ISSN: 0377-9777 / e-ISSN: 1308-2523
Ana Sayfa İletişim English
 
Konya ili Meram ilçesinde 0-24 aylık bebek ve çocukların su tüketimi [Turk Hij Den Biyol Derg]
Turk Hij Den Biyol Derg. 2020; 77(4 (Su ve Sağlık)): 131-138 | DOI: 10.5505/TurkHijyen.2020.37233  

Konya ili Meram ilçesinde 0-24 aylık bebek ve çocukların su tüketimi

Lutfi Saltuk Demir, Güllü Eren, Tuğçe Sarıtaş, Mehmet Uyar, Yasemin Durduran, Tahir Kemal Şahin
Necmetti̇n Erbakan Üni̇versi̇tesi̇ Meram Tıp Fakültesi̇, Halk Sağlığı Ana Bi̇li̇m Dalı, Konya

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışma, Aile Sağlığı Merkezlerine (ASM) başvuran ve 0-24 aylık bebeği ve çocuğu olan annelerin bebeğini emzirme durumu, bebeğine su verme özelliği, düzenli su vermeye başlama zamanı ve çocuğuna hangi tip su vermeyi tercih ettiğini belirlemek amacıyla planlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Araştırmada, seçilen 5 aile sağlığı merkezlerine başvuran ve çalışmaya katılmayı kabul eden 0-24 aylık bebek ve çocuk sahibi olan 187 anneye 21 soruluk anket formu yüz-yüze görüşme yöntemi ile uygulanmıştır. Verilerin analizinde SPSS 17 paket programı kullanıldı. Verilerin özetlenmesinde aritmetik ortalama±standart sapma ve ortanca (1. çeyreklik-3. çeyreklik) değerleri, yüzde (%) dağılımları kullanıldı. Kategorik değişkenler arasındaki ilişkiyi incelemek için ki-kare (χ2) testi kullanıldı.
BULGULAR: Araştırma sonucunda; anket formunu dolduran 187 annenin yaş ortalamasının 29,1±5,1 olduğu tespit edildi. Bebek ve çocukların ay ortancası 11,0 (5,0-20,0) olarak belirlendi. Araştırma kapsamına alınan annelerin büyük çoğunluğunun yüksek eğitim seviyesine sahip olduğu, çalışmadığı, gelir düzeyinin yüksek olmadığı ve yüksek oranda bebeğini emzirmeye devam ettiği belirlendi. Eğitim seviyesi yüksek olan annelerin bebeğine ilk altı ay içinde su verme oranı daha düşük saptandı. Eğitim seviyesi yüksek olan annelerin büyük çoğunluğu, bebeğine musluk suyu vermediğini ve ilk kez su verirken büyük oranda kaynatılmış su tercih ettiğini ifade etti (Sırasıyla p=0,001, p=0,026). Çalışan annelerin, çalışmayan annelere göre ilk altı ay içinde bebeğine su verme oranları daha düşüktü. Araştırmaya dahil olan annelerin gelir düzeyleri ile bebeğine musluk suyu verme durumları arasında istatistiki açıdan anlamlı fark bulundu (p=0,020).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Yaptığımız bu araştırma sonucunda annelerin genel olarak bebeğine musluk suyu vermediği belirlendi. Eğitim seviyesi yüksek, gelir durumu iyi ve çalışan annelerin diğer annelere oranla çocuklarına musluk suyu vermeyi daha az tercih ettiği tespit edildi.

Anahtar Kelimeler: İçme suyu, bebek, sağlık


Water consumption of 0-24 month old babies and children in Meram district of Konya

Lutfi Saltuk Demir, Güllü Eren, Tuğçe Sarıtaş, Mehmet Uyar, Yasemin Durduran, Tahir Kemal Şahin
Necmetti̇n Erbakan University, Meram Medical Faculty, Department Of Public Health, Konya

INTRODUCTION: This study was planned in order to determine the breastfeeding status of the mothers who applied to Family Health Centers (FHC) and who have 0-24 months old baby and child, the feature of giving water to their baby, the time to start giving regular water, and what type of water they prefer to give their child.
METHODS: In the study, a questionnaire form of 21 questions was applied to 187 mothers who applied to the selected family health centers and had a 0-24 month old baby and child who agreed to participate in the study by face-to-face interview method. SPSS 17 package program was used to analyze the data. In summing up the data, arithmetic mean ± standard deviation and median (1st quarter-3rd quarter) values and percentage (%) distributions were used. Chi-square (χ2) test was used to examine the relationship between categorical variables.
RESULTS: The end of the research; The average age of 187 mothers who completed the questionnaire was found to be 29.1 ± 5.1. The median of the babies and children was determined as 11 (5.0-20.0). It was determined that the vast majority of the mothers included in the study had a high education level, did not work, had not a high income level and continued to breastfeed their babies at a high rate. Mothers with higher education levels were found to have a lower rate of giving water to their babies in the first six months. The vast majority of mothers with a high education level stated that they did not give tap water to their baby and that they preferred boiled water for the first time (Respectively; p = 0.001, p = 0.026). Working mothers had a lower rate of giving water to their baby in the first six months compared to non-working mothers. A statistically significant difference was found between the income levels of the mothers included in the study and the status of giving tap water to their babies (p = 0.020).
DISCUSSION AND CONCLUSION: As a result of our research, it was determined that mothers generally did not give tap water to their babies. It was determined that working mothers with high education level and income status preferred to give tap water to their children less than other mothers.

Keywords: Drinking water, baby, health


Lutfi Saltuk Demir, Güllü Eren, Tuğçe Sarıtaş, Mehmet Uyar, Yasemin Durduran, Tahir Kemal Şahin. Water consumption of 0-24 month old babies and children in Meram district of Konya. Turk Hij Den Biyol Derg. 2020; 77(4 (Su ve Sağlık)): 131-138

Sorumlu Yazar: Güllü Eren, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (28 kere görüntülendi)
 (139 kere indirildi)Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi (Turkish Bulletin of Hygiene and Experimental Biology) çift kör hakemlik süreci uygulanan, bağımsız, uluslararası, Türkçe ve İngilizce dillerinde, online yayımlanan ve serbest erişimli bir dergidir.


Dergimiz; bireysel kullanıcıların ve kurumların ücretsiz kullanımını mümkün kılan açık erişimli bir dergidir. Kullanıcıların makalelerin tam metinlerine, yayıncı veya yazardan izin almadan erişim sağlayarak, okuma amaçlı yükleme yapma, kopyalama, dağıtma, çıktı alma, arama yapma işlemlerini gerçekleştirmelerine olanak verir. Bu sistem açık erişimli BOAI[1] tanımlaması ile uyumludur.

 

Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi (Turk Hij Den Biyol Derg); Index Copernicus, ResearchGate, CAS (Chemical Abstracts Service), Google Scholar, Google, Open J-Gate, Genamics JournalSeek, Academic Journals Database, Scirus Scientific Database, EBSCOhost Electronic Journals Service (EJS), Medoanet, SCOPUS, Türkiye Atıf Dizini, Türk - Medline ve TUBITAK - ULAKBIM Türk Tip Dizini’nde yer almaktadır.

 
LookUs & OnlineMakale