ISSN: 0377-9777 / e-ISSN: 1308-2523
Ana Sayfa İletişim English
 
Sağlık Bakanlığı Eğitim Hastaneleri Bulaşıcı Hastalıkları Daha Yüksek Oranda Bildiriyor [Turk Hij Den Biyol Derg]
Turk Hij Den Biyol Derg. 2010; 67(1): 1-12

Sağlık Bakanlığı Eğitim Hastaneleri Bulaşıcı Hastalıkları Daha Yüksek Oranda Bildiriyor

Raika Durusoy, Ali Osman Karababa
Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi Halk Sağlığı A. D., İzmir

AMAÇ: Bu çalışmada, laboratuvar verilerinin bulaşıcı hastalık bildirimlerine katkısını değerlendiren bir çalışmanın verileri kullanılarak sağlık hizmeti veren değişik kurumlar
arasında bulaşıcı hastalık bildirim oranları açısından fark olup olmadığı araştırılmıştır.
YÖNTEMLER: Çalışmada serolojik olarak tanı olanağı bulunan, bildirimi zorunlu hastalıklar olan hepatit A, B, C, bruselloz, sifiliz, kızamık ve HIV/AIDS seçilmiştir. İzmir ilinde serolojik test uygulayan tüm sağlık kurumları ziyaret edilmiş ve çalışmaya katılmayı kabul edenlerden ilgili hastalıklara dair pozitif olan sonuçlarla ilgili 2003 verileri toplanmıştır. Aynı olguya ait
mükerrer kayıtlar birleştirilmiştir. Laboratuvarlarda saptanan olgular, 2003 yılında İzmir Sağlık Müdürlüğü’ne yapılan bildirimlerle eşleştirilmiştir. Olguların saptandıkları kurum türüne göre bildirim oranları karşılaştırılmıştır. Sonuçların istatistiksel analizinde ki-kare testi kullanılmıştır.
BULGULAR: İzmir’de serolojik test uygulayan tüm kurumların % 84,2’si (n=133) çalışmaya katılmayı kabul etmiştir. Laboratuvarlarda saptanan 2563 olgunun bildirim oranları kurum türüne göre hastalık bazında karşılaştırılmıştır. Kamuya ait sağlık kurumlarında saptanan hepatit
A (% 34,3) ve C (% 3,5) olgularının bildirilme oranı, özelde saptanan olgulardan (% 9,8 ve % 0,6) daha yüksek bulunmuştur (p<0,05). Hastanelerde saptanan hepatit A olgularının bildirilme oranı (% 34,3), laboratuvarlarda saptananlardan daha yüksektir (% 9,8, p<0,05). Hepatit C’de ise kan merkezinde saptanan olguların bildirilme oranı, hastane ve laboratuvarlardan daha yüksektir (sırasıyla % 26,7; % 0,8, % 1,2, p<0,05). Metropolde yer alan kurumlarda ve kamu üçüncü basamak hastanelerinde saptanan olguların bildirilme oranı diğerlerine göre daha yüksek bulunmuştur (p<0,05). Sağlık Bakanlığı hastanelerinde saptanan olguların bildirim oranı, bruselloz hariç SSK hastanelerinden daha yüksektir (p<0,05).
SONUÇ: Laboratuvarda saptanan olguların bildirilme oranı, kurumun türüne göre değişmektedir. Kentte yer alan kurumlarda ve Sağlık Bakanlığı’na bağlı eğitim hastanelerinde bildirim oranları daha yüksektir. Bu farklılıkların bilinmesi, bildirim oranını arttırıcı çalışmalarda yol gösterici olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Bildirim, sağlık kurumları, bulaşıcı hastalıklar, sürveyans.


Ministry of Health’s Education Hospitals are More Likely to Notify Communicable Diseases

Raika Durusoy, Ali Osman Karababa
Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi Halk Sağlığı A. D., İzmir

OBJECTIVE: In this study, it was determined that if there was a difference between the notification rates of different types of health facilities by using the data of a study which evaluated the contribution of laboratory data into communicable disease surveillance.
METHODS: Serologically detectable and notifiable diseases; hepatitis A, B, C, brucellosis, syphilis, measles and HIV/ AIDS were included in the study. All the health facilities applying serologic diagnostic procedures were visited and data on the positive results they found throughout the year 2003 were collected from participating facilities. Duplicate records of
the same cases were merged. Cases found in laboratories were matched with the cases notified to İzmir Provincial Health Directorate in 2003. Notification rates of cases found in different types of health facilities were compared. Chi-square test was used for statistical analysis of the results.
RESULTS: Among facilities applying serological tests in İzmir, 84.2% (n=133) accepted to participate in the study. Notification rates of 2563 cases diagnosed in laboratories were compared separately according to their facilities for each disease. Notification rates of hepatitis A (% 34,3) and C (% 3,5) cases found in public institutions were higher than private facilities (9.8% and 0.6%, respectively, p<0.05). Notification rates of hepatitis A cases in hospitals (34.3%) was higher than the cases found in laboratories (9.8%, p<0.05), while for hepatitis C it was higher in blood centers compared to hospitals and
laboratories (26.7%, 0.8%, and 1.2%, respectively, p<0,.05). Notification rates were found higher for the cases diagnosed in public tertiary care hospitals and facilities in urban area than the others (p<0.05). Notification rates of the cases diagnosed in Ministry of Health hospitals are higher than Ministry of Labour hospitals (p<0.05), except for brucellosis.
CONCLUSION: Notification rates of cases found in laboratories show variation among types of health facilities. Notification rates of facilities in urban area and of Ministry of Health tertiary care hospitals are significantly higher. Knowing these differences might aid in formulating interventions to increase notification rates.

Keywords: Notification, health facilities, communicable diseases, surveillance.


Raika Durusoy, Ali Osman Karababa. Ministry of Health’s Education Hospitals are More Likely to Notify Communicable Diseases. Turk Hij Den Biyol Derg. 2010; 67(1): 1-12

Sorumlu Yazar: Raika Durusoy, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (4 kere görüntülendi)
 (2746 kere indirildi)Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi (Turkish Bulletin of Hygiene and Experimental Biology) çift kör hakemlik süreci uygulanan, bağımsız, uluslararası, Türkçe ve İngilizce dillerinde, online yayımlanan ve serbest erişimli bir dergidir.


Dergimiz; bireysel kullanıcıların ve kurumların ücretsiz kullanımını mümkün kılan açık erişimli bir dergidir. Kullanıcıların makalelerin tam metinlerine, yayıncı veya yazardan izin almadan erişim sağlayarak, okuma amaçlı yükleme yapma, kopyalama, dağıtma, çıktı alma, arama yapma işlemlerini gerçekleştirmelerine olanak verir. Bu sistem açık erişimli BOAI[1] tanımlaması ile uyumludur.

 

Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi (Turk Hij Den Biyol Derg); Index Copernicus, ResearchGate, CAS (Chemical Abstracts Service), Google Scholar, Google, Open J-Gate, Genamics JournalSeek, Academic Journals Database, Scirus Scientific Database, EBSCOhost Electronic Journals Service (EJS), Medoanet, SCOPUS, Türkiye Atıf Dizini, Türk - Medline ve TUBITAK - ULAKBIM Türk Tip Dizini’nde yer almaktadır.

 
LookUs & OnlineMakale