ISSN: 0377-9777 / e-ISSN: 1308-2523
112 Acil Sağlık Hizmetleri Çalışanlarının Su Tüketim Davranışlarının Değerlendirilmesi [Turk Hij Den Biyol Derg]
Turk Hij Den Biyol Derg. 2020; 77(4 Su ve Sağlık): 201-210 | DOI: 10.5505/TurkHijyen.2020.33230

112 Acil Sağlık Hizmetleri Çalışanlarının Su Tüketim Davranışlarının Değerlendirilmesi

İsmet Çelebi1, iskender gün2
1Gazi Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, İlk Ve Acil Yardım Programı
2Erciyes Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmanın amacı 112 Acil Sağlık Hizmetleri çalışanlarında su tüketim davranışlarını ve etkileyen etmenleri değerlendirmektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Tanımlayıcı tipte olan bu çalışmada uygulanan anket formu iki bölümden oluşmaktadır. Anketin birinci bölümünde sosyo-demografik özellikler ve çalışma ile ilgili özelliklerin bulunduğu sorular yer almaktadır. İkinci bölümde ise Su Tüketim Davranışları Ölçeği kullanılmıştır. Verilerin çözümlemesi SPSS 23 programı ile yapılmıştır. Su tüketim davranış ölçeği ve alt boyutları bağımsız gruplarda t testi ve tek yönlü varyans analizi ile değerlendirilmiştir. Varyans analizinde farkın kaynaklandığı grupları belirlemek için post hoc Tukey testi kullanılmıştır. İstatistiksel analizlerde anlamlılık düzeyi 0.05 olarak kabul edilmiştir.
BULGULAR: Katılımcıların sosyo-demografik özellikleri incelendiğinde yaş ortalaması 24.79’dur. Katılımcıların %50.2’si erkek, %67.0’ı acil sağlık hizmetleri istasyonunda görev yapmakta, %71.6’sı bekar, %57.0’ı ön lisans mezunu, %51.6’sı Paramedik ve %54.0’ı “1-5” yıldır görev yapmaktadır. Su tüketim davranış ölçeği katılımcıların aldığı toplam puan ortalaması 55.28±10.04’tür. Bu çalışmada kadınların, eğitim seviyesi yüksek olanların, 26 yaşından büyük olanların, doktorların, acil sağlık hizmetleri istasyonlarında görev yapanların ve evlilerin su tüketim davranışları açısından daha olumlu davranış sergilediği görülmüştür.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bu çalışmada acil sağlık hizmetleri çalışanlarının su tüketimi duyarlılığı yüksek bulunmuştur. Hastane öncesi acil servis çalışanlarına su tüketimi bilinçlendirme eğitimlerinin yapılması önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Acil sağlık, Su tüketimi, Su kıtlığı

Evaluation Of Water Consumption Behavior Of Emergency Health Services Employees

İsmet Çelebi1, iskender gün2
1Gazi University, Vocational School Of Health Services, Depanrtment Of Paramedic
2Erciyes University, Faculty Of Medicine, Department Of Public Health

INTRODUCTION: The aim of this study was to evaluate water consumption behaviors and factors affecting 112 emergency health care workers.
METHODS: 1934 people participated in the cross-sectional study. The survey applied in the study consists of two parts. The first part of the survey contains 10 Questions with socio-demographic characteristics and study-related characteristics. In the second section, the water consumption behavior scale consisting of 16 items was used. Data analysis was performed with SPSS 23 program. Water consumption behavior scale where parametric test assumptions ocur, the t-test was administered in independent groups to determine whether there was a significant difference in the lower dimensions of anxiety about sex, age, working time, marital status, and future exposure to water scarcity. The one-way ANOVA test was used to determine whether there was a significant difference between the variables of occupation, title and educational status. The Tukey test, on the other hand, was used to identify groups where differences arose. Significance level was considered 0.05.
RESULTS: The average age was 24.79 when the socio-demographic characteristics of the participants were examined. Of the respondents, 50.2% were male, 67.0% were employed in an emergency medical service station, 71.6% were single, 57.0% were assistant, 51.6% were paramedics, and 54.0% were employed for “1-5” years. The water consumption behavior scale was 55.28±10.04. Examination of the results of our study; emergency health care workers were found to have a high sensitivity to water consumption. Also women, higher level of Education, Those over the age of 26, doctors, staff at emergency medical service stations and married people were found to exhibit more positive behaviors in terms of their water consumption behavior.
DISCUSSION AND CONCLUSION: In this study, water consumption sensitivity of those working in the emergency health service was found high. pre-hospital health workers are advised to be trained to raise awareness about water consumption.

Keywords: Emergency health, water consumption, water scarcity

İsmet Çelebi, iskender gün. Evaluation Of Water Consumption Behavior Of Emergency Health Services Employees. Turk Hij Den Biyol Derg. 2020; 77(4 Su ve Sağlık): 201-210

Sorumlu Yazar: İsmet Çelebi, Türkiye
LookUs & Online Makale
w