 and p=0,161, respectively).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Urinary system infections are the most common cause of bacteremia in the elderly population and often require hospitalization. Aging is one of the major risk factors for the development of urinary infections due to reasons such as urinary incontinence, urinary retention, hospitalizations requiring urinary catheterization, staying in a nursing home and immune aging.It can cause significant morbidity and mortality. For this reason, it is important to know the pathogens and resistance status in order to organize effective and appropriate empirical treatment in this patient population.

Keywords: urinary tract infections, E. coli, K. pneumoniae, antimicrobial resistance, geriatric

Müge AYHAN, Ayşe KAYA KALEM, İmran HASANOĞLU, Bircan KAYAASLAN, Rahmet GÜNER. Evaluation of urinary tract infections and causative agents in geriatric patients. Turk Hij Den Biyol Derg. 2022; 79(1): 115-122

Sorumlu Yazar: Müge AYHAN, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale
w