ISSN: 0377-9777 / e-ISSN: 1308-2523
Ana Sayfa İletişim English
 
İlaçlama sektöründe çalışan işçiler ile zehirlenme şüphesi görülen hastaların kolinesteraz seviyelerinin belirlenmesi [Turk Hij Den Biyol Derg]
Turk Hij Den Biyol Derg. 2013; 70(1): 7-14 | DOI: 10.5505/TurkHijyen.2013.21043  

İlaçlama sektöründe çalışan işçiler ile zehirlenme şüphesi görülen hastaların kolinesteraz seviyelerinin belirlenmesi

Banuçiçek Yücesan1, Mürsel Kurt1, Figen Sezen2, Serdar Alp Subaşı1
1Refik Saydam Hıfzısıhha Merkezi Başkanlığı, Tüketici Güvenliği Ve Sağlık Etkileri Araştırma Laboratuvarı
2Refik Saydam Hıfzısıhha Merkezi Başkanlığı, Salgın Hastalıklar Araştırma Müdürlüğü Ulusal Tüberküloz Referans Laboratuvarı

AMAÇ: Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı Tüketici Güvenliği ve Sağlık Etkileri Araştırma Müdürlüğü Biyolojik Materyal Laboratuvarına 2008-2010 yılları arasında başvuran, pestisitlerin kronik etkilerine maruz kalan tarım ve ilaçlama şirketi işçileri ile pestisit zehirlenmesi şüphesi görülen hastaların kolinesteraz seviyelerinin substrat olarak butyrylthiocholine kullanılarak spektrofotometrik olarak belirlenmesi amaçlanmıştır.
YÖNTEMLER: Kan örnekleri biyolojik materyal laboratuvarında analize alınmıştır. Plazma kolinesteraz seviyesi 01.01.2008 - 17.07.2010 tarihleri arasında; Cholinesterase, butyrylthiocholine.kinetic, (Spınreact); 17.07.2010 tarihinden sonra ise; Cholinesterase, butyrylthiocholine substrate, (Quimica clinica aplıcada S.A.) isimli kit ile çalışılmıştır. Alınan kanların plazmaları ayrılarak, ön işlemlere tabi tutulmuş ve hazırlanan numuneden 405 nm’de oda sıcaklığında spektrofotometrik yöntemle, kolinesteraz seviyesi kantitatif olarak ölçülmüştür.
BULGULAR: Bu çalışmada pestisit maruziyeti ve şüphesi nedeniyle başvuran 1136 kişinin kanında kolinesteraz düzeyi incelenmiştir. Başvuran bu kişilerin 367 (%32,3)’sini kolinesteraz seviye takibi amacıyla ilaçlama sektöründe çalışan işçiler, 769 (%67,7)’unu ise zehirlenme ön tanısı nedeniyle kolinesteraz seviyesi araştırılan kişiler oluşturmuştur. Zehirlenme ön tanısı olan kişilerin 222 (%28,9)’sinde serum kolinesteraz seviyesi düşük olarak tespit edilmiştir. Bu kişilerin 119 (%53,6)’unu kadınlar ve en sık 10-19 yaş grubu 56 (%25,2) oluşturmuştur. İlaçlama firmalarından laboratuvarımıza müracaat eden kişilerin 347 (%94,6)’sinin değerleri normal sınırlarda tespit edilmiştir. Bu kişilerin ancak 20 (% 5,4)’sinde kolinesteraz düzeyleri zehirlenme sınırında saptanmıştır. Kolinesteraz seviyesi düşük tespit edilen işçilerin ise 30-39 yaş grubunda en fazla olduğu izlenmiştir.
SONUÇ: Organofosforlu insektisit zehirlenmelerinde ve bu maddeler ile ilaçlama yapan kişilerde kolinesteraz seviyesinin ölçümü son derece önemlidir. Çalışmamızda zehirlenme ön tanısı ile gelen 547 (%71,1)hasta ve sektörde çalışan 347 (%94,6) işçide kolinesteraz seviyesi normal tespit edilmiştir. Bu bağlamda zehirlenme öntanılı hastaların klinikler tarafından daha iyi sorgulanması gerektiği gözlemlenmiştir. Ayrıca ilaçlama sektöründe çalışan işçilerin organofosforlu insektisitlere maruz kalanlarında kolinesteraz seviyesi bakılmasının ekonomik ve iş yükü açısından önem taşıdığı düşünülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Asetilkolin, Asetilkolinesteraz, Pestisit, Organofasfat zehirlenmeleri, Tarım işçileri, Kronik maruziyet


Determination of cholinesterase levels of the employees working at the pharmaceutical sector and the patients suspected of being poisoned

Banuçiçek Yücesan1, Mürsel Kurt1, Figen Sezen2, Serdar Alp Subaşı1
1Refik Saydam National Public Health Agency, Consumer Safety Health Effects Research Laboratories
2Refik Saydam National Public Health Agency,national Tuberculosis Reference Laboratories

OBJECTIVE: The purpose of this work is measure tests using butyrylthiocholine as a substract and get the spectrofotometric results for dispersion level of Cholinesterase in people who is working in the pharmaceutical and agriculture sector, were chronicly affected by
pesticide or patiences who are suspected to be poisoned by pesticide, who applied for the Consumer Safety Health Effects Research Laboratories RSHMB biological material lab, Ankara during the period 2008-2010.

METHODS: The blood samples were analyzed by the biological materials laboratory. The plasmas Cholinesterase levels were measured with the kits Cholinesterase, butyrylthiocholine kinetic, Spınreact between 01.01.2008 - 17.07.2010; after 17.07.2010 Cholinesterase, butyrylthiocholine substrate, (Quimica clinica aplıcada S.A.) The plazmas were seperated from the blood samples and preoperate on them with the spectrofotometric methods under the room temperature of 405nm and Cholinesterase, levels measured by quantitative analysed method
RESULTS: Evidence: In this research 1136 people whose Cholinesterase levels tested; applied to our center because of pestisit toxication. 367 (32,3 %) were the ones who works for the pharmaceutical sector and intended to be under control, 769 (67,7%) were the ones prediagnoised as poisoned. It has been detected that 222 (28,9%) of them were in safe serum Cholinesterase measurement range. 119 (53,6 %) of these people were women and majority of them 56 (25,2 %) is in 10-19 age group. 347 (94,6 %) people who is working either in the pharmaceutical or agriculture sector were in normal range and just 20 (5,4 %) of them were in the toxicty range. The intoxicated workers were in the age group of 30-39.
CONCLUSION: The Cholinesterase level of the persons, who sprayed or were
poisoned by insecticide containing organophosphate, is of utmost importance.
In our research 547 patiente (71,1 %) and 347 workers (94,6%) were in normal range of cholinesterase level. This results shows that the patiente who pre diagnosed as toxicated should be well examined. Also to determine the workers and examined thier cholinesterase levels who is from pharmaceutical sector and Works with organophosphore insecticide; is very important in economically and workload basis.

Keywords: Acetylcholine, Acetylcholinesterase, Pesticites, Organophosphate toxicity, Agricultural Workers, Chronic exposure


Banuçiçek Yücesan, Mürsel Kurt, Figen Sezen, Serdar Alp Subaşı. Determination of cholinesterase levels of the employees working at the pharmaceutical sector and the patients suspected of being poisoned. Turk Hij Den Biyol Derg. 2013; 70(1): 7-14

Sorumlu Yazar: Banuçiçek Yücesan, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (86 kere görüntülendi)
 (2724 kere indirildi)Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi (Turkish Bulletin of Hygiene and Experimental Biology) çift kör hakemlik süreci uygulanan, bağımsız, uluslararası, Türkçe ve İngilizce dillerinde, online yayımlanan ve serbest erişimli bir dergidir.


Dergimiz; bireysel kullanıcıların ve kurumların ücretsiz kullanımını mümkün kılan açık erişimli bir dergidir. Kullanıcıların makalelerin tam metinlerine, yayıncı veya yazardan izin almadan erişim sağlayarak, okuma amaçlı yükleme yapma, kopyalama, dağıtma, çıktı alma, arama yapma işlemlerini gerçekleştirmelerine olanak verir. Bu sistem açık erişimli BOAI[1] tanımlaması ile uyumludur.

 

Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi (Turk Hij Den Biyol Derg); Index Copernicus, ResearchGate, CAS (Chemical Abstracts Service), Google Scholar, Google, Open J-Gate, Genamics JournalSeek, Academic Journals Database, Scirus Scientific Database, EBSCOhost Electronic Journals Service (EJS), Medoanet, SCOPUS, Türkiye Atıf Dizini, Türk - Medline ve TUBITAK - ULAKBIM Türk Tip Dizini’nde yer almaktadır.

 
LookUs & OnlineMakale